ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แนวทางปฏิบัติในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์


-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-จากกระทู้ข้อแนะนำในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=469 เพื่อป้องกันการเสียหายอันจะเกิดขึ้นได้จากการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ฯจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์ ดังนี้

-ในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์มายัง สนง.การันตีพระ นั้น สมาชิกจะต้องส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินด้วยทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงและลดความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหายของพัสดุไปรษณีย์ขณะนำส่ง หากสมาชิกส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพัสดุไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายขณะนำส่งทางไปรษณีย์ได้ โดยการส่งพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินนี้สมาชิกสามารถแนบค่ารับประกันวงเงินเป็นเงินสดตามอัตรานี้ คือ ค่าปฏิบัติการของทางไปรษณีย์ 15 บาท + ค่าธรรมเนียมรับประกัน 500 บาทละ 5 บาท ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรับประกันวงเงิน 5000 บาท ก็จะเสียค่าธรรมเนียม 15 + 50 = 65 บาท ดังนั้นสมาชิกจะต้องแนบเงินสด 65 บาทพร้อมแจ้งความจำนงมากับพระเครื่อง ด้วยทุกครั้ง

-ทางการันตีพระขอชี้แจงความรับผิดชอบในขั้นตอน ** การส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ ** ที่ สนง.การันตีพระทางพัสดุไปรษณีย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้
.....ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่เจ้าของพระเครื่องส่งพระเข้าระบบไปรษณีย์จนถึงก่อนที่ทาง สนง.การันตีพระจะรับพัสดุไปรษณีย์ เป็นความรับผิดชอบของทางไปรษณีย์ต่อเจ้าของพระเครื่องผู้ส่ง หากมีการชำรุดของพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมากจนอาจจะเกิดความเสียหายต่อของในพัสดุไปรษณีย์นั้นๆ ทาง สนง.การันตีพระ อาจจะพิจารณาไม่รับพัสดุไปรษณีย์ชิ้นนั้นๆ และทาง สนง.การันตีพระจะแจ้งให้ทางเจ้าของพระเครื่องทราบเพื่อรอรับพัสดุไปรษณีย์คืนต่อไป
.....ช่วงที่ 2 เริ่มเมื่อทาง สนง.การันตีพระ ได้รับพัสดุไปรษณีย์เข้า สนง.การันตีพระ แล้ว จนถึงกระทำการจัดส่งพระเครื่องคืนทางพัสดุไปรษณีย์แทนเจ้าของพระเครื่อง เป็นความรับผิดชอบของทาง สนง.การันตีพระ ยกเว้น เมื่อพัสดุไปรษณีย์ที่ได้รับอยู่ในสภาพเรียบร้อยก็จริงแต่เมื่อเปิดพัสดุไปรษณีย์ออกดูพบว่าพระเครื่องชำรุดจากการบรรจุที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่แน่นหนา ความเสียหายนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของพระเครื่อง ทั้งนี้ทาง สนง.การันตีพระ จะแจ้งให้ทางเจ้าของพระเครื่องได้รับทราบทันทีที่เปิดพบพระเครื่องชำรุดดังกล่าว และกรณีนี้หากทางเจ้าของพระเครื่องมีข้อข้องใจ สามารถแจ้งขอไฟล์รูปขณะเปิดกล่องพัสดุไปรษณีย์ทุกขั้นตอนได้
.....ช่วงที่ 3 เริ่มเมื่อที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรารับพัสดุไปรษณีย์ เข้าระบบ ( โดย สนง.การันตีพระ จะดำเนินการบรรจุและนำส่งพระเครื่องแทนเจ้าของพระเครื่อง ) จนถึงก่อนที่ผู้รับจะเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของไปรษณีย์ต่อเจ้าของพระเครื่อง โดยทาง สนง.การันตีพระ จะเป็นผู้ประสานงานติดตามเรื่องให้จนแล้วเสร็จ
…..ระยะที่ 4 เมื่อทางผู้รับเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แล้ว ถือว่าผู้รับได้รับพระเครื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีผู้อื่นเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แทนก็ตาม

-กรณีที่สมาชิก ** ส่งพระเครื่องที่มีผู้ชนะการประมูลพระเครื่อง ** มาตรวจสอบก่อนการชำระเงินที่ สนง.การันตีพระ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
.....1.เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับการแจ้งจากผู้ชนะประมูลพระเครื่องว่าให้ส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ก่อนการโอนเงินค่าพระเครื่องนั้น ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระเครื่องมายัง สนง.การันตีพระ ด้วยตนเองที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ตึกมงคล หรือทางพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินด้วยทุกครั้ง หากสมาชิกส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพัสดุไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายขณะนำส่งทางไปรษณีย์ได้
.....2.หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ทาง สนง.การันตีพระ จัดส่งพระเครื่องคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมจัดส่งพระเครื่องคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาท + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 200 บาท ( เป็นค่าปฏิบัติการของทางไปรษณีย์ 15 บาท + ค่ารับประกันวงเงิน 185 บาท คุ้มครองความเสียหาย 18500 บาท ) ซึ่งค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 200 บาทนี้ ผู้ตั้งประมูลชำระ 100 บาท และ ผู้ชนะประมูลชำระ 100 บาท
.....3.หากมีการเสียหายในการจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ข้างต้น ทางเจ้าของพระเครื่องจะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย 18500 บาทจากทางไปรษณีย์ ส่วนความเสียหายที่เหลืออยุ่หลังจากได้รับการชดเชยทั้งหมดทุกกรณีแล้ว อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะประมูลคนละครึ่งส่วน ( ส่วนขยายข้อความเพิ่มเติม ) ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง หรือผู้ชนะประมูลพระเครื่องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 100 บาทนี้ ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบหรือยอมรับความเสียหายกึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เหลืออยู่ หลังจากที่ได้รับการชดใช้ทั้งหมดแล้ว

-กรณีสมาชิกส่ง ** พระบูชา ** มาตรวจสอบยัง สนง.การันตีพระ และแจ้งให้ทาง สนง.การันตีพระ จัดส่งพระบูชาคืนทางไปรษณีย์ EMS ทาง สนง.การันตีพระ จะคิดค่าธรรมเนียมจัดส่ง * พระบูชา * คืนทางไปรษณีย์ EMS อัตรา 200 บาท ต่อครั้ง + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 100-200 บาท ( ตามแจ้ง / หากไม่แจ้งถือว่าสมาชิกยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการส่งทางไปรษณีย์ได้)

-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2553 เป็นต้นไป
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:11 น.]โดยคุณ ไม้มงคล (10665) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:24 น.] #31249 (1/82)
โดยคุณ k9cob (13123) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:28 น.] #31250 (2/82)

2.....


โดยคุณ sweetbee (547) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:29 น.] #31251 (3/82)

3


โดยคุณ nooing (22880) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:37 น.] #31252 (4/82)

4


โดยคุณ suriyan04 (3819) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:38 น.] #31253 (5/82)

ทราบ


โดยคุณ mpower (2172) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:49 น.] #31254 (6/82)

รับทราบครับ

ขอบคุณครับ


โดยคุณ sitrayong (2279) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:49 น.] #31255 (7/82)
โดยคุณ กล้วยไข่ (1140) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:52 น.] #31256 (8/82)

โชคดี เราอยู่ใกล้


โดยคุณ ไม้มงคล (10665) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:57 น.] #31257 (9/82)

ขายพระย่อยดีกว่าครับ ไม่ต้องออกบัตร ไม่ต้องส่งแบบประกันของหาย

สรุปว่าถ้าส่งไปออกบัตรที่ชนะการประมูล ต้องแนบเงิน ค่าตรวจสอบ 100 ค่าบัตรรับรอง 100 ค่าส่งกลับ 100 ค่าประกันของสูญหาย 200 รวมทั้งหมด 500 บาทใช่มั้ยครับ


แล้วผู้ที่ชนะการประมูลต้องโอนเพิ่มจากที่ปิดประมูล 200 บาทใช่มั้ยครับ


พระปิดประมูล 2000 บาท ประกันของสูญหาย 18500 บาท อยากให้หายจริงๆๆ

ตอบโดย webmaster 1/07/53

สรุปคือหากประสงค์ส่งแบบไปรษณีย์รับประกันวงเงินจะต้องเพิ่มเงินค่ารับประกันอีกคนละ 100 บาท แต่ถ้าไม่ประสงค์จะส่งแบบรับประกันวงเงินก็ได้ครับ ** หากสมาชิกส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพัสดุไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายขณะนำส่งทางไปรษณีย์ได้ **


โดยคุณ post60 (863) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 00:08 น.] #31258 (10/82)

...ฉันจะไม่กินข้าวเย็นนนนน....


โดยคุณ bunpot (2620) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 00:12 น.] #31259 (11/82)
โดยคุณ ไก่เดือยทอง (2229)(4) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 01:03 น.] #31260 (12/82)
โดยคุณ kung1015 (1662) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 03:33 น.] #31261 (13/82)

ครับผม


โดยคุณ pusit (1763) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 05:03 น.] #31262 (14/82)

ครับผม


โดยคุณ pui_l (1205) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 06:24 น.] #31263 (15/82)

ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 200 บาทนี้ ผู้ตั้งประมูลชำระ 100 บาท และ ผู้ชนะประมูลชำระ 100 บาท


ผู้ตั้งเอาเงินใส่กับซอง ค่าใช้จ่าย 1 องค์ 300 บาท เป็น 500 บาท ผู้ชนะประมูลโอนเงินให้ ค่าพระ + 200 บาท ช่ายม๊ายยยยยยคร๊าพพพพพพพพพ


ตอบโดย webmaster 1/07/53

ถูกต้องแล้วครับ แต่ถ้าหากสมาชิกเห็นว่าพระราคาไม่แพงมากและยอมรับการสูญหายได้ ก็สามารถส่งแบบไปรษณีย์ ems ธรรมดาได้ครับ


โดยคุณ หมูแม่ลา (2491) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 06:44 น.] #31264 (16/82)
โดยคุณ บ้านพระ (3367) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:17 น.] #31265 (17/82)
โดยคุณ sapansoong (1450) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:21 น.] #31266 (18/82)

:


โดยคุณ pimax (2487) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:22 น.] #31267 (19/82)
โดยคุณ มีสวัสดิ์ (1026)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:24 น.] #31268 (20/82)

แพงขึ้นทุกวัน ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทุกอย่าง ไม่มีลดบ้างหรือครับ


ตอบโดย webmaster 1/07/53

เป็นค่าธรรมเนียมของทางไปรษณีย์ครับ หากสมาชิกยอมรับความสูญเสียได้ก็ส่งแบบไปรษณีย์ ems ธรรมดาได้ ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมครับ


โดยคุณ barame9 (275)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:32 น.] #31269 (21/82)
โดยคุณ jack007 (634) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:54 น.] #31270 (22/82)

พอเพียง...เพียงพอ


โดยคุณ giftisak (173)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:55 น.] #31271 (23/82)

สำหรับตัวผมคิดว่า...การประกันพระสำคัญมากเลยนะครับ..เมื่อวานผมก็เพิ่งถามพนักงานไปรษณีย์พอดีเลยครับ...กลัวเหมือนกัน เพราะกว่าจะมาถึงมือเรา ผ่านหลายขั้นตอนมาก..เค้าบอกว่าถ้าเป็น EMSรับประกันแค่ 1000 บาทครับ ไม่แน่ใจนะครับ ถ้าของเราหลักหมื่นก็ไม่คุ้มแล้วเนอะ เสียเพิ่มอีกนิด..สบายใจ เวลามีปัญหาเกิดขึ้นมาจะได้มีคนรับผิดชอบครับ


ตอบโดย webmaster 1/07/53

ค่ารับประกันสูงสุด 20000 บาท โดยมีค่าธรรรมเนียมรับประกัน 215 บาทครับ


โดยคุณ kaksuntech (635) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 08:59 น.] #31272 (24/82)

ทราบครับ


โดยคุณ จ๊าริมน้ำ (28364) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:07 น.] #31273 (25/82)
โดยคุณ thongkum (2115)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:08 น.] #31274 (26/82)

เริ่มวันนี้แล้วซิหนอ ส่วนมากเดินทางไปจัดการเองทุกอย่าง ปลอดภัยดีครับ


โดยคุณ peeradej (2726) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:14 น.] #31275 (27/82)

น่าจะเป็นพระหลักหมื่นขึ้นไปเท่านั้น ที่จะต้งบังคับให้ประกัน

หากเป็นแบบนี้ ราคาพระก็จะต้องสูงขึ้นแน่นอน เพราะต้องบวกค่าบัตร ค่าอะไรต่าง ๆ มากมายตอบโดย webmaster 1/07/53

ไม่ได้บังคับให้สมาชิกต้องประกันทุกครั้งครับ เพียงแต่ต้องเข้าใจว่าการสูญเสียนั้น หากสมาชิกยอมรับได้ก็ไม่ต้องรับประกันครับ


โดยคุณ มือใหม่หัดดู (1583)(14) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:15 น.] #31276 (28/82)
โดยคุณ surapun (192) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:27 น.] #31278 (29/82)

หน้าเห็นใจผู้ขายจัง เเพงขึ้นทุกวัน ราคาพระคงขยับเเพงขี้นเเน่ เพราะค่าใช่จ่ายเเพงขึ้น

ตอบโดย webmaster 1/07/53

เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการสูญหายในการจัดส่งทางไปรษณีย์ สมาชิกจะต้องตัดสินใจว่า 100 บาทนั้นคุ้มกับพระเครื่องที่จะสูญหายไปหรือไม่ครับ


โดยคุณ adisornb (97) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 10:00 น.] #31279 (30/82)
โดยคุณ skith (1493) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 11:24 น.] #31281 (31/82)

รับทราบในแนวทางปฏิบัติฯ ..ครับ !!
โดยคุณ nauts (1604) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 11:26 น.] #31282 (32/82)

รับทราบครับ


โดยคุณ เป็กสัมพุทธโธ (1822)(2) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 12:13 น.] #31283 (33/82)
โดยคุณ ตุ๊ต๊ะ (2434) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 13:53 น.] #31285 (34/82)

ก็อย่าจ่าหน้าซองส่งถึง บ.การันตีพระ ซิครับ

เพื่อลดการเป็นเป้าในการจารกรรม

เป็นที่อยู่ใหม่ซะ.....


โดยคุณ kinetic (957)(2) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 15:31 น.] #31286 (35/82)

-ถ้าพระราคาเกิน 20,000 บาท ขึ้นไปละครับ...จะทำงัยดีเอ๋ย...


โดยคุณ Zsunai (994) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 15:35 น.] #31287 (36/82)

พระราคา 2000 ต้องเพิ่มเป็น 2500 แล้วววววว ก้อดีราคาพระจะได้สูงขึ้นคร๊าบบบบบ


โดยคุณ sestha (1078) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 16:01 น.] #31288 (37/82)

ถ้าพระแพงๆเป็นหมื่นขึ้นไป มีประโยชน์มาก ถ้าพระย่อยแย่แน่ๆ

ตอบโดย webmaster 1/07/53

ถ้าพระราคาไม่แพงมาก และยอมรับการสูญหายได้ ก็สามารถส่งแบบไปรษณีย์ ems ธรรมดาได้ครับ


โดยคุณ jungjung (1285) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 17:02 น.] #31290 (38/82)

น่าจะมีระบบ รับฝาก กรณีมีบัตรนะครับ เช่น
ผมตั้งประมูล แล้วมีคนประมูลได้ ราคา15000 บาท ส่งฝาก สนง +ค่าส่งให้ผู้ตั้งประมูล 100 บาทรวมค่าส่งและค่าพนักงานต่อชิ้น
แจ้งผู้ซื้อว่าส่งฝากแล้ว สนง แจ้งรับของ ผู้ซื้อโอนเงิน สนง ส่งของให้ผู้ซื้อ กรณีนี้ไม่เกี่ยวกัยการส่งเช็คพระหรือ ขอออกบัตร เพราะมีบัตรแล้ว ยกเว้นการ ขอ รีบัตรใหม่
ตั้งราคาเลยว่า ให้บริการเฉพราะเงินจำนวนเท่าไหร่ขึ้นไป เป็นการป้องกันการโกงได้วิธีนึง ทาง สนงานก็ไม่ต้องเสียเวลา เช็คและออกบัตรอีก


โดยคุณ ไข่มุข (9871) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 18:28 น.] #31291 (39/82)

ทำไมไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ ( ไปรษณีย์ )

ตอบโดย webmaster 1/07/53

ขณะนี้ฝ่ายกฏหมายการันตีพระกำลังดำเนินการตามกฏหมายกับทางไปรษณีย์เพื่อเป็นคดีตัวอย่างอยู่ครับ หากได้ผลอย่างไรจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ เฮียติง (232)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 19:55 น.] #31292 (40/82)

เห็นด้วยเลยครับ เป็นคนกลางแล้วคิดค่าธรรมเนียมไปมีคนใช้บริการเยอะแน่ครับ


โดยคุณ ค้ำคูณ (1156) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 20:12 น.] #31294 (41/82)

สุดๆๆ ไปเลยยยย


โดยคุณ Ronado (8604) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 20:52 น.] #31295 (42/82)

ขายใด้ 2000 ส่งออกบัตรอีก 500 บาท ค่าEMSอีก 37 บาท ค่าน้ำมันรถไปส่งอีก
ผู้ตั้งประมูลจะเหลือกำใลตรงใหนครับเนี่ย ผมว่าคิดเฉพาะพระที่มีราคา หมื่นขึ้นดีกว่าใหม


ตอบโดย webmaster 1/07/53

เป็นค่าธรรมเนียมของทางไปรษณีย์ครับ หากสมาชิกยอมรับความสูญเสียได้ก็ส่งแบบไปรษณีย์ ems ธรรมดาได้ ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมครับ


โดยคุณ yaliver (1023) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 21:45 น.] #31296 (43/82)

มาใหม่อีกแล้วพี่น้อง


โดยคุณ durbell9 (441) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 22:07 น.] #31297 (44/82)
โดยคุณ goods (1674) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 22:38 น.] #312