ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ # 2


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- จากกระทู้ การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=820
- กระทู้ เปิดให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทอง http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=895
- กระทู้ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=896

- ดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ คือวันที่ 1 เม.ย. 2558 ท่านสมาชิกที่ตั้งประมูลพระเครื่องพร้อมกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์ฯจะต้องปฏิบัติตามกฏกติกาข้างต้น ดังนี้

..... 1. กรอบทองหรือทองทั้งเก่า-ใหม่ หากตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถขายพร้อมเอกสารระบุเปอร์เซ็นต์ทองได้ตามปกติทุกเปอร์เซ็นต์ทอง
..... 2. กรอบทองเก่าหรือพระเครื่องเลี่ยมทองเก่า หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผลการตรวจสอบกรอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท โดยผู้ชนะประมูลสามารถลดจากเงินค่าพระเครื่องที่จะโอนได้ หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับพระเครื่องที่ชนะประมูลองค์นั้นๆได้ ( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า ))
..... 3. กรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบันและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ ( กฏข้อที่ 5 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( ใหม่)) และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา
..... 4. การตั้งประมูลกรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนตั้งประมูล ** เมื่อผู้ประมูลได้ประสงค์ให้ผู้ขายส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่สถาบันการันตีพระ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนเงินค่ากรอบทอง + ค่าเข้าระบบ 100 บาท ( ปรับปรุงปี 2559 ) + ค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้วจะต้องส่งกรอบทอง+ค่าเข้าระบบ+ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองและค่าจัดส่งคืน 300 บาทมายังสถาบันการันตีพระ หากผลการตรวจสอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องชดเชยส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาทพร้อมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 300 บาทคืนผู้ชนะประมูล( ปรับปรุงปี 2559 ) หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับกรอบทองที่ชนะประมูลนั้นได้ โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องโดยเงินทั้งหมดคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังจากได้รับการปฏิเสธ ( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า ))และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา


- จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- เว็บไซต์การันตีพระ- ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดข้อที่ 4.กรณีตั้งประมูลขายกรอบทองบนกระดานประมูล ( 1/4/58 )

- จากกฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2558 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=879
- ข้อที่ 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php

- การตั้งประมูลกรอบทองให้ใช้กฏกติกาการประมูลพระเครื่อง 5000 บาทได้
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาไม่เกิน 5000 บาทให้โอนเงินค่ากรอบทอง+ค่าธรรมเนียมเข้าระบบ 100 บาท+ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืน 100 บาท รวมเป็น 300 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนตามรายละเอียดข้างต้น ( ปรับปรุง 14/1/59 )
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ให้ใช้สิทธิ์แจ้งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนการโอนเงินได้ แต่ต้องแจ้งภายใน 24 ชม หลังปิดประมูล โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งกรอบทอง+ค่าธรรมเนียมเข้าระบบ 100 บาท + ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืน 100 บาท รวมเป็น 300 บาทไปที่สถาบันการันตีพระ เหมือนชนะประมูลรายการประมูลพระเครื่องปกติ ( ปรับปรุง 14/1/59 )
- กรณีผลการตรวจสอบถูกต้องตามผู้ตั้งประมูลแจ้ง หากผู้ชนะประมูลปฏิเสธหรือไม่โอนเงิน ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งทองเข้าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 300 บาทให้ผู้ตั้งประมูล ( ปรับปรุง 14/1/59 )

โดยคุณ webmaster3 [อ. 31 มี.ค. 2558 - 11:29 น.]โดยคุณ wichean15 (5448) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 11:45 น.] #51319 (1/32)

ยอดเยี่ยมครับ


โดยคุณ polsattahip (926) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 12:45 น.] #51320 (2/32)

ยอดเยี่ยมครับ สนับสนุน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค


โดยคุณ bunpot (2717) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 14:52 น.] #51322 (3/32)
โดยคุณ RONADO (8752) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 14:56 น.] #51323 (4/32)
โดยคุณ พรของแม่ (551) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 15:25 น.] #51324 (5/32)
โดยคุณ รักษ์ลายคราม (436) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 15:32 น.] #51325 (6/32)

เห็นด้วยเป็นที่สุดครับ


โดยคุณ pikkared (1196) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 16:12 น.] #51327 (7/32)

ปกติใช้เวลาตรวจสอบเปอร์เซ็นทองอย่างเดียว ประมาณกี่วันครับ ผมส่งเข้าสำนักงานไปร่วมอาทิตย์เช็คหน้าเว็ปยังไม่เห็นมีผลออกเลย ปกติใช้เวลาประมาณกี่วันครับ

ตอบโดย webmaster 1/4/58

- ระยะเวลาตรวจสอบ 2 วันทำการ เช่น ส่งวันจันทร์ รับได้วันพุธ
- ไม่มีการแจ้งผลทางหน้าเว็บฯ สามารถรับได้ตามกำหนดที่เคาน์เตอร์ชั้น 5 สถาบันการันตีพระครับ


โดยคุณ pikkared (1196) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 16:12 น.] #51328 (8/32)

ปกติใช้เวลาตรวจสอบเปอร์เซ็นทองอย่างเดียว ประมาณกี่วันครับ ผมส่งเข้าสำนักงานไปร่วมอาทิตย์เช็คหน้าเว็ปยังไม่เห็นมีผลออกเลย ปกติใช้เวลาประมาณกี่วันครับ


โดยคุณ heng9999 (2142) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 16:52 น.] #51329 (9/32)

สุดยอดครับ


โดยคุณ jungjung (1291) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 18:59 น.] #51330 (10/32)

ข้อที่. 4. ผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินทั้งหมดก่อน.น่าจะเปลี่ยนเป็นให้ผู้ตั้งประมูลส่งทองตรวจสอบก่อน. หลังทราบผล. ค่อยโอน. เพื่อตัดปัญหา. การคืนเงินภายหลัง. หากทองต่ำกว่า. 75% หาก ผู้ชนะยินดีรับทองก็ จ่ายเงินโดยหัก เงินตามกฎแล้วโอนให้ผู้ตั้งประมูล. หากไม่รับ. ก็แจ้งยกเลิก. ทาง จีพระก็ส่งทองคืนผู้ตั้ง. หาก%ทองถูกต้อง. ผู้ชนะต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งภายใน 3 วัน. หากปฎิเสธการรับหรือไม่ยอมโอนให้. พักการใช้งานผู้ชนะ. แบบนี้น่าจะดีนะครับ.

ตอบโดย webmaster 1/4/58

- จากกฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2558 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=879
- ข้อที่ 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php

- ให้ใช้กฏกติกาการประมูลพระเครื่อง 5000 บาทได้ครับ
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาไม่เกิน 5000 บาทให้โอนเงินค่ากรอบทอง+ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองและค่าจัดส่งคืน 200 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนตามรายละเอียดข้างต้น
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ให้ใช้สิทธิ์แจ้งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนการโอนเงินได้ แต่ต้องแจ้งภายใน 24 ชม หลังปิดประมูลเช่นกัน โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งกรอบทอง + ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองและค่าจัดส่งคืน 200 บาทไปที่สถาบันการันตีพระ เหมือนชนะประมูลรายการประมูลพระเครื่องได้ครับ
- กรณีผลการตรวจสอบถูกต้องตามผู้ตั้งประมูลแจ้ง หากผู้ชนะประมูลปฏิเสธหรือไม่โอนเงิน ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 200 บาทให้ผู้ตั้งประมูล


โดยคุณ โชค2529 (246) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 18:59 น.] #51331 (11/32)

75% ของทอง ร้อยเปอร์เซนต์
หรือ
75% ของทองรูปพรรณ (96.5%) = 72.38%
ครับ

ตอบโดย webmaster 1/4/58

75% ของทอง ร้อยเปอร์เซนต์ครับ


โดยคุณ momotaroa (1369) [พ. 01 เม.ย. 2558 - 09:47 น.] #51334 (12/32)
โดยคุณ pikkared (1196) [พ. 01 เม.ย. 2558 - 12:24 น.] #51341 (13/32)

ตอบโดย webmaster 1/4/58

- ระยะเวลาตรวจสอบ 2 วันทำการ เช่น ส่งวันจันทร์ รับได้วันพุธรบกวนทางเวปช่วยตรวจสอบด้วยครับ ผมจัดส่งพระเข้าไปตรวจเปอร์เซ็นทองตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้ว ผ่านมาเกือบอาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับพระคืน เมล์เข้าสนง ก็เงียบหายไป

ตอบโดย webmaster 2/4/58

ได้สอบถามทางสถาบันฯให้แล้ว ผลตรวจสอบเสร็จแล้วรอส่งกลับคืนพร้อมพระเครื่องที่ส่งตรวจสอบครับ


โดยคุณ Nunthawat (1511) [พ. 01 เม.ย. 2558 - 15:21 น.] #51342 (14/32)

รับทราบครับ


โดยคุณ อิคคิวซัง1978 (385) [พ. 01 เม.ย. 2558 - 20:56 น.] #51345 (15/32)

ในกรณีนี้ครับคือว่าพระได้ปิดประมูลก่อน 1เมษายน แต่กรอบพระยังไม่ส่งมาให้ผม ทางผู้ประมูลต้องรับผิดชอบหรือป่าวครับ

ตอบโดย webmaster 2/4/58

เริ่มในรายการที่ปิดประมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ครับ


โดยคุณ vichol2551 (1599) [พฤ. 02 เม.ย. 2558 - 09:35 น.] #51347 (16/32)

สุดยอดครับ


โดยคุณ