1.สมาชิกทั่วไป

      ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกฯจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล

      2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลและมี FEEDBACK คำชมอย่างน้อย 10 คำชมจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้ โดยเลขที่บัญชีธนาคารสามารถดูได้โดยคลิ๊กที่โลโก้หลังชื่อสมาชิกท่านนั้นๆ
      2.2 สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุ หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
      2.3 เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
      2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือ วันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ หรือ วันที่มีผู้เซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แทนผู้ชนะประมูลตามที่อยู่ของผู้ชนะประมูล และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจหรือยังไม่ชอบในพระเครื่องที่ได้รับ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระเครื่องคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องคืนเงินดังนี้
            2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 800 บาท หรือ ตามค่าใช้จ่ายจริง โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้ ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากพระเครื่องมีสภาพที่ไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ หักซ่อม ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้
            2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้
                  -พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
                  -พระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
                  -หากมีการส่งตรวจสอบพระเครื่อง ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้น ๆได้ตามจริง ( 800 บาท หรือ 450 บาทในกรณีพระราคาหลักพันต้น ) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
            2.4.3 ในการคืนตามกฏรับประกันความพอใจนี้ ผู้ชนะประมูลจะต้องส่งพระเครื่องคืนภายใน 2 วันหลังแจ้งขอคืน หากเกิน 2 วันจะไม่สามารถคืนได้
            2.4.4 กรณีที่ผู้ชนะประมูลนำพระเครื่องที่ประมูลได้เอาไปเสนอขายต่อ หรือ ได้ระบุแจ้งให้มีการส่งพระเครื่องที่ประมูลได้ ส่งต่อไปให้บุคคลที่ 3 ผู้ชนะประมูลจะไม่สามารถคืนพระเครื่องตามกฎรับประกันความพอใจนี้ได้
            2.4.5 การนับวันของทางเว็บไซต์ฯ จะเริ่มนับเป็นวันที่ 1 หลังจากวันปิดประมูลแล้ว เป็นต้นไป เช่น ปิดการประมูลวันที่ 10 ให้นับวันที่ 11 เป็นวันที่ 1 ดังนั้นวันสิ้นสุดการรับประกันความพอใจ 3 วันก็คือวันที่ 13 เวลา 24.00 น. และวิธีการนับวันนี้ให้ใช้ในการนับวันตามกฎกติกาที่กำหนดเป็นวันในทุกกรณี
      2.5 การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระและพระเครื่องแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ตามข้อ 2.4
      2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันว่าเป็นพระเครื่องแท้ตามมาตรฐานสากลปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันจริงจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 700 บาท หรือ ตามค่าใช้จ่ายจริง หากผู้ตั้งประมูลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูลยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตามกฏหมายอาญาต่อไปได้
      2.7 ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระเครื่องแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้ ( ผู้ตั้งประมูลควรแจ้งเลขที่ส่งพัสดุไปรษณีย์ให้ผู้ชนะประมูลทราบทางเมล์บ๊อกซ์ทุกครั้ง )
      2.8 ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว จะต้องแจ้งการรับเงินค่าพระมายังสถาบันการันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้
      2.9 *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลพระเครื่องได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
      2.10 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูลนั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ผู้ชนะประมูลสามารถพิจารณาให้คำติได้และทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพไปพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
      2.11 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิด หรือลงข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
      2.12 กรณีผู้ตั้งประมูลประสงค์ยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากไม่มีผู้ร่วมประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ตั้งไว้ สมาชิกสามารถยกเลิกรายการประมูลนั้นๆได้ โดยใช้ป้าย ( ยกเลิกรายการประมูลโดยผู้ตั้งประมูล ) ทั้งนี้รายการประมูลนั้นๆ จะต้องไม่มีผู้ร่วมประมูลถึงขั้นต่ำเท่านั้น
      2.13 ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ และหากสมาชิกถูก STOP ( 2 ครั้ง ) ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 1,000 บาท / 2,000 บาท / 5000 บาทตามลำดับ
      2.14 ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราว หรือ ถูกพักการใช้งานสมาชิก ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ฯ และ บริษัท การันตีพระ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องนี้ และ ค่าธรรมเนียมต่างๆในเว็บไซต์ฯ ในทุกกรณี
      2.15 ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก STOP การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามตามรายละเอียดในกระทู้นี้
      2.16 *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆตลอดไป
      2.17 *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูลหากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย STOP
      2.18 สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
      2.19 สมาชิกที่ถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง จะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ และหากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท หรือ 5,000 บาท ตามลำดับ
      2.20 การที่สมาชิกผู้ตั้งประมูลขอรับพระคืนด้วยตนเอง ( กรณีพระไม่แท้ พระไม่สรุปผล หรือ เหตุผลอื่นๆ ฯลฯ ที่ผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระเครื่อง ) จะต้องใช้บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการเท่านั้น พร้อมเอกสารใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่2 กรณีใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่2 สูญหาย สมาชิกจะต้องแจ้งขอเอกสารใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่ 2 ใหม่ที่เคาน์เตอร์ชั้น 5 (ค่าธรรมเนียม100บาท) ซึ่งจะได้รับใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่ 2 ฉบับใหม่ใน 1 สัปดาห์ถัดไป กรณีให้ผู้อื่นมารับพระแทน ผู้มารับพระเครื่องแทนจะต้องมีบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมเอกสารมอบอำนาจและเอกสารใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่2 มาด้วยทุกครั้ง

3.การประมูล

      3.1 ผู้เข้าร่วมประมูล เมื่อเสนอราคาประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลโดยอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ร่วมประมูล ระบบจึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
      3.2 หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
      3.3 การร่วมประมูลกรณีสมาชิกมีเลขที่ IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำที่ผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระ พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username ( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน หรือ คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะแสดงด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของกลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าสมาชิกไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลและรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลที่เพียงพอ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพ สมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา

สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดขายไว้ ท่านจะทราบทันทีว่าท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำของการเสนอขายประมูลนี้แล้วทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)

      5.1 เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลพระเครื่องโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคา และระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ และจะเสนอราคาแทนท่านเมื่อมีผู้เสนอราคาประมูลที่สูงกว่าท่านโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาประมูลไว้ เช่น ท่านเสนอราคาประมูลที่ 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID แทนท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง ( ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ เพิ่มขึ้นได้ทันทีตามที่ท่านต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย )
      5.2 การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่มขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล

      6.1 คือผู้เข้าร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดการประมูล
      6.2 ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้ารายการประมูลของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
      6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
            6.3.1 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักได้เฉพาะค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 800 บาท หรือ ตามค่าใช้จ่ายจริง
            6.3.2 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 800 บาท หรือ ตามค่าใช้จ่ายจริง พร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ (ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระเครื่องที่จะคืนได้

      6.4 กรณีชนะประมูลพระเครื่องหลักร้อย ที่ ** ไม่มีบัตรรับรองฯ ** ( พระเครื่องราคา 1-999 บาท ) ผู้ชนะประมูลสามารถร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระได้ โดยผู้ชนะประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูล ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูลทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น
            6.4.1 โดยผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่องอัตราพิเศษ 350 บาท + ค่าธรรมเนียมบรรจุและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท รวมเป็น 450 บาท ไปพร้อมกับค่าพระเครื่องให้กับผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระเครื่องและค่าตรวจสอบแล้ว จะต้องดำเนินการส่งพระเครื่องพร้อมแนบค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่องอัตราพิเศษ 350 บาท + ค่าธรรมเนียมบรรจุและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท รวมเป็น 450 บาท มายังสถาบันการันตีพระ ( ค่าธรรมเนียมตรวจสอบนี้จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากทางสถาบันฯ ไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯ ทางสถาบันฯ จะคืนค่าธรรมเนียมส่วนนี้จำนวน 150 บาทเป็นคูปองการันตีพระ ) และหากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะยอมรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ มีปัญหาในการรับเงินค่าพระเครื่องคืน แต่สามารถใช้กฏ กติกาการรับประกันความพอใจได้ตามปกติ และ ใช้กฏกติกาอื่นๆได้ตามปกติ เช่น หากส่งตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระแล้วเป็นพระไม่แท้ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกา พร้อมค่าตรวจสอบพระเครื่อง ฯลฯ
            6.4.2 เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระเครื่องแท้แต่ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ เครื่อง ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาทและค่าธรรมเนียมการบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาทให้แก่ผู้ตั้งประมูล โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 300 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล
            6.4.3 เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่สรุปผล ไม่มีข้อมูล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาทให้แก่ผู้ตั้งประมูล โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล

      6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องหลักพันต้น ที่ ** ไม่มีบัตรรับรองฯ ** ( พระเครื่องราคา 1000-4999 บาท ) ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งให้ผู้ตั้งประมูล ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ ** ก่อนโอนเงิน ** ได้ โดยผู้ชนะประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูล ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูลทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น
            6.5.1 เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับแจ้งแล้ว จะต้องดำเนินการส่งพระเครื่องพร้อมแนบค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่องอัตราพิเศษ 350 บาท + ค่าธรรมเนียมบรรจุและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท รวมเป็น 450 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตรานี้ ) ( ค่าธรรมเนียมนี้จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากทางสถาบันฯ ไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯ ทางสถาบันฯ จะคืนค่าธรรมเนียมส่วนนี้จำนวน 150 บาทเป็นคูปองการันตีพระ ) และ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระเครื่องพร้อมค่าตรวจสอบพระเครื่อง 450 บาท ให้กับผู้ตั้งประมูลภายใน 3 วัน หลังจากมีการแจ้งผลการตรวจสอบทางหน้าเว็บไซต์ฯ และหากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะยอมรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ มีปัญหาในการรับเงินค่าพระเครื่องคืน
            6.5.2 หากผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระแท้ แล้วผู้ชนะประมูลไม่ชำระเงินค่าพระเครื่อง ผู้ชนะประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง 450 บาทนี้ทุกครั้ง
            6.5.3 เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระเครื่องแท้แต่ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาทและค่าธรรมเนียมการบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท ให้แก่ผู้ตั้งประมูล
            6.5.4 เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล ไม่มีข้อมูล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้แก่ผู้ตั้งประมูล
            6.5.5 หากผู้ชนะประมูลไม่คืนค่าธรรมเนียมฯ ตามข้อที่ 6.5.2 ถึง ข้อที่ 6.5.4 นี้ ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาที่ไลน์แอด @g-pra.info ทางเว็บไซต์ฯจะติดตามค่าธรรมเนียมนี้ให้จนแล้วเสร็จ และผู้ชนะประมูลที่ได้รับ ** คำติ ** ด้วยเหตุผลไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมฯนี้ จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎ กติกาข้อนี้ได้อีก ซึ่งเมื่อชนะประมูลครั้งต่อไป สมาชิกท่านนั้นจะต้องโอนเงินค่าพระเครื่อง+เงินค่าตรวจสอบพระเครื่อง 450 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนเท่านั้น

      6.6 กรณีพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปและ ** ไม่มีบัตรรับรองพระเครื่อง ** ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ ** ก่อนโอนเงิน ** ค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น
            6.6.1 ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาท + ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาท + ค่าบัตรรับรอง 100 บาท +ค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาท รวมเป็น 800 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตราค่าบรรจุและจัดส่งนี้ ) ( ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาทนี้จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯ ทางสถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) เมื่อผลการตรวจสอบออกแล้วว่าเป็นพระเครื่องแท้ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าบัตรรับรอง 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งในกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะได้รับเงินค่าบัตรรับรองฯคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่องจากผู้ชนะประมูล และการโอนเงินค่าพระเครื่องนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์ตรวจสอบก่อนโอนเงินนี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะยอมรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ มีปัญหาในการขอรับเงินค่าพระเครื่องคืนต่างๆได้
            6.6.2 ถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชมทุกๆ 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ ไลน์แอด @g-pra.info หรือที่ INFO ที่หน้านี้
            6.6.3 หากผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระแท้ แล้วผู้ชนะประมูลไม่ชำระเงินค่าพระเครื่อง ผู้ชนะประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง 800 บาทนี้ทุกครั้ง
            6.6.4 เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระเครื่องแท้แต่ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาทและค่าธรรมเนียมการบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท ให้แก่ผู้ตั้งประมูล
            6.6.5 เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล ไม่มีข้อมูล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้แก่ผู้ตั้งประมูล
            6.6.6 หากผู้ชนะประมูลไม่คืนค่าธรรมเนียมฯ ตามข้อที่ 6.6.3 ถึง ข้อที่ 6.6.5 นี้ ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาที่ไลน์แอด @g-pra.info ทางเว็บไซต์ฯจะติดตามค่าธรรมเนียมนี้ให้จนแล้วเสร็จ และผู้ชนะประมูลที่ได้รับ ** คำติ ** ด้วยเหตุผลไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมฯนี้ จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎ กติกาข้อนี้ได้อีก ซึ่งเมื่อชนะประมูลครั้งต่อไป สมาชิกท่านนั้นจะต้องโอนเงินค่าพระเครื่อง+เงินค่าตรวจสอบพระเครื่อง 800 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนเท่านั้น

      6.7 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ ** มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ** และราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องมาตรวจสอบใหม่ หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาท + ค่าบัตรรับรอง 100 บาท + ค่าบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 400 บาท ไปพร้อมกับค่าพระเครื่องที่ประมูลได้ ให้กับผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาท + ค่าบัตรรับรอง 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท จำนวน 400 บาทที่ผู้ชนะประมูลโอนให้แล้ว มายังสถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระเครื่องแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรรับรองฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป

      6.8 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบ *ก่อนโอนเงินทุกครั้ง* ( โดยใช้สิทธิ์ข้อ 6.4 พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) *** ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูลไม่ใช้สิทธิ์นี้ แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ โดยผู้ประมูลได้จะต้องแจ้งใช้สิทธิ์นี้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูล
            6.8.1 กรณีพระเครื่อง ** ไม่มีบัตรรับรองฯ ** ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาท + ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาท + ค่าบัตรรับรอง 100 บาท +ค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาท รวมเป็น 800 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตราค่าบรรจุและจัดส่งนี้ ) ( ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาทนี้จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯ ทางสถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) เมื่อผลการตรวจสอบพระเครื่องออกแล้ว ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนค่าพระเครื่อง + ค่าบัตรรับรองฯ 100 บาท ( ค่าพระเครื่อง + 100 บาท ) ให้ผู้ตั้งประมูล
            6.8.2 กรณีพระเครื่อง ** มีบัตรรับรองฯ ** แล้ว ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาท + ค่าบัตรรับรอง 100 บาท +ค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาท รวมเป็น 400 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตราค่าบรรจุและจัดส่งนี้ ) เมื่อผลการตรวจสอบออกเป็นพระแท้ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาท + ค่าบัตรรับรอง 100 บาท + ค่าบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 400 บาท ไปพร้อมกับค่าพระเครื่องที่ประมูลได้ ( ค่าพระเครื่อง + 400 บาท ) ให้กับผู้ตั้งประมูล และ การโอนเงินค่าพระเครื่องนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลการตรวจสอบทางหน้าเว็บไซต์ฯ ส่วนค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท ให้ผู้ตั้งประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
            6.8.3 หากผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระแท้ แล้วผู้ชนะประมูลไม่ชำระเงินค่าพระเครื่อง ผู้ชนะประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง 800 บาทนี้ทุกครั้ง
            6.8.4 เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระเครื่องแท้แต่ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาทและค่าธรรมเนียมการบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท ให้แก่ผู้ตั้งประมูล
            6.8.5 เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล ไม่มีข้อมูล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้แก่ผู้ตั้งประมูล
            6.8.6 หากผู้ชนะประมูลไม่คืนค่าธรรมเนียมฯ ตามข้อที่ 6.8.3 ถึง ข้อที่ 6.8.5 นี้ ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาที่ไลน์แอด @g-pra.info ทางเว็บไซต์ฯจะติดตามค่าธรรมเนียมนี้ให้จนแล้วเสร็จ และผู้ชนะประมูลที่ได้รับ ** คำติ ** ด้วยเหตุผลไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมฯนี้ จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎ กติกาข้อนี้ได้อีก ซึ่งเมื่อชนะประมูลครั้งต่อไป สมาชิกท่านนั้นจะต้องโอนเงินค่าพระเครื่อง+เงินค่าตรวจสอบพระเครื่อง 800 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนเท่านั้น

      6.9 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบก่อนโอนเงิน หากผลการตรวจสอบพระเครื่องออกผลเป็น พระสภาพใช้ หรือ สภาพชำรุดที่เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ลงตั้งประมูล ผู้ชนะประมูลจะไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการไม่ขอรับพระเครื่องที่ชนะประมูลได้ เนื่องจากผู้ชนะประมูลได้เห็นสภาพพระเครื่องตอนเข้าร่วมประมูลแล้ว ดังนั้นจะต้องโอนเงินเพื่อรับพระก่อน หากพิจารณาจากองค์จริงแล้วไม่พอใจ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระได้ เว้นแต่หากผู้ตั้งประมูลเสนอการประมูลด้วยข้อความที่ระบุสภาพพระเครื่องไว้อย่างชัดเจน เช่น สภาพสวย สภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้ ฯลฯ แล้วผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระสภาพใช้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริง ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งผู้ตั้งประมูลเพื่อไม่ขอรับพระเครื่องได้ เนื่องจากสภาพพระเครื่องไม่ตรงเงื่อนไขที่นำเสนอการประมูลไว้

      6.10 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งขอรับพระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระ จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วันทำการก่อนรับพระเครื่อง ที่ไลน์แอด @g-pra.info หรือ ทางอีเมล์ที่ info@g-pra.com และจะต้องรับพระภายใน 7 วันหลังจากที่ผลตรวจสอบออกและผู้ตั้งประมูลคลิ๊กรับชำระเงินแล้ว หากผู้ชนะประมูลรับพระหลังจากนี้จะไม่สามารถขอคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจได้ เว้นแต่เมื่อตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าพระเครื่องที่ได้รับมีสภาพไม่ตรงกับที่เสนอขายไว้ เช่น รมดำใหม่ อุดซ่อม แต่งใบหน้า ล้างผิว ทำความสะอาดผิว ผิดรุ่น ผิดปี ฯลฯ โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการรับพระด้วยตนเองที่สถาบันฯ คือบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการเท่านั้น กรณีให้ผู้อื่นมารับพระเครื่องแทน ผู้มารับแทนจะต้องมีบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมเอกสารมอบอำนาจมาด้วยทุกครั้ง

      6.11 ** ห้าม ** ใช้ใบรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่อง ประกอบในการตั้งประมูลพระเครื่อง แต่ท่านสามารถใช้ข้อความในใบรายงานผลฯจากทางสถาบันการันตีพระ อธิบายลงในกระทู้ตั้งประมูลนั้นๆได้ เช่น ระบุว่า ได้ส่งพระเครื่องตรวจสอบแล้ว ไม่ออกผล เป็นต้น กระทู้ประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลลงใบรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่อง จะถูกหยุดการประมูลโดยป้าย STOP

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์

      7.1 การระบุให้ทางสถาบันการันตีพระจ้ดส่ง พระเครื่องกลับทางไปรษณีย์ไทยนั้น สมาชิกฯจะต้องแจ้งส่งแบบไปรษณีย์ EMS รับประกันวงเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่อง หากสมาชิกฯระบุแจ้งให้ส่งแบบไปรษณีย์ EMS ธรรมดา สมาชิกฯจะต้องยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางสถาบันการันตีพระ
      7.2 รายละเอียดตามกระทู้นี้

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล

      8.1 ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความแสดง ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้
      8.2 สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
      8.3 สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ หรือ ทางไลน์แอดที่ @g-pra.info
      8.4 สมาชิกท่านใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยมีเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน และในการเปิดการใช้งานหรือเปิดการตั้งประมูล สมาชิกจะต้องบริจาคเงินเข้าบัญชีการันตี พระเพื่อการกุศลจำนวน 500 บาท 1000 บาท 2000 บาท ตามลำดับ
      8.5 ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote )

      9.1 สมาชิกผู้โหวตจะต้องแสดงความเห็นในการโหวตลงในช่องแสดง ความคิดเห็นทุกครั้ง และโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในการโหวต ** จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ จากรูปพระเก๊ ** สมาชิกจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไร หรือพระเก๊อย่างไร อันแสดงถึงเจตนาที่ดีในการโหวตด้วยทุกครั้ง ( ห้ามสมาชิกแสดงความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่ประกอบในการอธิบายพระแท้-เก๊เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ ) ท่านสมาชิกที่แสดงความเห็นในการโหวตอันส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ หรือเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกท่านอื่นๆ จะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกตั้งประมูลอย่างน้อย 1เดือน หรือพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวอย่างน้อย 7 วัน
      9.2 รายการประมูลที่มีสมาชิกโหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน จะถูกยกเลิกรายการประมูลนั้นๆโดยป้าย AUTO STOP ซึ่งเทียบเท่ากับป้าย STOP โดย WEBMASTER แต่ถ้าผู้ตั้งประมูลแจ้งยกเลิกการประมูลเพื่อตรวจสอบก่อนมีผู้โหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าผู้ตั้งประมูลยังไม่ได้ถูก STOP เนื่องจากแจ้งยกเลิกรายการประมูลก่อนแล้ว

10.การออกบัตรรับรองฯ ของพระเครื่องสร้างใหม่

ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาท +ค่าเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาท + ค่าบัตรฯ 100 บาท รวมเป็น 700 บาทต่อองค์

11.บัตรรับรองพระเครื่อง

      11.1 ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
      11.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง ** ฟรี **
      11.3 ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 200 บาท
      11.4 ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาทต่อองค์ ( หากทางสถาบันฯ ไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 400 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
      11.5 ค่าบัตรรับรองพระเครื่อง 100 บาทต่อบัตร รวมเป็นค่าใช้จ่าย 700 บาทต่อการตรวจสอบพระเครื่อง 1 องค์
      11.6 ทางสถาบันการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบพระเครื่องเพิ่มเติม ( recall ) หรือ ยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

12.บัตรรับประกันพระเครื่อง

ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้

13. การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)

      13.1 สมาชิกได้รับทราบอยู่แล้วว่ามาตรฐานในการออกบัตรรับรองพระเครื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานของวงการพระเครื่องและเป็นไปตามข้อมูลที่มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสถาบันการันตีพระ ดังนั้นผลการตรวจสอบพระเครื่ององค์เดียวกัน อาจจะไม่เหมือนกันตามมาตรฐานในแต่ละช่วงเวลาได้ และสมาชิกจะไม่นำข้อแตกต่างของผลการตรวจสอบพระเครื่องนี้มาเรียกร้องความเสียหายใดๆกับสถาบันการันตีพระ และ บริษัท การันตีพระ จำกัด
      13.2 ในกรณีที่ทาง สถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สถาบันการันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ทางสถาบันฯ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเพิ่มเติมในการ recall นี้ )
      13.3 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สถาบันการันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
      13.4 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้ หรือ มีทัศนะไม่ตรงกัน หรือ มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นจากด้วยสาเหตุใดๆ เช่น เกิดจากความผิดพลาดจากขั้นตอนในการออกบัตรฯ หรือ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป หรือ มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางสถาบันการันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวร โดยทางสถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมฯในการออกบัตรรับรองพระเครื่ององค์นั้นๆ ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้น ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ต่อไป หากมีการเช่าบูชา(ซื้อ)ต่อๆไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนที่เช่าบูชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่าบูชามายัง สถาบันการันตีพระ เพื่อที่ทางสถาบันฯจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชา(ซื้อ)ต่อไป ทั้งนี้ในการคืนเงินค่าพระนี้ให้กับผู้เช่าบูชาทุกท่าน จะต้องให้ขั้นตอนการ recall นี้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วเท่านั้น
      13.5 ในกรณีที่มีการเช่าบูชาต่อๆกันไปหลายๆท่านในเว็บไซต์การันตีพระ และ ผู้ประมูลได้ปฏิบัติตามกฏ กติกาเว็บไซต์ฯ โดยได้แจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯ มาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระก่อนชำระเงินค่าพระเครื่อง หากมีการรีคอลพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองพระเครื่ององค์นั้นๆ ให้ผู้ประมูลหรือผู้ซื้อท่านนั้น ชำระเงินเฉพาะส่วนต่างที่ได้เป็นกำไรจากการขายพระเครื่องในครั้งนั้นๆได้ และผู้ประมูลหรือผู้ซื้อท่านสุดท้าย จะได้รับเงินค่าพระเครื่องจากการรีคอลทั้งหมดเมื่อทางสถาบันการันตีพระดำเนินการประสานงานการรีคอลนี้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ทุกผู้ซื้อแล้วเท่านั้น และ หากผู้ตั้งประมูลท่านใดไม่คืนเงินตามกฏ กติกาเว็บไซต์ฯ จะถูกส่งเรื่องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของทางกฎหมายต่อไป
      13.6 เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สถาบันการันตีพระออกให้เฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์ฯเพื่อใช้ประกอบการเช่าบูชาพระเครื่องในเว็บไซต์ฯเท่านั้น ดังนั้นทาง สถาบันการันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องในการ recall ตามกฏ กติกาเว็บไซต์ฯทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จในพระเครื่องที่มีการเช่าบูชาในเว็บไซต์การันตีพระเท่านั้น หากเป็นการเช่าบูชากันเอง หรือ เช่าบูชากันนอกเว็บไซต์การันตีพระ หากมีการ recall พระเครื่ององค์นั้นๆ ทางสถาบันการรันตีพระจะคืนเฉพาะค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบให้กับทางผู้ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ ส่วนพระเครื่องที่เจ้าของพระเครื่องได้เช่าบูชากันเอง จะต้องประสานคืนกันเองตามข้อตกลงที่เช่าบูชากันมา ซึ่งความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้ขายพระเครื่องต่อผู้เช่าพระเครื่ององค์นั้นๆตามกฏหมาย หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทางสถาบันการันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่องในองค์ที่ออกบัตรฯไปแล้วนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก ** บัตรรับประกันพระเครื่อง ** โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้
      13.7 หากทางสถาบันการันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทางสถาบันการันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทางสถาบันการันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทางสถาบันการันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

14.** ห้าม ** ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประมูลเล่นในรายการตั้งประมูลที่ถูกแจ้งยกเลิกนั้นๆ

หากสมาชิกท่านใดเข้าร่วมประมูลเล่นๆ อันไม่มีเจตนาจะประมูลจริง จะถูกพิจารณาพักการใช้งานตั้งประมูลหรือพักการใช้งานสมาชิกทั่วไปชั่วคราว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้

15.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 %

โดยการระบุเพียงว่า ** พระพร้อมเลี่ยมทอง ** ให้ถือว่าสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทอง ไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ ส่วนค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท ให้ผู้ตั้งประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

16.การเสนอประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ว่า *เลี่ยมทองฝังเพชร*

การเสนอประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ว่า * เลี่ยมทองฝังเพชร* ให้ถือว่าผู้ตั้งประมูลได้รับประกันเพชรว่าเป็นเพชรแท้ด้วยเสมอ และ ท่านสมาชิกสามารถแจ้งตรวจสอบเพชรแท้-ปลอม ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมตรวจสอบเพชร 500 บาท

17. การตั้งประมูลหรือเสนอขายสร้อยเงิน กรอบพระเครื่องเงิน

กรอบพระเครื่องเงิน ตามกฏกติกานี้ ค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เงิน 100 บาท ให้ผู้ตั้งประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

18.กระดานเสนอขายพระเครื่องและกระดานเสนอจองพระเครื่องสร้างใหม่

ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรองบุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้

19.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

20.การส่งพระเครื่องชำรุดมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ

การส่งพระเครื่องชำรุดมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ

21.การรับหรือการจัดส่งพระเครื่อง

หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆในการรับหรือจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ของสถาบันการันตีพระหรือทางเคาน์เตอร์ของสถาบันการันตีพระ ท่านสมาชิกจะต้องส่งเรื่องสอบถามที่สถาบันการันตีพระเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์ หรือทางไลน์แอด @g-pra.info ภายใน 3 วันหลังแจ้งประกาศผลหรือภายใน 3 วันหลังรับพระเครื่ององค์นั้นๆ หากเกินกำหนดนี้ทางสถาบันการันตีพระถือว่าท่านสมาชิกได้รับหรือจัดส่งพระเครื่องเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนี้ในทุกกรณี

22. อื่นๆ

      22.1 ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯหรือระบุข้อความที่ขัดต่อกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือขัดต่อกฏหมายบ้านเมือง หรือทำให้สมาชิกเสียประโยชน์
      22.2 กรณีที่มีปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาชิกฝ่ายที่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนในเว็บไซต์ฯ เช่น อยู่ในหน้ารายการต่างๆในเว็บไซต์ฯ สำเนาเมล์บ๊อกซ์ที่บันทึกเก็บไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด
      22.3 หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
      22.4 เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า
      22.5 ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกลงไว้ในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม หรือข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกแจ้งให้บริษัท การันตีพระ จำกัด ดำเนินการ รวมไปถึงรูปพระเครื่องที่สมาชิกส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ สมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ นำไปใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
      22.6 ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินยอมให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ
***หากผู้ตั้งประมูลและผู้ร่วมประมูลมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Webmaster***

Copyright ©G-PRA.COM
www1