ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ
- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- จากกระทู้กรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585 พบว่ายังมีท่านสมาชิกนำกรอบทองที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 75%มาตั้งประมูลหรือเสนอขายอยู่เป็นครั้งคราว
- ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบเปอร์เซ็นต์ทองต่อท่านสมาชิกในเว็บไซต์ฯ การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ มีข้อต้องปฏิบัติดังนี้

.....ข้อที่ 1.การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองโดยไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ทอง ให้ถือว่าสมาชิกท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทองไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์
.....ข้อที่ 2.จะต้องระบุข้อความ ** รับซื้อคืนในอัตรา .....%ตามราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบัน ** ( ราคารับซื้อคืนจะต้องไม่ต่ำกว่า 70 % )
.....ข้อที่ 3.ท่านสมาชิกที่ตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทอง ** เป็นประจำ ** ( ทุกเดือนเกิน 6 เดือนภายใน 12 เดือน) หากผู้ประมูลหรือผู้ซื้อนำทองไปตรวจสอบพบว่าเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงพักการตั้งประมูลเป็นการถาวรและชดเชยค่าเสียหายตามข้อที่ 5
.....ข้อที่ 4. ท่านสมาชิกที่ตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทอง ** เป็นครั้งคราว ** หากผู้ประมูลหรือผู้ซื้อนำทองไปตรวจสอบพบว่าเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาพักการตั้งประมูลสูงสุดถึง 1 เดือนและชดเชยค่าเสียหายตามข้อที่ 5
.....ข้อที่ 5.หากผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบันและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ
......ตัวอย่างเช่น กรอบทองน้ำหนัก 3 กรัม ตรวจสอบพบทองเพึยง 70% (ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ 18000 บาทต่อทอง 15.2 กรัม ) ขั้นตอนแรกคำนวณโดยบาทละ 18000 หารด้วย 15.2 เท่ากับราคา 1184 บาทต่อกรัม ทองจำนวน 3 กรัม ราคาเท่ากับ 1184x3 = 3552 บาท จ่ายชดเชย 75%ของ 3552 บาท เท่ากับ 2664 บาท รวมกับค่าตรวจสอบทอง 500 บาท ฉะนั้นผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้ผู้ซื้อเป็นเงิน 3164 บาทและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ

- การแจ้งความเสียหายข้างต้นให้ผู้ซื้อส่งกรอบทองหรือกรอบทองพร้อมพระ + เอกสารการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมรายละเอียดการซื้อขายในเว็บไซต์ฯไปยัง INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ทางสถาบันการันตีพระจะติดตามเรื่อง ประเมินค่าเสียหายทั้งหมดและประสานเรื่องให้จนแล้วเสร็จ

- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2557 เป็นต้นไป
- เว็บไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster3 [พ. 05 ก.พ. 2557 - 21:22 น.]</
โดยคุณ kidchava (127) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 21:36 น.] #48262 (1/88)