ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ประกาศปรับปรุงค่าจัดส่งพระคืนกรณีมีผู้ชนะประมูลและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลและเก็บข้อมูลพระเครื่อง


-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-จากกระทู้ประกาศ บริษัท การันตีพระ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2552 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=369 หัวข้ออัตราค่าธรรมเนียมต่างๆหัวข้อย่อยที่ 8
-จากกระทู้ประกาศปรับปรุงค่าธรรมเนียมจัดส่งพระคืนและใบรายงานผล/เก็บข้อมูลนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=416
-เนื่องจากท่านสมาชิกได้ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบเป็นจำนวนมากขึ้นมาก และทาง สนง.การันตีพระไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่องให้กับสมาชิก แต่ทาง สนง.การันตีพระ จะต้องพัฒนางาน พัฒนาบุคคลากร เพื่อรองรับงานทั้งหมด ตั้งแต่งานรับพระเครื่องของสมาชิกทั้งหมด งานเปิดและบรรจุพัสดุไปรษณีย์ งานเก็บข้อมูลพระเครื่องของสมาชิก งานตรวจสอบพระเครื่อง งานออกบัตรรับรองฯ งานออกใบรายงานผล งานแจ้งผลการตรวจสอบ งานรับแจ้งการชำระเงินชนะประมูลของสมาชิก งานบรรจุและจัดเก็บพระเครื่อง งานจัดคืนพระเครื่อง รวมไปถึงงานบริการต่างๆ และการพัฒนาดูแลเว็บไซต์ฯ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนางานเว็บไซต์ฯกับงานบริการสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทาง สนง.การันตีพระ จึงขอแจ้งการปรับปรุงค่าธรรมเนียมฯดังต่อไปนี้

.....1.ปรับปรุงหัวข้อที่ 8 เรื่องค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ จาก 100 บาทเป็น 150 บาทและยกเลิกการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท
.....2.ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบรายงานผลและเก็บข้อมูลพระเครื่อง จาก 50 บาทต่อจำนวนพระไม่เกิน 2 องค์ เป็น 1 องค์ละ 50 บาท

-ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. พ.ศ.2552 เป็นต้นไป
-จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-บริษัท การันตีพระ จำกัด

หมายเหตุ
.....อธิบาย.1.หัวข้อที่ 8 ( เดิม) ในกรณีมีผู้ประมูลพระเครื่องได้ราคาตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการส่งพระคืนทางไปรษณีย์ EMS 50 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 50 บาท รวมเป็น 100 บาท (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯในชื่อผู้ประมูลได้ในกรณีนี้ ตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=366 ) .....(ปรับปรุงเป็น)..... ในกรณีมีผู้ประมูลพระเครื่องได้ราคาตั้งแต่ 2000 บาท ขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 50 บาท รวมเป็น 150 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อนทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 250 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น )

.....อธิบาย 2 ( เพิ่มเติม 20/08/52 ) ตัวอย่างพระชนะประมูล

...กรณีที่ 1 พระชนะประมูลที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ราคา 1-1999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ โดยไม่ต้องการบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ให้ผู้ตั้งประมูลก่อน ( แต่ถ้าต้องการบัตรรับรองฯด้วยจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท +ค่าธรรมเนียมออกบัตรรับรองฯ 100 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน ) เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้วจึงส่งพระ+ ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( หรือ + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาท ) มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทางการันตีพระ ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะจัดส่งพระ ( หรือ+บัตรรับรองฯ)ให้ผู้ชนะการประมูลต่อไป

...กรณีที่ 2 พระชนะประมูลที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ราคา 1-1999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ใหม่อีกครั้ง ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้วจึงส่งพระ + บัตรรับรองฯ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทางการันตีพระ ตรวจสอบเสร็จสิ้นและออกบัตรฯให้ใหม่แล้ว ( เว้นค่าธรรมเนียมเนื่องจากมีบัตรเดิม) ก็จะจัดส่งพระให้ผู้ชนะการประมูลต่อไป

...กรณีที่ 3 พระชนะประมูลที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ราคาตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ โดยไม่ต้องการบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูล เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับการแจ้งแล้ว จะต้องส่งพระ+ ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( หรือ + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาท ) มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทางการันตีพระ ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้วสามารถคลิ๊กแจ้งการรับชำระเงินที่หน้ารายการประมูลนั้นๆมาทางเว็บไซต์ฯ เมื่อทางเว็บไซต์ฯได้รับแจ้งการชำระเงินแล้ว ก็จะจัดส่งพระเครื่อง ( หรือ+บัตรรับรองฯ)ให้ผู้ชนะการประมูลต่อไป

...กรณีที่ 4 พระที่ชนะประมูลที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ราคา 2000-9999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ส่งตรวจสอบใหม่ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ให้กับผู้ตั้งประมูลฯก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้ว จะต้องส่งพระ + บัตรฯเดิม + 150 บาท มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทาง สนง.การันตีพระ ตรวจสอบพระเครื่องแล้ว จะเปลี่ยนบัตรฯในนามของผู้ชนะประมูลให้ใหม่โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ 100 บาทให้ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการส่งพระไปยังผู้ชนะประมูลต่อไป

... กรณีที่ 5 พระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้วและพระมีราคาตั้งแต่ 10000 บาทขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุคำว่า * ด่วน* สีแดงและข้อความว่ายังไม่ได้รับชำระเงิน( หรือข้อความได้รับเงินกรณีได้รับเงินแล้ว) มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ แล้วภายใน 24 ชมหลังรับพระ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการแจ้งผลด่วนทันที่ทางโทรศัพท์ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ให้กับผู้ตั้งประมูลตามขั้นตอนต่อไปดังรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=393

โดยคุณ webmaster10 [จ. 17 ส.ค. 2552 - 17:45 น.]โดยคุณ technolog (2818) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 17:55 น.] #25375 (1/264)
โดยคุณ อยากเป็นเซียน (3222) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 17:55 น.] #25376 (2/264)

ว๊าว


โดยคุณ อยากเป็นเซียน (3222) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 17:59 น.] #25377 (3/264)

ต้นทุนพระเพิ่มขึ่นอีกแล้ว


โดยคุณ boonhome (456) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:02 น.] #25378 (4/264)

เดี๋ยวสมาชิกหายหมดเน้อ


โดยคุณ kaksuntech (646) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:03 น.] #25379 (5/264)
โดยคุณ โชติอนันต์ (4196) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:06 น.] #25380 (6/264)

6


โดยคุณ namphet (171) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:08 น.] #25381 (7/264)

มิน่าต้องโอนตามไปสมทบอีกรอบหงะ
ถ้าปรับแล้วดีขึ้นมากๆๆๆก้ยอมหละครับ


โดยคุณ chanonk (4116) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:14 น.] #25382 (8/264)

อีกแล้ว


โดยคุณ noomjj (1058) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:18 น.] #25383 (9/264)

รับทราบครับ


โดยคุณ chok77 (1652) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:18 น.] #25384 (10/264)

ขึ้นก็ขึ้นครับเจ้านายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เพิ่มเงินแล้วคงเพื่มคุณภาพด้วยนะครับ
ขอรับทราบด้วยคนครับ


โดยคุณ ไม้มงคล (10947) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:20 น.] #25385 (11/264)
โดยคุณ surasak_bpb (1912) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:20 น.] #25386 (12/264)

กรณีผู้ตั้งประมูลไปรับพระคืนเอง ไม่ต้องเสีย 100 ใช่ไหมครับ
กรณีไม่ออกผล ไม่น่าเก็บค่าใช้จ่าย เหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องกันทั้ง 2 ฝ่ายทั้งฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายเจ้าของพระ


โดยคุณ pantun (894) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:22 น.] #25387 (13/264)
โดยคุณ แงซาย (665) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:23 น.] #25388 (14/264)

ขึ้นเร็วกว่าน้ำมันอีกนะครับ

...................


โดยคุณ guide (280)(1) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:26 น.] #25389 (15/264)
โดยคุณ akka_oiio (4578) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:33 น.] #25390 (16/264)

อ่านแล้วงงๆ
webmaster ช่วยยกตัวอย่างหน่อยครับ


โดยคุณ โสสิชล (3811) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:37 น.] #25391 (17/264)

ตามสบายเถอะโยม..


โดยคุณ nooing (24479) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:37 น.] #25392 (18/264)

ก็ว่ากันปายยยยยยยยย


โดยคุณ yasticker (3189) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:41 น.] #25393 (19/264)

ข้อ 2...ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบรายงานผล เป็น 1 องค์/ 50 บาท

*หมายถึง พระที่ผู้ตั้งประมูล ส่งไปตรวจสอบ

หรือว่า รวมทั้ง สมาชิกส่งไปตรวจสอบเองด้วยครับ เพราะค่าธรรมเนียมเก่า หากสมาชิกส่งไปตรวจสอบ 2 องค์/ 50 บาท ไม่ถึง 2 องค์ คิด 50 บาทเหมือนกัน

ตอบโดย webmaster 17/08/52

ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลและเก็บข้อมูลพระเครื่องในทุกกรณี 1 องค์ จำนวน 50 บาท


โดยคุณ olympia (2888) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:48 น.] #25394 (20/264)

ตัวอย่างถ้าผม ประมูลพระได้ 2000 บาท ยังไม่มีบัตรรับรอง
ผมแจ้งให้ผู้ตั้งส่งมาตรวจสอบพร้อมออกบัตรฯ และเมื่อผลออกบัตรได้แล้ว
ผมต้องโอนให้ผู้ตั้ง 2100 บาท (กรณีต้องการบัตร)
และหากโอนแค่ 2000 บาท จะได้แค่ใบรายงานผลถูกต้องมั๊ยครับ

ตอบโดย webmaster 17/08/52

ถูกต้องแล้วครับ


โดยคุณ yasticker (3189) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:51 น.] #25395 (21/264)

*ตัวอย่าง....

ผู้ชนะการประมูลพระในราคา .....5000 บาท

-ขอใช้สิทธิ์ให้ผู้ตั้งประมูล ส่งพระไปตรวจสอบและออกบัตรรับรอง

*ผู้ตั้งประมูลส่งพระไปที่ สำนักงานการันตีพระ

+ค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรอง......100 บาท

+ค่าเก็บข้อมูล........50 บาท

+ค่าส่งพระกลับ(ให้ผู้ชนะการประมูล).....100 บาท

*รวมเป็น 250 บาท ต่อพระ 1 รายการ

...เมื่อผลการตรวจสอบออก เป็นพระแท้

*ผู้ชนะการประมูล ต้องโอนเงินค่าพระ.....5000 บาท+ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 100 บาท
ให้ผู้ตั้งประมูล รวมเป้นเงิน....5100 บาท


...ถูกต้องไหมคร๊าบ

ตอบโดย webmaster 17/08/52 ( เพิ่มเติมข้อมูลเวลา 23.30 น. )

-ถูกต้องแล้วครับ
-แต่ถ้าพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว พระราคา 2000-9999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ส่งตรวจสอบใหม่และเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( แก้ไข 21/08/52) ให้กับผู้ตั้งประมูลฯก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้ว จะต้องส่งพระ + บัตรฯเดิม + 150 บาท มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทาง สนง.การันตีพระ ตรวจสอบพระเครื่องแล้ว จะเปลี่ยนบัตรฯในนามของผู้ชนะประมูลให้ใหม่โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ 100 บาทให้ เช่นกรณีข้างต้น คุณ yasticker ตั้งประมูลพระราคา 5000 บาท ผู้ชนะประมูลได้โอนเงินค่าพระ 5100 บาท ให้คุณyasticker แล้วคุณ yasticker จึงส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุว่าได้รับเงินแล้ว มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการส่งพระไปยังผู้ชนะประมูลต่อไป
-แต่ถ้าพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้วและพระมีราคาตั้งแต่ 10000 บาทขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุคำว่า * ด่วน*สีแดงและข้อความว่ายังไม่ได้รับชำระเงิน( หรือได้รับเงินแล้ว) มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ แล้วภายใน 24 ชมหลังรับพระ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการแจ้งผลด่วนทันที่ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( แก้ไข 21/08/52) ให้กับผู้ตั้งประมูลตามขั้นตอนต่อไปดังรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=393


โดยคุณ vara14 (3232) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 18:51 น.] #25396 (22/264)

เชิญครับพี่...เวปพี่...เชิญพี่กำหนดกฏของพี่ตามสบายครับ....ช่วงนี้น้ำมันแพงต้องเห็นใจเวปเขาครับต้นทุนในการตรวจเช็คก็เพิ่มครับต้องเห้นใจครับ...อ่านไปอ่านมาก็งง เหมือนกันน่ะครับ... เอาเหอะว่าไงว่ากัน ขึ้นก็ขึ้นทำไงได้ล่ะ


โดยคุณ tuk357 (638) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:03 น.] #25398 (23/264)

งานเข้า อีกแล้ว


โดยคุณ babyraccoon (5728) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:04 น.] #25399 (24/264)

หมดอายุสมาชิก ก็คงต้องกราบล่าละครับ


โดยคุณ ชิโมนา (522) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:10 น.] #25400 (25/264)
โดยคุณ ศิษพ่อมุ่ย (4088) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:11 น.] #25401 (26/264)รับทราบพร้อมปฏิบัติกันนะครับ พี่....................น้อง


มันน่า......นัก


โดยคุณ tewkeet (929) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:16 น.] #25402 (27/264)

เอ้า เฮ......................งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้องโดยคุณ อภิชาติบุญ (1275) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:17 น.] #25403 (28/264)

งานเข้าอีกแล้วเรา


โดยคุณ japao (1217) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:19 น.] #25404 (29/264)
โดยคุณ loeiisan (2098) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:19 น.] #25405 (30/264)

รับทราบครับ


โดยคุณ lertsak (912) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:21 น.] #25406 (31/264)

รับทราบครับยินดีครับ ทางเว็ปเรียกเก็บเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านั้น แต่ถึงเวลารบกวนท่านพัฒนาคุณภาพด้านระยะเวลาการออกบัตรด้วยนะครับ(เอาแค่ระยะเวลาไม่หวังอย่างอื่น)ล่าสุดผมส่งออกบัตรตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2552 ได้รับแจ้งหน้าส่งพระว่าถึงไปรษณีย์เช้านี้จะได้รับพระคืนวันที่ 18 สิงหาคม 2552 รวมเวลา 15 วันจากที่ท่านแจ้งว่าประมาณ 7 วัน ที่สำคัญส่งไปหลายองค์(กลัวขาดทุนค่าส่งกลับ+ใบรายงานผล)ซึ่งผมก็ระบบเงินหมุนเวียนครับ เห็นใจเถอะครับเอาให้ใกล้เคียง 7 วันซักหน่อยจะได้ไม่ช๊อตเดี๋ยวหาเงินมาจ่ายค่าออกบัตรไม่ทันนะครับ

ตอบโดย webmaster 17/08/52

ตามขั้นตอนปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันครับ ยกเว้นกรณีผิดปกติ เช่น เอกสารหรือข้อมูลส่งมาไม่ครบ ข้อมูลที่ส่งมาไม่ตรงกับข้อมูลจริงของสมาชิกท่านนั้นๆ หรือพระที่ส่งมากับเอกสารแจ้งไม่ตรงกัน ฯลฯ กรณีเช่นนี้จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนตรวจสอบซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน รวมตรวจสอบด้วยก็จะประมาณ 14 วันครับ


โดยคุณ seaman (4930) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:26 น.] #25407 (32/264)

ดีครับ เห็นด้วยครับ น่าจะเก็บ 300.-ไปเลยนะครับจะได้เท่ากับ ค่าส่งพระประกวดไปเลย


โดยคุณ มณีพระ (677)(1) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:31 น.] #25408 (33/264)

สุดยอด เลยคร๊าบบบบ..... service ของบุคคลกร จะดีขึ้นตามไม๊น๊าเนี่ย น่าสงสัยจัง


โดยคุณ golfj (1959) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:32 น.] #25409 (34/264)

ครับ


โดยคุณ eudkorat (2815) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:35 น.] #25410 (35/264)

...สวนกระแสเศรษฐกิจดี...จับกล้องปุ๊บ รับปั๊บบบ 50 คิดดีๆนา


โดยคุณ hong4335 (7088) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:40 น.] #25411 (36/264)

ผู้ตั้งประมูล
ผู้ชนะประมูล

แย่แน่ๆ


โดยคุณ phiwjan (1986) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:47 น.] #25412 (37/264)

รับทราบครับ


โดยคุณ ต่ายเอเชีย (2204) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:50 น.] #25413 (38/264)

งานเข้าเลยครับ....ว่ากันไป...


โดยคุณ เมย์12345 (1625) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 19:53 น.] #25414 (39/264)

อ๋อ ครับ


โดยคุณ JOMPOL10 (3774) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:18 น.] #25416 (40/264)

รับทราบ และ ยินดีครับ แต่ผมอ่านแล้วยังไม่เข้าใจบางหัวข้อ เอาไว้ถ้าต้องการรายละเอียดอื่นๆจะโทรไปถามนะครับ


โดยคุณ ron30 (616) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:19 น.] #25417 (41/264)
โดยคุณ โรนิน (716) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:20 น.] #25418 (42/264)

ถ้าการขึ้นราคาแต่ละครั้ง ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นก็เห็นด้วยครับ แต่ราคาจาก 10 บาทต่อองค์ เป็น 50 บาทต่อองค์ ภายใน 1 ปี คือ 5 เท่า ผมจึงอยากให้มีการกาัรันตีราคาพระด้วยครับ เพราะเท่าที่เห็นหลายๆ กรณีที่พระมีปัญหาซึ่งมีบัตรรับรอง สมาชิกต้องคืนกันเอาเอง ผมว่ายิ่งการตรวจสอบมีราคามากขึ้น ทางการันตีก็ควรจะมีความรับผิดชอบต่อองค์พระมากขึ้นด้วยครับ
ด้วยความนับถือ


โดยคุณ sitrayong (2370) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:24 น.] #25419 (43/264)

กริ่ง ญส. ยังไม่เคลียร์ไม่จบเลย ขึ้นราคาซะแล้ว.....


โดยคุณ maytus (3449) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:30 น.] #25420 (44/264)

1.) เมื่อมีผู้ชนะประมูล...ผู้ตั้งประมูลส่งพระไปตรวจสอบและออกบัตรรับรอง 1 องค์ +เงิน 250.-บาท ถูกต้องมั๊ยครับ...แล้วถ้าพระไม่แท้ จะเงินคืนผู้ตั้งประมูลหรือไม่ครับ ถ้าคืนๆเท่าไหร่
2.) เดี๋ยวนี้เมื่อผลการตรวจสอบออกมาแล้ว ไม่มีการโทรแจ้งเหมือนก่อนแล้วหรือครับ

ตอบโดย webmaster 17/08/52

1.เมื่อมีผู้ชนะประมูล...ผู้ตั้งประมูลส่งพระไปตรวจสอบและออกบัตรรับรอง 1 องค์ +เงิน 250.-บาท ถูกต้องครับ หากเป็นพระไม่แท้จะคืนค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ 100 บาทกลับไปพร้อมกับพระครับ
2.ปัจจุบันนี้พระที่ส่งมายัง สนง.การันตีพระมีเป็นจำนวนหลายร้อยรายการต่อวัน ช่วงแรกสามารถโทรแจ้งผลได้ แต่เมื่อปริมาณงานมากขึ้น จำนวนสมาชิกที่ไม่รับโทรศัพท์จากทาง สนง.การันตีพระ เพื่อแจ้งผลก็มีจำนวนมากขึ้นทำให้ทาง สนง.การันตีพระ มีงานค้างจำนวนมาก จึงต้องงดการโทรแจ้งผล และสมาชิกสามารถใช้ช่องทางตรวจสอบตามประกาศทางหน้าเว็บไซต์ฯได้ครับ


โดยคุณ tanthep (920) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:31 น.] #25421 (45/264)

เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบเป็นวงจรครับ
ผู้ขาย ผู้ซื้อ เจ้าของเวป

ต้องทำสถิตินะครับ webmaster ถ้ารายได้ลดลง โปรดจงกลับมาทำเหมือนเดิม

ทีละน้อย นานๆดีกว่าครับ

พระแพงคนซื้อก็คงคิดนานขึ้น


โดยคุณ Matin22 (3570) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:36 น.] #25422 (46/264)

อีกแล้วครับ...พี่น้องโดยคุณ เขี้ยวเสือ (2868) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:39 น.] #25423 (47/264)

อืม ว่าไงว่าตามกันครับ ขอให้ไวกว่าเดิมหน่อยก็ดีนะครับ กว่าจะรู้เรื่องกว่าผู้ชนะการประมูลจะโอนเงินมา ตลาดวายกันพอดี


โดยคุณ pantun (894) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:40 น.] #25424 (48/264)

รายการที่มีผู้ชนะประมูลเกิน 2000 บาทขึ้นไป
*จากเคยแนบไป 100 บาท เป็น 250 บาท ใช่เปล่าครับ
*ผู้ตั้งประมูลเพิ่มจากเดิม 100 เป็น 150 บาท
*ผู้ชนะประมูล จากไม่เคยเสีย เป็น 100 บาท

ถ้าไม่เอาบัตรแนบไป 150 บาท ใช่เปล่าครับ
100 บาทเคยได้บัตร ต้อง 250 บาท ใช่เปล่าครับ

(เพิ่มขึ้น 150 % จากเดิม )

ผู้ชนะประมูล โอนเงินก่อนหรือหลัง ส่งพระไปตรวจสอบครับ ?


-ตอบโดย webmaster 17/08/52
-ถูกต้องแล้วครับ
-แต่ถ้าพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว พระราคา 2000-9999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ส่งตรวจสอบใหม่และเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( แก้ไข 21/08/52) ให้กับผู้ตั้งประมูลฯก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้ว จะต้องส่งพระ + บัตรฯเดิม + 150 บาท มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทาง สนง.การันตีพระ ตรวจสอบพระเครื่องแล้ว จะเปลี่ยนบัตรฯในนามของผู้ชนะประมูลให้ใหม่โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ 100 บาทให้ เช่นกรณีข้างต้น คุณ yasticker ตั้งประมูลพระราคา 5000 บาท ผู้ชนะประมูลได้โอนเงินค่าพระ 5100 บาท ให้คุณyasticker แล้วคุณ yasticker จึงส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุว่าได้รับเงินแล้ว มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการส่งพระไปยังผู้ชนะประมูลต่อไป
-แต่ถ้าพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้วและพระมีราคาตั้งแต่ 10000 บาทขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุคำว่า * ด่วน*สีแดงและข้อความว่ายังไม่ได้รับชำระเงิน( หรือได้รับเงินแล้ว) มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ แล้วภายใน 24 ชมหลังรับพระ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการแจ้งผลด่วนทันที่ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( แก้ไข 21/08/52) ให้กับผู้ตั้งประมูลตามขั้นตอนต่อไปดังรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=393


โดยคุณ ยุทธนา (1466) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:47 น.] #25425 (49/264)

อะไรมันแพงหรือครับโดยคุณ siam_yuth (2968) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:47 น.] #25426 (50/264)

อ้าว......รีบปิด รีบลงประมูลกันเร็ว.....เดี๋ยวต้นทุนเพิ่มนะครับ


โดยคุณ probation (876) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:49 น.] #25427 (51/264)
ที่ผ่านมา ผมยังส่งเงิน ผิดๆถูกๆ อยู่เลย. คราวนี้มาใหม่โทรถามแบบครั้งก่อนๆก็ยาก สายไม่ว่างเลย.
เอาไงก็เอากัน เด้อ. อิอิอิอิ


โดยคุณ master_t (743) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 20:53 น.] #25428 (52/264)

เกิดเป็นผู้ชาย...ต้องมีใจอดทน....นนนนน..


โดยคุณ newmong (3022) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:03 น.] #25430 (53/264)

เพิ่มคู่สาย โทรศัพท์ สายไม่ค่อยว่างเลยครับ


โดยคุณ sai-9ton (5983) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:06 น.] #25431 (54/264)

...อึอือยังงงๆเข้าใจยากเหลือเกิน.......................
...พระไม่มีบัตรส่งออกบัตรเเนบไป..250..ผู้ตั้งประมูล..150..ผู้ชนะประมูล..100...
...พระมีบัตรอยู่แล้วส่งไปเปลี่ยนชื่อ..ผู้ตั้งประมูลแนบไปอีก...150.....
...พระไม่มีบัตรแต่ส่งตรวจสอบไม่ขอบัตรผู้ตั้งประมูลแนบไป..150.....
...แม่นบ่เจ้านาย....................................................................
..เอาๆเอาไงเอากัน...............................................................


-ตอบโดย webmaster 17/08/52
-แต่ถ้าพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว พระราคา 2000-9999 บาท หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ส่งตรวจสอบใหม่และเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( แก้ไข 21/08/52) ให้กับผู้ตั้งประมูลฯก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้ว จะต้องส่งพระ + บัตรฯเดิม + 150 บาท มายัง สนง.การันตีพระ เมื่อทาง สนง.การันตีพระ ตรวจสอบพระเครื่องแล้ว จะเปลี่ยนบัตรฯในนามของผู้ชนะประมูลให้ใหม่โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ 100 บาทให้ เช่นกรณีข้างต้น คุณ yasticker ตั้งประมูลพระราคา 5000 บาท ผู้ชนะประมูลได้โอนเงินค่าพระ 5100 บาท ให้คุณyasticker แล้วคุณ yasticker จึงส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุว่าได้รับเงินแล้ว มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการส่งพระไปยังผู้ชนะประมูลต่อไป
-แต่ถ้าพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้วและพระมีราคาตั้งแต่ 10000 บาทขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุคำว่า * ด่วน*สีแดงและข้อความว่ายังไม่ได้รับชำระเงิน( หรือได้รับเงินแล้ว) มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ แล้วภายใน 24 ชมหลังรับพระ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการแจ้งผลด่วนทันที่ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท ( แก้ไข 21/08/52) ให้กับผู้ตั้งประมูลตามขั้นตอนต่อไปดังรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=393


โดยคุณ pipat_ch (3029) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:07 น.] #25432 (55/264)

เงินอีกแล้วครับพี่น้องครับ


โดยคุณ phuwadet (968) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:15 น.] #25433 (56/264)

ขอแสดงความคิดเห็นครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับการปรับราคาราคาขึ้นไม่มีปัญหาครับเข้าใจและหวังให้บ.การันตีเข้มแข็งและเติบโตขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของคนที่ดูพระไม่เป็นจริงๆขอให้เป็นบ.ที่เป็นมาตราฐานและเป็นกลางอย่างแท้จริงสำหรับคนที่เริ่มสะสมครับส่วนตัวให้ตายยังไงก็ดูพระไม่เป็นครับแล้วจะหวังพึ่งใครครับ(ในเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้)ก็ขอหวังพึ่งบ.การันตีเท่านั้นแระครับเพราะเท่าที่เข้ามาได้เช่ากับผู้ตั้งประมูลหลายๆท่านรู้สึกประทับใจมากทุกๆท่านน่ารักมากจริงๆครับขอเสนอความเห็นส่วนตัวหน่อยนะครับกับผลการตรวจที่ระบุว่า ไม่ออกผล อยากให้ทางบ.ทำเป็นอะไรก็ได้ครับระบุมาเลยว่าออกบัตรให้พระเครื่องรุ่นไหนบ้างจะได้ไม่เสียเวลาในการส่งไปตรวจสอบรอลุ้นแทบตายผลออกมา ทางสำนักงานยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานสำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ ขอให้มีรายการเหมือนการประกวดพระก็ได้ครับ เข้าใจครับว่ามีพระเครื่องมากมายจริงๆจะทำให้ไม่เสียเวลาทุกๆฝ่ายและจะทำให้รู้ด้วยว่ารุ่นไหนพิมพ์ไหนที่ควรสะสมยกตัวอย่างผลออกมาแท้แต่แต่ทางสำนักงานยังไม่ออกบัตรส่วนตัวก็ไม่กล้าเช่าเก็บครับมันเลยเกิดความรู้สึกว่าก็ทางสำนักงานยังไม่กล้าออกบัตรเลยเก็บรุ่นที่ออกบัตรดีกว่าครับด้วยความนับถือนะครับ

ตอบโดย webmaster 17/08/52

ได้รับข้อคิดเห็นนี้เสนอให้ทางคณะที่ปรึกษาพระเครื่องพิจารณาแล้วครับ โดยเฉพาะพระแท้จะให้สามารถออกบัตรฯได้ทุกองค์หรือเกือบทุกองค์ก็ยังดีครับ


โดยคุณ probation (876) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:24 น.] #25435 (57/264)ถามนิดนะครับ.....

ถ้าผมส่งพระตรวจสอบ พร้อมออกบัตร 2 องค์ . ผมต้องแนบเงิน 400 บาทใช่ไหมครับ

คือ.....ค่าบัตร 100+100 ค่าส่งกลับ 100 และค่า เอ4. 50+50 รวม 400 บาท.

.......ถ้าเข้าใจถูกแล้ว จะได้ไม่ต้องโทรไปฟังเสียง..ตูด ตูด ตูดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...... :lol

....................................

ตอบโดย webmaster 17/08/52

-ถ้าเป็นทางไปรษณีย์ ems ถูกต้องแล้วครับ และพระสามารถออกบัตรฯได้ทั้ง 2 องค์ หากออกไม่ได้ก็จะคืนค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ใช้ครับ


โดยคุณ t_local (659) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:28 น.] #25436 (58/264)

ขออนุญาต comment หน่อยครับ ***ไม่เอาใบรับรองผลได้ไหม ส่วนการเก็บข้อมูลทางwebmaster น่าจะเก็บเมื่อออกบัตรรับรองให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมรวมกับบัตรรับรองไปเลย 100 บาท จะ save ได้อีก 50 บาท เหลือ 200 บาท โดย ผู้ตั้งประมูลออก 100 บาท และผู้ชนะประมูล 100 บาท***


โดยคุณ เทพดำเนิน (2616) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:29 น.] #25437 (59/264)เรียนท่าน webmaster
ในกรณีมีการ recall บัตร อยากทราบว่า
1.จะคืนเงินให้หรือเปล่า..?
2.ถ้าคืน คืนเท่าไหร่?
3.คืนให้ทั้งผู้ตั้งและผู้ชนะประมูลหรือเปล่า.?

ด้วยความนับถือ

ตอบโดบ webmaster 17/08/52

กรณี recall บัตรฯ จะเป็นการคืนสถานะภาพเหมือนตอนก่อนออกบัตรฯ ดังนั้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทาง สนง.การันตีพระ จะคืนให้ และจะประสานทุกฝ่ายจนจบเรื่องทั้งหมดครับ


โดยคุณ nokchaiyo (3672) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:37 น.] #25438 (60/264)

ซึ้งครับ......งานนี้ต้นทุนสูงอีกแล้วครับ.....ท่านปรับขยับอัตรากันติดๆเลยนะครับ


โดยคุณ rin-krai (3225) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:39 น.] #25439 (61/264)

หนีครับ โจรกำลังมา
ใครอยู่ก็ทำใจไป เรามันคนใช้บริการนิครับ ต้องทำใจ
แต่ขอแนะนำ ถ้าไม่พอใจส่งเช็คที่อื่นซิครับพี่น้อง

หรือ ตอนตั้งประมูลก็ เริ่มที่ราคาค่าส่งพระเช็ค + ค่าออกบัตร ให้คนประมูลรับเคราะห์เพื่อความสบายใจกับบัตรประกันพระ ไงครับพี่น้อง


โดยคุณ Rainakin (103) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 21:53 น.] #25440 (62/264)

พี่งเข้าเป็นสมาชิก แต่เริ่มหมดกำลังใจแล้ว เพราะมีแต่ขึ้นๆๆๆๆๆๆ


โดยคุณ ดิจิม่อน (2597) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 22:10 น.] #25445 (63/264)

กรณีปรับราคาก็ขอให้ปรับประสิทธิภาพให้มากขึ้นและเป็นที่พึ่งจริงๆที่สำคัญความน่าเชื่อถือ เพื่ออะไรก็เพื่อรองรับสมาชิกใหม่ๆที่ชื่นชอบแนวทางเดียวกันซึ่งบางท่านก็ไม่มีความรู้ความชำนาญพิเศษแต่ชื่นชอบเหมือนกระผม ได้มีความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้ทั้งในเวปและก็นอกเวปของวงการพระเครื่องเมื่อถึงจุดนั้นจะคิดจะทำอะไรสมาชิกก็คงจะไม่ว่าอะไรแต่ต้อง "ยุติธรรมทั้งสองฝ่าย" แต่ถ้าภายในยอมรับแต่ภายนอกเฉยๆการเก็บค่าสมาชิกและบริการอื่นๆเพื่อพัฒนาอะไรก็ตามก็จะไม่มีประโยชน์อะไร
แต่จะมีแต่เสียง.......และก็เสียง........ ขอบคุณครับ


โดยคุณ toosarsud (228) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 22:15 น.] #25446 (64/264)

เอ้อ เหนื่อยขึ้นแน่ สงสัยต้องอำลา


โดยคุณ ชาญยุทธ (4277) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 22:21 น.] #25447 (65/264)

จัดส่งพระคืนลูกค้าช้ามากครับ รอผลตรวจสอบก้นานๆๆเรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยก็ได้ครับ


โดยคุณ b_wor (1650)  [จ. 17 ส.ค. 2552 - 22:24 น.] #25448 (66/264)

มึนๆๆๆๆๆโดยคุณ ketsada (601) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 23:08 น.] #25450 (67/264)

กรรม


โดยคุณ yutputsoon (1250) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 23:09 น.] #25451 (68/264)

อยากทราบระบบและขั้นตอนการตรวจสอบพระเครื่องของทางทีมงานครับว่าแบ่งเช็คกันเป็นสายหรือเปล่าครับมีทีมงานหลายสายหลายท่านหรือเปล่าครับหรือว่าอาหมอเช็คท่านเดียวครับเห็นตามตลาดชอบพูดกันว่าเว็ปจีเช็คผ่านเว็ปข้างบ้านไม่ผ่านเวปข้างบ้านผ่านเวปจีไม่ผ่านอะไรทำนองนั้นอยากทราบเฉย เฉย ครับไม่ได้มีเจตนาอะไรครับ ของผมส่งไป 14 วันแล้วครับยังไม่ทราบผลรออยู่ครับขอบคุณครับ


โดยคุณ kong_taling (2522) [จ. 17 ส.ค. 2552 - 23:40 น.] #25453 (69/264)
โดยคุณ nillanat (4269) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 00:24 น.] #25454 (70/264)

งง มากมาย....


โดยคุณ Ronado (8874) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 00:33 น.] #25455 (71/264)
โดยคุณ ict500 (858) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 00:45 น.] #25456 (72/264)

กรณีคุณยา กระทู้ที่21ตอบโดย webmaster 17/08/52ว่า

"ถ้าพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว เมื่อส่งบัตรฯเดิมมาพร้อมกับพระ ทาง สนง.การันตีพระ จะเปลี่ยนบัตรฯในนามของผู้ชนะประมูลให้ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท เช่นกรณีข้างต้น คุณ yasticker ก็ส่งพระ + บัตรฯเดิม + 150 บาทครับ และเมื่อผลออกแล้วผู้ชนะประมูลก็จะโอนเงิน 5000 บาทให้คุณ yasticker ครับ"
คำถามคือ
1.เดิมพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว จะเปลี่ยนบัตรฯในนามของผู้ชนะประมูลๆต้องจ่ายเองนะครับ100บาท กลายเป็นว่าหากยังไม่มีบัตรผู้ชนะประมูลจ่าย100ผู้ตั้งประมูลจ่าย150 ถ้ามีบัตรแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อ ผู้ชนะประมูลไม่ต้องจ่ายผู้ตั้งประมูลจ่าย150 อีก กรรมแล้วที่ผมไปทำไว้องค์ละ125(ไม่รวมค่าน้ำมันกับค่าเสียเวลา)รวมแล้ว300บาท
2.ถ้าเป็นยังงี้ถึงทำบัตรแล้วผู้ชนะก็ให้เปลี่ยนแน่นอนเพราะไม่ต้องจ่ายอะไรเลย จะตั้งราคาเผื่อไว้ก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าผู้ชนะต้องการเปลี่ยนบัตรฯหรือไม่ ถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็อยากให้พระถูกอีกนิด มีผลกระทบแน่กับพระที่ราคาไม่สูง ถ้าไม่ทำบัตรก่อนเดี๋ยวพลาดโดนstopอีก
3.กรณีดังกล่าวผู้ตั้งลงไปเลยได้หรือไม่ว่าถ้าต้องการเปลี่ยนบัตรขอเพิ่ม150หรือไม่ก็ตั้งราคาเผื่อไว้150แล้วลงว่าไม่เปลี่ยนบัตรลด150จะผิดกฏอีกใหม
4.ผมทำบัตรก่อนเกือบทุกองค์ไม่อยากโดนstop
5.ทบทวนใหม่เถอะไม่เป็นธรรมเลยเอาเป็นว่า "ไม่มีบัตรผู้ชนะประมูลจ่าย100ผู้ตั้งประมูลจ่าย150 ถ้ามีบัตรแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ชนะประมูลจ่าย150ผู้ตั้งประมูลไม่ต้องจ่ายเพราะถือว่าจ่ายไปรอบหนึ่งตอนออกบัตรแล้ว "ดีไหมครับ (ผมก็เป็นทั้งผู้ซื้อผู้ขาย)
***ท้ายนี้อยากบอกทีมงานว่าผมเริ่มต้นเล่นพระก็ในนี้เคยรู้สึกมั่นใจและศรัทธามากๆเพราะทำให้คนที่เล่นไม่เป็นอย่างผมกล้าเล่นกล้าศึกษาโดยนำพระที่มีบัตรมาดูบ่อยๆเคยคุยกับคุณหมอเมืองเพชรวันเข้าพรรษาปีที่แล้วที่ลานจอดรถเกือบครึ่งชั่วโมงคุณหมอยังบอกว่าสิ่งนี้เป็นจุดยืนของการันตี ผมยังอยากให้มีความรู้สึกดีๆอย่างที่ผมเคยรู้สึกเกิดกับผู้เล่นใหม่ๆเพราะความมั่นใจและศรัทธานั่นแหละคือจำนวนสมาชิกที่เพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วง3ปีที่ผ่านมา ***
ขอบคุณครับ
โดยคุณ op-prathai (538) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 01:00 น.] #25457 (73/264)---จะขึ้นยังไง เท่าไร คงไม่ว่า แต่ถ้าตอบตรงๆ ผมว่าแพงไปนิดส์ สัก 200 ก็คงพอ ----
**แต่ยังไงจะขึ้นก็ขึ้นไป แต่ขอให้หีบห่อที่ส่งพระเครื่องควรต้องปรับปรุงขึ้นมากๆ จาก
ซองกระดาษห่อพลาสติกกันกระแทก ก็ควรใส่กล่องกระดาษห่อพลาสติกกันกระแทกหลายๆ
ชั้น***
ปล. ทุกวันนี้ ผม บอกตรงๆ พระที่ผมออกประมูล ผมขอเพิ่มไม่ถึงองค์ละ 500 ตอนนี้กำไรคงลดน้อยลง ผมเช่าพระเพราะศรัทธา ไม่ได้เช่าเพื่อจะทำกำไร

อ้อ บ. การันตีพระ รับพนักงานเพิ่มไหมครับ น่าจะเงินเดือนเยอะ ผมชักอยากไปทำงานให้แล้วสิ
ได้ดูพระเยอะแยะ ได้ทำงานตามที่ตัวเองชอบ เรื่องคอมผมก็เป็น
(ที่พิมพ์แบบนี้ไม่ได้เจตนากัวนน่ะครับ แต่คิดอย่างนั้นจริงๆ)

ถ้าจำเป็นก็ขึ้นครับ ถ้าลดได้ก็ลดครับ ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล

ด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงโดยคุณ kuppa (172) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 01:44 น.] #25458 (74/264)

เก็บเพิ่มไปไม่ว่าครับ
แต่ขอให้พัฒนาการออกบัตรให้สะดวกและเม่นยำขึ้นก็เป็นผลดีต่อสมาชิกยิ่งขึ้น
แต่อยากให้รูปที่บัตรมีความชัดเจนและสวยงามสมจริงมากกว่านี้น่ะครับ


โดยคุณ rath8a (755) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 01:44 น.] #25459 (75/264)

2.) เดี๋ยวนี้เมื่อผลการตรวจสอบออกมาแล้ว ไม่มีการโทรแจ้งเหมือนก่อนแล้วหรือครับ
ตอบโดย webmaster 17/08/52
2.ปัจจุบันนี้พระที่ส่งมายัง สนง.การันตีพระมีเป็นจำนวนหลายร้อยรายการต่อวัน ช่วงแรกสามารถโทรแจ้งผลได้ แต่เมื่อปริมาณงานมากขึ้น จำนวนสมาชิกที่ไม่รับโทรศัพท์จากทาง สนง.การันตีพระ เพื่อแจ้งผลก็มีจำนวนมากขึ้นทำให้ทาง สนง.การันตีพระ มีงานค้างจำนวนมาก จึงต้องงดการโทรแจ้งผล และสมาชิกสามารถใช้ช่องทางตรวจสอบตามประกาศทางหน้าเว็บไซต์ฯได้ครับ

เสนอแนะครับ ใช้เป็นเมล์มาแจ้งผลได้ไหมครับ ถ้าเป็นพระแท้ เมื่อมีการโอนเงินแล้ว ก็ตอบกลับจากเมล์ ที่แจ้งผลได้เลย น่าจะพัฒนาขึ้นอีกนิดนะครับผม ไหนๆก็ปรับราคาแล้ว


โดยคุณ ภมรศิริ (114)(3) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 02:54 น.] #25460 (76/264)

เพิ่มเงิน,เพิ่มคน,เพิ่มมาตรฐาน,เพิ่มความน่าเชี่อถือ,เพิ่มความรวดเร็ว,ก็น่าจะเพิ่มครับ
:roll


โดยคุณ CANTONA_7 (5487)(3) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 03:19 น.] #25461 (77/264)

เรียนมาเพื่อพิจารณา...


1.ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลและเก็บข้อมูลพระเครื่อง จำนวนพระ 1 องค์ 50 บาท...

*** ในส่วนนี้ไม่มีปัญหาครับ แต่ พระรายการใดที่ไม่รับตรวจสอบควรแจ้งให้ทราบ และ การตรวจสอบ วิทยากร ก็ควรจะมีมาตรฐาน ความรวดเร็ว ในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลสรุปออกมาดั้งนี้...

-พระแท้ ไม่ออกบัตรรับรอง???

-ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากไม่มีเชี่ยวชาญ???

-ความเห็นของคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์???

ผลการตรวจสอบออกมาแบบนี้ ลำบากใจมากครับ ทั้งผู้ตั้ง - ผู้ประมูล...


2.ในกรณีมีผู้ประมูลพระเครื่องได้ราคาตั้งแต่ 2000 บาท ขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่อง และ จัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท และ ค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 50 บาท รวมเป็น 150 บาท...

*** ผมคิดว่าซัก 100.- บาทก็ยังดีนะครับ เพราะถ้าผลสรุปออกมาเป็น พระแท้ ผู้ชนะประมูล ก็จะได้เป็น ใบรายงานผลการตรวจสอบเท่านั้น แต่ ถ้าผลสรุปออกมาเป็น พระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูล ก็จะต้องมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับ...

3.ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และ ผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้ง และ ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 250 บาทก่อน และ จะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น...

***เห็นด้วยนะครับ แต่ขอเป็น ผู้ตั้งประมูลออก 100.- / ผู้ชนะประมูลออก 100.- วินๆ ทั้ง 2 ฝ่าย กับกฏใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ในยุคเศรฐกิจที่ฝึดเคือง...

ด้วยความนับถือ...

พระราม 9 พระเครื่อง
ชมรมคนรักพระ(แท้)เครื่อง
CAN7ONA

โดยคุณ jcainfo (4576) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 07:26 น.] #25465 (78/264)

ขึ้นราคาแล้วก็ขอให้ขึ้น "มาตรฐาน" ด้วยนะครับ
ผมหมายถึงอย่า "หลุด" ครับ
ชัวร์ๆ ให้ดีทั้ง "พระ" และ "ความถูกต้อง" ที่พิมพ์บนบัตร (หลวงพ่อแดง วัดเเขบันไดอิฐ รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง ....... ใบที่ผมมีอยู่ ขออย่าได้มีแบบนี้อีกนะครับ ... )

อยู่บ้านเขาก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดครับ
โดยคุณ burengnong (1235) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 08:41 น.] #25467 (79/264)

เฮ้อๆๆๆๆคงไม่ต่อสมาชิกผู้ตั้งประมูลแล้วหละครับ


โดยคุณ body_boy (262) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 08:42 น.] #25468 (80/264)

แบบนี้ไม่ดีครับเช่าพระแพงขึ้นแย่จัง


โดยคุณ pui_l (1207) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 08:48 น.] #25469 (81/264)

ต้องทบทวนเรื่องการต่ออายุผู้ตั้งประมูลแล้วหละ
ออกต่อคงลำบากสำหรับ พนักงานออฟฟิตย่างเรา......


ใครอยากออกบัตรก็ต้องจ่าย 100 บาท(อิอิ...เก๊คงออกมากันน่าดู)

โดยคุณ naran (690)(1) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 08:57 น.] #25470 (82/264)

ทำใจ ครับ


โดยคุณ พรสิบประการ (4224) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 09:04 น.] #25471 (83/264)

งานนี้ ทำตาม+ทำใจครับ คุณกำหนดมานี่คับ ถ้าคุณขึ้นแบบนี้เวลาผมเอาพระไปเช็ค
ช่วยหาผู้เชี่ยวชาญเตรียมไว้ด้วยนะครับ ไม่อยากเจอ คำว่าสรุปผมไม่ได้
ไม่มีผู้เชี่ยวชาญบ้าง แต่ผู้รับสตางค์รู้กันทุกคน แบบนี้ไม่ค่อยถูกต้องนะครับ


โดยคุณ peeradej (2808) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 09:09 น.] #25472 (84/264)

สงสัยต้องขายที่ราคาต่ำกว่า 2,000

พระเกิน 2,000 ขายเวบอื่น ๆ ดีกว่า


โดยคุณ viwat (2904) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 09:18 น.] #25473 (85/264)

ยิ่งอ่านก็ยิ่ง งง สงสัยเราจะแก่แล้ว
คนซื้อก็ต้องเสียค่าบัตร คนขายก็ต้องเสียค่าบัตร
ทุกคนแบกรับภาระกันไปใช่ไหมครับ

ถ้าเกิดคนซื้อไม่จ่ายค่าบัตรล่ะครับ


โดยคุณ ano8547 (648)(1) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 09:25 น.] #25474 (86/264)

ก็ มัน หิว หิว หิว
โดยคุณ dewey (1409) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 09:27 น.] #25475 (87/264)

ขึ้นก็ได้ไม่เคยว่ากัน แต่!!! ทำไมขึ้นได้สุดโหดขนาดนี้ครับ
จากเดิมมีผู้ชนะประมูลผมแนบ 100 เดียว ได้บัตรรับรองเลย
ตอนนนี้ให้แนบ 150 ไม่ได้บัตร ถ้าผู้ชนะประมูลอยากได้บัตรเล่นอีก 100
ขึ้นกว่า 100% เลยผมว่ามากไปหรือเปล่าครับ
คงต้องทำใจ เศรษฐกิจแบบนี้คนประมูลพระก็ไม่ได้มากมายนะครับ ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานผมเห็นด้วย 20% 30% ก็น่าจะเหมาะสม แต่นี้ 150% ท่านลองพิจารณานะครับหากท่านต้องทำอะไรแล้วถูกขึ้นราคาขนาดนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไร
และเห็นด้วยกับคุณพรสิบประการ (ขออนุญาติเอ่ยนาม) ปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงให้จริงจัง คำว่าสรุปไม่ได้ แท้ไม่ทราบที่ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องสายนี้ แท้แต่ยังไม่ออกบัตรให้พระเครื่อง รุ่นนี้ และล่าสุดแบบกริ่ง ญส. 2519 ประเภทออกบัตรแท้ให้ว่อนแล้วให้สมาชิกที่ประมูลได้ติดต่อคืนกันเองก็น่าจะหมดไปได้เสียทีนะครับ


โดยคุณ thames2004 (467) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 09:38 น.] #25476 (88/264)

ตาย ๆ สถานเดียวงานนี้


โดยคุณ tinkk (3448) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 09:40 น.] #25478 (89/264)

ความวัวไม่ทันหาย ความ _ _ _ _ เข้ามาแทรก


โดยคุณ อ้วนดำเด้ง (812) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 10:00 น.] #25479 (90/264)


............แหม๋ม...............ทำไปด้ายยยยยยยยย


โดยคุณ jeia09 (192) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 10:05 น.] #25480 (91/264)

ทบทวนดูใหม่อีกทีดีกว่ามั๊ยคับ ต้นทุนไม่น่าจะแพงขึ้นขนาดนี้นะครับ หรือว่าใช้น้ำมันในการตรวจสอบ ขึ้นเป็นน้ำพุเลย น่าจะทำเพื่อสังคมส่วนรวมที่อยากจะอนุรักษ์พระเครื่องนะครับ ว่ามั๊ย


โดยคุณ อวิชชาMan (541) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 10:17 น.] #25481 (92/264)ถ้าไม่ให้สับสน ว่าจะต้องโอนเงิน แนบเงินเท่าไรแน่
ทำไมไม่ทำเป็น หน้าให้คำนวณ ไปเลยครับ ไม่ต้องมาถามทีจะ case แถมใช้คำนวนก่อนตั้งประมูลก็ยังได้
ไหน ๆ ก็จะขึ้นค่าธรรมเนียม แล้ว สมาชิกร่วมพัฒนาเว็บ ก็มี


โดยคุณ fu_pi-ohm37 (728) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 10:33 น.] #25483 (93/264)

เยี่ยนเลยครับ

คุณ อวิชชาMan

ยกนิ้วให้


โดยคุณ ศิวานันท์ (5078) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 10:51 น.] #25484 (94/264)

สงสัยต้องหาที่อยู่ใหม่ซะแล้ว
หนืดขึ้นเรื่อย ๆ เหนื่อยค่ะโดยคุณ met26 (650) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 11:27 น.] #25485 (95/264)

หลอนเลยงานนี้...


โดยคุณ เชิงเขา (404) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 11:33 น.] #25486 (96/264)

ไม่งั้นจะรวยเหรอะ...หนังสือก็ก็ปาไปเล่มละเท่าไหร่แล้วละ


โดยคุณ VARA14 (3232) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 11:34 น.] #25487 (97/264)

ถามจริงๆเหอะเพราะอะไรถึงขึ้นราคาครับ ...ถามจริงอยากรู้จริง...ขอทราบเหตุผลหน่อยครับ..ตอบให้ชัดเจนเลยน่ะครับจะได้หายสงสัยกันว่าขึ้นทำไม..ทำไมต้องขึ้นราคา...ต่อไป..จะขึ้นราคากระทู้ตั้งประมูลอีกใหมครับ...เพราะค่าบัตรก็ขึ้นแล้วแต่ไปคงจะเป็นคิดค่าตั้งประมูลแน่ๆ..ชัวร์...ขอเหตุผลการขึ้นราคาหน่อยน่ะคร้บอยากรู้ แต่ยังไงก็ต้องยอมรับอยู่แล้ว....


โดยคุณ moscow555 (557)(2) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 11:51 น.] #25488 (98/264)

รับทราบ ชัดเจน เปลี่ยนโดยคุณ puthangkrul (2347)(5) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 12:58 น.] #25489 (99/264)

อ่านแล้วเข้าใจบ้างนิดหน่อย แต่สับสนมากเพราะกฎกติกามีการแก้ไขหลายครั้งหลายเรื่อง ขอให้เวปฯ ช่วยรวบรวมกฎกติกาที่มีอยู่ เป็นปัจุบันและแยกเรื่องให้ชัดเจนหน่อยนะครับ


โดยคุณ ตี๋บางนา (223) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 13:01 น.] #25490 (100/264)

ขอความกระจ่างเรื่องวัน ครับ
เริ่มวันที่ 1 กย. หมายถึงวันที่รับของจาก EMS หรือ วันที่ทำการตรวจสอบพระ หรือ ออกบัตรหรือ วันที่ส่ง EMSครับ
จะได้เตรียมเงินถูกต้อง
โดยคุณ ไม้มงคล (10947) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 13:02 น.] #25491 (101/264)ผมขอแนะนำทางออกใหม่นะครับ


ส่งพระไปออกบัตรเวปอื่น แล้วมาขายเวปจี


ลดต้นทุนได้เยอะครับ


เพราะว่ายังไงพระแท้ ก็ต้องแท้อยู่แล้วครับ บัตรรับรองพระเป็นแค่ส่วนประกอบครับตกลงผู้ซื้อจะซื้อพระ หรือว่าซื้อบัตรกันแน่ครับ พี่ น้อง

โดยคุณ โอ_ระนอง (28) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 13:08 น.] #25492 (102/264)

อิอิอิ.....เข้ามาดูมีอะไรกัน


โดยคุณ jazzman (1013) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 13:15 น.] #25495 (103/264)
โดยคุณ เล็กซอย5 (1783) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 13:19 น.] #25496 (104/264)ของแพงหน้าก็แดง


โดยคุณ สัสดี57 (1399) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 13:30 น.] #25497 (105/264)

ได้อ่านดูข้อเสนอความคิดเห็นของสมาชิก 99 % ไม่ค่อยเห็นด้วยเลยนะครับ แต่พวกเราต้องยอมรับครับ เพราะเป็นสมาชิกของเวปอยู่ครับ


โดยคุณ chok999 (804) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 13:41 น.] #25499 (106/264)
โดยคุณ koojames (215)(4) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 13:58 น.] #25507 (107/264)

ส่วนตัวเป็นมือใหม่นะครับ ใช้บริการเวปนี้เพราะถือว่ามีบัตรการันตี ดูพระไม่เป็นแต่อยากสะสมไม่กล้าเช่าตามแผง เพราะถ้าประมูลพระมากกว่า2000.- เราจะได้บัตรการันตรีชื่อเรา เพราะทางเวบออกให้ทำให้เรามั่นใจว่าได้ของแท้ อย่างนี้ก็เท่าก็ว่า+เพิ่มจากราคาประมูลได้อีก100
มันดูแพงขึ้น เพราะคนดูพระไม่เป็นอย่างผมก็ต้องให้ส่งเข้าบริษัทอยู่แล้วเพื่อออกบัตรจะได้ยืนยันว่าแท้ ถ้าเกินไม่ส่งเข้าบริษัท แล้วผู้ตั้งประมูล เอาบัตรใบเก่า +พระปลอมมาให้ จะเรียกร้องกับใครได้ครับ
***ใช้ใจเขาใจเราบ้างครับ**
แต่ต้องยอมจ่ายอยู่ดี


โดยคุณ sinchai (2067) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 14:24 น.] #25513 (108/264)

ฝากไว้สักนิดด้วยครับ ด้วยความเคารพ ส่งตรวจสอบแล้วไม่สรุปผล ค่าตรวจก็น่าจะคืนนะครับโดยคุณ sermritthasak (88) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 14:25 น.] #25515 (109/264)

แสดง ที่แก้ไขปรับปรุงทีละข้อดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลย

เอาทั้งหมดที่อัพเดทที่สุดยกมาเลยครับ
แล้วมาร์คตัวหนาหรือตัวสีว่าแก้ข้อไหน แล้ววงเล็บว่าของเดิมเท่าไหร่ มันจะดูง่ายหน่อย ไม่ต้องกดลิงค์กลับไปดูของเดิม ไม่รู้กี่ลิงค์ ...


โดยคุณ nua550 (208) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 15:00 น.] #25521 (110/264)
โดยคุณ dewey (1409) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 17:00 น.] #25535 (111/264)

จากทกระทู้ของคุณ leksert (ขออนุญาติเอ่ยนาม) กระทู้ที่ 31 บอกว่าส่งพระไปวันที่ 4/8/52 ได้รับ 18/8/52 เวปมาสเตอร์ออกมาตอบว่าปกติใช้เวลา 7 วัน ถ้าผิดปกติใช้เวลา 14 วัน

กรณีผมส่งพระ (ไม่ได้ส่งพระแต่ไปส่งพระถึงที่) พระบูชา 9 นิ้วไป วันที่ 1/8/52 วันนี้ 18/8/52 รวมเวลา 19 วัน กรณีนี้เรียกว่าอะไรครับ ผิดปกติมาก ผิดปกติที่สุด หรือว่าผิดปกติสุด ๆ ทั้งที่นำพระไปส่งเองคนของคุณทำเอกสารกันเอง จะบอกว่าเอกสารไม่ครบหรือว่าอย่างไร ผู้ชนะประมูลก็รอไปเหอะป่านนี้ไม่อยากได้แล้วมั้ง

อีกเรื่องเรื่องโหวตพระเก๊ : ผมโดนโหวตมา 1 รายการเมือประมาณ 2 เดือนก่อน สอบถามไป 3 ครั้ง ไม่มีการตอบกลับจากเวปมาสเตอร์ ผมว่าถ้าคิดว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอในการติดตามหาข้อสรุปให้กับเพื่อนสมาชิก แนะนำ !!! นี่คือการแนะนำนะครับปิดบางหัวข้อไปบ้างก็ได้เพราะผมเห็นมีแต่เปิดเพิ่ม บอกเลยนะครับดีนะครับการเปิดหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติมเป็นการให้บริการที่หลากหลายและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ท่านต้องทำหน้าที่ให้ได้สมบูรณ์แบบทุกหน้าทุกหัวข้อครับไม่ใช่ติดตามทวงถามไปก็ใช้ระบบ "นิ่ง เงียบ สยบความเคลือนไหว" ผมว่าไม่ถูกต้องครับ

นอกเรื่องไปหน่อยแต่โดยสรุปก็คือจะขึ้นค่าบริการ (แทบจะทุกอย่าง หรือทุกอย่างแล้วนะ) การให้บริการหละครับต้องดีขึ้นด้วยลองพิจารณาดูนะครับ


โดยคุณ tewkeet (929) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 17:50 น.] #25539 (112/264)

ยอดเยี่ยมครับคุณอวิชชา MAN เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ทำโปรแกรมคำนวนอย่างง่าย ๆ จะได้ไม่งงครับผม


โดยคุณ yos_yos_yos (1975) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 17:56 น.] #25540 (113/264)อึม ก็ว่าไป ครับ อาศัยเวปนี้ มานาน เห็นมาหลายครั้ง หลายรุ่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็มีสมาชิกบางส่วนหายไป แล้วก็มีสมา่ชิกใหม่เข้ามา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ก็มีสมาชิกบางส่วนหายไป แล้วก็มีสมา่ชิกใหม่เข้ามา เป็นวัฎจักร

สรุปก็คือ ถ้ามีสมาชิกเยอะไป ทางเวปก็บริการไม่ทั่วถึงเหมือนกัน เลยต้องมีการค้ดกรองด้วยการขึ้นราคา ซะ ผมคิดแบบนี้นะ ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี ส่วนใหญ่กระดานจะโล่ง มีไม่กี่กระดาน ที่ยังคึกคักอยู่ เวปยังออกมาตรการนี้มา คราวนี้ต้องมาดูว่าใครจะอยู่ใครจะไป ส่วนผม ไม่มีอะไรจะลงขายอยู่แล้วอะ ลงไปก็ไม่มีคนซื้อยู่ดี 555+

แต่ผมเห็นด้วยด้วยกับคุณ sinchai มากๆ มันแฟร์ๆดีครับ

ให้คุณตรวจสอบพระเครื่อง ก็ต้องเสียเงินให้คุณ เพราะเป็นค่าวิชาความรู้ของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถตรวจสอบได้ แสดงว่าคุณไม่มีความรู้ในพระองค์นั้นๆ ผู้ใช้บริการก็ไม่น่าจะเสียเงิน ค่าวิชาความรู้ที่คุณไม่มีนะ ตรงนี้ มันแฟร์ๆ นะครับ เหอๆ

คุณ sinchai เปิดประเด็นได้ดีจริงๆ


โดยคุณ surasak_bpb (1912) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 18:06 น.] #25541 (114/264)

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณ deway โดยเฉพาะมาตรฐานพระในหนังสือที่ออกรายเดือน กับมาตรฐานงานตรวจสอบยังเป็นคนละมาตรฐานกันอยู่ ทั้งที่เป็นบริษัทเดียวกัน พระที่ลงในหนังสือควรได้รับการตรวจกับจากทีมงานทีมเดียวกัน อีกทั้งไม่น่าให้พระที่เลี่ยมไว้ลงในหนังสือ เพราะเวลาส่งไปตรวจสอบทีมงานอีกทีมของฝ่าย web บอกตรวจสอบไม่ได้พระอยู่ในเลี่ยม อยากได้บัตรก็อยากได้ บ้างรายการต้องวัดดวงแกะเลี่ยมออกเพื่อส่งไปตรวจสอบใหม่เสียเงินอีก ที่บอกวัดดวงเพราะพระแกะเลี่ยมออกแล้วคืนพระ บ่ ได้จ๋า ที่สำคัญพระที่ลงในหนังสือน่าจะมีบัตรรับรองให้พร้อมเลยถึงจะเรียกว่า การันตี ตามหนังสือไงล่ะจ๊ะ ความคิดดีๆๆอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาหรอกครับ ทำเลย ที่สำคัญไม่อยากให้คุณค่าการประมูลอยู่ที่บัตร เหมือนซื้อบัตร ไม่ใช่เช่าพระ ควรมีข้อมูลประกอบในพระหลักๆๆให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบตลอดเวลา


โดยคุณ เลิศหล้า (483) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 18:07 น.] #25542 (115/264)

งานใหญ่เข้าเลยครับ,ปีหนึ่งจะเพิ่มกี่ครั้ง,เห็นใจกันบ้างครับ,ไงๆก็เล่นพระด้วยกัน, ขายพระก็กำไรยากอยู่แล้ว,ส่งสัยจะมีแต่พระหลักสิบขายกันแล้ว


โดยคุณ jumanji (2198) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 18:26 น.] #25544 (116/264)

ทราบครับ


โดยคุณ pornchai029 (120)(2) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 18:45 น.] #25545 (117/264)

แพง ทำกำไรทุกขั้นตอน


โดยคุณ title (1602) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 19:21 น.] #25547 (118/264)

เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณไม้มงคลครับ ถ้าค่าออกบัตรของเว็ปนี้แพง ก็เอาไปออกที่เว็ปอื่นที่ถูกกว่าก็ได้ ส่วนการขึ้นราคาค่าใช้จ่ายต่างๆของเว็ป ผมเห็นก็ทยอยขึ้นมานานแล้ว หาช่องว่างตรงไหนก็ได้ที่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ ถ้าพวกคุณเหล่าสมาชิกยังคล้อยตาม หรือออกมาไม่เห็นด้วยแต่แล้วกลับยังจ่ายค่าอะไรต่างๆให้อยู่ ก็เหมือนว่าคุณยินยอมกันเอง แล้วคุณจะบ่นกันไปทำไม บ่นไปแล้วคุณก็ต้องยอมทำตามเค้า เดี๋ยวนี้มีเว็ปใหม่ๆ เกี่ยวกับพระเครื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่หลายเว็ปด้วยกัน บางเว็ปลงขายและเปิดร้านค้าฟรี เป็นร้านของเราโดยตรงลงขายได้ร้านนึงเป็นร้อยองค์ บางเว็ปลงประมูลได้หน้ากระดานละสิบองค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผมพูดได้ตามตรงเลยว่าเว็ปนี้ขายของยากจริงๆ ส่งพระไปเช็คไม่ออกผลลูกค้าไม่เอาก็เสียตังค์ฟรี สรุปว่าเป็นพระแท้แต่ไม่ออกบัตรก็เสียตังค์ฟรี ลูกค้าก็ไม่เอาอีก ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนตายตัวในการเช็คพระ ออกบัตรมาแล้วแจ้งรีคอลบัตรก็คืนแค่ค่าธรรมเนียมออกบัตร คนขายก็หาเงินคืนตาย ลูกค้าก็ตายถ้าคนขายยังไม่มีเงินคืนหรือขอผ่อน ส่วนเว็ปจ่ายหนึ่งร้อย ความรับผิดชอบมีเท่านี้หรือครับ คนซื้อตาย คนขายจุก เว็ปสนุกอยู่คนเดียว นี่คือสโลแกนของเว็ปครับ


โดยคุณ surasak_bpb (1912) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 20:10 น.] #25548 (119/264)

List มาเลยครับเหมือนรายการประกวดพระ ว่ารายการที่เป็นมาตรฐานที่ทีมงานออกบัตรได้จะเพิ่มเติมเข้ามาไปใหม่อาทิตย์ล่ะกี่รายการก็สุดแท้แต่ความเชี่ยวชาญที่มีมากขึ้น ส่วนไม่มีในรายการผู้ส่งพระเข้าตรวจสอบจะได้ทำใจหรือจะได้ไม่ต่องเสียเวลาส่งพระเข้าไป ทีมงานจะได้มีเวลามากขึ้นไปศึกษาในส่วนรายการที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่


โดยคุณ noklek (1856) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 20:33 น.] #25550 (120/264)

สอบถามหน่อยครับ
2,000 ต่อการประมูล 1 ครั้ง หรือ ต่อการประมูล 1 องค์ ครับ
บางกระทู้มีการลงประมูลพร้อมกันหลายองค์ ราคารวมเกิน 2,000 บาท ทั้ง ๆ ที่ราคาต่อองค์ตกประมาณองค์ละ 400-500 บาท อย่างงี้ถือว่าเกิน 2,000 บาทตามกฏใช่มั้ยครับ
แต่ทำไม จีพระออกบัตรรับรองให้องค์เดียวหล่ะครับ

ผมเห็นว่า กฏข้อนี้ ตั้งขึ้นมาเพื่อเกรงว่าพระจะไม่แท้ จึงออกกฏมาเพื่อรับรองพระที่มีราคาเกิน 2,000 บาท แต่พอเป็นตามที่กล่าวข้างต้น ดันต้องส่งไปออกบัตร แต่ออกให้องค์เดียว เจตนารมย์เลยไม่ตรงกับกฏเท่าไหร่

เลยสอบถามหน่อยครับ
อยากให้ระบุให้ชัดเจน สมาชิกจะได้ไม่มาทะเลาะกันในภายหลัง


โดยคุณ tigerd4d (1095) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 21:09 น.] #25553 (121/264)

เข้าใจครับ แต่อย่าซี๊ซั๊วออกบัตรมั่วนะครับ พระอยู่จังหวัดหนึ่งแต่ออกมาอีกจังหวัดหนึ่ง ผมเจอมาแล้ว และถ้าพระเก๊แล้วบอกว่าแท้ออกบัตรให้ แต่นำไปเช็คกับสถาบันที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศบอกเก๊ ท่านจะรับผิดชอบอย่างไรครับ ไม่ใช่ให้แค่เงินค่าบัตรคืนนะครับ พี่น้อง ดูการพัฒนาเวปข้างบ้านบ้างนะครับ (รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งครับ)


โดยคุณ ท่านเปา (1720) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 21:16 น.] #25554 (122/264)

รับทราบครับ..แต่อยากให้ทำตารางสำหรับผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์..ว่า..ส่ง 1 องค์แนบเงินเท่าไร..ส่ง 2 องค์..แนบเงินเท่าไร...ทำเป็นตารางจนถึง..10-20 องค์..จะได้ประกอบการพิจารณาว่า..มีสตางค์เท่าไร..ควรจะส่งพระ กี่องค์..ครับ..(ถ้าพระไม่แท้..จะมีเงินเหลือคึนมาเองแหละครับ..ง่ายดี)..
หมายเหตุ..1)เท่าที่เคยส่งไปออกบัตร..ระบบการรับพระ..การตรวจสอบ..การออกบัตร..และการส่งคืน..ก็ดีอยู่แล้ว..ยังไม่มีการผิดพลาด..ชำรุดหรือ..สับเปลี่ยน..
2)ขอเชิญทุกท่านสู้ต่อไป..ส่งทางไปรษณีย์..ดีกว่าไปงานประกวดให้ติดหวัด2009นะครับ...


โดยคุณ เคี้ยงมาบอำมฤต (284)(4) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 21:39 น.] #25556 (123/264)

โดยคุณ title (125.26.8.*) [18 Aug 2009 19:21] #25547 (118/122)

เห็น ด้วยกับความคิดเห็นของคุณไม้มงคลครับ ถ้าค่าออกบัตรของเว็ปนี้แพง ก็เอาไปออกที่เว็ปอื่นที่ถูกกว่าก็ได้ ส่วนการขึ้นราคาค่าใช้จ่ายต่างๆของเว็ป ผมเห็นก็ทยอยขึ้นมานานแล้ว หาช่องว่างตรงไหนก็ได้ที่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ ถ้าพวกคุณเหล่าสมาชิกยังคล้อยตาม หรือออกมาไม่เห็นด้วยแต่แล้วกลับยังจ่ายค่าอะไรต่างๆให้อยู่ ก็เหมือนว่าคุณยินยอมกันเอง แล้วคุณจะบ่นกันไปทำไม บ่นไปแล้วคุณก็ต้องยอมทำตามเค้า เดี๋ยวนี้มีเว็ปใหม่ๆ เกี่ยวกับพระเครื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่หลายเว็ปด้วยกัน บางเว็ปลงขายและเปิดร้านค้าฟรี เป็นร้านของเราโดยตรงลงขายได้ร้านนึงเป็นร้อยองค์ บางเว็ปลงประมูลได้หน้ากระดานละสิบองค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผมพูดได้ตามตรงเลยว่าเว็ปนี้ขายของยากจริงๆ ส่งพระไปเช็คไม่ออกผลลูกค้าไม่เอาก็เสียตังค์ฟรี สรุปว่าเป็นพระแท้แต่ไม่ออกบัตรก็เสียตังค์ฟรี ลูกค้าก็ไม่เอาอีก ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนตายตัวในการเช็คพระ ออกบัตรมาแล้วแจ้งรีคอลบัตรก็คืนแค่ค่าธรรมเนียมออกบัตร คนขายก็หาเงินคืนตาย ลูกค้าก็ตายถ้าคนขายยังไม่มีเงินคืนหรือขอผ่อน ส่วนเว็ปจ่ายหนึ่งร้อย ความรับผิดชอบมีเท่านี้หรือครับ คนซื้อตาย คนขายจุก เว็ปสนุกอยู่คนเดียว นี่คือสโลแกนของเว็ปครับ


ฮิ ฮิ ..ผมหัวไม่ค่อย ดี คิดไม่ค่อยออก ขอ ก็อป นะพี่ title ครับ


โดยคุณ GAL48 (515) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 21:52 น.] #25558 (124/264)

ขึ้นค่าบริการไม่มีปัญหาครับ แต่อยากจะให้ปรับปรุงการแจ้งผลการออกบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่สมาชิกด้วย เช่น ข้อเสนอของผมอยากให้ทางเวบเมลแจ้งผลการออกบัตรไปยังผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะประมูลโดยตรงเลยหลังจากผลออกแล้ว โดยที่สมาชิกไม่ต้องมาค่อยเช็คจากหน้ากระดานแจ้งผลอีก เพราะไม่รู้ว่าผลจะออกเมื่อไหร่ ตอนไหน และการค้นหาแต่ละครั้งก็ทำให้ตาลายไปหมดจนไม่อยากจะหา
อยากให้ทางเวบช่วยพิจารณาด้วยครับ


โดยคุณ ตุ๊ต๊ะ (2475) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 21:53 น.] #25559 (125/264)

เข้าท่านะ ท่านเปา

ทุกวันนี้มึนจริงๆ ส่งไปที ต้องโทรถามที

แถมยังทำให้เรามาผิดอีก...โทรไปแจ้ง บอกจะโทรกลับ...ก็หายเงียบอีก...ต้องโทรตามเอง

ความผิดของเจ้าหน้าที่ แต่ความเสียหายของสมาชิก
แล้วอย่างงี้ใครบอกว่า...ลูกค้าคือพระเจ้า
อ้ออาจารย์ ที่สนผมเองครับ ตอนเรียน พาณิชย์


โดยคุณ (3) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 22:25 น.] #25561 (126/264)
โดยคุณ nokchaiyo (3672) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 22:34 น.] #25562 (127/264)

สรุปครับ....ผมว่าระบบการบริหารที่ดีโดยทั่วๆไป ควรจะมีการลดต้นทุนภายในก่อนที่จะผลักภาระให้กับผู้บริโภค (ลูกค้าอย่างพวกเรา เพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน) มิใช่หรือครับ!!!!!จึงจะทำให้บริษัทฯมีกำไร และได้รับการยอมรับ สามารถแข่งขันกับบริษัทฯอื่นได้!!!!!

ปล. ขออนุญาติยืมระบบ JIT หรือ just in time ของโตโยต้ามาใช้ เพราะทำให้เขาอยู่รอดและเป็นผู้นำด้านการตลาดโลก no.1 และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มาจนบัดนี้


แต่ทุกครั้งที่ทางจีพระปรับขึ้นราคาค่ารรมเนียมต่างๆ อ้างเหตุผลอย่างเดียวว่ามีการเพิ่มบุคคลากร เพื่อรองรับงานที่มากขึ้น จึงต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ผมว่าท่านน่าจะทบทวนวิธีการภายในน่าจะดีกว่านะครับ มิใช่ปัดภาระโดยการมุ่งหวังกำไรอย่างเดียว!!!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ครั้งนี้ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นที่แรง และตรงประเด็นนะครับ แพงเกินไปทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แถมดูน่าจะวุ่นวายเสียด้วยซ้ำ กติกาก็มากขึ้นเรื่อยๆ ชวนน่างงครับ ปีนี้ขึ้นกี่ครั้งแล้วครับ

ต้นทุนการออกบัตรสูง พระเก๊ก็จะหลุดเข้ามาในกระดานมาก ดูสิครับบางคนโน stop ทีเดียวกี่รายการท่านยังไม่ได้จัดการเพราะมัวแต่คิดแต่จะปรับราคาและหาคนมารองรับ งานที่เพิ่มขึ้นโดยคุณ nokchaiyo (3672) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 22:38 น.] #25563 (128/264)

อีกนิดครับ.........เห็นด้วยกับหลายๆท่านที่บอกว่าทางจีพระน่าจะมีรายการที่ชัดเจนที่สามารถออกบัตรรับรองได้ !!!!! เพราะนั่นมันจะทำให้เราท่านลดการเสียเวลาในการตรวจสอบ และช่วยเหลือกันได้ในค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ win-win ครับ
(งานลด ต้นทุนก็ลด ใช้คนน้อย ประสิทธิภาพก็เพิ่มมากขึ้น แม่นยำ การประชาสัมพันธ์ชัดเจนใช้งานง่าย ) ฝากช่วยทบทวนด้วยครับ


โดยคุณ k-e-n (1835) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 22:43 น.] #25564 (129/264)

เห็นบางท่านบอกว่าขึ้นราคาแทบจะทุกอย่าง หรือทุกอย่างแล้ว

ผมว่าคงไม่จริงหรอก อีกหน่อยน่าจะคิด % จากยอดขาย หรือยอดประมูลด้วย (น่าจะรวยเร็วกว่า)

เพิ่งตัดสินใจเติมเงินอาทิตย์ที่แล้ว สงสัยต้องรีบเทขายหมดแล้ว ลองเข้าไปดูนะครับ จะเทขายถูก ๆ ก่อนสิ้นเดือน เดี๋ยวไอเดียนี้ไปสกิดทีมงานเข้า (จะยุ่งไปกันใหญ่)โดยคุณ nund_ (459) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 22:46 น.] #25565 (130/264)

เรียนสมาชิกทุกท่านครับ............ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ อย่าเล่นพระหรือเช่าพระด้วยบัตรเลยครับ ถ้าเราไม่แน่ใจว่าพระองค์นั้นแท้หรือเก๊ ก็อย่าไปเคาะครับ เราควรศึกษาพระก่อนเคาะ ให้ตัวเราดูว่าแท้หรือพรรคพวกเราดูว่าแท้แล้วค่อยเคาะ มาเปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่เถอะครับ จะลดปัณหาไปได้เยอะเลยครับ และส่วนตัวผมไม่เคยขอให้ผู้ตั้งประมูลออกบัตรเลยครับ


โดยคุณ GST99 (3587) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 22:59 น.] #25566 (131/264)

- พระ ที่ตั้งประมูล มีบัตรรับรองอยู่แล้ว หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ออกบัตรรับรองใหม่เป็นชื่อผู้ชนะประมูล ผู้ชนะประมูล ต้องเพิ่มค่าออกบัตรรับรองใหม่ 100 บาท และ ผู้ตั้งประมูล ยังต้องเสีย อีก 150 บาท อีกหรือครับ ทำไม ผู้ตั้งประมูลยังต้องเสียอีกละครับ ก็ในเมื่อบัตรรับรองดังกล่าวก็ออกโดยทางเวปฯ อยู่แล้ว และก็เสียเงินค่าออกบัตรรับรองไปแล้ว (ผู้ตั้งประมูลส่งไปออกบัตรรับรองก่อนตั้งประมูลก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประมูลว่าพระแท้แน่นอน) ครั้งนึง แบบนี้ มัน ต้องจ่าย สองเด้ง เลย มั้งครับ ผมว่า ตรงนี้ น่าจะทบทวนดูให้อีกสักทีนะครับ


โดยคุณ bristop (1806) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 23:04 น.] #25568 (132/264)

ผมเล่นมานาน ไม่เคยตอบกระทู้ นี่เป็นครั้งแรก ผมว่าทุกวันนี้เศรฐกิจก็ย่ำแย่พออยู่แล้ว แต่ทางสนง.กลับเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นเอาขึ้นเอา แต่พระที่มีราคาออกยากขึ้นทุกวัน ทำไมไม่อยู่กันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า อันไหนไม่เป็นไม่ชำนาญก็เอาออกไป(อย่าหาเรื่องเข้าตัวดีกว่า) แล้วถ้าเป็นแบบนี้อีกหน่อยอาจไม่มีผู้ขายในเวบนะครับ เพราะผมก็คนหนึ่งทีอาจจะไปจากเวบนี้รอให้อายุหมดครบไปแน่ละครับ ถ้ายังเป็นกันอย่างนี้....หรือพวกเราจะย้ายเวบกันดี(ลองคิดดู)


โดยคุณ เบเร่ต์แดง (1176) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 23:31 น.] #25569 (133/264)

เดี๋ยวนี้ผมเลิกเอาพระหลักหมื่น หรือเกินสองพันมาตั้งประมูลแล้วครับ มันจุกจิกแล้วก้อยุ่งยากครับ ลงพระหลักร้อยดีกว่าครับ สบายใจดี


โดยคุณ snowkid (2235) [อ. 18 ส.ค. 2552 - 23:35 น.] #25570 (134/264)

เห็นด้วยกับคุณgst99ครับ


โดยคุณ tanakiton (1576) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 00:01 น.] #25572 (135/264)

จะปรับราคาอะไรไม่ขอแสดงความเห็นครับ.........

ความเห็นต่อจากนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งผู้ร่วมประมูลและผู้ตั้งประมูลรวมทั้ง G-pra ด้วย(ช่วยลดงานล้นมือได้ระดับหนึ่ง) และสามารถนำไปปฎิษัติได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าทาง G-pra จะสละเวลาทำให้หรือไม่ แนวทางที่จะเสนอนั้นมีดังนี้ครับ...

การตรวจเช็คพระเครื่องทุกรายการที่ผ่านมานั้นมีจำนวนมากที่สรุปผลออกมาว่า เป็นพระแท้ ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรองให้กับพระเครื่องรุ่น/พิมพ์/ นี้.....พระเครื่องกลุ่มนี้ทาง G-pra ได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นับจำนวนมีเป็นร้อยรุ่นหรือพันรุ่น ให้นำรุ่นเหล่า พิมพ์เป็นรายการออกมาว่าแล้วประกาศที่กระดานบอร์ด....

สมาชิกผู้ตั้งประมูลก็สามารถตรวจสอบได้จากกระดานบอร์ดว่ารุ่นอะไรบ้างที่ยังไม่รับออกบัตรรับรอง จะได้โพสแจ้งไว้ในกระทู้นั้น.....ส่วนสมาชิกผู้ร่วมประมูลก็สามารถตรวจสอบได้ในกระดานบอร์ดเช่นกัน ว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่ไม่รับออกบัตรรับรองเพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเคาะประมูล....

เมื่อสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ร่วมประมูลต่างมีข้อมูลกันแล้ว ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องมากังวลใจว่ารุ่นไหนบ้างที่ไม่รับออกบัตรรับรอง ย่นระยะเวลาของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งเป็นการลดภาระงานล้นมือของทีมงาน G-pra เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถลดค่าใช้จ่ายทุกฝ่ายครับ


โดยคุณ sakuda (313) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 00:12 น.] #25573 (136/264)

จาก5องค์ 50บาท ผลออกมา พระแท้ หมายเหตุขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรองให้กับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
จนมาถึง2องค์ 50บาท ผลออกมา พระแท้ หมายเหตุขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรองให้กับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
ทั้งที่เป็นพระองค์เดิม
และต่อไปจะเป็น1องค์ 50บาท ขอให้อย่าเป็นแบบเดิมอีกนะครับ แท้ไม่ออกบัตรเนี้ยหรือถ้าเป็นไปได้ ขอให้ทางผู้มาส่วนเกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเลยว่า พระของหลวงพ่ออะไรพิมพ์อะไรที่ออกบัตรรับรองให้ครับ
ปล.พระแท้แต่ไม่ออกบัตร ไม่ต้องเสียเพิ่มอีก100บาท
พระแท้ออกบัตรให้ ต้องเสียเพิ่มอีก100บาท
บอกตรงๆนะครับว่าผมอยากเป็นอย่างหลัง ไหนๆก็เสียเวลาส่งพระแล้วนี่ครับ ออกมาแต่กระดาษที่ไม่มีรูปพระใครจะรู้ว่าเป็นพระองค์ จริงหรือไม่ครับ


โดยคุณ dargon (1074) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 00:22 น.] #25574 (137/264)

ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ลงขายนะส่วนใหญ่ได้แต่ซื้อ แต่ผมก็อดสงสารผู้ขายไม่ได้ที่จะต้องแบกรับภาระต่างๆมากมาย ทั้งค่าออกบัตร ทั้งยังต้องละแวงว่าเมื่อไหร่จะโดนอย่างกริ่ง ญส. ทั้งที่มีบัตรรับรองพระแท้แต่มาวันนึงทางเวบออกมาบอกให้หยุดซื้อขายและไม่รับผิดชอบพระที่ออกบัตรให้แต่กลับบอกว่าให้ไปเคลียกันเองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ปัญหาอย่างนี้ถ้าทางเวบมีความรับผิดชอบผมเห็นสมควรว่าควรจะรับผิดชอบให้มากกว่าคำว่าพระแท้ทุกสนาม เพราะว่ามีบัตร แต่ในที่นี้บัตรช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากคำว่าพระแท้ทุกสนาม (แต่ บ.การันตียังจะมาขึ้นราคาบัตรทั้งที่บัตรไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลย ปล. ผมขอให้ทางเวบทบทวนหน่อยว่าขึ้นราคาแล้วมาตรฐานของบัตรจะมีดีแค่ไหน จะประกันราคาเมื่อออกบัตรผิดพลาดได้หรือไม่)ดูเวบข้างบ้านครับบัตรเค้าศักดิ์สิทธิ์จริง ผมเล่นพระมาไม่นานแต่อยากเล่นในที่ที่เชื่อถือได้และมั่นใจได้ ขอบคุณครับ


โดยคุณ jimlucky (239) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 02:41 น.] #25576 (138/264)
โดยคุณ เด็กตาคลี (910) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 06:12 น.] #25577 (139/264)

ผมว่าขึ้นเยอะมากนะครับแล้วที่ออกกฏว่ามากกว่า2000บาท
สามารถขออกบัตรได้ทำให้คราวนี้พระใหม่พระเก่าเกิน2000บาทจะต้องออกบัตร
เคยมีผู้ชนะประมูลผมเป็นพระใหม่มากๆออกมา1เดือนแต่ขอออกบัตรก็งงครับ
และผมเห็นด้วยกับความเห็นของพี่ dargon นะครับตรงประเด็นเลย
อยากให้เวปมาสเตอร์ลองเอาคิดดูนะครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ jcainfo (4576) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 07:27 น.] #25580 (140/264)

รณรงค์โครงการ "พระแท้ ไม่ต้องมีบัตร" ดีมั้ยพี่น้อง


โดยคุณ เลี่ยมทอง (280) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 08:04 น.] #25581 (141/264)

เงินแค่ไม่กี่บาทไม่มีปัญหา แต่อยากให้บัตรที่ออกมาสามารถการันตีได้จริงว่าแท้จริง ไม่ใช่แท้วันนี้ พรุ่งนี้อาจไม่แท้ ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อความเชื่อถือ และสร้างความเสียหายให้ทั้งผู้ตั้งและผู้ประมูลได้ ซึ่งความเสียหายมากกว่าเงินไม่กี่ร้อยบาท


โดยคุณ chanapat (338)(1) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 08:12 น.] #25582 (142/264)

งานเข้าจริงๆๆครับ ตรวจสอบเยอะน่าจะดีกว่าส่งตรวจสอบน้อย งานเยอะผลตอบแทนมาก

แต่ขยับราคากลัวจริงๆๆครับ ว่าจะส่งอีกเยอะ สงสัยจะแย่ งดๆๆๆๆ

ขอบคุณที่ ให้ความรู้ ครับ


โดยคุณ pinmarine35 (1212)(1) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 09:30 น.] #25585 (143/264)ต่อไปคงได้ถ่ายแค่ใบรายงานผล
อิอิอิ
งันราคาพระต้องขยับตามแล้วครับ


โดยคุณ arnuphap (295) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 11:22 น.] #25591 (144/264)

ราคานี้เริ่ม 1 กย ใช่ไหมครับ อยากถามว่า นับยังไง นับจากที่ได้รับพระจากผู้ส่ง หรือ นับจากการตรวจสอบของเวป ผมจะได้ปรับตัวถูก ขอตอบด่วนหน่อยครับ มีพระค้างที่จะให้ตรวจหลายองค์เลยครับ


โดยคุณ wooddy (980) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 13:02 น.] #25595 (145/264)
โดยคุณ New_Chain (6139) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 14:14 น.] #25596 (146/264)

แล้วในส่วนของพระที่ไม่ถึง 2000 บาทล่ะครับ ผู้ชนะประมูลต้องการได้บัตรรับรองต้องโอนค่าธรรมเนียมเพิ่มจากมูลค่าพระไปให้ผู้ตั้งประมูลเท่าไหร่ครับ

ขอบคุณครับ


โดยคุณ jazzman (1013) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 14:54 น.] #25597 (147/264)

อยากให้ทางเวปได้พิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนนะครับ เท่าที่ฟังดูส่วนใหญ่สมาชิกจะไม่เห็นด้วยนะครับ ถ้าขึ้นราคาแล้วไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้อย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม คงเกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย และในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกอย่างก็ฝืดเคืองอยู่แล้วครับ อยากให้พิจารณาดูให้ถ่องแท้ รวมถึงเสนอทางออกที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้สมาชิกได้เข้าใจด้วย ดีกว่าถูกมองว่าทุกอย่างคือธุรกิจที่หวังค้ากำไรนะครับ ส่วนตัวหวังว่าน่าจะมีทางออกที่ประนีประนอมได้มากกว่านี้ครับ


โดยคุณ เมฆินทร์ (2022) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 17:03 น.] #25600 (148/264)

ไม่มีความคิดเห็นครับ..เพราะยังอยู่ในเวปนี้ กลัวครับ....


โดยคุณ snowkid (2235) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 17:40 น.] #25602 (149/264)

ปรับได้ไม่เป็นไรครับ ช่วยทางเว็ปเตือนเรื่องนี้หน่อยครับ ช่วงนี้เหมือนมีคนประมูลแล้วไม่รับผิดชอบแบบผิวปรกติ ช่วงนี้เพื่อนๆสมาชิกระวังกันหน่อยนะครับถ้าไม่ได้รับการโอนเงินอย่าส่งพระไปนะครับช้าหน่อยเช็คกันให้ชัวๆกันดีกว่าครับ


โดยคุณ pantun (894) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 18:53 น.] #25605 (150/264)

ถ้าพระสวย ส่งประกวด 300 บาท
ถ้าได้รางวัล มีใบ ได้ราคากว่าเยอะครับ แถมได้ของรางวัลอีกต่างหาก
อย่างน้อย ได้ติดแท้ ก็ได้เช็คพระในตัวอีกครับ(ถ้าไม่ติดรางวัล)

ผมคิดในใจครับ ไม่รู้ว่ามีคนได้ยินหรือเปล่าครับ
ส่วนตัวชอบพระมีบัตรครับ แต่ดูแล้วราคาคงขึ้นจากเดิม
ผมคิดในใจครับ ไม่รู้ว่ามีคนได้ยินหรือเปล่าครับ


โดยคุณ sriubon (2105) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 19:25 น.] #25606 (151/264)ต่อไปนี้ไครจะตั้งประมูลพระก็เอาพระไปออกบัตรเสียให้เรียบร้อยนะครับ แล้วจะขายดี เพราะผู้ประมูลเขาจะมองหาแต่รายการที่มีบัตร จะได้ไม่ยุ่งยาก


โดยคุณ dacool (560) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 20:02 น.] #25607 (152/264)ใครจะอยู่ ใครจะรอด ตายหมู่ล่ะงานนี้

ได้แต่ภาวนา อย่าขูดรีดกันเลยท่าน ทุกคนควรอยู่ได้ ไม่ใช่ท่านที่อยู่รอด
หลวงปู่ช่วยด้วย.......................................................................


โดยคุณ K_THEPARK (1006)(1) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 22:36 น.] #25612 (153/264)

ทีแรกก็กะว่าจะซื้อฆ้อนกลับมาลงตั้งประมูลอีก
พอเจอแบบนี้ ไม่ดีกว่า เพราะขี้เกียจมีปัญหาเยอะ
ส่งพระออกบัตร กว่าจะตรวจสอบเสร็จปาไปเกือบ 7 วัน
กว่าจะรอผู้ซื้อโอนเงิน ซัดไปอีกหลายวัน กว่าผู้ซื้อจะรับพระ อีกนาน
เมื่อก่อนก็โทรแจ้งผลการตรวจสอบ เดี๋ยวนี้หาเอาเอง อ้างบุคลากรไม่เพียงพอ
เลยขึ้นค่าเช็คพระ เอาไปจ้างพนักงานเพิ่มเติมหรือเปล่า
ขึ้นราคาน่ะก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วย ถ้าขึ้นแล้วงานล่าช้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปี่ยนแปลง
คนที่อยู่น่ะเขาจะเป็นคนเปลี่ยนเอง
แล้วนี่ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกวันแล้วนะท่าน ปีหน้ามีโครงการขึ้นค่าตั้งประมูลอีกกี่ร้อย กี่พันล่ะเจ้านาย
โดยคุณ piak25 (1208) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 23:01 น.] #25613 (154/264)

สรุปว่าเวปฯ จะขายบัตรรับรอง เหรอเนี่ย .......เอาไงดีหละ สงสัยจะต้องถอยทัพ ......... อยากรู้จังว่ามาตรฐานของเวปอยู่ที่อะไรกันแน่?????????? ทีแรก ที่เข้ามาใช้บริการก็ดูเหมือนว่าจะดี แต่...พออยู่ ๆไป เริ่ม............. สงสัยไม่ช้าคงโดนเวปฯ อื่นแซงหน้าแน่ (เพราะเวปใหม่ ๆ ทุกวันนี้ก็ เกิดขึ้นเยอะ ส่วนเวปเก่าแก่ ที่เค้าเป็นมืออาชีพ ก็ปรับปรุงมาตรฐานขึ้นมาให้ดีกว่าเดิม) สงสัยไม่ช้า แน่


โดยคุณ master_t (743) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 23:06 น.] #25614 (155/264)

คุณ อวิชชาMan
ยอดมากๆขอชมจากใจริง


โดยคุณ hondaman (90) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 23:46 น.] #25615 (156/264)

ผมสงสัยจัง จะโวยวายกันไปทำไมครับ
ในเมื่อนี่เป้นการประกาศให้ทราบ ทางเวปไม่ได้ขอความเห็นสักหน่อย
เพราะประกาศให้ทราบแล้ว
ประเดี๋ยวก้อเริ่มดำเนินการ..ตามนั้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน

ทางเวปเขาคิดดี และได้ตัดสินใจแล้วครับ


โดยคุณ Bobbie (613) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 23:48 น.] #25616 (157/264)

What is it diferrent between before and after krab? Just said to improve your service does not enough.


โดยคุณ เจตน์ (492) [พ. 19 ส.ค. 2552 - 23:51 น.] #25617 (158/264)

เพิ่มเงินแล้วต้องเพิ่มคุณภาพหน่อย ยิ่งงานออกบัตรพระหลักๆไม่ควรพลาดครับ
เพราะความเสียหายเยอะ หวังว่าคงจำพระองค์นี้ได้นะครับ แทนที่จะได้ 35000
ต้องเอาไปแห่พันทิพย์ ได้มาไม่ถึง 30000 เซ็งเลย


โดยคุณ อำนาจ2728 (381) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 01:26 น.] #25618 (159/264)
โดยคุณ pantun (894) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 06:57 น.] #25620 (160/264)

ในกรณีพระมีบัตรอยู่แล้ว
ผู้ตั้งประมูลตั้งต้องเสียเงิน อีก 50 บาท
ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งที่พระมีบัตรอยู่ล่ะครับ

ถ้าอย่างนั้นออกบัตรหลังประมูล ก็ประหยัดกว่าใช่่เปล่าครับ ทีเดียวจบเลย

ส่งพระไปตรวจสอบออกบัตร เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ประมูลสบายใจ ว่าเป็นพระแท้
ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เสียเพิ่มอีก 50 บาท คนตั้งประมูลไม่สบายใจ(เสียเงิน 2 รอบครับ)
เงิน 50 บาทไม่ได้เยอะครับ แต่ต้องเสียเพิ่มอีกทำไม

ขอบพระคุณมาก มากครับ ที่ให้แสดงความคิดเห็น


โดยคุณ kinkin (53) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 11:05 น.] #25627 (161/264)

... กำลัง จะเปิด สาขา ใหม่ หรือครับ ...

... กำลัง จะเปิด สาขา ใหม่ หรือครับ ...

... กำลัง จะเปิด สาขา ใหม่ หรือครับ ...


โดยคุณ nco29-48 (2308) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 12:50 น.] #25629 (162/264)

ขอเวป ปรับปรุง ใบรายงานผลด้วย
เช่น ในใบรายงานผล มีรูปพระที่ ส่งไปตรวจ ดีไหม
ทำได้หรือเปล่าโดยคุณ kingamulet (986) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 16:09 น.] #25632 (163/264)

เพิ่มเงินแล้ว ปรับปรุงเรื่องหีบห่อในการจัดส่งหน่อยครับ ล่าสุดได้รับพระกริ่งที่ไปออกบัตร เห็นหีบห่อแล้วสะท้านเลยครับ พระไม่ใส่กล่องพันด้วยแผ่นกันกระแทกนิดหน่อยแล้วใส่ซองสีน้ำตาลเล็กๆ เงินก็ขึ้นอยู่เรื่อยไม่รู้จะประหยัดอะไรนักหนาครับ


โดยคุณ vitatb (256) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 17:17 น.] #25634 (164/264)

-ผมเห็นด้วยกับกระทู้ทุกคน
-ค่าธรรมเนียมขึ้นไม่ว่า ขอคุณภาพหน่อยได้มั้ย บางครั้งเห็นบัตรรับรองแล้วสะเทือนใจจัง
เช่น บัตรของผม หลวงพ่อ ทบ วัดชนแดน ทางเวป ออกบัตรมาให้ผมหลวงพ่อทบ วัดชาย แดน สะเทือนใจมากไม่รู้ออกบัตรมาได้ไง เสียวจัง
-เวลาส่งพระไปเช็คก็ช้ามาก ปรกติ 1 อาทิตย์ ตามที่เวปโพทไว้ แต่ตรวจจริงๆ 2-3 อาทิตย์ กว่าจะได้คืน รอลุ้นจนเหงือกแห้งเลย
-เรื่องคุณภาพการตรวจพระ อยากให้เพิ่มรายละเอียดเนื้อหาให้มากกว่านี้ เป็นไปได้อยากให้ระบุ พระไม่แท้ เพราะอะไร ขอรายละเอียดด้วย จะเป็นไปได้มั้ย รบกวนนิสสสสสสสสนึง


โดยคุณ bancha18 (1396) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 19:35 น.] #25638 (165/264)

ค่าธรรมเนียมขึ้นก็ไม่เป็นไรครับ แต่ขอความรวดเร็วในการ ตรวจสอบออกบัตร ให้เร็วกว่าปกติหน่อยได้ไหมครับ กว่าจะได้พระกลับก็ ปาไปเกือบ 2 อาทิตย์ครับ


โดยคุณ นงเพชรรัตน์ (669) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 19:37 น.] #25639 (166/264)

*-*-*-ขออยู่อีกครับ จนกว่า จะขึ้นราคาค่าเก็บข้อมูล องค์ละ100*-*-*คุณภาพเหมือนเดิมก็ไม่ไหวนะครับ....อย่าให้เหลาเลยครับ......


โดยคุณ pramote1987 (588) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 20:27 น.] #25640 (167/264)

ผมว่าเหมือนเดิม ดีแล้ว ครับ

ผมคิดว่า งั้น นะครับ

แต่ถ้า เพิ่มเงิน ก็ไม่มีปัญหา ครับ

แต่ขออย่างเดียว ขอให้ตรวจสอบพระให้ได้มาตราฐาน หน่อย ครับ

อย่างเช่น ปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่น2 บล๊อค สายฝน
ออกบัตร รับลองไม่ได้ แจ้งเหตุว่า พระแท้ .......ไม่ออกบัตรรับลอง เพราะว่า อะไร ครับ งง
เห็นชัดๆอยู่แล้ว ว่า บล๊อคสายฝน แล้วทำไำม ไม่ออกบัตร ได้แต่ สลิป อย่างเดียว
สลิปรายงานผล ใบต้นทุนไม่เกิน3 บาท เต็ม แต่ เสีย 100บาท ผมว่าไม่แฟร์เลย นะครับ
ทั้งๆที่ น่าจะออกบัตรได้ ดีนะลูกค้ายังเข้าใจ ....โดยคุณ NaThong (77) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 21:01 น.] #25641 (168/264)

ราคาเก่าที่พึ่งขึ้น ก็ว่าแพงแล้ว เมื่อเทียบกับมาตราฐานความแม่นยำของที่ปรึกษาเช็คพระ
-พระแท้ ไม่ออกบัตรรับรอง???
-ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากไม่มีเชี่ยวชาญ???
-ความเห็นของคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์???
ผลแบบนี้ควรคืนเงินนะครับ แสดงว่าเสียเงินค่าจับกล้องให้กับคนไม่เป็นสายนั้นๆครับ
(หรือเกร็งจนไม่กล้าตัดสินก็เป็นได้ครับ)

ส่วนผลแท้/ไม่แท้ ควรระบุด้วยครับ แท้ยังไงหรือไม่แท้ตรงไหน
หักซ่อม ล้างผิว รมดำใหม่ ข้อมูลเหล่านี้ใส่ลงในบัตร ต้องมั่นใจและรับผิดชอบข้อมูลด้วยครับ
ที่สำคัญรายชื่อที่ปรึกษาครับ ที่พิจารณาตัดสินพระองค์นั้นๆ ต้องใส่ในใบรายงานด้วยครับ

ท่านเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งให้บริการทั้งกับผู้ประมูลและผู้ตั้งประมูลนะครับ หากท่านไม่แน่ใจถาม ส.ค.บ.ได้นะครับ

คำติเตือน ด้วยความจริงใจนะครับ

โดยคุณ ชัยชาญ (4837)(1) [พฤ. 20 ส.ค. 2552 - 21:27 น.] #25643 (169/264)

กรณีพระประมูลได้ไม่ถึง 2000 บาท ผู้ชนะการประมูลจะต้องโอนเงินก่อนให้กับผู้ตั้งประมูลพร้อมค่าออกบัตร 100 บาท ยังเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงช่วยตอบกลับด้วย


โดยคุณ picasso (2126) [ศ. 21 ส.ค. 2552 - 01:19 น.] #25651 (170/264)

แรกเหมือนทำด้วยใจ (ผมละหลงรักเลย)
หลังๆทำไมเป็นงี้หล่ะครับ .....ขึ้นทุกอย่างเลย บ่อยมากๆ สักปีละ 10-15% ดีไหมครับ ( 10-15% มากกว่าการขึ้นเงินเดือนพนักงานทั่วไปอยู่แล้วนะครับ)
รักนะครับ...เว็ปนี้ คนเก่าๆที่หายไปก็เยอะอยู่นะครับ เข้าใจครับ..ว่ามีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆ
อย่างที่สมาชิกท่านนึงบอกแหละครับ เก่าไป ใหม่มา ๆๆๆ อยู่อย่างนี้ ไม่อยากรักษาลูกค้าเก่าๆไว้บ้างเหรอครับ
ผมว่ามีงานทำเยอะๆๆก็ดีแล้วนี่ครับ...ดีกว่าขึ้นราคาแล้วมีงานน้อยลงนะครับ. (ขึ้นราคาไม่ใช่การแก้ปัญหาเรื่องงานเยอะนะครับ ....เพราะถ้าใช่แปลว่าท่านขึ้นเพราะอยากให้งานน้อยลง)
ลองปรับปรุงระบบงานดีไหมครับ ท่าทางมีสมาชิกหลายคนเก่งระบบคอมนะครับในนี้ เช่น ใส่ข้อมูลพระเครื่องที่เดียว สามารถ พิมพ์ได้ทั้งใบรับรองผล และ บัตรรับรอง และสามารถลิงค์มาหน้าแจ้งผล แจ้งจัดส่ง ems ได้เลยนะครับ ไม่ต้องทำหลายที ลดงานได้หลายขั้นอยู่นะครับ เดี๋ยวนี้เขา one stop service หมดแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าโทรถามไรทีต้องรออีกแผนกโทรกลับ โทรติดยากมากๆๆนะครับ กลับตัดความหวังเราง่ายๆๆอย่างนั้น
ยัง...ยังรักอยู่นะครับ จนกว่าเราจะไม่ได้เห็นกัน....แปลว่าผมไม่อยู่แล้ว.


โดยคุณ panitgang (2889) [ศ. 21 ส.ค. 2552 - 06:45 น.] #25652 (171/264)

เรียน webmaster.....รบกวนประมวลคำถาม คำตอบ ข้อสรุป ด้วย ครับ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ 1. พระราคาต่ำกว่า 2000 บาท
2. ราคา ตั้งแต่ 2000 บาท ไม่ถึง 10000 บาท
3. ราคา ตั้งแต่ 10000 บาท
ประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรณีไม่มีบัตร และกรณีมีบัตรอยู่แล้ว
1. ส่งให้ตรวจรับรอง(ไม่ออกบัตร)
2. ส่งให้ออกบัตรใหม่หรือและการเปลี่ยนบัตร
3.หน้าที่ของ ผู้ตั้งประมูล และผู้ชนะประมูล หน้าที่บริษัท
4.ค่าใช้จ่ายแต่ละกรณีเทียบ กรณีละ 1 องค์ โดยสร้างโปรแกรมคำนวณ ค่าใช้จ่าย ขึ้นหน้า web ให้สมาชิกไว้ download (ถ้าต้องการก็ยินดีทำให้ฟรีครับ แต่ขอให้ได้ข้อสรุปก่อนนะครับ)
ที่ขอแนะนำเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ คือ
1. การขึ้นรายการผลการตรวจพระเครื่อง ขอให้ทำเป็น folder แบ่งเป็นพระ 3 ช่วงราคา เพื่อสะดวกในการค้นหา
2. รายการที่ควรมีได้แก่ วันที่บริษัทได้รับพระ เลขที่ems หรือการส่งลงทะเบียน ผู้ประมูลและผู้ตั้ง รายการประมูล
ผลการออกบัตร ผลการตรวจ(กรณีไม่ออกบัตร) วันที่ส่งคืน เพื่อให้รู้ว่าการออกผลช้า อยู่ที่จุดไหนเช่น วันที่ส่ง ประเภทการส่ง การตรวจสอบ หรือเหตุอื่นๆ จะได้แก้ไขให้ถูกจุด อาจจะไม่ได้อยู่ที่ ราคาก็ได้ อาจเป็นเหตุอื่นเช่นประสิทธิภาพผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ จะได้เป็นข้อมูลให้บริษัทปรับปรุงให้ถูกจุดครับ จะได้ไม่เป็นการผลักภาระไปยังสมาชิกอย่างเดียว น่าจะไม่ดีกับบริษัท ในระยะยาว
3 ระบบการติดต่อสื่อสาร กับ บริษัททางโทรศัพท์ ยากมาก ควรเป็นการติดต่อ ทางช่องทาง mail ดีกว่า และให้มีประวัติการติดต่อเช่นเดียวกับ ข้อมูล mail ระหว่างสมาชิก เพื่อเป็นหลักฐานได้ดีกว่าครับ...
4. อยากให้มีหน้าต่างข้อมูล หัวข้อ...พระที่ทางบริษัทไม่มีข้อมูลรับรองผล..ให้เข้าดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น..และ หน้าต่างคู่กับรายการตั้งประมูล เช่นพระเนื้อดินที่ไม่แท้ โดยรวบรวมข้อมูล ที่บริษัทมีทั้งหมดนำมาขึ้นไว้ เพื่อให้สมาชิก ตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนส่งออกบัตรส่งตรวจสอบหรือหรือตัดสินใจประมูลก็ได้ (ไม่ต้องกังวลเรื่องจะส่งพระลด แต่จะได้ใจสมาชิกมากขึ้น เพราะเราดูแลเขาดี
จากข้อเสนอทั้งหมด จะเห็นว่า หลายจุดเราใช้ระบบเข้ามาช่วยลดแรงคน ใช้ระบบข้อมูลไม่ใช้ระบบโทรศัพท์เพราะบางเรื่องโทรศัพท์ไม่ได้ และข้อจำกัดการสื่อสารมีมากต้องมีคนรับ ผมเชื่อว่าสมาชิกจะพอใจมากกว่าและโดยรวมจะมีผลดีกับบริษัท่มากกว่า เป็นการใช้นวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท ลองพิจารณากันดูนะครับ...
โดยคุณ sai-9ton (5983) [ศ. 21 ส.ค. 2552 - 09:51 น.] #25656 (172/264)

....บ่นกันไปเถอะครับจะได้สบายใจกันนิ๊ดหนึ่ง.................
....ถึงอย่างไงก็ต้องตามนั้นอยู่แล้ว .......


โดยคุณ shirew (4654) [ศ. 21 ส.ค. 2552 - 11:25 น.] #25658 (173/264)

กระทู้นี้อ่านสนุก ทุกข์ถนัดครับอีกหน่อยก็มีแต่คนประมูลมองหาแต่ที่มีบัตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขอออกบัตร แล้วคนตั้งประมูลทำไงถึงจะขายได้ก็ต้องส่งพระไปออกบัตรใช่มั้ยครับ


โดยคุณ phata (1128) [ศ. 21 ส.ค. 2552 - 16:08 น.] #25662 (174/264)

คนแก่อย่างผม เล่นคอมได้ก็เก่งแล้ว มาอ่านกติกาใหม่ งงหนักกว่าเดิมอีก หาวิธีใหม่เหอะ งงจริงๆๆ อย่าว่าผมเลย ผมแก่แล้ว


โดยคุณ collection9 (2031) [ศ. 21 ส.ค. 2552 - 16:49 น.] #25664 (175/264)

แย่ครับ เสียเงินให้ไม่สมกับบริการที่ได้

** พระใหนที่รู้ ที่เป็น list รายการออกมาเลย จะได้ส่งเฉพาะที่รู้ ไม่ใช่ทำเป็นรู้ สรุปไม่เป็น ตกลงกินค่าบริการฟรี ๆ

** ในบัตรหรือใบรายงานควรลงชื่อผู้ตรวจสอบไว้ด้วย หากผิดพลาดแล้วไม่รับผิดชอบจะได้เฉ่งกันตรงตัวหน่อย

** พระเก๊ เช็คแท้ สร้างความเสียหายให้กับผู้ขายหลายเงิน (นำมาให้เช่าเพราะคุณเช็คแท้) สุดท้ายคืนแค่ค่าบัตร

** พระแท้ เช็คเก๊ สร้างความเสียหายให้กับผู้ชาย ......... ระวังท่านจะวิ่งหาตัวเองนะครับ (ระวังนะครับ .. ระวัง)


โดยคุณ kohtc (358) [ศ. 21 ส.ค. 2552 - 20:23 น.] #25665 (176/264)

เห็นด้วย กับการที่น่าจะมีตารางรายการพระ ที่สามารถส่งตรวจสอบได้หรือไม่ได้

แต่...
ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกครับ

เพราะเขาก็ได้เงินพวกเราจากตรงนี้ละครับ เพราะการขึ้นราคาค่าส่งตรวจสอบต่อองค์ ก็แพงขึ้น

ไม่ชอบเลย กับคำว่าไม่มีข้อมูล + แท้ ยังไม่ออกบัตรกับรุ่นนี้ ฯลฯ.....


โดยคุณ pr1972 (1297) [ส. 22 ส.ค. 2552 - 01:26 น.] #25668 (177/264)

เงินเดือนยังไม่ขึ้น ค่าธรรมเนียมขึ้นอีกแล้วครับท่านโดยคุณ natrod (1425) [ส. 22 ส.ค. 2552 - 07:18 น.] #25670 (178/264)

เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน นับอย่างไรครับ นับตั้งแต่ web รับพระ หรือว่าผู้ประมูลส่งพระ หรือว่าจนรอผลออก ขอถามเป็น 2 กรณี นะครับ

- กรณีผมส่งพระทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 31/8/52 แต่ถึง วันที่ 1/9/52 อย่างนี้ต้องใช้ค่าธรรมเนียมเดิม หรือค่าธรรมเนียมใหม่ครับ

- กรณีที่ web รับพระไปก่อนวันที่ 1 แต่ผลออกหลังวันที่ 1 ค่าธรรมเนียมยังคงเดิมอยู่ใช่ไหมครับ


โดยคุณ keattisak (2411)(3) [ส. 22 ส.ค. 2552 - 07:31 น.] #25671 (179/264)

ขึ้นค่าธรรมเนียม

ผมว่าก็น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยน่ะครับ เช่น คู่สายโทรศัพท์ ไม่ค่อยว่างเลย

มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ค่าธรรมเนียมก็ได้มากขึ้น ทางบริษัทเองก็น่าจะเพิ่มอะรัยขึ้นมาเพื่อตอบแทนสมาชิก ที่เป็นลูกค้าท่านบ้างน่ะครับ

อันเก่าก็งงพออยู่แล้ว อันใหม่เพิ่มมาอีก อิอิอิอิ ถ้าจะแย่


โดยคุณ เพชร-พลอย (824)(3) [ส. 22 ส.ค. 2552 - 15:35 น.] #25682 (180/264)

เรียน webmaster
ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับ สำหรับส่วนตัวผมเรื่องของการเพิ่มค่าธรรมในการตรวจสอบหรืออะไรแล้วแต่ไม่เป็นปัญหาและรับได้ครับ เพราะที่ผ่านมาได้ใช้บริการของการันตีในการตรวจสอบพระอยู่เสมอถึงแม้จะไม่บ่อยก็ตามที ไม่ว่าจะเข้าไปด้วยตนเองหรือส่งไปทางไปรษณีย์ ยืนยันว่าน้องๆ เจ้าหน้าที่เป็นกันเองและให้บริการเป็นอย่างดี แต่ที่ทำให้ผมนอนไม่หลับไปหลายวันก็เนื่องมาจากผลของการตรวจสอบกับผลที่ว่า "ไม่ออกผล" และหมายเหตุที่ว่า "ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง" แต่ทำไมพระของเพื่อนสมาชิกบางท่านที่เป็นพระรุ่นเดียวกัน/พิมพ์เดียวกัน/ปีที่ออกเดียวกัน แต่ดันมีผลออกมาแตกต่างกัน เพราะของเขาทางการันตีออกผล "แท้" และออกบัตรรับรองให้ซะงั้น หรือบางท่านก็ได้เพียงผลว่า "แท้" แต่ไม่ออกบัตรเนื่องจากทางการันตียังไม่ออกบัตรรับรองให้ งานนี้ก็เลยงง+ไม่เข้าใจ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมาตราฐานของการตรวจสอบของทางการันตีครับ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเราก็เสียก็จ่ายให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แถมผลออกมาแบบนั้นก็ไม่ได้อะไรคืนนอกจากกระดาษแผ่นเดียว ที่สำคัญลูกค้าที่ประมูลได้ก็ไม่รับพระเพราะไม่มีผลที่ชัดเจนจากการันตี ผมนะไอ้เงินร้อยสองร้อยไม่เสียดายหรอกครับ แต่เสียความรู้สึกมากกว่าครับ และผมคิดว่าหากทางการันตีจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรืออะไรก็ช่าง มาตราฐานมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยให้สมกับค่าเงินเหมือนกัน ไม่ใช่ผลออกมาแบบกักๆ มันเหมือนกับไม่มีความรู้หรือไม่มีความรับผิดชอบอย่างไรก็ไม่รู้สิครับ เอาเป็นว่าการแสดงความคิดเห็นของไม่ได้เป็นการไม่เคารพทางบริษัทหรือใครทั้งนั้น เพราะผมเองก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกของการันตีในการเป็นผู้ตั้งประมูล ผมเองก็เป็นลูกค้าและติดตามนิตยสารการันตีพระมานาน หากจะนับจากพระองค์แรกที่เช่าบูชาจากนิตยสารฯ มาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 10 ปีพอดิบพอดีครับ
ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ ควร_เบญจ (1509) [ส. 22 ส.ค. 2552 - 16:29 น.] #25683 (181/264)

อยากได้ เหมือนท่าน panitgang เสนอครับ จะได้คำนวณถูก


โดยคุณ jcainfo (4576) [ส. 22 ส.ค. 2552 - 18:09 น.] #25685 (182/264)ขึ้นราคาแล้วเป็นแบบนี้ ... รับไม่ได้นะครับ แปลว่าไม่ได้จ้างบุคคลากรที่มีคุณภาพสูงขึ้น ส่วนจำนวนมากขึ้นนั้น ผมไม่สนใจครับ


โดยคุณ สิงห์ครุฑ (170) [ส. 22 ส.ค. 2552 - 19:28 น.] #25686 (183/264)

งง อ่านแล้วมึนครับ
น่าจะมีการทำเป็นตาราง จะได้ดุง่ายๆ เข้าใจง่ายๆน่ะครับ
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------


โดยคุณ วาซาบิ (295)(1) [ส. 22 ส.ค. 2552 - 21:26 น.] #25688 (184/264)ผมก็ผิดครับ....ปีพศ. ออกในบัตรผิดปี..แจ้งไปแล้ว..เงียบมากครับ.


โดยคุณ yongf2506 (1726) [อา. 23 ส.ค. 2552 - 01:57 น.] #25691 (185/264)กำลังตัดสินใจว่าจะส่งพระไปออกบัตร หลายองค์ คำนวนเงินแล้วมากจนใจหาย ตัดใจไม่ส่งดีกว่า 30 องค์ ถ้าแท้ออกบัตรทั้งหมด คิดเป็นเงินเท่าไรครับ


โดยคุณ manopd (1551) [อา. 23 ส.ค. 2552 - 03:02 น.] #25692 (186/264)

เห็นด้วยกับความคิดเห็นเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
G-PRA ท่านเรียกเก็บแต่เงินเพิ่ม แต่คุณภาพการบริการของท่านไม่เพิ่มตามด้วย โปรดพิจารณาและปรับปรุง อาทิ ออกบัตรช้า + ระบุรายละเอียดบนบัตรผิด ก็ยังพบกันอยู่เป็นประจำนะครับ


โดยคุณ jungjung (1301) [อา. 23 ส.ค. 2552 - 11:00 น.] #25697 (187/264)

ทั้งหลายทั้งปวงถ้าผู้ประมูลดูพระเป็น และผู้ตั้งประมูล มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า คงไม่ต้องเสียเงินค่าทำบัตรก้ได้นะ ขึ้นอยู่กับว่ารายการไหน ผู้ซื้อและผู้ขาย จูนคลื่นตรงต่อกัน บัตรย่อมไม่มีความหมายจ๊ะ
ขายพระแท้ ดูพระเป็น จริงใจซื่อตรง รับประกันจริง ไม่ต้องใช้บัตรก็มีสิทธิ์ จ้า..............


โดยคุณ kanjantara (2647) [อา. 23 ส.ค. 2552 - 12:05 น.] #25698 (188/264)

กราบลาก่อน อายุหมดพอดี


โดยคุณ nuadpaknam (1052) [อา. 23 ส.ค. 2552 - 12:11 น.] #25699 (189/264)

ด้วยความอยากรู้อยากเห็นการทำงานของการันตีพระ ผมเดินทางไปเอาพระไปส่งเองที่รามอินทรา จากปากน้ำค่าทางด่วน ไป-กลับ 120บ.ไหนจะค่านำมันรถ ค่าเสียเวลา คิดแล้วส่งทางไปรษณีย์คุ้มกว่า การทำงานของพนักงานก็ต้อนรับดีครับ แต่มีพนักงานไม่มากครับ เมื่อเทียบกับปริมาณพระที่ส่งเข้าประกวด แน่นอนมันก็ต้องมีการผิดพลาดบ้างก็ต้องปรับปรุงกันไปนะครับ
ผมอยากจะเสนอให้ทางการันตีพระ ลงแบบฟอร์มจริงที่ใช้เขียนรายละเอียดพระในการส่งไปตรวจ ลงในเวปให้สมาชิกcopy หรือพิมพ์แบบฟอร์มไว้เขียนเองจะชัดเจนกว่า ซึ่งปัจจุบันสมาชิกส่งพระมาตรวจเขียนรายละเอียดใส่กระดาษและน้องๆที่สำนักงานต้องไปคัดลงในแบบฟอร์มอีกครั้ง ซึ่งอาจมีการผิดพลาดบ้างเพราะมีพระจำนวนมากที่ส่งเข้าไป ให้สมาชิกเขียนลงในแบบฟอร์มด้วยตัวเองดีกว่าส่งไปกับพระ แล้วให้พนักงานตรวจสอบข้อความอีกครั้งจะได้รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ต้องคัดลอกใหม่


โดยคุณ mte_36 (1485) [อา. 23 ส.ค. 2552 - 14:50 น.] #25701 (190/264)ด้วยความเคารพครับ ติดต่อยากจังดูผลประกาศก็ยากจริง ๆ อ่านแล้วงงนิด ๆ ทำเป็นตารางแจ้งให้ดูเลยดีกว่าครับท่าน

ด้วยความเคารพ


โดยคุณ pantun (894) [อา. 23 ส.ค. 2552 - 19:59 น.] #25706 (191/264)

ขอแสดงความคิดเห็น
ผลการตรวจสอบ ดังนี้ *ไม่ควรเก็บเงิน*
-ไม่สรุปผล
-ทัศนะคติไม่ตรงกัน
-ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
-พระอยู่ในเลี่ยม พระสภาพใช้ เป็นต้น ที่พิจารณาไม่ได้ ไม่ออกผล
*ไม่ควรเก็บเงิน*


โดยคุณ sitrayong (2370) [อา. 23 ส.ค. 2552 - 21:32 น.] #25709 (192/264)

เห็นด้วยกับท่าน pantun ครับ แค่จับวางคัดแยกเเค่นั้นจะคิดเต็ม หรือว่าจะคิดแค่ครึ่งก็ ok.นะ


โดยคุณ p_pegkyman (1205) [จ. 24 ส.ค. 2552 - 14:25 น.] #25715 (193/264)

ถามที แล้วถ้ามีใบประกาศ จะต้องส่งออกบัตรด้วยไหม และต้องส่งเงินแนบเท่าไหร่


โดยคุณ tararutach (1374) [จ. 24 ส.ค. 2552 - 16:21 น.] #25717 (194/264)


- จากค่าธรรมเนียมเดิม 100.- บาท เปลี่ยนเป็น 250.- บาท เพิ่มขึ้น 150.-

- พระเครื่องที่ตรวจสอบเฉลี่ยวันละ 150 องค์ (ดูจากการแจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ)

- ค่าธรรมเนียมที่ g-pra จะได้"เพิ่มขึ้น" 150.-บาท x 150 องค์/วัน x 24 วันทำการในแต่ละเดือน

- จะได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 540,000.- บาท/เดือน เป็นค่า "พัฒนางาน พัฒนาบุคคลากร เพื่อรองรับงานทั้งหมด ตั้งแต่งานรับพระเครื่องของสมาชิกทั้งหมด งานเปิดและบรรจุพัสดุไปรษณีย์ งานเก็บข้อมูลพระเครื่องของสมาชิก งานตรวจสอบพระเครื่อง งานออกบัตรรับรองฯ งานออกใบรายงานผล งานแจ้งผลการตรวจสอบ งานรับแจ้งการชำระเงินชนะประมูลของสมาชิก งานบรรจุและจัดเก็บพระเครื่อง งานจัดคืนพระเครื่อง รวมไปถึงงานบริการต่างๆ และการพัฒนาดูแลเว็บไซต์ฯ ฯลฯ" ---- พอไหมครับ

- แต่....คงไม่ได้มากอย่างที่คิดไว้หรอกครับ เพราะผู้ชนะประมูลพระหลักร้อยหรือพันกว่าบาทหลายๆราย คงไม่ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งออกบัตรอีกแล้วครับ เพราะกลายเป็นว่าต้นทุนพระจะเพิ่มขึ้นมา 10-20% กลายเป็นเหมือนออกกฎกีดกันพระหลักร้อยไม่ให้ส่งมาออกบัตร

- แต่....ที่สำนักงาน g-pra คงปวดหัวแทน เพราะคนประมูลได้พระหลักร้อยคงรวบรวมหลายองค์ไปขอออกบัตรทีเดียว กับผู้จะตั้งประมูลพระหลัก2พันขึ้นไปคงไปขอออกบัตรที่สำนักงานก่อนตั้งประมูล


โดยคุณ apexshop (1522)(1) [จ. 24 ส.ค. 2552 - 17:42 น.] #25718 (195/264)

ด่วน ด่วนครับ ผมจะส่งพระตรวจสอบสิบองค์โดยให้ออกบัตรให้ห้าองค์ถ้าแท้ ผมจะต้องแนบเงินเท่าใด ใช่ค่าธรรมเนียมสิบองค์250บาท ค่าemsกลับ100บาทและค่าออกบัตรห้าองค์500บาท รวมทั้งหมด850บาท ถูกต้องไหมครับ ช่วยตอบด่วน0846437355 0820048899 024317207 จะส่งพรุ่งนี้เช้าแล้วครับ ถ้ายังไงดำเนินการไปก่อนหากขาดจะส่งเพิ่มทันทีครับ24/8/2552 17.42น.


โดยคุณ อนันต์ (2692) [จ. 24 ส.ค. 2552 - 19:47 น.] #25721 (196/264)

โทรบอกเจ้าของพระและผู้ชนะการประมูลเหมือนเดิมได้ไหมครับ


โดยคุณ peeradej (2808) [อ. 25 ส.ค. 2552 - 12:16 น.] #25734 (197/264)

อ่านแล้วเห็นด้วยกับทุกความเห็น ส่วนใหญ่คิดคล้าย ๆ กันทั้งนั้น ยกเว้น "การันตี" นั่นแหละ


โดยคุณ Chaibangkaew (1231) [พ. 26 ส.ค. 2552 - 11:35 น.] #25741 (198/264)

ยังไงช่วยลงไว้ในเมนูการันตีพระ หัวข้ออัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วยครับ

เพราะว่าเป็นค่าธรรมเนียมของบริษัท เวลาจะดูสำหรับคนใหม่ ค้นหาง่าย จะได้ไม่สับสน

เอาแบบย่อ ๆ เข้าใจง่าย ๆ นะครับ


โดยคุณ tanaphong (503) [พ. 26 ส.ค. 2552 - 12:08 น.] #25742 (199/264)

'' งงงงงง จัง มีวีธีที่ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้อง ลิงค์ไป ลิงค์มา ให้ปวดหัว ''


โดยคุณ santi_prywt (1429) [พ. 26 ส.ค. 2552 - 14:23 น.] #25745 (200/264)

ผมเคยประมูลพระจาก "จี" ครับ แล้วส่งไปออกบัตร ได้รับไปรายงานว่าเป็นพระไม่แท้ออกบัตรไม่ได้ ผมติดต่อผู้ตั้งประมูล เขาก็คืนเงินให้ แต่พอเขาเอาพระชุดนั้นไปตรวจสอบออกบัตร "จี" กลับรับรองว่าเป็นพระแท้ ออกบัตรให้ ผมก็งงซิครับ ถ้าทาง Webmaster อยากสอบทวนก็จะทราบได้ครับ หรือพระแท้ต้อง(วงเล็บ)ด้วยว่าของใคร?


โดยคุณ thongpaiwan (4564)(1) [พ. 26 ส.ค. 2552 - 18:02 น.] #25747 (201/264)
โดยคุณ direk1627 (1310) [พ. 26 ส.ค. 2552 - 19:37 น.] #25750 (202/264)ซวยแล้ว ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเรา เข้ามาก็ตั้งหน้าตั้งตาประมูลกะตั้งประมูลอย่างเดียว วันนี้พึ่งส่งไป 10 องค์นี่ถ้าออกบัตรหมดไม่บานเลยเหรอเนี่ย
แล้วจะเข้าเกณร์ไหนครับเนี่ยนับวันที่ยังไงอ่ะ เริ่มที่ประทับตาไปรษณีเป็นสำคัญหรือส่งมาวันไหนไม่สนถ้าออกผลเลยวันที่ 1/9 ไปก็คิดแบบใหม่เลย ใครรู้ช่วยตอบหน่อยเร็วโดยคุณ chatchai032 (1755) [พ. 26 ส.ค. 2552 - 20:30 น.] #25752 (203/264)

รับทราบครับ ค่าธรรมเนียมปรับเพิ่มขึ้น แต่ความล่าช้าในการตรวจเช็คยังเหมือนเดิมเลยนะครับ 555


โดยคุณ bothong (3765) [พฤ. 27 ส.ค. 2552 - 08:38 น.] #25758 (204/264)

ถามเวป มาส เตอร์ ถ้าเราส่งพระไปตรวจสอบ ออกบัตรรับรอง โดยไม่ได้ตั้งประมูล เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร เช่น พระ 1 องค์ -- พระ 5 องค์ - พระ 10 องค์ อ่านแล้วยัง งงงงงง งงง อยู่แลย


โดยคุณ ต่อแต้ม (6317) [พฤ. 27 ส.ค. 2552 - 13:10 น.] #25761 (205/264)

ง่ายๆคิดไรมาก 1องค์ก็1000 10องค์ก็10000 เดี๋ยวก็ทอนมาเอง
ไม่เห็นมาตอบสักที เลยตอบให้


โดยคุณ body_boy (262) [พฤ. 27 ส.ค. 2552 - 15:42 น.] #25763 (206/264)

พี่น้องไม่ต้องบ่นไปหลอก อย่างไรทางเว็ปเขาก็ขึ้นอยู่แล้ว พูดไปก็แค่นัน้ พระเจ้าก็ช่วยอะไรเราไม่ได้


โดยคุณ nuadpaknam (1052) [พฤ. 27 ส.ค. 2552 - 16:50 น.] #25765 (207/264)

ราคาขึ้นคุณภาพก็ต้องดีขึ้นด้วยนะครับ ทุกคนไม่ต้องคิดมากครับก็เพิ่มขั้นต่ำขึ้นอีกครับ ถ้าพระดีเปิดสูงเท่าไรก็เห็นเคาะกันจนแดงทะลุกระดานเยอะแยะไปครับ


โดยคุณ center284 (209) [พฤ. 27 ส.ค. 2552 - 19:39 น.] #25766 (208/264)

หนี u มาg เฮ้อ..........


โดยคุณ cholatan (2814) [ศ. 28 ส.ค. 2552 - 07:49 น.] #25768 (209/264)

-ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. พ.ศ.2552 เป็นต้นไป
ดูจากอะไรครับ ถ้าผมส่งพระวันนี้ 28 ส.ค.52 จำนวน 6 องค์ ออกบัตรด้วย ต้องแนบเงินไปเท่าไหร่ อัตราเดิม 850 บาท หรืออัตราใหม่ 1,050 บาท ?

ดูจากตราประทับไปรษณย์ใช่หรือเปล่าครับ ?
โดยคุณ แบทแมน (2537) [ศ. 28 ส.ค. 2552 - 14:44 น.] #25772 (210/264)

สมมุติว่าผมส่งพระตรวจสอบ 10 องค์
เช็ค10 องค์ = 500
ออกบัตร 10 องค์ = 1000
ค่าส่งพระกลับ + ใบรายงานผล = 150
รวม 1650 บาท
ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ
กรณีผมชนะการประมูลเกิน 2000 ผมร้องขอให้ผู้ตั้งประมูล ส่งพระตรวจสอบพร้อมออกบัตร ผมจะต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูล จำนวน 2100 ถูกมั้ยครับ

กรณีผมชนะการประมูลเกิน 2000 ผมร้องขอให้ผู้ตั้งประมูล ส่งพระตรวจสอบอย่างเดียวไม่ออกบัตร ผมจะต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูล จำนวน 2000 ถูกมั้ยครับ

ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ ถ้าผิดตรงไหนขอให้ทาง เวปช่วยตอบทีนะครับ งงมากๆโดยคุณ ไม้มงคล (10947) [ศ. 28 ส.ค. 2552 - 23:13 น.] #25781 (211/264)

ดูเอาเองนะครับ

อีกคน ส่งไปออกบัตรได้

อีกคน ส่งไปบอกว่ายังไม่รับออกบัตรให้กับรุ่นนี้

แล้วผมจะรู้มั้ยกับพี่มั้ยครับ ว่าพี่ตกลงจะออกบัตรได้มั้ยกับพระรุ่นนี้


โดยคุณ master_t (743) [ศ. 28 ส.ค. 2552 - 23:26 น.] #25782 (212/264)
โดยคุณ neung6800 (3820) [ส. 29 ส.ค. 2552 - 09:33 น.] #25785 (213/264)

โอ้วววววแม่เจ้า หมดอายุคราวนี้คงไปบ้านข้างๆแล้วล่ะ.......


โดยคุณ lekphone (284) [ส. 29 ส.ค. 2552 - 18:10 น.] #25789 (214/264)

สรุปคือผู้ตั้งเสียเพิ่ม50บาทเป็น150บาท
ผู้ประมูลเสียเพิ่มจากค่าพระที่บางองค์ก็แพงอยู่แล้วอีก100บาท
ทางเวปรับทรัพย์เพิ่มไม่มีอะไรเสียอืมขอให้รวยๆบนบ่าสมาชิกจนลงสวนทางกันดี
เพิ่งสมัครสมาชิกรายปีไปไม่กี่วันถ้าได้อ่านก่อนก็คงบ๊ายบายกันไปแล้ว
เฮ่อจะซื้อพระราคาแพงๆแต่ต้องออกค่าเช็คพระด้วยแปลกไหม

ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน
ขอให้เวปรวยสมาชิกจน


โดยคุณ ต่อแต้ม (6317) [ส. 29 ส.ค. 2552 - 18:56 น.] #25791 (215/264)

โดยคุณ vara14 (3232) [อา. 30 ส.ค. 2552 - 14:47 น.] #25797 (216/264)

ขึ้น 150 % จาก 1 องค์จ่าย 100 ต่อไป 1 องค์ จ่าย 250 บาท โหดๆๆๆๆๆๆๆ


โดยคุณ สุขสยาม (1290) [อา. 30 ส.ค. 2552 - 21:40 น.] #25799 (217/264)

รบกวน WEB MASTER ทบทวนลดราคาลงอีกเถอะครับ แพงเกินไปครับ


โดยคุณ smepyguz (410)(1) [จ. 31 ส.ค. 2552 - 21:05 น.] #25805 (218/264)

โหดขึ้นทุกวันเอาเถอะครับเสียเงินเป็นสมาชิกแล้วก็ ก้มหน้ารับกรรมต่อไปนะครับ ผมก็รอให้มันหมดไปสะที่ ก็ไม่ต่อแล้วนะครับ มีเวปไหนดีก็ช่วยแนะนำกันมานะครับ นี่ก้ถูกระงับเป็นเดือน เวรกรรมจริงๆๆๆ ช่วยๆๆกันบอกต่อนะครับจะได้ไม่มีคนหลงเข้ามา เจ้าของเวปก็รวยขึ้นทุกวัน รวยๆๆทั้งนั้น ออกบัตรมาพระไม่แท้ ยังเจอมาแล้วครับ 5555 สุดท้ายเจ้าของพระรับผิดชอบไป แถมขึ้นราคาอีก


โดยคุณ probation (876) [จ. 31 ส.ค. 2552 - 21:40 น.] #25806 (219/264)

112 # 3อจ520828-039 EG818245765TH nboeke + probation (22183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***


"" งง กับตัวเองเลยครับ. ผลออกมาอย่างนี้.???????""


โดยคุณ probation (876) [จ. 31 ส.ค. 2552 - 21:45 น.] #25807 (220/264)


"สภาพใช้ สภาพใช้ สภาพใช้..............."
โดยคุณ TOFFEE (926) [อ. 01 ก.ย. 2552 - 11:59 น.] #25811 (221/264)

ผมว่าราคาเดิมก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วครับยิ่งเศรษฐกิจยังไม่ดียิ่งขึ้นราคาสมาชิกทุกท่านได้รับผลกระทบเต็ม ๆ แน่ ๆ ครับ ธุรกิจหลายประเภทเพิ่มบริการที่ดีขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมเพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าไว้และหวังว่าจะได้รายใหม่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่นี่ผมว่าสวนกระแสครับอย่าลืมทำสถิติไว้ด้วยครับหลังจากเปลี่ยนกฎเพราะทางเลือกปัจจุบันมีให้เลือกมากครับ


โดยคุณ ununun (440) [อ. 01 ก.ย. 2552 - 19:04 น.] #25814 (222/264)

พึ่งโดนมาอะ


โดยคุณ Patbangbon (3611) [อ. 01 ก.ย. 2552 - 22:29 น.] #25816 (223/264)

วันนี้เพิ่งไปส่งพระเช็คมา เราในฐานะคนเช่าก็งงเลย ขึ้นอีกแล้ว ตั้งแต่เข้ามาในเว็บนี้ปีนิดๆ
ประมูลไปเกือบ 700 รายการ ส่งพระเช็คเองเกือบหมด ยกเว้นที่มีบัตรอยู่แล้ว ส่งมาตั้งแต่
20 องค์ 50 บาท มาเป็น10 องค์ 50 บาท แล้วก็ปรับเป็น 5 องค์ 50 บาท แล้วก็ปรับอีกเป็น
2 องค์ 50 บาท และวันนี้ไปส่งเช็ค 1 องค์ 50 บาท พอดีไม่ได้เข้ามาดู พนักงานที่รับพระ
ก็ใช่ว่าจะมี service mind ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ กลับถูกดุซะอีกที่เราไม่รู้เค้าปรับราคาขึ้น
ก็คงต้องบอกศาลาละครับ ปรับขึ้นแต่คุณภาพไม่ขึ้นตาม ส่งเช็คมีไม่สรุปผลประมาณ 20%
บางองค์ส่งเช็คซ้ำๆ แล้วซ้ำอีก 5 ครั้งถึงบอกว่า แท้ ตรงนี้ผมว่าไม่แฟร์ครับ หากเช็คแล้ว
ไม่สรุปผลหรือสรุปไม่ได้ ต้องไม่คิดเงินครับ ก็คงได้แค่บ่นครับ โชคดีครับ


โดยคุณ TONGKOOM (2809) [พ. 02 ก.ย. 2552 - 01:59 น.] #25839 (224/264)

เรียนท่าน webmaster
ในกรณีมีการ recall บัตร อยากทราบว่า
1.จะคืนเงินให้หรือเปล่า..?
2.ถ้าคืน คืนเท่าไหร่?
3.คืนให้ทั้งผู้ตั้งและผู้ชนะประมูลหรือเปล่า.?

ด้วยความนับถือ

ตอบโดบ webmaster 17/08/52

กรณี recall บัตรฯ จะเป็นการคืนสถานะภาพเหมือนตอนก่อนออกบัตรฯ ดังนั้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทาง สนง.การันตีพระ จะคืนให้ และจะประสานทุกฝ่ายจนจบเรื่องทั้งหมดครับ

ขอเอากระทู้ ... เทพดำเนิน ..นี้มาคุยกันอีกครั้งนะครับ.....

ในการออกบัตรรับรอง........
.....ผมว่า...ถ้าออกบัตรมาได้แล้ว........ถ้ามีการ recall บัตร หรือ ไปเชคพระที่อื่นมาแล้วไม่แท้...

อยากทราบ.....อย่างกระจ่างว่า......ทาง จี-พระ จะรับผิดชอบยังไง.......

....ค่าธรรมเนี่ยมแพงขึ้นอะไรก็แพงขึ้น....ในการออกบัตร...ว่าพระแท้....คำว่าพระแท้...ต้องแท้ทุกที่....ไม่ใช่แท้ที่นี่...แต่ไปเก้ที่อื่น....แล้วมาตรฐาน...อยู่ตรงใหนครับ.....

รบกวน WEB MASTER ช่วยแสดงความคิดเห้นและผลสรุปที่น่าเชื่อถือหน่อยครับ.....


โดยคุณ TONGKOOM (2809) [พ. 02 ก.ย. 2552 - 02:03 น.] #25840 (225/264)

ขอบคุณ..ด้วยความนับถือ
....อยากให้เวป จี มีมาตรฐาน....และไขข้อสงสัย+ความเป็นธรรม กับสมาชิกทุกๆๆคน
ขอบุณครับ...*-*


โดยคุณ เด็กวิกสังกะสี (993) [พ. 02 ก.ย. 2552 - 13:06 น.] #25871 (226/264)เฮ้อ....เราคงได้ซื้พระแพงกันอีกแล้วครับ


โดยคุณ ไก่ทองคํา (540) [พ. 02 ก.ย. 2552 - 15:29 น.] #25884 (227/264)

ทำไง ดี โหดจริง ๆ คงต้องหา web อื่นเล่นแล้ว Web นี้เป็นสร้างเงินเยอะ จะทำให้มี web อื่น ๆ เกิดขึ้นอีกเยอะ ทำให้เกิด web คู่แข่งขึ้นเรื่อย ๆ สู่กินน้อย แต่กินนาน ๆ ดีกว่า


โดยคุณ สันป่าตอง (12825) [พ. 02 ก.ย. 2552 - 17:03 น.] #25888 (228/264)

..

ผมว่าน่าจะเพิ่มวงเงินในการใช้สิทธิ์ขอออกบัตร ของผู้ชนะการประมูล จาก2000เป็น3000

หรือทุกท่านที่ต้องการออกบัตร ถ้าออกได้ผู้ชนะจ่ายเอง
ถ้าไม่แท้ ผู้ตั้งออกเอง
ถ้า ไม่ออกผล ไม่มีข้อมูล ทัศนะคติไม่ตรงกัน อะไรก็แล้วแต่ คืนเงินให้พวกเราดีไหม

และอีกกรณี พระบางองค์ที่ ถ่ายรูปชัด ดูง่ายมากๆ ทางเวปบอกจากรูปได้ ไม่ต้องออกบัตรได้ไหม คือฟันธงให้เลย

ส่วนพระที่ดูโคตรง่าย เหรียญพระมหาชนก ตลับเดิม พร้อมกล่อง และหนังสือเดิมๆสวยๆ มีผู้ชนะมาอ้างว่ามีสิทธิ์ออกบัตร หากไม่ออกต้องลดให้เขา200บาท

อ้างว่าใช้สิทธิ์ และ ไม่อยากให้เสียเวลา

ส่วนสิทธิ์ที่ท่านต้องปกป้องสิทธิ์ ให้เท่ากัน ผมขอเหอะ ผมให้คำติ คุณเพชรชมพู ถ้าท่านจะแก้เป็นเฉยๆ เวปต้องใส่เหตุผลด้วย ผมคงค้านไม่ได้ครับ ถ้าท่านทำตามกฎ บอกถึงสิทธิ์ที่เข้าแก้ได้ ระบุหน่อยครับ เราควรมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับ

พระ3.8-3.9นิ้ว ลงเป็น5นิ้ว ติดต่อไปไม่ติดต่อกลับ ไม่ไหวเลยครับ
โดยคุณ nakhon001 (1337)(1) [พ. 02 ก.ย. 2552 - 20:01 น.] #25903 (229/264)

โหดไปไหม ครับ เวปมาสเตอร์ แบบนี้เอา มีดมาแทง กันดีกว่า น่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ เศรฐษกิจก็ไม่ดี ยังขูดรีดขูดเนื้อกันอีก แบบนี้คงต้อง บายแล้วครับ เหลืออีกเดือนเดียวเอง


โดยคุณ twc661 (2710) [พฤ. 03 ก.ย. 2552 - 14:52 น.] #25922 (230/264)

http://www1.g-pra.com/auction/view.php?aid=3222882 กระผมตั้งประมูลพระ และมีผู้ชนะประมูล ตามรายการข้างต้น ผู้ชนะประมูลขอให้ส่งออกบัตรด้วย ผมจึงส่งการันตีพร้อมแนบเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมเก่า ก่อนปรับปรุง เนื่องด้วยการประมูลสิ้นสุดภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2552 ถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขเดิม
ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่การันตีโทรแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมใหม่(ดูจากวันที่ส่ง) ผมคิดว่าไม่ถูกต้อง เพราะอย่างไรปิดการประมูลวันที่ 31 ส.ค. 52 ก็ไม่มีทางที่จะส่งทันในวันนั้น ความจริงน่าจะเป็นถือเอาวันที่ 8 ถึงจะถูกต้อง(เพราะยังอยู่ในเงื่อนไขการชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากปิดประมูล ผมคิดว่าไม่เป็นธรรม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด้วย
ปล.ปกติเงินค่าธรรมเนียมรายรายนี้ผู้ชนะประมูลเป็นผู้จ่าย แต่ผมอยากได้ความถูกต้องมากกว่าครับ
เรียนเพื่อนสมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ


โดยคุณ thanomchai2512 (4630) [พฤ. 03 ก.ย. 2552 - 15:25 น.] #25924 (231/264)

กรณี คุณtwc661หรือคนอื่นๆ ทางg-pra น่าจะยึดเอาวันปิดประมูลเป็นหลักคือ31สิงหาคม2552..เวลาส่งพระไปตรวจสอบก็มีรายละเอียดอยู่แล้ว...เราไม่ได้ส่งไปรษณีย์ไปชิงโชคน่ะ...จึงถือวันส่งเป็นหลักน่าจะยกผลประโยชน์ให้ผู้ตั้งประมูล + ผู้ประมูล***แต่การที่ทาง g-pra ปรับราคา ผมว่าเค้าคงคิดดีแล้วครับ ยังไงถ้เรายังเป็นสมาชิกกันอยู่..เราๆ.. ก็ต้องปรับตัวกันครับ...ทุกอย่างแก้ไขได้ครับ...ปัญหามาปัญญามีครับ*****


โดยคุณ zomnik (35)(4) [ศ. 04 ก.ย. 2552 - 10:44 น.] #25933 (232/264)
โดยคุณ ต้นbonny (8489) [ศ. 04 ก.ย. 2552 - 15:36 น.] #25958 (233/264)
โดยคุณ excavator (1094) [ศ. 04 ก.ย. 2552 - 22:50 น.] #26026 (234/264)

หมาดๆครับ ผู้ชนะประมูลขอให้ออกบัตร

ส่งที่ สนง.การันตี องค์เดียว 250.บาท

ถ้าไม่ออกผล หรือแท้แต่ยังไม่ออกบัตรให้พิมพ์นี้ แล้วลูกค้าไม่เอา

250 บาท ก็ฟรีไปสิครับ


โดยคุณ premwat (975) [ส. 05 ก.ย. 2552 - 16:53 น.] #26062 (235/264)

ผมว่าใช้อัตราค่าธรรมเนียมเดิมก็ดีอยู่แล้ว ไม่น่าเปลี่ยนหรอกครับ ขอความกรุณาเวปมาสเตอร์ช่วยทบทวนใหม่เถิดครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ emmanuele (63) [อา. 06 ก.ย. 2552 - 15:28 น.] #26095 (236/264)มีคำถามในเรื่อง..พระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว พระราคา 2000-9999 บาท..ครับ
กรณีนี้ ตกลงผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินให้ ผู้ตั้งประูมูลเท่าไหร่กันแน่ครับ??????????
จากรูป..ที่ผม snap มาจากคุณ yasticker ที่โพสตัวอย่างการคำนวณค่าออกบัตรไว้นั้น
และ webmaster ได้มาตอบคำถามไว้นั้น...

ที่ตัวเลข 1. ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 150 บาท...

ที่ตัวเลข 2. คุณ yasticker ตั้งประมูลพระราคา 5000 บาท ผู้ชนะประมูลได้โอนเงินค่าพระ 5100 บาท ให้คุณyasticker แล้วคุณ yasticker จึงส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + 150 บาท + ระบุว่าได้รับเงินแล้ว มายัง สนง.การันตีพระ...

จะเห็นว่าข้อความสองส่วนนี้ ต่างกัน ที่ตัวเลข 2. ผู้ชนะประมูลโอนให้แค่ 100 บาท ครับ... ช่วยชี้แจงด้วยครับ..


โดยคุณ โมทนา (727) [อา. 06 ก.ย. 2552 - 18:36 น.] #26096 (237/264)
โดยคุณ oneheart (225)(1) [จ. 07 ก.ย. 2552 - 16:33 น.] #26203 (238/264)

ยังไงๆก็ไม่เห็นด้วย


โดยคุณ chai88 (889) [จ. 07 ก.ย. 2552 - 17:02 น.] #26205 (239/264)

ดีครับ สุดยอดกระตุ้นการตลาดเเบบๆ เนียนๆๆ น่าจะเก็บ 300 ไปเลยครับ เท่ากับ การประกวด


โดยคุณ lucky9 (212) [อ. 08 ก.ย. 2552 - 07:45 น.] #26231 (240/264)

นานๆๆเข้ามาที ตกใจหมดเลย


โดยคุณ maradona (1649) [อ. 08 ก.ย. 2552 - 12:53 น.] #26241 (241/264)

ต้นทุน2100 ขาย 2500 *เดิม*หักค่าตรวจสอบออกบัตร+ค่าส่งยังเหลือค่าขนมลูก((250 บ.))
*ปัจจุบัน*เพิ่งขายได้..หักแล้วเหลือ((100))ค่าขนมลูกแทบไม่เหลือเพราะโดนค่าเหนื่อย(มาก)ในการตรวจสอบตอนไปอีก((150)) ลำพังหาของมาลงก้อเลือดตาแทบกระเด็นกำไรก้อย๊ากยากเผลอเผลอขาดทุนแบบไม่รู้ตัวยังจะโดนตอนอีกตั้ง((150))เพิ่มอีก((50))แรงต้านก้อคงน้อยแต่ถ้าเพิ่มขนาดนี้ รองไตร่ตรองอีกซั๊กนิดนะครับท่าน..เดี๋ยวลูกผมต้องกินน้ำปลาแทนนม..


โดยคุณ udommak (546) [อ. 08 ก.ย. 2552 - 13:52 น.] #26246 (242/264)

ไอ้หวังตายแน่


โดยคุณ nokchaiyo (3672) [พ. 09 ก.ย. 2552 - 14:00 น.] #26272 (243/264)

ขอโทษนะครับ.....ท่านขึ้นค่าบริการ (ธรรมเนียมต่างๆปรับจัง!!!) ช่วยเพิ่มคุณภาพงานตามอัตราที่ปรับขึ้นด้วยนะครับ....โดยเฉพาะส่วนงานตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรอง ขอให้ท่านปฏิบัติตามกติกาที่ท่านเป็นผู้กำหนดด้วยครับ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ.....

ผลควรออกภายในกี่วัน ? โดยเฉพาะพระรายการประมูล เพราะเขารอกันทั้งสองฝ่ายครับ

ไม่ใช่ล่าช้าโดยอ้างว่างานมาก จึงรับเข้าระบบช้า ทำให้ผลออกช้า หรือรอคณะที่ปรึกษาตรวจสอบ อื่นๆอีกจิปาถะ .... ที่จะแก้ ___


โดยคุณ smepyguz (410)(1) [พ. 09 ก.ย. 2552 - 22:47 น.] #26282 (244/264)

g-pra จีพระควรแสดงรับผิดชอบมากกว่านี้ถ้าออกบัตรรับประกันพระแท้แล้ว พระเป็นพระปลอม โดนกันบ่อย แล้วรับผิดชอบอะไรได้มากกว่าคืนเงินค่าบัตรกับค่าตรวจสอบครับ


โดยคุณ cisse (1291) [พ. 09 ก.ย. 2552 - 23:43 น.] #26283 (245/264)

ผมว่าก้อดีนะครับผม แต่อยากให้บริการเร็วหน่อยครับ คนขายก้อต้องรอ คนซื้อก้อรอ
เก็บเพิ่มผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไรหรอกครับแต่อยากให้รวดเร็วในการตรวจสอบ ไม่ใช่นาน
เกิน 7 วันนะครับ เสียเงินเท่าไรไม่ว่ากันครับผม แต่อยากให้มีมาตรฐานกว่านี้นะครับ


โดยคุณ excavator (1094) [พฤ. 10 ก.ย. 2552 - 10:58 น.] #26288 (246/264)

กรณีออกบัตรได้ ผู้ชนะประมูลโอนแล้ว บวก 100 บาทแล้ว

" แต่ " ลูกค้าขอคืนพระ เนื่องจากไม่ชอบ ตามกฎรับประกันความพอใจ

อย่างนี้ 100 บาท ผู้ขายต้องคืนให้ผู้ประมูลได้หรือปล่าวครับ


โดยคุณ เลี้ยงเมืองใหม่ (789) [พฤ. 10 ก.ย. 2552 - 19:29 น.] #26295 (247/264)

เท่ากับว่าปิดพระ 1 องค์ต้องกำไรน้อยลง แถมยังเจอคนประมูลได้ลืมโอนค่าบัตรอีก 100-เลยต้องลดให้ไปโดยปริยาย และทีสำคัญ******สำคัญมากอยากฝากทางสำนักงานด้วย******คือผู้ประมูลได้หากแจ้งให้ส่งออกบัตรเกิน 24 ชั่วโมงควรจะให้ผู้ประมูลได้โอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลทันที น่าจะรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ตั้งประมูลบ้าง ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ marquis (1043) [ส. 12 ก.ย. 2552 - 07:39 น.] #26314 (248/264)

รับทราบครับแต่ขอ comment จากที่ได้ใช้บริการตรวจสอบพระเครื่องของทาง web G ด้วยดีโดยตลอด เมื่อรวบรวมประวัติการส่งตรวจสอบแล้ว 50% ของเอกสาร พิมพ์ ผิดๆ ถูกๆ ไม่เคยตรวจ Wording หรือประวัติอะไรเลย และพระบางรุ่นถ้าตรวจสอบแล้วไม่ทราบที่ ก็ไม่ควรเก็บค่าตรวจเช็คนะครับ..เพราะเวลาที่เราส่งพระเข้าไปมีความหวังคือ 1 ต้องการทราบพระแท้ 2.ต้องการทราบพระวัติหรือทราบรุ่นที่ชัดเจน..แต่ถ้าตรวจสอบไม่ได้ก็ควรยกเว้นค่าธรรมเนียมจะดีกว่านะครับ....


โดยคุณ marquis (1043) [ส. 12 ก.ย. 2552 - 07:56 น.] #26315 (249/264)

ส่งตรวจสอบสองครั้งที่...ผลออกมา...พระไม่แท้...ครับ...แต่ไม่เป็นไรอาจจะผิดพลาดหรือความรู้เท่าไม่ถึงการ...ส่งไปประกวดติดงานไบเทคครับ...องค์นี้ติดที่ 3...อย่างเป็นทางการปี 2424 ครับ...ไม่อยากซ้ำเติม..(ตัวเอง)
ก้นอุดชันนะโรงใต้ดิน ด้านในมีกระดาษษาลงอักขระ...ครับพี่น้อง....(จำไว้นะ)


โดยคุณ torploy (1467) [จ. 14 ก.ย. 2552 - 22:27 น.] #26332 (250/264)

ราคาเก่าดีแล้วครับ อย่าพลักภาระมาที่พวกผมเลยครับ


โดยคุณ คอสิงห์ (384) [อ. 15 ก.ย. 2552 - 10:52 น.] #26337 (251/264)

ปวดหัว คงต้องดูผลว่า สมาชิกจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ หรือว่า จะพกหลวงพ่อโกย อ้าวๆ !!! =ชักเบื่อๆแล้วซิ


โดยคุณ peeradej (2808) [พ. 16 ก.ย. 2552 - 20:31 น.] #26358 (252/264)

แบบนี้ไม่ดีเลย เพราะว่าเพิ่งเจอมาหมาด ๆ พระราคาเกิน 2 พัน เป็นพระเพิ่งออกได้ไม่นาน
ผู้ชนะประมูลขอให้ออกบัตร (ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจ) เมล์ไปถามก่อนเพื่อความแน่ใจ
ว่าพระรุ่นนี้รับออกบัตรไหม รู้มั้ยครับตอบว่าไง จีพระตอบว่า ยังงัยให้ส่งมาดูก่อนแล้วกัน
เพราะฉะนั้นที่หลายคนคิดว่าน่าจะมีลิสต์รายการพระที่ยังไม่รับออกบัตร อย่าหวังเลยครับ
ถ้ามีลิสต์ออกมา ก็อดได้ตังค์ค่าส่งกลับและค่าใบรับรองผลสิ
แล้วยังไม่รู้เลยว่าถ้าผลออกมาว่าแท้ แต่ยังไม่รับออกบัตรในขณะนี้ ผู้ชนะจะเอาหรือปล่าว
เพราะผู้ชนะมีสิทธิ์ยกเลิกได้ ในขณะที่เราได้เสียค่าส่ง+ค่าใบรายงานผล+ค่าส่งกลับ ไปแล้ว


โดยคุณ karn_999 (96) [ส. 19 ก.ย. 2552 - 05:23 น.] #26393 (253/264)

ทุกคน...สู้ๆ!

การเผชิญสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาสินค้าตั้งแต่น้ำมัน ข้าวของจำเป็นในชีวิตประจำวันพาเหรดขึ้นราคาพร้อมกัน ซ้ำเติมด้วยวิกฤตการเมือง ที่ยังไม่เห็นหนทางสงบ ส่งผลให้สุขภาพจิตคนไทยย่ำแย่ลงทุกวัน

จดหมายข่าว "ต้นคิด" รายเดือน โดยสำนักข่าวงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ฉบับเดือนมิ.ย. แนะนำให้ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะกดดันใช้ชีวิตด้วยสูตร "ปรับ 4 เติม 3" ดังนี้

ปรับ 4 หมายถึง

ปรับอารมณ์ - มีสติ ไม่ท้อแท้ ไม่โกรธตัวเองหรือผู้อื่น ไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหาและให้อภัยกัน

ปรับความคิด - มองด้านดี ให้เหตุผลข้อเท็จจริงให้มากขึ้น ค้นหาด้านดีของอีกฝ่าย ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมากขึ้น

ปรับการกระทำ - เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ปรับเป้าหมาย - รู้จักยืดหยุ่น ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับเป้าหมายเดิม และการดำเนินชีวิตให้เหมาะกับสถานการณ์ มองความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ

เติม 3 หมายถึง

เติมศรัทธา (I am) - เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชื่อว่าชีวิตมีความหวัง มีคุณค่า ชีวิตย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา

เติมมิตร (I have) - มีคนที่ไว้ใจขอคำปรึกษา พูดคุยหาทางออก

เติมจิตใจให้กว้าง (I can) - รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ทำให้มีข้อมูลเพิ่ม มองอะไรรอบด้านมากขึ้น เห็นความลำบากและปัญหาของคนอื่น

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคภาคปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และลงมือทำได้ด้วยตนเอง ภายใต้ 3 คำ จำง่าย นั่นคือ

อึด ฮึด สู้!

อึด หมายถึง ศักยภาพที่ทนต่อแรงกดดันได้ดี

ฮึด หมายถึง มีกำลังใจเข้มแข็ง

สู้ หมายถึง การต่อสู้เอาชนะอุปสรรค

เอ้า ทุกคน... สู้ๆ!

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ


โดยคุณ tdech (2619) [ส. 19 ก.ย. 2552 - 19:07 น.] #26402 (254/264)

ไม่ได้เข้ามาอ่านเลยเกิดเหตุครับ
1. ส่งพระไปเช็ค 5 องค์ ซะแล้วต้องโอนเงินไปเพิ่มอีก ที่กำลังจะส่งอีกก็คงต้องระงับไว้ก่อน
2. เอาพระมาลงประมูลบวกกำไร 150 แบบมาไวไปไว โดนขอออกบัตร เลยต้องระงับการส่งพระออกบัตรรอลุ้นดูว่าคู่กรณีจะเข้าใจหรือเปล่าครับ ได้ feedback ลบ แน่งานนี้
สมาชิกท่านใดมีเมลกรุ๊บ ตรวจสอบพระบ้างไหมครับแนะนำด้วยครับ จะได้เป็นด่านแรกในการตรวจสอบครับผม ผมพึ่งหันมาสนใจพระเครื่อง ประมาณ 4 เดือนอ่อนประสบการณ์มาก ๆ ครับ


โดยคุณ thawath (1684) [จ. 21 ก.ย. 2552 - 23:21 น.] #26425 (255/264)

นาน ๆ เข้ามาที ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อ่านข่าวอะไรมากมาย เพราะไม่ค่อยมีเวลา เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอมีเวลา เลยเอาพระที่เคยประมูลได้(ในweb นี้แหละ) กับพระที่ตั้งประมูล 3 องค์ไปออกบัตร ขนไป 8 องค์ มีบัตรอยู่แล้ว 3 (ไม่มีประโยชน์เลย..คิดเท่ากันหมดครับท่าน..)) โดนไปเบ็ดเสร็จ พันกว่าบาท !! งงซิครับท่าน..
หรือท่านจะติดรูปหน้าหลังพระให้..เพิ่ม .. บริการโทรแจ้งผล..แนะนำและติดตามผลที่เรียนถาม ฯลฯ ZZZZZZZZ


โดยคุณ twoaun (1896) [พฤ. 24 ก.ย. 2552 - 08:19 น.] #26456 (256/264)

โอ......
ปรับราคากี่ครั้งแล้วครับปีนี้
ระวังเพื่อนๆ เบื่อแล้วหนีหมดนะครับ

ปรับราคาแล้ว ขอให้ปรับปรุงระบบให้ดีด้วยนะครับ
ดูเวปอื่นๆ เขาหน่อยนะครับ ว่าเขาเป็นยังไงกัน
มีเกิดก็มีดับนะครับ รักและเป็นสมาชิกมานาน และยังอยากเป็นสมาชิกต่อไป
พิจารณาให้ดีนะครับ


โดยคุณ ตุ๊ต๊ะ (2475) [พฤ. 24 ก.ย. 2552 - 19:05 น.] #26465 (257/264)
โดยคุณ twc661 (2710) [อา. 27 ก.ย. 2552 - 22:22 น.] #26486 (258/264)

ผมตั้งประมูลพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดวัดคอกหมู มีผู้ชนะประมูล(เลขอ้างอิง 23766) ผมส่งพระไปตรวจสอบ ปรากฎว่า กลายเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดวัดช้างให้ ปี 05 ซึ่งผลออกมาเป็นพระไม่แท้ ทำให้ผมเสียประโยชน์ กรุณาช่วยชี้แจงด้วยครับ(เสียเงินค่าตรวจและยังทำให้ผมขายพระไม่ได้อีก)


โดยคุณ visut (1172) [พ. 07 ต.ค. 2552 - 20:04 น.] #26664 (259/264)

เรียน เวปมาสเตอร์
ถ้าผมชนะการประมูล ที่ 1.999 บาทให้ผู้ตั้งประมูลส่งไปออกบัตร...
ผมต้องจ่าย 250 ใช่มั้ยครับ ?
( ต่อ 1 องค์ )


โดยคุณ maytus (3449) [พฤ. 15 ต.ค. 2552 - 07:27 น.] #26718 (260/264)

ขอค่ากรุณา WM ทำเป็นตารางในหน้าอัตราค่าธรรมเนียมหน่อยครับ ส่ง 1 ชิ้นต้องใส่เงินเท่าไหร่ 4 ชิ้นใส่เท่าไหร่


โดยคุณ nirun6929 (669)(1) [ส. 17 ต.ค. 2552 - 20:59 น.] #26751 (261/264)

ขอร่วมแจ่ม....ด้วยคน

- นานจะเข้ามาที...........เสียเงินเลย...........

ผมเช่าพระในเว็บ เป็นพระ รุ่นแรก ลพ.เพี้ยน ติดรางวัลที่ 1 งานพันธทิพย์ ปี 2551 ( ไม่ต้องออกบัตร..คิดว่า..ชัวร์แน่ ) แต่ได้ขายออกไป...ลูกค้า......ส่งไปออกบัตร ฯ ทางการันตี...แจ้งว่าไม่แท้.......ผมเอาไปส่งงานประกวดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2552 ที่พันธทิพย์ ติดที่รางวัลที่ 3 ..กลับมา............แล้วจะยังไง.............ครับเจ้านาย..........

ช่วยหาคำตอบให้ด้วยครับ......ว่าอย่างนี้จะมีการพัฒนาอย่างไร.........ครับ จะได้เกิดความกระจ่าง......เป็นกรณีศึกษา......อย่างว่ากัน.......ติเพื่อก่อ ( ไม่ใช่ก่อเรื่อง.....ครับ )


โดยคุณ จ้าวเก่า (1145) [จ. 19 ต.ค. 2552 - 19:03 น.] #26779 (262/264)

พระราคา2000ออกบัตรเสีย250 คิดเป็นเปอเซ็นเท่ากับว่าค่าออกบัตรเกิน20/อีกครับ ค่าส่งพระประกวดพระทั่วไปยัง200อยู่เลยครับ และหากท่านสมาชิกผู้ประมูลคิดว่าเป็นเรื่องดีขอบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะผู้ตั้งจะต้องนำราคาค่าออกบัตรมาบวกกับราคาพระทำให้พระแพงขึ้นภาระตกกับคนซื้อ และเมื่อพระแพงขึ้น(เพราะค่าออกบัตร)ยอดการซื้อขายจะลดลง ต่อไปก็จะมีแต่พระที่ราคาไม่ถึง2000บาท สมาชิกผู้ตั้งประมูลลดลงเพราะรับภาระไม่ไหว ทางเว็ปจะเลี้ยงไก่แล้วเก็บไข่กินหรือจะฆ่าไก่แล้วกินเนื้อโดยที่จะไม่มีไข่ให้กินในอนาคตก็แล้วแต่ครับ ผมอยู่ในเว็ปนี้ก็ต้องทำตามกฎเหมือนทุกท่านและหวังว่าการบริการจะดีขึ้นให้สมกับราคาออกบัตรที่แสนจะแพงนะครับ


โดยคุณ เลี้ยงเมืองใหม่ (789) [ส. 31 ต.ค. 2552 - 10:23 น.] #26854 (263/264)

อะไรก็ไม่เท่ากับที่ผมเจอเป็นประจำก็คือ ปิดประมูลไป2-3วันแล้วพึ่งจะแจ้งให้ส่งออกบัตรจะยกเลิกก็เสียเวลาเพิ่มอีก ไหนๆก็เลยมาแล้วก็ปล่อยเลยตามเลย กว่าจะจบการขายแล้วยังกว่าจะได้เงินขั้นตอนเยอะเหลือเกินเคยใช้เวลาสูงถึง20วันบางทีก็โดนทิ้งประมูลไปอีกทั้งที่บัตรก็ออกมาแล้ว฿฿฿฿฿ตรงจุดนี้ทางเวปน่าจะคุ้มครองผู้ตั้งประมูลบ้างโดยตั้งกฏว่า ถ้าแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งไปออกบัตรเกิน 24 ช.ม.ให้โอนเงินค่าพระ+ค่าบัตรรับรองให้ผู้ตั้งประมูลทันที ส่วนผู้ตั้งประมูลก็จัดส่งพระ+ค่าธรรมเนียมต่างๆให้ทางสำนักงาน น่าจะดีไหมครับ


โดยคุณ ตี๋วัดทุ่ง (4523) [จ. 07 ธ.ค. 2552 - 18:33 น.] #27482 (264/264)

ได้พระมาให้ส่งออกบัตรก่อนลงประมูล ถือว่าเป็นการเช็คพระแท้ไว้ก่อนลง ผู้ซื้อจะได้ซื้ออย่างสบายใจ ไม่เสียเวลา
ลองคำนวนดีๆจะคุ้มกว่านะครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM