ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2557


1.ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกฯจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
---2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลก่อนจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้
---2.2 สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
---2.3 เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
--- 2.5 การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระและพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ แต่ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพระเครื่องตรวจสอบ ออกบัตรรับรองพระเครื่องและจัดส่งพระเครื่องคืนจำนวน 600 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 600 บาทจากค่าพระเครื่องที่จะคืนได้
--- 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป
--- 2.7 ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้
--- 2.8 *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- 2.9 *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- 2.10 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูล นั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิก สมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.11 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลง ข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่ แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.12 ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.13 ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุกกรณี
--- 2.14 ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.15 *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆตลอดไป
--- 2.16 *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย stop
--- 2.17 สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- 2.18 หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง จะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451

3.การประมูล
--- 3.1 ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- 3.2 หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- 3.3 การประมูลกรณี IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระ พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะแสดงด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลและรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา
--- 4.1 สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- 5.1 เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบ คอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดย อัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่าน ต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- 5.2 การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- 6.1 คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- 6.2 ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- 6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
--- 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตรานี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 ) และค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 600 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่องจากผู้ชนะประมูล )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )
--- 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาทรวม 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- 6.7 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล
--- 6.8 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังทราบผลการตรวจสอบพระเครื่อง
--- 6.9 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระแท้และออกบัตรฯได้แล้ว หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏการรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบ ค่าบัตรรับรองพระเครื่องและค่าจัดส่งพระเครื่องได้ 600 บาทและจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืน
--- 6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.11 ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายังสถาบันการันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=559

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- 7.1 การระบุให้ทางสถาบันการันตีพระจ้ดส่ง พระเครื่องกลับทางไปรษณีย์นั้น สมาชิกฯจะต้องแจ้งส่งแบบไปรษณีย์ EMS รับประกันวงเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่อง หากสมาชิกฯระบุแจ้งให้ส่งแบบไปรษณีย์ EMS ธรรมดา สมาชิกฯจะต้องยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางสถาบันการันตีพระ
--- 7.2 รายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- 8.1 ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/auction/
--- 8.2 สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- 8.3 สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- 8.4 สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และการเปิดการตั้งประมูลต่อเนื่องสมาชิกจะต้องบริจาคเงินเข้าบัญชีการันตี พระเพื่อการกุศลจำนวน 500 บาท
--- 8.5 ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote ) สมาชิกผู้โหวตจะต้องแสดงความเห็นในการโหวตลงในช่องแสดง ความคิดเห็นทุกครั้ง และโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในการโหวต ** จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ จากรูปพระเก๊ ** สมาชิกจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไร หรือพระเก๊อย่างไร อันแสดงถึงเจตนาที่ดีในการโหวตด้วยทุกครั้ง ( ห้ามสมาชิกแสดงความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่ประกอบในการอธิบายพระแท้-เก๊เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494

10. การออกบัตรรับรองฯของพระเครื่องสร้างใหม่นั้น ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบัตรฯ 100 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อองค์

11.บัตรรับรองพระเครื่อง
- 11.1 ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
- 11.2 ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท
- 11.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- 11.4 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
- 11.5 ทางสถาบันการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

12.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

13.การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)
--- 13.1 ในกรณีที่ทาง สถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สถาบันการันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
--- 13.2 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สถาบันการันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
--- 13.3 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางสถาบันการันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บ ข้อมูล ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่า(ผู้ซื้อ)ต่อไป หากมีการเช่าบูชาต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวน ที่เช่าบูชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่าบูชามายัง สถาบันการันตีพระ เพื่อที่ทางสถาบันฯจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชา(ผู้ซื้อ)ต่อไป
--- 13.4 เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สถาบันการันตีพระออกให้เฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์ฯเท่านั้น ดังนั้นทาง สถาบันการันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องการ recall ทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จ ส่วนความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้นๆ หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทางสถาบันการันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรฯไปนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- 13.5 หากทางสถาบันการันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทางสถาบันการันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทางสถาบันการันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทางสถาบันการันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

14. ** ห้าม ** ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประมูลเล่นในรายการตั้งประมูลที่ถูกแจ้งยกเลิกนั้นๆ หากสมาชิกท่านใดเข้าร่วมประมูลเล่นๆ อันไม่มีเจตนาจะประมูลจริง จะถูกพิจารณาพักการใช้งานตั้งประมูลหรือพักการใช้งานสมาชิกทั่วไปชั่วคราว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=554

15.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % โดยการระบุเพียงว่า * พระพร้อมเลี่ยมทอง * ให้ถือว่าสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทอง ไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585

16.กระดานเสนอขายพระเครื่องและกระดานเสนอจองพระเครื่องสร้างใหม่ ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรองบุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

17.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=806

18.หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆในการรับหรือจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ของสถาบันการันตีพระหรือทางเคาเตอร์ของสถาบันการันตีพระ ท่านสมาชิกจะต้องส่งเรื่องสอบถามที่สถาบันการันตีพระเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเมล์ภายใน 3 วันหลังแจ้งประกาศผลหรือภายใน 3 วันหลังรับพระเครื่ององค์นั้นๆ หากเกินกำหนดนี้ทางสถาบันการันตีพระถือว่าท่านสมาชิกได้รับหรือจัดส่งพระเครื่องเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนี้ในทุกกรณี

19.ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯ

20.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

21. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

22.ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกลงไว้ในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม หรือข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกให้บริษัท การันตีพระ จำกัด ดำเนินการแทน สมาชิกยินดีให้บริษัทฯ นำไปใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้

23.ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ

เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

*** หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ***

- สรุปข้อปรับปรุงในปี 2557 นี้นะคะ

- พระเครื่องราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูลสามารถร้องขอให้ส่งตรวจสอบก่อนโอนเงินได้
- ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทต่อองค์
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ (ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- ค่าจัดส่งพระบูชาตามอัตรานี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805

โดยคุณ webmaster1 [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:26 น.]โดยคุณ หน้าหวาน (3161) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:50 น.] #47793 (1/166)

รับทราบจร้าโดยคุณ kaksuntech (631) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:04 น.] #47794 (2/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ มหามณีจินดา (4108) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:07 น.] #47795 (3/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ อาคันติมายะ (1027) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:13 น.] #47796 (4/166)

ที่4รับทราบครับ


โดยคุณ ศิษย์กง (905) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:15 น.] #47798 (5/166)

รับทราบครับโดยคุณ New_Chain (5833) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:48 น.] #47803 (6/166)

ข้อ 6.5 ทะแม่งๆนะครับ

--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน ( ปรับปรุงปี 57 ) เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )โดยคุณ ปูพระแท้ (494) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:48 น.] #47804 (7/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ a-siam (626) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:57 น.] #47805 (8/166)
โดยคุณ ปูพระแท้ (494) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:57 น.] #47806 (9/166)

เรียนถามท่านเวบมาสเตอร์ครับ
1.กรณีพระที่เป็นชุดอยู่แต่แรก เช่นชุดกรรมการ 10 องค์ต่อ1กระทู้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรครับ
2.กรณีพระไม่เป็นชุดมาจัดชุดเอาเอง 10 องค์ ต่อ1กระทู้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรครับ จะได้ไม่สับสนในภายหลัง
ขอบคุณครับ _/l\_
ปูพระแท้


โดยคุณ nooing (22651) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:01 น.] #47808 (10/166)

-- 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาทรวม 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป


ตามนี้แสดงว่า ผู้ชนะประมูล จะเอาบัตร ต้องออกเงินเองใช่ไหมครับ


โดยคุณ nooing (22651) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:03 น.] #47809 (11/166)

งง แล้วครับ ออกเอง แต่เพิ่มเป็น 600 ครับ เข้าใจแร่ะ


โดยคุณ ปูพระแท้ (494) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:06 น.] #47811 (12/166)

ราคาไม่ถึง 5000 ผู้ชนะประมูลออกเองเหมือนเดิมครับท่าน nooing


โดยคุณ tockjung (440) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:10 น.] #47813 (13/166)

สอบถามผู้พิทักษ์กฏ
- กรณีการันตีออกบัตรรับรองพระแท้ไปแล้ว แต่ผู้ชนะการประมูลนำพระที่ประมูลได้ไปประกวดหรือออกใบเซอร์ฯ จากสมาคม แต่ปรากฎว่าเป็นพระ "ไม่แท้" กรณีนี้ จะคืนพระที่ประมูลได้หรือเปล่า ถ้าหากเวลาล่วงเลยไปนานแล้ว
- ทางจีพระจะรับผิดชอบอย่างไร หากเจ้าของพระไม่รับคืน เนื่องจาก การันตีพระก็ได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและออกบัตรรับรองไปแล้ว

ขอบคุณครับ


โดยคุณ nooing (22651) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:14 น.] #47814 (14/166)

- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน ( ปรับปรุงปี 57 ) เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )

เปลี่ยนข้อนี้ครับ พระมีบัตรแล้ว คนขายจะได้เงินก่อน บวกค่าดำเนินการ 500 บาท แต่ส่งเงินไป สนง. 200 บาท ใครอยากได้บัตรชื่อตัวเองก็ต้องลงทุนมากหน่อยนะครับ ผมคงเข้าใจถูกนะครับ .....


โดยคุณ pairoj4442 (1133) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:16 น.] #47815 (15/166)

ข้อ 6.5 สรุป ผู้ประมูลได้ ค่าพระ+ค่าออกบัตรใหม่ 500 ให้ผู้ตั้งก่อน ส่วนผู้ตั้งออก 200 ให้เวป ถูกต้องไหม ถ้าจะออกบัตรใหม่ ผู้ตั้งได้เงินเพิ่ม 300 จากผู้ประมูล งงครับ


โดยคุณ KENPLA (712) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:30 น.] #47819 (16/166)

ผู้ชนะประมูล ออกบัตรใหม่ จ่ายเพิ่มเหมือนออกบัตรเองครับผมโดยคุณ aotaung (831)(1) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:41 น.] #47820 (17/166)

เดิม500.- ใหม่เป็น600.- ต่อหนึ่งองค์ จาเป็นลม


โดยคุณ Manver (366) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 17:50 น.] #47822 (18/166)

ค่าออกบัตร ขึ้นทุกปี
จากเดิม 500 บาท ปีใหม่ 2557 ขึ้นเป็น 600 บาท
ราคาขึ้นไม่ว่า * แต่การตรวจสอบพระเครื่อง ไม่มีมาตรฐานเลย...

ยกตัวอย่างเช่น. ที่เจอกับตัวเอง...
1. ผู้ชนะการประมูล แจ้งให้ส่งออกบัตร ผลการตรวจสอบ ครั้งแรก บอก *พระไม่แท้*
เลยแจ้งเมลรายละเอียดไป ทางจีพระ รับเข้าระบบตรวจสอบใหม่.
ตรวจสอบ ครั้งที่ 2 บอก * พระแท้ สามารถออกบัตรได้...
หลักฐานองค์นี้ http://www2.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=10205882

2. พระแท้ ออกบัตรผิดพิมพ์... หลวงพ่อเงิน ปี 15 พิมพ์คอแอล (พิมพ์นิยมสุด)
แต่ออกบัตร เป็นพิมพ์มือจุด.. ระหว่าง 2 พิมพ์นี้ ราคาหากกันเป็นแสน....
หลักฐานองค์นี้ http://www2.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=10303574

3. หลวงพ่อเงิน ปี 15 พิมพ์มือจุด ส่งออกบัตร (พระแท้ดูง่ายมาก) แต่ จีพระ ตรวจสอบ เป็นพระไม่แท้*
เลยเมลแจ้งให้ตรจวสอบใหม่ แต่ดันส่งพระกลับคืน แจ้งครั้งที่ 2 ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับ จากทางจีพระเลย. (แบบนี้ เหมือนหลอกกินเงิน ค่าตรวจสอบพระ กับสมาชิก..)
ที่สำคัญส่งงานประกวด ที่ นครสวรรค์ วันที่ 03/11/2556 งานที่สมาคมรับรอง งานใหญ่ กรรมการ เข้าพระเข้าประกวด.... แต่ไม่ติดรางวัล งานใหญ่คนส่งเยอะ แถมติดกับพิจิตรพระท้องถิ่นอีกด้วย
หลักฐานองค์นี้ (องค์ หลวงพ่อเงิน ปี 15 พิมพ์มือจุด) http://www2.g-pra.com/webboard/show.php?Category=show&No=417574

ในกรณี * พระเก๊ แต่ มีบัตรรับรองพระแท้ของจีพระ* ก็ยังเคยเห็นเลย...
แล้วอย่างนี้ ความน่าเชื่อถือ ในการตรวจสอบพระเครื่อง จะมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไร.
หากไม่ปรับปรุง เจ้าหน้าที่ ที่รับตรวจสอบพระ. ปัญหาอย่างนี้ ก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ...


โดยคุณ heng9999 (2107) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 18:38 น.] #47824 (19/166)

รับทราบ


โดยคุณ ศรีมหาโพธิ์ (1476) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:03 น.] #47825 (20/166)

รับทราบครับ
รบกวนขอสอบถามผู้ดูแล
- ชนะพระเครื่องในเว๊ปจี และส่งตรวจสอบ " ไม่สรุปผล " (เลยไม่ขอรับพระ)
- ชนะพระเครื่องในเวีปจี หลายเดือนส่งตรวจสอบ " ไม่แท้ " (องค์เดียวกัน) แต่ส่งออกหลังชนะรอบ 2 อีกหลายเดือนต่อมา (เนื่องจากคิดว่าจะออกแท้ หรือไม่สรุปผล กรณีนี้ รบกวนสอบถามว่า จะขอคืนพระกับผู้ตั้งคนเดิมได้ หรือไม่

ขอบพระคุณครับ


โดยคุณ artthaporn (556) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:07 น.] #47826 (21/166)
โดยคุณ noomjj (1058) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:26 น.] #47827 (22/166)

รับทราบครับ ...


โดยคุณ aongkaloy20 (2965)(1) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:39 น.] #47828 (23/166)

กริ่ง ญสส หลวงปู่บัวเพชรเต็ม เพชรขาด ยังปวดหัวอยู่เลยครับ


โดยคุณ จ่าติชายแดน (849) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:51 น.] #47829 (24/166)

รับทราบครับ
***แต่ทำไมค่าตรวจสอบขึ้นทุกปี***โดยคุณ som_anucha (146) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 21:29 น.] #47830 (25/166)

รับทราบครับ แต่ผมว่าค่าตรวจสอบพระแพงไปหน่อยนะครับ น่าจะปรับลดลงมาเหลือแค่ไม่เกิน300 บาทนะครับ


โดยคุณ ต๋องวัดเกาะ (748)(4) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 22:29 น.] #47833 (26/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ ตระกูลทอง (1524) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 22:52 น.] #47835 (27/166)
โดยคุณ chane31 (2097) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 00:09 น.] #47837 (28/166)

รับทราบครับโดยคุณ bESt16 (818) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 02:39 น.] #47839 (29/166)

รับทราบครับผม


โดยคุณ ปฏิพัทธ์2539 (1080) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 05:51 น.] #47842 (30/166)

รับทราบครับผม...................


โดยคุณ prathip (177) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 06:10 น.] #47844 (31/166)

รับทราบคร้าบบบบบ


โดยคุณ KITTISAK-PRA (2656) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 06:11 น.] #47846 (32/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ ทองครับ (485) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 08:10 น.] #47847 (33/166)

ขึ้นค่าตรวจสอบทุกปีเลยครับ ผมคงจะเลิกเล่นพระแล้วละครับ เห็นแบบนี้เล้วเหนื่อยครับ สัก 500 ยังพอสู้ไหว นี้ 600 ปีหน้ามิ 700 เลยหรอครับ
เดี่ยวปีหน้าผมจะนำพระที่ประมูลได้มาลงให้เคาะกันครับ คงเลิกเล่น จริง ๆ แล้วครับ
เศร้าจัง อยากเล่นต่อแต่สู้ราคาค่าตรวจสอบไม่ไหวครับโดยคุณ wnk809 (1312) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 10:23 น.] #47850 (34/166)

เห็นด้วยกับพี่ทองครับ...ราคาค่าตรวจสอบพระส่วนตัวคิดว่า 500 บาท (ค่าใบรายงาน 300 + ค่าบัตร 100 + ค่าส่ง 100) ก็น่าจะโอเคดีอยู่แล้วนะครับ...เมื่อเทียบกับเวปเพื่อนบ้าน 300 บาท (ค่าบัตร 200 + ค่าส่ง 100)เองครับ...ฝากไว้พิจารณาครับ...สงสารพี่น้องเราที่รายได้ระดับกลาง ๆ ถึง ค่อนข้างต่ำครับผมโดยคุณ แฮปรามคำแหง (1351) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 11:45 น.] #47854 (35/166)

รับทราบ


โดยคุณ ปรีชาห้วยคต (315) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 12:13 น.] #47855 (36/166)

อ่านแล้วปวดหัวจัง


โดยคุณ วังพญา99 (299) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 13:03 น.] #47858 (37/166)

รับทราบครับผม


โดยคุณ udonteva (1695) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 15:22 น.] #47859 (38/166)

OKครับผม


โดยคุณ pyakorn (3115) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 19:24 น.] #47861 (39/166)

รับทราบครับผม


โดยคุณ Hs2qfw (1309)(14) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 20:17 น.] #47864 (40/166)

ทราบครับ


โดยคุณ juipeter (4856)(1) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 20:17 น.] #47865 (41/166)

DEMAND ยังสูง ราคาก็จะปรับเพิ่มเป็นเงาตามตัว
DEMAND ต่ำ หากปรับราคาสูงขึ้น ของอาจจะขายไม่ได้ก็ได้ครับ
ขึ้นอยู่กับ ภาวะเศรษฐกิจ, ราคาคู่แข่ง, คุณภาพของสินค้า/บริการนั้น ๆ
เพิ่มราคาแต่ไม่เพิ่มคุณภาพ หากยังอยู่ได้ แสดงว่า บริการเดิม ๆ ยังคงตอบโจทย์ ผู้บริโภค

ขึ้นทั้ง ค่าออกบัตร จาก 500 เป็น 600 บาท/บัตร
ขึ้นทั้ง การตั้งประมูล จากเดิม 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 1,000 กระทู้(กระทู้ละ 3 บาท) เมื่อปีที่ผ่านมา(2556)
ปีนี้(2557) ปรับเพิ่มเป็น 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 500 กระทู้(กระทู้ละ 6 บาท)

G-PRA คงมั่นใจในคุณภาพและบริการอ่ะครับ


โดยคุณ pooncops (2347) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 21:05 น.] #47866 (42/166)

จะรวยไปถึงหนายยยยยย...........


โดยคุณ อำนวยเคซี (1715) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 22:38 น.] #47869 (43/166)

ปรับราคาขึ้นทุกปี. เศร้าจัง.


โดยคุณ juipeter (4856)(1) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 02:34 น.] #47871 (44/166)

งานประกวดของสมาคมฯ ทุกวันนี้ ทุกงานค่าส่งยังคิด 300 บาท/องค์ อยู่เลยครับ แล้วทราบผลทันที
นี่ แพงกว่า 2 เท่า แล้วยังต้องไปรอลุ้นอีก กว่า 1 สัปดาห์
สู้ไหวก็สู้กันไป สู้ไม่ไหวจะทำอะไรได้ ก็แล้วไงดีอ่ะครับ


โดยคุณ Sutarn (697) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 07:31 น.] #47872 (45/166)

ค่าตรวจสอบแพงจริงๆ


โดยคุณ นู๋โอปอ (2629) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 13:28 น.] #47876 (46/166)

ค่าธรรมเนียมเข้าระบบตรวจสอบ ไม่เหมือน กับการตรวจสอบหรอครับ แยกออกมาเพื่อเงินอีก 100 เข้าใจทำนะครับ รวยๆๆๆๆๆ


โดยคุณ xdeftones (840) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 18:11 น.] #47881 (47/166)

-แค่นี้เค้าก็จะไปเล่นเว็ปเพื่อนบ้านกันหมดแล้วนะครับ....
-เล่นพระ..นี้มันลำบากขนาดนี้เลยเหรอครับ..
-แค่ปีนั้โดน.การเมือง.ก็เงียบแล้ว..ขายยาก..ถ้ามีคนเล่นใน G น้อยลงไปอีกสงสัยคงตายครับ
-ลงตั้งประมูลไปก็ไม่ใชจะขายได้นะครับ..บางคนขายพระราคา.เป็นหมื่นๆ..อาจได้กำไรแค่ไม่กี่ร้อยก็ได้..


โดยคุณ polsattahip (905) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 06:09 น.] #47882 (48/166)

ถ้าผู้ตั้งประมูลมีบัตรอยู่แล้ว และผู้ชนะประมูลขอเปลี่ยนชื่อออกบัตรใหม่ ต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ครับ ในการเปลี่ยนบัตรครับโดยคุณ ict500 (850) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 18:27 น.] #47887 (49/166)

หวังว่าจะขึ้นปีหน้า พลิกล๊อค สาเหตุเพราะพระเข้าตรวจไม่ลดลงแม้จะขึ้นเท่าไรก็ตามโดยคุณ shirew (4647) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 19:26 น.] #47888 (50/166)

ขึ้นเหมือนทุกปีชินเสียแล้ว เด๋วต้นปีก็โดนมัดมือชกต้องคลิ๊กยอมรับกฏกติกาของเวปถ้าไม่ยอมรับก็เข้าไม่ได้ เค้าเรียกว่า"คือเก่า"


โดยคุณ ict500 (850) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 20:34 น.] #47889 (51/166)

คุณ polsattahip 200ครับ


โดยคุณ sawang (567) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 21:49 น.] #47890 (52/166)

เอายังงัยก็เอากัน...ขออย่างเดียวให้มีมาตฐานในการตรวจสอบ..เก้ก็คือเก้ แท้ก็คือแท้..


โดยคุณ tonbana7 (921) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 23:11 น.] #47891 (53/166)

อย่างนี้ต้องปฎิรูปก่อนเลือกตั้งครับ แพงจัดเลยค่าบัตร


โดยคุณ Pra-ban (986) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 01:15 น.] #47892 (54/166)

เพราะเรายึดติดกับบัตรหรือหากินกับบัตรไงครับเลยเป็นแบบนี้. บัตรสภาพสวยราคาก็จะแพงขึ้นหลายเท่าตัว. บัตรสภาพใช้หรือเช็ดล้างผิวราคาก็ถูกลงหลายเท่าตัว. อยากได้ชื่อบนบัตรเป็นชื่อตัวเองทั้งๆที่พระพึ่งออกบัตรไป. อยากเปลี่ยนชื่อบัตรเพราะต้องการต่อรองราคาหลังปิดประมูลในกรณีราคาเกินหมื่น. พระใหม่รุ่นไหนที่ทางจีพระออกบัตรได้ราคาจะแพงขึ้นทันที และอื่นๆอีกสารพัดเหตุ. เมื่อเป็นเช่นนี้ปรากฎการณ์ขึ้นค่าบัตรจึงเกิดทุกปี จนมีบางท่านเคยเหน็บว่าจะเอาบัตรห้อยคอแทนพระหรืออย่างไร. สมาชิกก็ออกมาบ่นกันทุกปี สุดท้ายแล้วก็ผ่านไป.


โดยคุณ bucha (3738) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 02:29 น.] #47893 (55/166)

ถ้าไม่ยึดติดตรงชื่อบนบัตร เปลี่ยนเป็นทะเบียนพระเเยกขึ้นตามหมวดหมู่จะดีมากครับ
พระในรูปตรงกับบัตร ถ่ายรูปหน้าหลังให้ชัดเจนให้บัตรใหญ่ขึ้นราคาบัตรที่เพิ่มขึ้นผมว่าทุกคนยอมรับได้ครับ


โดยคุณ polsattahip (905) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 07:58 น.] #47894 (56/166)

ขอบคุณ ict500 ครับ นึกว่าต้องเพิ่มอีก 600


โดยคุณ Mandala (1559)(1) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 08:51 น.] #47895 (57/166)

กำไรไปอยู่ที่จีซะเกือบหมดแล้ว


โดยคุณ NIMIT99 (824) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 14:04 น.] #47899 (58/166)

*** ถ่ายรูปคมชัด ตามคุณภาพ หน่อยครับ****
ขึ้น การตั้งประมูล จากเดิม 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 1,000 กระทู้(กระทู้ละ 3 บาท) เมื่อปีที่ผ่านมา(2556)
ปีนี้(2557) ปรับเพิ่มเป็น 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 500 กระทู้(กระทู้ละ 6 บาท)
*** ไม่น่าขึ้นครับ เศรษฐกิจโดยรวมเงียบ ซบเซา***


โดยคุณ ณัฐบ้านกล้วย (3221)(1) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 17:09 น.] #47900 (59/166)เห็นค่าธรรเนียมปีนี้แล้วจะเป็นลม จากเดิม สูงสุดที่ 3,000/ปี 750 กระทู้ (2556) แต่ปีนี้ 2557โดยคุณ Nunthawat (1480) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 18:20 น.] #47901 (60/166)

--- 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป. ใครลงพระ เก๊ขาย. ซวยแน่คราวนี้ ครับ. จ่ายคืนเพิ่ม 500. สนุกละครับ.


โดยคุณ NONGOPRAKRUANG (579) [อา. 29 ธ.ค. 2