(0)
เคาะเดียว พระบรมรูปในหลวงทรงงาน " วิริยะ" PERSEVERANCE เนื้อสำริดรมดำ จัดสร้างปี2541 ขนาดความสูง3.5นิ้ว พร้อมแท่นวางและครอบแก้ว
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่องเคาะเดียว พระบรมรูปในหลวงทรงงาน " วิริยะ" PERSEVERANCE เนื้อสำริดรมดำ จัดสร้างปี2541 ขนาดความสูง3.5นิ้ว พร้อมแท่นวางและครอบแก้ว
รายละเอียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เสด็จแทนพระองค์ทรงเททองหล่อ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2541
ศูนย์ปฏบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ขยายผล
บทพระราชนิพนธ์ " พระมหาชนก "
โดยจัดสร้างพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "
ในพระอิริยาบทที่ทรงงานด้วยความตรากตรำพระวรกาย
จนพระเสโทท่วมพระวรกาย หยาดหยดถึงปลายพระนาสิก
ซึ่งเป็นพระอิริยาบถที่เห็นได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์
ที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก มีความหมายสะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจน ถึงพระวิริยอุตสาหะที่บริสุทธิ์
พระสติปัญญาอันเฉียบแหลม พระพลานามัยที่สมบูรณ์
ผู้ใดได้มีโอกาสเป็นเจ้าของพระบรมรูปนี้หรือได้พบเห็น
ก็จะเกิดความรู้สึกน่าเป็นแบบอย่าง บิดา มารดา ครู อาจารย์
นำไปประยุกต์ปฏิบัติและสั่งสอนบุตรหลานหรือศิษย์ของตน
ให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมต่อไป
ครอบครัวที่มีพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในฐานะทรงเป็นพ่อของแผ่นดินไว้ประจำบ้าน
ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองภายในบ้าน ให้ได้ชื่นชมพระบารมี
และพระบรมเดชานุภาพอยู่ตลอดเวลา

คุณค่าความงามและความหมายแห่งพระบรมรูป

พระบรมรูปจำลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้
ออกแบบโดยอาศัยหลักทาง ปรัชญา
เพื่อให้เป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าสูงสุด มีความเหมาะสมสมบูรณ์
ทั้งความงาม และ ความหมายโดยจำลองจากพระบรมฉายาลักษณ์
ในพระอิริยาบถที่แสดงถึงพระวิริยะอันสูงสุดของพระองค์
ที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
ตามโครงการพระราชดำรินับพันโครงการ
โดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยากตรากตรำทั้งปวง
เป็นแบบอย่างที่ดี ปวงประชนชาวไทยและชาวโลกควรยึดถือ
และน้อมนำมาปฏิบัติ

สำหรับฐานพระบรมรูปนั้น ฐานล่างสุด ซึ่งจารึกคำว่า
"วิริยะ" หมายถึง แผ่นดินและความจริงจังหนักแน่นซึ่งเป็นรากฐาน
แห่งความสำเร็จทั้งมวล
ที่สูงถัดมาเป็น 3 ชั้น หมายถึง
" ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักในแผ่นดิน
และหัวใจสำคัญของชาวไทย
ฐานรูปกลีบบัว หมายถึง ปัญญาตามปรัชญาที่มีมาแต่โบราณ
และยอมรับกันตลอดมา จึงเห็นได้ว่าพระบรมรูปฯ นี้
เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าสมบูรณ์ด้วยความงดงามและความหมาย
อันเป็นมงคลเป็นอย่างย่ง
( ข้อมูลทั้งหมดจากโบว์ชัวร์ในการจัดสร้าง )
ราคาเปิดประมูล1,900 บาท
ราคาปัจจุบัน2,000 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูล - 30 ก.ย. 2565 - 20:30:28 น.
วันปิดประมูล - 02 ต.ค. 2565 - 10:28:51 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลwarravut (2622)


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     2,000 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     100 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    pukgard (386)

 

Copyright ©G-PRA.COM