ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ประกาศปรับปรุงค่าจัดส่งพระคืนกรณีมีผู้ชนะประมูลและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลและเก็บข้อมูลพระเครื่อง


-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-จากกระทู้ประกาศ บริษัท การันตีพระ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2552 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=369 หัวข้ออัตราค่าธรรมเนียมต่างๆหัวข้อย่อยที่ 8
-จากกระทู้ประกาศปรับปรุงค่าธรรมเนียมจัดส่งพระคืนและใบรายงานผล/เก็บข้อมูลนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=416
-เนื่องจากท่านสมาชิกได้ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบเป็นจำนวนมากขึ้นมาก และทาง สนง.การันตีพระไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่องให้กับสมาชิก แต่ทาง สนง.การันตีพระ จะต้องพัฒนางาน พัฒนาบุคคลากร เพื่อรองรับงานทั้งหมด ตั้งแต่งานรับพระเครื่องของสมาชิกทั้งหมด งานเปิดและบรรจุพัสดุไปรษณีย์ งานเก็บข้อมูลพระเครื่องของสมาชิก งานตรวจสอบพระเครื่อง งานออกบัตรรับรองฯ งานออกใบรายงานผล งานแจ้งผลการตรวจสอบ งานรับแจ้งการชำระเงินชนะประมูลของสมาชิก งานบรรจุและจัดเก็บพระเครื่อง งานจัดคืนพระเครื่อง รวมไปถึงงานบริการต่างๆ และการพัฒนาดูแลเว็บไซต์ฯ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนางานเว็บไซต์ฯกับงานบริการสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทาง สนง.การันตีพระ จึงขอแจ้งการปรับปรุงค่าธรรมเนียมฯดังต่อไปนี้

.....1.ปรับปรุงหัวข้อที่ 8 เรื่องค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ จาก 100 บาทเป็น 150 บาทและยกเลิกการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท
.....2.ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบรายงานผลและเก็บข้อมูลพระเครื่อง จาก 50 บาทต่อจำนวนพระไม่เกิน 2 องค์ เป็น 1 องค์ละ 50 บาท

-ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. พ.ศ.2552 เป็นต้นไป
-จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-บริษัท การันตีพระ จำกัด

หมายเหตุ
.....อธิบาย.1.หัวข้อที่ 8 ( เดิม) ในกรณีมีผู้ประมูลพระเครื่องได้ราคาตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการส่งพระคืนทางไปรษณีย์ EMS 50 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 50 บาท รวมเป็น 100 บาท (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯในชื่อผู้ประมูลได้ในกรณีนี้ ตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=366 ) .....(ปรับปรุงเป็น)..... ในกรณีมีผู้ประมูลพระเครื่องได้ราคาตั้งแต่ 2000 บาท ขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 50 บาท รวมเป็น 150 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อนทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 250 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น )

.....อธิบาย 2 ( เพิ่มเติม 20/08/52 ) ตัวอย่างพระชนะประมูล

...กรณีที่ 1 พระชนะประมูลที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ราคา 1-1999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ โดยไม่ต้องการบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ให้ผู้ตั้งประมูลก่อน ( แต่ถ้าต้องการบัตรรับรองฯด้วยจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท +ค่าธรรมเนียมออกบัตรรับรองฯ 100 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน ) เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้วจึงส่งพระ+ ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( หรือ + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาท ) มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทางการันตีพระ ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะจัดส่งพระ ( หรือ+บัตรรับรองฯ)ให้ผู้ชนะการประมูลต่อไป

...กรณีที่ 2 พระชนะประมูลที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ราคา 1-1999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ใหม่อีกครั้ง ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้วจึงส่งพระ + บัตรรับรองฯ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทางการันตีพระ ตรวจสอบเสร็จสิ้นและออกบัตรฯให้ใหม่แล้ว ( เว้นค่าธรรมเนียมเนื่องจากมีบัตรเดิม) ก็จะจัดส่งพระให้ผู้ชนะการประมูลต่อไป

...กรณีที่ 3 พระชนะประมูลที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ราคาตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ โดยไม่ต้องการบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูล เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับการแจ้งแล้ว จะต้องส่งพระ+ ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( หรือ + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาท ) มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทางการันตีพระ ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้วสามารถคลิ๊กแจ้งการรับชำระเงินที่หน้ารายการประมูลนั้นๆมาทางเว็บไซต์ฯ เมื่อทางเว็บไซต์ฯได้รับแจ้งการชำระเงินแล้ว ก็จะจัดส่งพระเครื่อง ( หรือ+บัตรรับรองฯ)ให้ผู้ชนะการประมูลต่อไป

...กรณีที่ 4 พระที่ชนะประมูลที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ราคา 2000-9999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ส่งตรวจสอบใหม่ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ให้กับผู้ตั้งประมูลฯก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้ว จะต้องส่งพระ + บัตรฯเดิม + 150 บาท มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทาง สนง.การันตีพระ ตรวจสอบพระเครื่องแล้ว จะเปลี่ยนบัตรฯในนามของผู้ชนะประมูลให้ใหม่โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ 100 บาทให้ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการส่งพระไปยังผู้ชนะประมูลต่อไป

... กรณีที่ 5 พระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้วและพระมีราคาตั้งแต่ 10000 บาทขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุคำว่า * ด่วน* สีแดงและข้อความว่ายังไม่ได้รับชำระเงิน( หรือข้อความได้รับเงินกรณีได้รับเงินแล้ว) มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ แล้วภายใน 24 ชมหลังรับพระ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการแจ้งผลด่วนทันที่ทางโทรศัพท์ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ให้กับผู้ตั้งประมูลตามขั้นตอนต่อไปดังรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=393

โดยคุณ webmaster10 [จ. 17 ส.ค. 2552 - 17:45 น.]โดยคุณ technolog (2766) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 17:55 น.] #25375 (1/264)
โดยคุณ อยากเป็นเซียน (3222) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 17:55 น.] #25376 (2/264)

ว๊าว


โดยคุณ อยากเป็นเซียน (3222) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 17:59 น.] #25377 (3/264)

ต้นทุนพระเพิ่มขึ่นอีกแล้ว


โดยคุณ boonhome (449) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:02 น.] #25378 (4/264)

เดี๋ยวสมาชิกหายหมดเน้อ


โดยคุณ kaksuntech (640) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:03 น.] #25379 (5/264)
โดยคุณ โชติอนันต์ (3945) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:06 น.] #25380 (6/264)

6


โดยคุณ namphet (171) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:08 น.] #25381 (7/264)

มิน่าต้องโอนตามไปสมทบอีกรอบหงะ
ถ้าปรับแล้วดีขึ้นมากๆๆๆก้ยอมหละครับ


โดยคุณ chanonk (4113) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:14 น.] #25382 (8/264)

อีกแล้ว


โดยคุณ noomjj (1058) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:18 น.] #25383 (9/264)

รับทราบครับ


โดยคุณ chok77 (1652) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:18 น.] #25384 (10/264)

ขึ้นก็ขึ้นครับเจ้านายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เพิ่มเงินแล้วคงเพื่มคุณภาพด้วยนะครับ
ขอรับทราบด้วยคนครับ


โดยคุณ ไม้มงคล (10793) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:20 น.] #25385 (11/264)
โดยคุณ surasak_bpb (1895) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:20 น.] #25386 (12/264)

กรณีผู้ตั้งประมูลไปรับพระคืนเอง ไม่ต้องเสีย 100 ใช่ไหมครับ
กรณีไม่ออกผล ไม่น่าเก็บค่าใช้จ่าย เหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องกันทั้ง 2 ฝ่ายทั้งฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายเจ้าของพระ


โดยคุณ pantun (892) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:22 น.] #25387 (13/264)
โดยคุณ แงซาย (658) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:23 น.] #25388 (14/264)

ขึ้นเร็วกว่าน้ำมันอีกนะครับ

...................


โดยคุณ guide (280)(1) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:26 น.] #25389 (15/264)
โดยคุณ akka_oiio (4566) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:33 น.] #25390 (16/264)

อ่านแล้วงงๆ
webmaster ช่วยยกตัวอย่างหน่อยครับ


โดยคุณ โสสิชล (3811) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:37 น.] #25391 (17/264)

ตามสบายเถอะโยม..


โดยคุณ nooing (23490) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:37 น.] #25392 (18/264)

ก็ว่ากันปายยยยยยยยย


โดยคุณ yasticker (3164)