ÃèÇÁàʹͤÇÒÁ¤Ô´àËç¹

ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé : á¨é§ * ÃѺ * EMS »ÃШÓà´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566


ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃТÍá¨é§¡Òà * ÃѺ * ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS »ÃШÓà´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566 ´Ñ§ÁÕÃÒ¡ÒûÃШÓÇѹ´Ñ§µèÍ仹Õé

(¡Òäé¹ËÒ¢éÍÁÙÅã¹Ë¹éÒ¹ÕéãËé¡´ ctrl áÅÐ f ¨Ð¢Öé¹á¶ºªèͧ¤é¹ËÒ ãËéãÊè¤Ó·Õèµéͧ¡Òäé¹ËÒáÅС´ enter ä»àÃ×èÍÂ樹¾º¢éÍÁÙÅ·Õèµéͧ¡Òà )

â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 01 ¡.Â. 2566 - 09:29 ¹.]â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 25 ¡.Â. 2566 - 09:21 ¹.] #87345 (21/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 25¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 23¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.äªÂÇѲ¹ì ÊØ....…....................…………………...ED843881335TH
2.ÇÃÔ¹·Ã ¹ÇÅ....…....................…………………...ED164283656TH
3.·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¾Ø·....…....................…………………...ED771579701TH
4.¸Õ¸­ ÇÔ....…....................…………………...ED838449351TH
5.ÀÙÉÔµ ¨Ô....…....................…………………...ED857918361TH
6.ªÑ¾Ѫà µÑé§....…....................…………………...ED879024802TH
7.¨àà ¨Ñ¹·Ãì....…....................…………………...TH01184NFKSA4B0
8.ªÒ­³Ã§¤ì Çѹ....…....................…………………...ED853872151TH
9.͹تԵ ¢Ñ¹....…....................…………………...ED832361909TH
10.ªÅ¸ÔªÒ âÅ....…....................…………………...ED879024728TH
11.³Ñ°¾§Éì ÈÃÕ....…....................…………………...TH01184NJ61G4B0
12.³¸ÃÃÈ ¢¨Ã....…....................…………………...PAN2000234188KD
13.³Ã§¤ìÈÑ¡´Ôì ....…....................…………………...ED823133135TH
14.ÊØ´ÒÃѵ¹ì ¾Ô....…....................…………………...ED845707453TH
15.Hihaeki....…....................…………………...ED736667342TH
16.ÃѧÊÃÃ¤ì ·Í§....…....................…………………...ED544734894TH
17.¡¹¡ÈÑ¡´Ôì ÊÔ§....…....................…………………...ED881903393TH
18.»Ñ­¨Ð ·Ô¾....…....................…………………...PSRI000180072XC
19.»ÔâÂÃÊ ÍÀÔ....…....................…………………...ED803496237TH
20.⪤ªÑ ÅÒ....…....................…………………...ED846944428TH
21.ÊØ¸Õ ¨ÃÑÊ....…....................…………………...TH01184NHMEC8B0
22.¡¹¡¾§Éì àÊÁ....…....................…………………...TH01184NHT3K6B0
23.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ....…....................…………………...ED861921319TH
24.ÍÒ·ÔµÂì ....…....................…………………...ED81436052TH
25.ä¼· à¡ÕÂõÔ....…....................…………………...ED561210755TH
26.¾ÃËÁÃÔ¹·Ãì ....…....................…………………...EB924439578TH

Ãͺ·Õè2

27.ºÑ§Íà ¨§....…....................…………………...ED862426356TH
28.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è....…....................…………………...ED832356740TH
29.»ÃШѡÉì ·ÃѾÂì....…....................…………………...ED809824664TH
30.ÇÃÅÑ¡Éì äµÃ....…....................…………………...EG912169666TH
31.ªÑªÇÔ¹·ì ªØèÁ....…....................…………………...EJ798838064TH
32.·Ã§À¾ ÍÒ....…....................…………………...ED817171054TH
33.ÇÊѵ¹ì µÑ¹....…....................…………………...ED826825982TH
34.kankanmol....…....................…………………...ED876915629TH
35.¾ÔÁ¾ìྪÃ....…....................…………………...EM041879031TH
36.¸ÇѪªÑ ÊØ¢....…....................…………………...EJ032410188TH
37.¨ÒÃÖ¡ àÃ×ͧ....…....................…………………...ED819281826TH
38.๵깡 ¡ÅÔè¹....…....................…………………...ED842734083TH
39.àÅ硺éÒ¹â»è§....…....................…………………...ED824575275TH
40.͹ØÃظ ÅÐ....…....................…………………...ED830668475TH
41.ÀÃÒ´Å ´Í¡....…....................…………………...ED002038573TH
42.kankamol....…....................…………………...ED876915615TH
43.ÀÙÉÔµ ¾¹Ò....…....................…………………...ED870645384TH
44.kankamol....…....................…………………...ED876915601TH
45.¡ÔµÔÂÒ ³ ....…....................…………………...ED745796362TH
46.ÈÃѳÂÙ ·Í§....…....................…………………...ED869217635TH
47.͹ØÇÃø¹ì ¨ÙÁ....…....................…………………...ED719562130TH
48.ÇÃÅÑ¡Éì äµÃ....…....................…………………...EG912169683TH
49.»¡»éͧ ªÒ¹....…....................…………………...ED568674830TH
50.Ê.µ.Í.©ÑµÃ¸¹ ºØ­....…....................…………………...EH670900271TH
51.ÊØÃÈÑ¡´Ôì ËÅÑ¡....…....................…………………...EW004587079TH
52.¸§ªÑ ºÑÇ....…....................…………………...ED798565516TH
53.¨Ñ¡Ã¾ÃôÔì ´Õ....…....................…………………...ED571193722TH
54.ÊÔ·¸ÔìªÑ ⪵Ô....…....................…………………...ED839188079TH
55.¸¹Ò¹¾ à¾Ô¡....…....................…………………...ED821490195TH
56.àÊ¡ÊÃà »Ñ­....…....................…………………...ED742274000TH
57.³Ñ°¾§Éì ¡Í§....…....................…………………...ED813085412TH
58.µÐÇѹ ºÃÃ....…....................…………………...ED777176189TH
59.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì....…....................…………………...ED861916509TH
60.»ÔÂÈÑ¡´Ôì Áèǧ....…....................…………………...ED814371048TH
61.àÈÃ³Õ ÈÃÕ....…....................…………………...ED831096867TH
62.¡ÄÉ³ì ©Ò....…....................…………………...ED879607919TH
63.¹Ô¾¹¸ì ÅÔÁ....…....................…………………...ED454657140TH
64.ª­Ò³ì¹ÑÂ·ì ·Ñº....…....................…………………...EM294373596TH
65.¾ÑÅÅÀ á¨é§....…....................…………………...ED861922668TH
66.¡ÄɾѲ ÍÒ....…....................…………………...ED793664707TH
67.¸¹´Å µÑ¹....…....................…………………...ED824592905TH
68.¾Õþ§Éì ÁÕ....…....................…………………...ED787832834TH
69.ÃéÒ¹¹éͧàÍ¿ÍØ»¡Ã³ì¹éͧáÁÇ....…....................…………………...EJ950342237TH
70.³Ñ®°ÈÑ¡´Ôì ºØ­....…....................…………………...ED867517266TH
71.ºÙÅ·ÃѾÂì ºÃÔ....…....................…………………...ED785697779TH
72.¸ÇѪªÑ ÍØè¹....…....................…………………...ED652149057TH
73.¾§Éìà·¾ ÈÃÕ....…....................…………………...ED802726591TH
74.ÊÁÔ§ ÈÃÕ....…....................…………………...ED721412765TH
75.ÇþŠ¹ØéÂ....…....................…………………...ED874816084TH
76.¤ÕÃÕÃѵ¹ì ¡ÔÁ....…....................…………………...ED841533828TH
77.ÇÃÃ³Ò á»é¹....…....................…………………...EM098963434TH
78.pop ....…....................…………………...ED810625475TH
79.³Ñ°¾§Èì ¡Í§....…....................…………………...ED813085409TH
80.¨ÔÃÑ®°ì Íѧ....…....................…………………...EH694168658TH
81.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹....…....................…………………...ED097750605TH
82.¹¾ÊÔ·¸Ôì ¶Ò....…....................…………………...ED876807743TH
83.«ÒÅÒà»Ò....…....................…………………...EM097737048TH
84.¹·Õ ǧÈì....…....................…………………...ED819819054TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 23 ¡.Â. 2566 - 09:08 ¹.] #87338 (20/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 23¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 22¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.âÊÃѨ¹ì ´Å....…....................…………………...TH01184nboxk6b0
2.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì »Ôè¹....…....................…………………...TH01184nd1eq6b0
3.ອ­ÒÀÒ áʧ....…....................…………………...Em267784376TH
4.¾ÑÅÅÀ á«è....…....................…………………...ED877607275TH
5.»ÃÐÇÔ·Âì ÊÕ....…....................…………………...ED850719732TH
6.»ÃÕªÒ ºÓ....…....................…………………...EX646268700TH
7.¾ÑÅÅÀ á«è....…....................…………………...ED877607289TH
8.ÊÁÈÑ¡´Ôì àªÂ....…....................…………………...ED862168175TH
9.ÇÊÔ¹¸Øì ¡Ñº....…....................…………………...ED788114361TH
10.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ....…....................…………………...Ex608016100TH
11.Êؾ¨¹ì ÃѪ....…....................…………………...kblkt00004664di
12.¾ÑÅÅÀ á«è....…....................…………………...ED877607292TH
13.ÈÃØªÒ ÃØè§....…....................…………………...isx0000339000
14.infinity....…....................…………………...ED798279776TH
15.⪤ªÑ ÅÒ....…....................…………………...ED846943731TH
16.àªÔ§ªÒ ¤Ô´....…....................…………………...ED884310978TH
17.¾ÑÅÅÀ á«è....…....................…………………...ED877607301TH
18.¹§¹ÀÑÊ ¨ØÅ....…....................…………………...ED864505581TH
19.ºÃÃà¨Ô´ áËÅÁ....…....................…………………...ED857940665TH
20.͹ØÇѲ¹ì ¡ÃÐ....…....................…………………...TH01184ncvamh4b0
21.¤Ù³ÊµÒ§¤ì....…....................…………………...ED872629367TH
22.ÈÑ¡´Ò ÀÔ....…....................…………………...ED858339995TH
23.ÍӹǠ·Í§....…....................…………………...ED856027862TH
24.ÊÔÃÔ¡Ã ¡Ø³....…....................…………………...ED877631067TH
25.¡ÔµµÔ¾§Éì ÊØ....…....................…………………...ED745699462TH
26.¦ÒÅÔÊÒ ´ÒÇ....…....................…………………...Eh093523529TH
27.»Ãзջ ªÅ....…....................…………………...ED868220134TH
28.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ÅÕ....…....................…………………...Em229927644TH
29.¾ÔªÔµ ªèÇÂ....…....................…………………...klua00031142126
30.¡Ô´Ò¡Òà ¨Ôµ....…....................…………………...kbhp200034969as
31.ÇÃÇÔ·Âì ¾Ñ¹¸Øì....…....................…………………...ED810923372TH
32.ÇÊѹµì ¡ØÅ....…....................…………………...ED868220409TH
33.ÈØÀ¡Ô¨ ÁÕ....…....................…………………...ED841869977TH
34.»ÃÕªÒ ºÓ....…....................…………………...Ex646268695TH
35.ÊÒÂѳËì ¨ØéÂ....…....................…………………...ED830667055TH
36.³Ñ°¾Å àÃ×ͧ....…....................…………………...ED873923970TH
37.ÍÃö¾Å ¾ÃËÁ....…....................…………………...TH01184ncz526b0

Ãͺ·Õè 2

38.ÊѹµÔ¾§Èì ¨Ô....…....................…………………...ED817169206TH
39.Ã.µ.ÇѪÃ....…....................…………………...ED730454874TH
40.ÍÒÃìÁ ËÒ´ãË­è....…....................…………………...Em213943091TH
41.»ØéÂ....…....................…………………...ED850942998TH
42.ÃѧÊÃäì à»ÃÕÂÇ....…....................…………………...Eb984456397TH
43.watthana bangbai....…....................…………………...ED793865916TH
44.¤ªÀѤ ÊØ....…....................…………………...ED809377388TH
45.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ....…....................…………………...ED809339915TH
46.¸¹ÇѲ¹ì à¨ÃÔ­………………………..…………………...ED970421438TH
47.ÍÃó¾ «×èÍ....…....................…………………...ED769155522TH
48.äÁè¨èÒª×èÍ....…....................…………………...ED843157237TH
49.¹¹·ªÑ ÇÔ....…....................…………………...ED846450612TH
50.ÀÙÁԾѲ¹ì ÍÔèÁ....…....................…………………...Ej971936885TH
51.ÊÔ¹ ãË­è....…....................…………………...ED825984497TH
52.Ê׺ÈÑ¡´Ôì ÀÒ....…....................…………………...ED873004518TH
53.¹Ñ·ÁÅ ´Í¹....…....................…………………...ED849642639TH
54.µÐÇѹ©Ò ºÙÃ....…....................…………………...Eb924396634TH
55.ÈØ¡Ä¡Éì ¤ÅéÒÂ....…....................…………………...Em232576395TH
56.¾ÑÅÅÀ á¨é§....…....................…………………...ED876914226TH
57.¹¾Ãѵ¹ì ÍÔ¹....…....................…………………...ED782554232TH
58.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ....…....................…………………...ED759705154TH
59.ÃѡɾŠÍÒ....…....................…………………...ED002956669TH
60.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì ºØµÃ....…....................…………………...ED861755418TH
61.¡ÃÔª ¡ÒÈ....…....................…………………...ED819510339TH
62.àÍ¡À¾ ¡ÁÅ....…....................…………………...ED884213052TH
63.¨ÒÃÖ¡ àÃ×ͧ....…....................…………………...ED819264377TH
64.·Í§ËÅÍÁ ÍÔ¹·Ãì....…....................…………………...ED713596974TH
65.äÁè¨èÒª×èÍ....…....................…………………...ED859507580TH
66.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì àµ....…....................…………………...ED454647346TH
67.¨ÃÑ­ ¡éǹ....…....................…………………...ED787043200TH
68..¸¹Ò¸Ã....…....................…………………...ED856351486TH
69.»ÒÅÔµÒ....…....................…………………...ED779084750TH
70.¸¹ÒÀÃ³ì »Ô´....…....................…………………...ED785419086TH
71.¹Ñ¹·¾Å ÍÑÈÇ....…....................…………………...ED868352841TH
72.¤Á¡ÃÔª µÑé§....…....................…………………...ED674265704TH
73.³Ñ°¾Å »ÃÐ....…....................…………………...ED829341630TH
74.ÈÔþѹ¸ì ÈÔ....…....................…………………...ED840312122TH
75.ÇԪѠáÂéÁ....…....................…………………...ED832899940TH
76.¾Å¡Äµ ¡Ñ­....…....................…………………...ED824135579TH
77.¹ÃÒÃÑ¡Éì ³ ¶ÅÒ§....…....................…………………...ED885200585TH
78.³Ã§¤ì ÊØ....…....................…………………...ED649616001TH
79.¸¹àÊ®°ì ÀÔ­....…....................…………………...ED846450555TH
80.ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ÊÁ....…....................…………………...ED826473662TH
81.ÇÔÃÔ¹·ÃìªÑ »Ò....…....................…………………...ED851831905TH
82.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì....…....................…………………...Em097714775TH
83.«ÙâÁè....…....................…………………...Em097764485TH
84.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì....…....................…………………...Em097736691TH
85.«ÒÅÒà»Ò....…....................…………………...Em097737003TH
86«ÒÅÒà»Ò....…....................…………………...Em097736997TH
87.¡ÔµÔÂÒ ³ àªÕ§¢ÇÒ§....…....................…………………...ED745795680TH
88.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÊÔ¹....…....................…………………...pd326058709TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 22 ¡.Â. 2566 - 09:03 ¹.] #87335 (19/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 22¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 21¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¨ÓÃÑÊ ¶Ôè¹...…....................…………………...pex133400002357
2.ªÑª¹Ð ¢¨Ã....…....................…………………...rl834322222TH
3.»ÃСÒÈ ÇÔ....…....................…………………...TH01184n8kta9b0
4.¡ª ºÒÃÁÕ¡ÃÁËÅǧ....…....................…………………...TH01184n91rk7b0
5.ªÑ¸¹Ò³Ñ° ÃÙ»....…....................…………………...Em165199288TH
6.¸¹¡Äµ ´Õ....…....................…………………...Em160549906TH
7.»ÔÂйѰ ¼Å....…....................…………………...ED705463145TH
8.µÐÇѹ ¤Ó....…....................…………………...ED859521255TH
9.ÍÃØ³Õ Íѹ....…....................…………………...ED755393133TH
10.·ÃѾÂìÊÔ´Õ àÁ¦....…....................…………………...ED863505086TH
11.ªØÁ¾Ã ¢§....…....................…………………...ED798563991TH
12.ÈÑ¡´Ôì¡ÃÔ¹·Ãì à·¾....…....................…………………...EDT794375220H
13.¾ÔÁ¾ìྪÃ....…....................…………………...Em041878420TH
14.ÍÀÔÇѲ¹ì ¡ÃÐ....…....................…………………...ED809273136TH
15.ÍÃó¾ «×èÍ....…....................…………………...ED769163400TH
16.ǸԸ ä¡Â....…....................…………………...ED788599152TH
17.͸ÔÇѲ¹ì ÍѤÃ....…....................…………………...ED823728831TH
18.àÊ¡ÊÃà ¡ØÅ....…....................…………………...ED773986328TH
19.Êؾ¾Ñµ ÊØ¢....…....................…………………...Eb984075708TH
20.ÈØÃÈÑ¡´Ôì ÊÔ....…....................…………………...ED789170965TH
21.ÍÑÁ¾Ñ¹¸ì ´Ç§....…....................…………………...Eb979005390TH
22.¸ÕÃÂØ·¸ ºØ­....…....................…………………...Eb979015423TH
23.ÈÃѳÂì ¤Ãر....…....................…………………...ED527777888TH
24.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­....…....................…………………...ED819758559TH
25.»ÃоѲ¡Ô¨....…....................…………………...ED879101305TH
26.¸¹àÊ®°ì ÀÔ­....…....................…………………...ED875712267TH
27.¹Ñ¹·ÇѲ¹ì ¨Õ....…....................…………………...ED868404447TH
28.¸¹¾Å ÊÕ....…....................…………………...ED026584128TH
29.ÊÒ¸Ôµ ¡ÒÈ....…....................…………………...Eb984110696TH
30.¹¾´Å ªèÒ§....…....................…………………...ED872502202TH
31.·ÑÁ¾Å àʶÕÂÃ....…....................…………………...ED868331047TH
32.Á¹ÑÊ ÀÙè....…....................…………………...ED853627791TH
33.ÍÃö¾Å ÂØ....…....................…………………...ED830239754TH
34.waraphon san....…....................…………………...ED754539407TH
35.ÀÒ¹ØÇÃÃµì ¡Ò....…....................…………………...TH01184n7qtq1b0
36.³Ñ°¾Å ÍÑÁ....…....................…………………...TH01184n8qgv8b0
37.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ....…....................…………………...ED836437320TH
38.àÊ¡ÊÃà »Ñ­....…....................…………………...ED742271666TH
39.kittanai p....…....................…………………...Eb975371849TH
40.ÍÒ¹¹·ì ÊÔ§....…....................…………………...ppht0001931379z
41.ÃÔ¹Å´Ò ÅÐ....…....................…………………...ED792462195TH
42.ÊÁÈÑ¡´Ôì ÇÔ....…....................…………………...ED853858999TH
43.⪵ԪÑ ÈÃÕ....…....................…………………...Eb970287968TH
44.¹Ô¾¹¸ì ÅÔÁ....…....................…………………...ED856049050TH
45.ÈÑÅÂì ¹Ô....…....................…………………...ED816897928TH
46.ÊÓÃÒ­ ºÇÃ....…....................…………………...TH01184n4jzb4b0
47.ä¾±ÙÃÂì ËÂͧ....…....................…………………...ED834058960TH
48.¸¹´Å ǧÉì....…....................…………………...ED795531725TH
49.¡ª³ÔªÒ ã¨....…....................…………………...Ex535055927TH
50.·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸....…....................…………………...ED771577285TH
51.൪Թ·ì Á¹....…....................…………………...ED836797314TH
52.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­....…....................…………………...ED867514931TH
53.¸ÇѪªÑ ÇÒ....…....................…………………...ED867672138TH
54.«ÙâÁè....…....................…………………...Em097764012TH
55.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹....…....................…………………...Em097750336TH
56.ª¹ÔÊÒ àÍÕ§....…....................…………………...ED809258045TH
57.ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ¾Ä·¸Ô....…....................…………………...ED883202075TH
58.ÊÓàÃÔ§ ¨Ô¹µ....…....................…………………...ED817168038TH
59.ࡵØÇÃÔ¹·Ãì ÊØ....…....................…………………...Em232574902TH
60.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­....…....................…………………...ED867514945TH
61.ÈÀԸà à¾Õ¹....…....................…………………...Ek164521109TH
62.¹¾Ãѵ¹ì....…....................…………………...ED782553740TH
63.侺ÙÅÂì ¢Ó....…....................…………………...ED792461305TH

Êèǹ§Ò¹ems


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 21 ¡.Â. 2566 - 09:06 ¹.] #87332 (18/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 21 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÍѤÃÇÔ¹·ì à¨ÃÔ­...…....................…………………...ED856908527TH
2.ÇÔ·ÂÒ ¾Ç§....…....................…………………...ED793865023TH
3.àªÒǹРÁÒ....…....................…………………...TH01184n4f4f0b0
4.ÃÒહ·Ãì હ....…....................…………………...ED769949289TH
5.ºØ­ªèÇ ÃÑ¡....…....................…………………...ED007522165TH
6.Ê˾Š·Ò....…....................…………………...ED844111700TH
7.¹¾´Å ªèÒ§....…....................…………………...ED872501808TH
8.ÃÒªÒ »Ôè¹....…....................…………………...ED542984692TH
9.ªØµÔà·¾ ÁÐ....…....................…………………...ED865505415TH
10.ÈØÀ¡Ã ÍÖé§....…....................…………………...ED821475349TH
11.ºÍʵѹ....…....................…………………...Em097761807TH
12.¸Õþѹ¸ì àʶÕÂÃ....…....................…………………...TH01184n244c6b0
13.ÊÁ¤Ô´ ªÔ§....…....................…………………...Ej666392241TH
14.¾ÃÐÊÁËÁÒ ¨Ò....…....................…………………...E839012307DTH
15.³Ñ°¾Å àËÅÕ§....…....................…………………...ED816119296TH
16.¨µØ¾Ã à¡ÕÂõÔ....…....................…………………...ED828144559TH
17.ÍÀÔ­­Ò ¾ÅÍÂ....…....................…………………...ED824334739TH
18.ÈÔêÑ ¡Äµ....…....................…………………...ED441699305TH
19.ÇѪÃÐ µÔêº....…....................…………………...ED652148184TH
20.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ....…....................…………………...ED838353931TH
21.¹Ô¸ÔÈ ÅÒÂ....…....................…………………...ED822029498TH
22.soi22shop....…....................…………………...ED852164412TH
23.ࡵØÇÃÔ¹·Ãì ÊØ....…....................…………………...Em232574187TH
24.¸ÕÃÊÔ·¸Ôì ÇÔ....…....................…………………...ED830137401TH
25.¾ÔÁ¾ìྪÃ....…....................…………………...Em041878393TH
26.ÃÒહ·Ãì હ....…....................…………………...ED769949275TH
27.¸¹ÇѲ....…....................…………………...Em231202683TH
28.Íâ³·Ñ á¡éÇ....…....................…………………...ED856724545TH
29.»³Ô¸Ò¹....…....................…………………...ED846136236TH
30.ÇÔÈÇÑÊ ÇѲ¹....…....................…………………...ED839488802TH
31.¶Ôáѳ±ìÍ๡ ¶ÒÇÃ....…....................…………………...ED751794799TH
32.»Ñ­­Ò à͹¡....…....................…………………...Ek054280992TH
33.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ....…....................…………………...ED751794710TH
34.ÊÁÀ¾ ǧÉì....…....................…………………...Ej499763276TH
35.ÊÃÇÔª­ì ¡Å....…....................…………………...ED872103298TH
36.»ÃÐàÊÃç° »ÃÐ...…....................…………………...ED823830484TH
37.¾ªÃ ªÑ§....…....................…………………...ED817336076TH
38.¹¤Ã ʧ....…....................…………………...ED796957979TH
39.¸à¹ÈÃì à»ÃÁ....…....................…………………...ED862164765TH
40.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ....…....................…………………...Ef105439295TH
41.ÍØÃªÒ à¾ÕÂÃ....…....................…………………...ED621862271TH
42.àÈÃ³Õ ÈÃÕ....…....................…………………...Eb939483476TH
43.ÇԹѠâ©Á....…....................…………………...Eb983975648TH
44.ÊØÃÔÂÒ ¹ÒÁ,....…....................…………………...Em232574235TH
45.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ....…....................…………………...ED809374801TH
46.¾ÑªÃÒÀóì ᵧ....…....................…………………...ED836320198TH
47.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´....…....................…………………...ED853625416TH
48.¸ÇѪªÑ ÊØ¢....…....................…………………...Ej032695851TH
49.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ....…....................…………………...ED836522411TH
50.ÈØÀªÑ ÍèÓ....…....................…………………...ED784470889TH
51.¸¹¡Äµ Ãѵ¹....…....................…………………...ED846431848TH
52.¡ª ºÒÃ....…....................…………………...TH01184n4y295b0
53.͹ØÇѲ¹ì à·Õ¹....…....................…………………...Em135385556TH
54.ÊØªÒ´Ò ´Õ....…....................…………………...TH01184n28n48b0
55.m-shop....…....................…………………...828286229352
56.³ÇÃÃÉ äÃè...…....................…………………...kbnpn00018312a4
57.͹ØÇѲ¹ì ¡ÃÐ....…....................…………………...TH01184n3tgw9b0
58.ÇÃó¾Å âµ....…....................…………………...ED617984795TH
59.ÊÔ·¸ÔªÑ Ëǧ....…....................…………………...ltbk000170942ww
60.·Ã§Ä·¸Ôì ªÇ....…....................…………………...ED825437575TH
61.º.ªéÒ§·Í§ âŨÔʵԡÊì ¨Ó¡Ñ´....…....................…………………...TH01184n07yj2b0
62.»ÃШѡÉì ªØèÁ....…....................…………………...ED829455756TH
63.Àҳؾ§Èì â´´....…....................…………………...ED873606654TH
64.´Ôàá ÈÃÕ....…....................…………………...btpp000171262lu
65.¾ÔÃÇѲ¹ì ÊÔ¹....…....................…………………...ED826468755TH
66.¸¹¾Å ¡ØÅÒ....…....................…………………...ED792367305TH
67.·Ô¾Â๵Ã....…....................…………………...ED742089745TH
68.»Ø³³·Ô¾Âì ÊÕË....…....................…………………...ED864419891TH
69.ÇÔ·Ôµ ÍÑÈÇ....…....................…………………...OB296613405TH.
70.¡ÔµµÔÀÑ·Ãì ºØ­....…....................…………………...lasw000464587mf
71.ª¹Ô¹·Ãì ÍÔ§....…....................…………………...ED861748071TH
72.ÈزԾ§Èì ÃÑ¡....…....................…………………...ED703785854TH
73.ÃÒહ·Ãì હ....…....................…………………...ED769949261TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 20 ¡.Â. 2566 - 09:08 ¹.] #87329 (17/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 19 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ºØ­Â§ ÈÃÕ...…....................…………………...ED847270458TH
2.ÊØÃÈÑ¡´Ôì....…....................…………………...ED759159119TH
3.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­....…....................…………………...ED819766918TH
4.ÀÙÇà´ª ¡ØÅ....…....................…………………...ED731136325TH
5.ÊÒ¸Ôµ á«è....…....................…………………...Eb913868695TH
6.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò....…....................…………………...ED856243742TH
7.ªÑ¾ԾѲ¹ì ÃÒª....…....................…………………...ED624798572TH
8.¸ÑªÄ·¸Ôì ÁÒ....…....................…………………...ED859530929TH
9.ÈÃÒÇظ ª¹Ð....…....................…………………...ED800449140TH
10.¡ÃÔª ¡ÒÈ....…....................…………………...ED819508936TH
11.ÃÐàºÕº ºÓ....…....................…………………...ED823361548TH
12.¸§ªÑ á«è....…....................…………………...ED871909405TH
13.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­....…....................…………………...ED819766878TH
14.Êع·Ã ÊÒÁ....…....................…………………...Em116521316TH
15.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì....…....................…………………...Em097736467TH
16.»Çظ ¨Ñ¹·Ãì....…....................…………………...ED801962381TH
17.⪤ ÀÒ¤....…....................…………………...ED783762673TH
18.©ÑµÃªÑ ãËÇ....…....................…………………...Em267780958TH
19.àÍ¡¾§Éì §....…....................…………………...Eg525443414TH
20.ÈÑ¡ÃÔ¹·Ãì ªÔ¹....…....................…………………...ED859901015TH
21.ÂÈÇÃø¹ì ¡ÅÔè¹....…....................…………………...ED850508971TH
22.ºÑ­ªÒ ·Í§....…....................…………………...ED850823664TH
23.¾§Èì¸Ã à¾ç­....…....................…………………...TH01184mzvep6b0
24.¸Ò¹Èà à»ÃÁ....…....................…………………...ED862136645TH
25.»ÃԾѵà ¤Ô´....…....................…………………...kbntu00025291ab
26.ÇÔɳØ....…....................…………………...828285903745
27.͹ØÃØ·¸ à¢ÕÂÇ....…....................…………………...ED753458928TH
28.¤ÁÊѹ àÃ×͹....…....................…………………...pex090100040309
29.¸¹¾Å ¸Ñª....…....................…………………...TH01184mx2us1b0
30.ÊؾѲ¹ì ÊØ....…....................…………………..ob005892415TH
31.ÊÔ·¸ÔÇѲ¹....…....................…………………...OB296312833TH
32.ÃéÒ¹á¨ç¤àªÕ§´ÒÇ....…....................…………………...Ej619510554TH
33.ÈÑ¡´ÔìªÑÂ....…....................…………………...ED854908802TH
34.ÇÔ·ÂÒ ¾Ãó....…....................…………………...ED834339894TH
35.ªÑÂÇѲ¹ì ⾸Ôì....…....................…………………...TH01184mx4ex2b0
36.ÀÑÊÃìªÂÒ ã¨....…....................…………………...ED852567442TH
37.¹¾´Å ¡ÅÔè¹....…....................…………………...Ej754888800TH
38.ªØÁá¾ ÅÒ....…....................…………………...ED862530495TH
39.¾ÃÐÊÁËÁÒ ¨Ò....…....................…………………...ED839008885TH
40.ອ¨ÁÒÀÃ³ì ·È....…....................…………………...ED719445442TH
41.¸¹Ò ¹ÔµÂ....…....................…………………...ED832353536TH
42.ÍØ·Ñ ¡ÅéÒ....…....................…………………...ED539995837TH
43.ÇÔ¡ÃÁ ¢ÒÇ....…....................…………………...ED805729376TH
44.ÀÒÊ¡Ã Âѧ....…....................…………………...ED751794405TH
45.³Ñ¯°ìÈÑ¡Âì ºØ­....…....................…………………...ED819766904TH
46.¾Õþ§Éì ÁÕ....…....................…………………...ED787840124TH
47.àÊÁÍ à¡µØ....…....................…………………...ED755263765TH
48.๵깡 ¡ÅÔè¹....…....................…………………...ED842727365TH
49.¾ÔÈÁÑ ÍÔ¹....…....................…………………...Ev716934795TH
50.¹Ñµ¶¾Å ¼Ùé....…....................…………………...ED777185101TH
51.Á¹ ·Í§....…....................…………………...ED857341366TH
52.ÇѪÃÐ ãªé....…....................…………………...ED741075869TH
53.»Ø¸ÔÁ¾Ñ²¹ì....…....................…………………...ED856244986TH
54.ºÃþµ ¨Ñ¹·Ãì....…....................…………………...ED853623905TH
55.¸¹ÒÇØ²Ô ã¨....…....................…………………...ED871003320TH
56.¹ÔµÔ¾Ñ²¹ì ÍÀÔ....…....................…………………...ED803483335TH
57.¡ÅÂØ·¸ ¸ÕÃ....…....................…………………...ED859519248TH
58.¾Ôવ ºÑÇ....…....................…………………...ED778492505TH
59.ྪà ÇÔ....…....................…………………...ED784461238TH
60.»ÃШѡÉì ÈÃ....…....................…………………...ED857104486TH
61.¹¾¾Ã ÊÓ....…....................…………………...ED780870299TH
62.¨èÒ˹éÒäÁèªÑ´à¨¹....…....................…………………...ED712745601TH
63.¾ÔÊÔÉ°ì ÇÃ....…....................…………………...ED560557571TH
64.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­....…....................…………………...ED841141530TH
65.»Ñ­ªÒÂØ·¸ à¾ÔèÁ....…....................…………………...ED870302778TH
66.¸¹Ò ¹ÔµÂ....…....................…………………...ED832353540TH
67.»Ñ­­Ò áʧ....…....................…………………...Em232571835TH
68.ÀÒ¹ØÁÒÈ ºØ­....…....................…………………...ED829914390TH
69.¹Ñ¹....…....................…………………...ED825182411TH
70.¾Å¡Äµ ¡Ñ­¨¹....…....................…………………...ED824131095TH
71.Àҳؾ§Èì ǧÈì....…....................…………………...Ex623645102TH
72.³ÀѷáĪ àÍÕ´....…....................…………………...Ej057578564TH
73.ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì µÃÐ....…....................…………………...ED843147637TH
74.ÍѤþ§Éì ˧Éì....…....................…………………...Eh888690199TH
75.¾ÔÁ¾ìྪÃ....…....................…………………...Em041878209TH
76.ºØ­à¡×éÍ ·Í§....…....................…………………...ED847116198TH
77.¾ÔÁ¾ì¹ÒÃÒ ªèÍ....…....................…………………...Em041878230TH
78.ÍءĪ à¤Ã×Í....…....................…………………...ED786997995TH
79.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì....…....................…………………...Em097736475TH
80.»ÃШѡÉì ªØèÁ....…....................…………………...TH01184mxgjp1b0
81.«ÒÅÒà»Ò....…....................…………………...Em097736453TH
82.«ÙâÁè....…....................…………………...Em097749409TH
83.ºÍʵѹ....…....................…………………...Em097761696TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 19 ¡.Â. 2566 - 09:21 ¹.] #87326 (16/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 19 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 18 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.·ÇÔª ºØµÃ...…....................…………………...ED813883709TH
2.»ÃÐàÊÃç° á¡éÇ...…....................…………………...ED836793167TH
3.Í¹ØªÒ ¾Ò...…....................…………………...Eb924318671TH
4.ÃéҹᾹ´éÒºÔǵÕé...…....................…………………...TH01184mqzyv6b0
5.¡Ô´Ò¡Òà ¨Ôµ...…....................…………………...kbhp200034252a4
6.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ...…....................…………………...TH01184mszn69b0
7.¨ÓÅͧ Çѧ...…....................…………………...kbi350001159234
8.൪·Ñµ á¡éÇ...…....................…………………...ED839263455TH
9.˹Øè ·È...…....................…………………...TH01184mb3zu7b0
10.´¹ÑÂ...…....................…………………...TH01184mu6xy0b0
11.ÊØªÒµÔ Êǹ...…....................…………………...TH01184mm0n91b0
12.»Ô¾Ѫ­ì à¹Ã...…....................…………………...ED845402536TH
13.àÍ¡¾§Éì á«è...…....................…………………...TH01184mpte83b0
14.¢ÃäìªÑ »ÃÒº...…....................…………………...TH01184mt7dj1b0
15.͹ØÇѲ¹ì ¡ÃÐ...…....................…………………...TH01184mtptb0b0
16.m-shop...…....................…………………...828280917111
17.µÐÇѹ ¤Ó...…....................…………………...ED872002878TH
18.³Ñ°¾Ã µÑé§...…....................…………………...Eh948320048TH
19.Á¹µìªÑ »èÒ...…....................…………………...ED865414003TH
20.͹ØÇѲ¹ì ¡ÃÐ...…....................…………………...TH01184mpe4g0b0
21.ÇÔ·Ôµ ÍÑÈ...…....................…………………...08030690865Th
22.¡Äª¸Ñª ÇѲ¹...…....................…………………...oa073054089TH
23.àÈÃ³Õ ÈÃÕ...…....................…………………...ED879600924TH
24.»ÃШѡÉì ªØèÁ...…....................…………………...TH01184mnmw54b0
25.ª­Ò³ì¹¹·ì ´Ñ§...…....................…………………...ED773585660TH
26.ÂȾѷ¸ì ǧÈì...…....................…………………...ED845714508TH
27.ÇÃÇزԵÑé§ ÊÁ...…....................…………………...ED844818679TH
28.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ...…....................…………………...Ex608016042TH
29.ÊÑ­­Ò...…....................…………………...ED838442870TH
30.ªÑ¾ªÃ µÑé§...…....................…………………...ED843691512TH
31.»¡Ã³ì...…....................…………………...ED865940287TH
32.polachat...…....................…………………...Ej662110339TH
33.ÊØ¡Ô¨ »Ôè¹...…....................…………………...ED828135027TH
34.ÊÑÁÄ·¸Ôì ࡵØ...…....................…………………...ED839282074TH
35.ªÑÂÇØ²Ô ºØ­...…....................…………………...ED719924531TH
36.ÇÔÈÃص ´èÒ¹...…....................…………………...ED864310979TH
37.à¡ÃÕ§ä¡Ã ÈÃÕ...…....................…………………...ED851019158TH
38.ä¾ÈÒÅ ÊÕ...…....................…………………...ED852119912TH
39.á¾Ã ºØ­...…....................…………………...ED862142080TH
40.¸¹´Å ǧÉì...…....................…………………...ED795530932TH
41.¾Ñ¹µÃÕ â¤Á...…....................…………………...ED751554087TH
42.¹ÔÃѹ´Ã ÁÑè¹...…....................…………………...ED871908246TH
43.àÈÃ³Õ ÈÃÕ...…....................…………………...Eb939177710TH
44.¸¹¡Ã ¨Ö§...…....................…………………...ED808157845TH
45.¾ÑÊ¡Ã âÅ¡...…....................…………………...ED834825304TH
46.ÍØ´Á µÃÕ...…....................…………………...ED832325124TH
47.Ê˾ÃËÁ ÁÒ...…....................…………………...ED806929904TH
48.ªÒ­ªÑ ºØÃ...…....................…………………...ED806472380TH
49.¹Ô¾¹¸ì ÅÔÁ...…....................…………………...ED454645495TH
50.¡ÄÉ®Ò ©ÔÁ...…....................…………………...ED831779591TH
51.©ÑµÃ¸¹ ºØ­...…....................…………………...Eh670899763TH
52.¾Õþ§Éì ÁÕ...…....................…………………...ED787831312TH
53.ÊÁÈÑ¡´Ôì ÇÔ...…....................…………………...ED853860887TH
54.¸¹Ò ¹ÔµÂ...…....................…………………...ED832324804TH
55.ä¾ÈÒÅ ÊÕ...…....................…………………...ED852119926TH
56.ÊØÃÔÂÒ ¹ÒÁ...…....................…………………...Em231198771TH
57.ÊÒÂѳËì ¨ØéÂ...…....................…………………...ED830639709TH
58.ÊÁ¤Ô´ ªÔ§...…....................…………………...Ej666397895TH
59.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´...…....................…………………...ED801899410TH
60.͹ѹµªÑÂ...…....................…………………...Eb913468114TH
61.«ÙâÁè...…....................…………………...Em097748828TH
62.¸ÇѪªÑ ÊØ¢...…....................…………………...ED830934140TH
63.¹¹·ªÑ ÇÔ...…....................…………………...ED846431499TH
64.¨Ôþ§Èì ÍØ...…....................…………………...ED838223962TH
65.ªØÁ¾Å ¢§...…....................…………………...ED798546327TH
66.¡ÄÉ´Ò ©ÔÁ...…....................…………………...ED831779605TH
67.¹¹·ªÑ ÇÔ...…....................…………………...ED846431539TH
68.ªÔ¹âªµÔ...…....................…………………...ED857511343TH
69.·Ã§¾Å ÊÒÂ...…....................…………………...ED773976705TH
70.¾ÔÊÔÉ°ì à¨ÃÔ­...…....................…………………...ED819765965TH
71.ÇÔ­­Ù §...…....................…………………...ED863422951TH
72.͹ØÇÃѪ¸¹ì ¨ØÁ...…....................…………………...ED805308563TH
73.¾¤Ä·¸Ôì à´ª...…....................…………………...Ej333271653th
74.ÍÒ¤Á ÍÒÃÂ.............…………………...ED836430043TH
75.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì....…....................…………………...ED861906651th
76.¾ÕáÄÈ ÇÑÂ....…....................…………………...ED869803825th
77.ÊѹµÔ Çѹ....…....................…………………...Eb913463029th
78.¾Ôવ ºÑÇ....…....................…………………...ED796382081th
79.ÍÒ¹¹·ì àªÒÇì....…....................…………………...ED835115076th
80.ÇÔÃÔ¹·ÃìªÑ »Ò....…....................…………………...ED851818201th
81.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ «×èÍ....…....................…………………...ED606377587th
82.«ÒÅÒà»Ò....…....................…………………...Em097735696th
83.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì....…....................…………………...Em097735546th
84.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì....…....................…………………...Em097735719th
85.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì....…....................…………………...Em097735705th
86.ÇÃÃ³Ò á»é¹.............…………………...ED830918986th
87.¾ÔÁ¾ì¹ÒÃÒ ªèÍ..…....................…………………...ED849708525th
88.ÍÓ¹Ò¨ ÈØÃ....…....................…………………...ED836786824th
89.»ÃШѡÉì ªØèÁ....…....................…………………...TH01184mnmzw3b0
90.Äà´ª à¡ÉÁ....…....................…………………...828279883922

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 18 ¡.Â. 2566 - 09:04 ¹.] #87322 (15/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 18 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 16 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¨ÓÃÑÊ ¶Ôè¹..…....................…………………...pex133400002330
2.»ÃÐÇÔ·Âì ´Õ..…....................…………………...Ex118725246TH
3.»ÃСÒÈ ÇÔ..…....................…………………...TH01184mhguv3b0
4.¶¹ÍÁ à¾ÕÂÃ..…....................…………………...Eb913302738TH
5.ÊÁ㨠ÊØ..…....................…………………...ED819756425TH
6.¹Ô¾¹¸ì ÊÓ..…....................…………………...ob290062307TH
7.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ..…....................…………………...ED619559265TH
8.¹Ô¾¹¸ì..…....................…………………...ED867802632TH
9.¸ÇѪªÑ ÊØ¢..…....................…………………...ED830933158TH
10.ÁҹР¨Ô..…....................…………………...ED758798045TH
11.»Ñ·..…....................…………………...Em323044161TH
12.¾Ã¾Ô·Ñ¡Éì ¹Ñ¹·Çѹ ³ ÍÂظÂÒ..…....................…………………...ED722377138TH
13.ÊØàÁ¸ ਹ..…....................…………………...ED677230182TH
14.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em041878036TH
15.ª¹Ò¸Ô» ÂÔ¹..…....................…………………...Em231197762TH
16.¹Ñ¹¾ÃËÁÁÒʵÃì..…....................…………………...ED825170926TH
17.»ÔÂÐªÒµÔ ¨ØÅ..…....................…………………...ED872621434TH
18.¸¹¾Å á·¹..…....................…………………...Eb913288041TH
19.ºØ­ªÍº ÍÒ¨..…....................…………………...ED862509016TH
20.Àѷøà ÀÑ·Ã..…....................…………………...ED849720129TH
21.¾ÑÅÅÀ á¨é§..…....................…………………...ED861911325TH
22.ǸÔÃÐ Âǧ..…....................…………………...ED839164571TH
23.Àѷøà ÀÑ·Ã..…....................…………………...ED849720132TH
24.Í´Ô¾§Èì ¤Ó..…....................…………………...ED718444145TH
25.ªÑ¹àÃÈ ¨Ôµµì..…....................…………………...TH01184MJbDp3b0
26.äªÂÇѲ¹ì ÊØ..…....................…………………...ED865612525TH
27.¾§Éì¾Ñ¹¸ì ࡵØ..…....................…………………...ED783381286TH
28.¹Ñ¹¾ÃËÁÁÒʵÃì..…....................…………………...ED780862814TH
29.͹ØÊóì á¨é§..…....................…………………...Em232570888TH
30.¨ÔÃÇѲ¹ì à¾ÕÂÃ..…....................…………………...ED828142663TH
31.µèÍÈÑ¡´Ôì ÀÙè..…....................…………………...ED862116632TH
32.Àѷøà ÀÑ·Ã..…....................…………………...ED849720115TH
33.·È¾§Éì..…....................…………………...ED658169580TH
34.·Ñ¡É촹Ѡ»ÃÐ..…....................…………………...ED847239926TH
35.­Ò³ÇØ²Ô ºØ­..…....................…………………...ED820873361TH
36.m-snop..…....................…………………...828278386213
37.¸ÇѪªÑ ÈÃÕ..…....................…………………...Em232569995TH
38.¾ÑÅÅÀ á¨é§..…....................…………………...ED861911311TH
39.ÁÔµ¡ÁÅ ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...ED833017093TH
40.¸§ªÑ á«è..…....................…………………...ED815687928TH
41.Íŧ¡µ ⾸Ô..…....................…………………...TH01184mhp4d3b0
42.àµèÒÁѧ¡Ã..…....................…………………...ED772797671TH
43.äªÂÇѲ¹ì ÊØ..…....................…………………...ED865612539TH
44.Àѷøà ÀÑ·Ã..…....................…………………...ED849720146TH
45.¹ÔÃѹ´Ã ÁÑè¹..…....................…………………...ED871904425TH
46.àªÒÇÑÈ áÇÇ..…....................…………………...ED839271981TH
47.ÃÔ³´Ò..…....................…………………...ED872620147TH
48.ÍÒ¹¹ àÍÕèÂÁ..…....................…………………...donm000249728ff
49.¡ÄÉ®Ò àªÕ§..…....................…………………...TH01184meyxw3b0
50.«ÙâÁè..…....................…………………...Em097748672TH
51.ºÍʵѹ..…....................…………………...Em097741952TH
52.Íѵ¤ÃҾŠ¶¹ÍÁ..…....................…………………...ED598195109TH
53.ÍÔ¨°ÔÁÒ..…....................…………………...ED856718633TH
54.¤Ù³ÊµÒ§¤ì..…....................…………………...ED872620306TH
55.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097735166TH
56.àªÒÇÑÈ áÇÇ..…....................…………………...ED839271978TH
57.¸¹ÒÀÃ³ì »Ô´..…....................…………………...ED785416601TH
58.©ÑµÃªÑ ÍÍ..…....................…………………...Eb933850486TH
59.ÍÀÔÇѲ¹ì ¡ÃÐ..…....................…………………...ED809254976TH
60.«ÒÅÒà»Ò..…....................…………………...Em097735081TH
61.ä¼· à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...ED811457941TH
62.»ÃдÔÉ°ì ¾Ñ¹¸Øì..…....................…………………...Eg980441817TH
63.¾Ã¾Ô·Ñ¡Éì ¹Ñ¹..…....................…………………...TH01184mcm7k8b0
64.¹¾Ãѵ¹ì ÃØ¡..…....................…………………...Eg283160670TH
65.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em041877985TH
66.soi22shop..…....................…………………...ED852160866TH
67.ÇáÃ..…....................…………………...ED868312975TH
68.¸¹´Å ǧÉì..…....................…………………...ED795525359TH
69.ÊÔ·¸ÔªÑ ·ÑÈ..…....................…………………...ED828143054TH
70.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em041878084TH
71.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ..…....................…………………...ED836518726TH
72.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em041878075TH
73.ÈÃÑ·¸Ò111..…....................…………………...ED832288585TH
74.¡Ò¹¡Ô¹ÃÕ..…....................…………………...Ej868278995TH
75.ÈÔÅÒ ÈÃÕ..…....................…………………...Ej010578835TH
76.¤³ÔÊÃì ÍÔÊ..…....................…………………...ED844816390TH
77.ÈÃÑ·¸Ò111..…....................…………………...ED832288611TH
78.ÈÃÑ·¸Ò111..…....................…………………...ED832288571TH
79.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097735210TH
80.«ÒÅÒà»Ò..…....................…………………...Em097735118TH
81.«ÒÅÒà»Ò..…....................…………………...Em097735064TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 16 ¡.Â. 2566 - 09:18 ¹.] #87318 (14/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 16 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 15 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÊÁÈÑ¡´Ôì Àѧ..…....................…………………...ED774956821TH
2.ÊØÃÈÑ¡´Ôì ÊØ¢..…....................…………………...ED759168190TH
3.¹Äµ á¡è¹..…....................…………………...ED862410665TH
4.ÊØ¸Õ ¨Ô..…....................…………………...TH01184MD0UP6B0
5.ÊØªÒ´Ò ´Õ..…....................…………………...TH01184MDP7W4B0
6.ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì Ê´Ø¡..…....................…………………...ED781493174TH
7.©ÇÕÇÃó ÀÙè..…....................…………………...ED853609563TH
8.¡Äɳì ÅÍÂ..…....................…………………...NWA200039857937
9.¹Ñ¹·¡Ò¹µì Êع..…....................…………………...TH01184M9QR16B0
10ÇÕÃÐÂØ·¸ ¡ØÁ..…....................…………………...KBNC200023554TH
11.¡ÄÉ³ì ©Ò..…....................…………………...ED831066159TH
12.ªÑª¸Ô´Ò À§..…....................…………………...ED686751080TH
13.ÃÔ³´Ò ¸Õ..…....................…………………...ED832278945TH
14.¹¹·À¾ àËÅèÒ..…....................…………………...ED741080064TH
15.Bank121..…....................…………………...ED824499715TH
16.ÊظÕ..…....................…………………...EB933822255TH
17.ÇÔ·ÂÒ áʧ..…....................…………………...TH01184ME6Q0B0
18.»¡Ã³ìà¡ÕÂõÔÏ..…....................…………………...ED782757080TH
19.ÂÈÇÃø³ì ¡ÅÔè¹..…....................…………………...ED850506922TH
20.ÇԪѠàµçÁ..…....................…………………...ED831206797TH
21.Á¹µìªÑ ÁØè§..…....................…………………...ED865402671TH
22.Í¹ØªÒ ©Ô¹..…....................…………………...ED819409669TH
23.¨ÃÑʾ§Éì ´Ø¨..…....................…………………...TNR5000269244GD
24.àÊÒÇÅÑ¡É³ì ·ÑÈ..…....................…………………...ED729281244TH
25.ÍÃØ³Õ »Ò..…....................…………………...ED843377065TH
26.¹ÃÒ¸Ô» ÈÃÕ..…....................…………………...EM117416433TH
27.¾Ôવ ºÑÇ..…....................…………………...ED870601145TH
28.ä¼· à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...ED837940706TH
29.ªØÁ¾Å ¢§..…....................…………………...ED798553685TH
30.ÍÃس »Ò..…....................…………………...ED843377096TH
31.ÇÃÇÔ·Âì ¾Ñ¹¸ì..…....................…………………...ED796374403TH
32.๵à àËÁÒÐ..…....................…………………...EJ329218197TH
33.ÊØ·¸ÔÈÑ¡´Ôì á¡éÇ..…....................…………………...EB913172074TH
34.³Ñ®°¡Ñ­­ì ºØ­..…....................…………………...EB913203307TH
35.ÍÃØ³Õ »Ò..…....................…………………...ED843377079TH
36.·ÃѾÂìÊÔ´Õ àÁ¦..…....................…………………...ED642796119TH
37.¸¹¡Äµ Ãѵ¹..…....................…………………...ED846421386TH
38.äµÃç¤ì ÍèÓ..…....................…………………...ED845154879TH
39.à¡Òþ ǧÈì..…....................…………………...ED813037173TH
40.àÊ¡ÊÃà »Ñ­..…....................…………………...ED553573812TH
41.ºÍʵѹ ..…....................…………………...EM097741776TH
42.·È¾§Éì ..…....................…………………...ED694876308TH
43.ÃéÒ¹´¹µÃÕÊÁÊع·Ã..…....................…………………...ED847818085TH
44.ÁÒÇÔ¹ ǧÈì..…....................…………………...ED864901667TH
45.»ÃÒÀ¹Ò àÁ×ͧ..…....................…………………...EB924287118TH
46.¨ÔÃÊÔ·¸Ôì ´Ó..…....................…………………...ED865721030TH
47.óªÑ áʧ..…....................…………………...ED745383220TH
48.ÂȾѷ¸ì ǧÈì..…....................…………………...ED845713215TH
49.¾ÔÈÁÑ ÍÔ¹..…....................…………………...EV716934605TH
50.ÈØÀ¡Ô¨ ÍÂÙè..…....................…………………...ED737969830TH
51.¹ÔÃѹ´Ã ÁÑè¹..…....................…………………...ED871900790TH
52.sagitarius..…....................…………………...ED831066162TH
53.ÍÒ¤Á ÍÒ..…....................…………………...ED835653985TH
54.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..…....................…………………...ED831086989TH
55.ÊÃÇÔ·Âì ¨Ôµ..…....................…………………...ED863404555TH
56.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´..…....................…………………...ED853609492TH
57.¾ÅÑ®°ì ºÇÃ..…....................…………………...LKL2000292621K9
58.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ..…....................…………………...TH01184MCU5J4B0
59.ARTMAN7007..…....................…………………...ED805788140TH
60.Ê¡¹ªÒ­ ÍÔ¹..…....................…………………...ED771836935TH
61.àÊ¡ÊÃà ¡ØÅ..…....................…………………...ED773964795TH
62.äÁè¨èÒª×èÍ..…....................…………………...ED860007060TH
63.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò..…....................…………………...ED856232634TH
64.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÊÔ¹..…....................…………………...ED796473255TH
65.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ..…....................…………………...EM097734642TH
66.«ÙâÁè..…....................…………………...EM097748139TH
67.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...EM097735104TH
68.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ..…....................…………………...EM097734727TH
69.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...EM097734687TH
70.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ..…....................…………………...EM097734713TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 15 ¡.Â. 2566 - 09:13 ¹.] #87315 (13/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 15 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.óķ¸Ôì Ãѵ¹..…....................…………………...ED794206708TH
2.Íŧ¡Ã³ì ºØ­..…....................…………………...ED859212069TH
3.¸Ò¹Õ à½×èͧ..…....................…………………...ED828836299TH
4.ÊØ·Ô¹ Åèͧ..…....................…………………...ED792959458TH
5.soi22shop..…....................…………………...ED852144157TH
6.ÊÁºÙÃ³ì ¨ÔµÃ..…....................…………………...ED214871569TH
7.à©ÅÔÁà¡ÕÂÃµÔ ÍÃÑ­..…....................…………………...ED805651858TH
8.ÊÒÁö ÊÇÒÂ..…....................…………………...ED603717105TH
9.¸¹Ò ¹Ôµ..…....................…………………...ED832323171TH
10.»Ñ­­Ò ¡Ò..…....................…………………...ED054280839TH
11.ÊѹµÔ Çѹ..…....................…………………...EB912723751TH
12.ªÇÅÔµ ©èÓ..…....................…………………...ED772093584TH
13.¾§Éìà·¾ ÈÃÕ..…....................…………………...ED802734448TH
14.¸¹¾§Éì »ÃÐ..…....................…………………...ED816948899TH
15.watthana Bangbai..…....................…………………...ED793881485TH
16.óķ¸Ôì ÇÃ..…....................…………………...ED53699227TH
17.ÊÁ¤Ô´ ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...ED728248247TH
18.¸Ò¹Ô· ­Ò³..…....................…………………...ED856043026TH
19.ºÃþµ ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...ED801896210TH
20.ÍØ´Á µÃÕ..…....................…………………...ED832350150TH
21.ÇÑÅÅÀ ÊØ´..…....................…………………...ED815678458TH
22.·ÇժѠµÑé§..…....................…………………...ED832350248TH
23.ÃѧÊÃÃ¤ì ·Í§..…....................…………………...ED700432243TH
24.¨Ñ¡ÃÕ ÂÔè§..…....................…………………...ED784523241TH
25.¨Ñ¡Ã¡Äɳì à¤éÒ..…....................…………………...ED829922665TH
26.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ¾Ñ²¹ì..…....................…………………...ED812486017TH
27.ÊØ¡ÃÕ ..…....................…………………...ED771773149TH
28.ÊØ·¸Ò àÊÃÔÁ..…....................…………………...ED831065710TH
29.ÍÃØ³Õ »Ò..…....................…………………...ED852143908TH
30.¹ÔÃصµì ࡵØ..…....................…………………...ED785712825TH
31.à·¾ ..…....................…………………...EB97036981TH
32.¾§ÈìÈÃѳÂì ¡Ò­..…....................…………………...ED864501148TH
33.ºÑ­­Ò ¨éÍÂ..…....................…………………...EG371319303TH
34.ÃØè§âè¹ì Ê´Ò..…....................…………………...EM001818604TH
35.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹..…....................…………………...EM097746314TH
36.ÍѤÃà´ª á´§..…....................…………………...ED801584821TH
37.óÃѵ¹ì ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...ED79694998986TH
38.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ..…....................…………………...EF105314644TH
39.pakin10..…....................…………………...ED821065746TH
40.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹..…....................…………………...EM097746305TH
41.Çþ¨¹ì à»ÃÁ..…....................…………………...ED831775008TH
42.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì ¾Ð..…....................…………………...TH01184M95R82B0
43.¾ÔÁ¾ìྪà ..…....................…………………...EM386887072TH
44.¹ÔµÔ¸Ã ËÇѧ..…....................…………………...EJ339804687TH
45.»ÃԾѵà ¤Ô´..…....................…………………...KBNTU00025244CA
46.͸ÔÇѲ¹ì ÊØ..…....................…………………...ED814014443TH
47.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ÈÃÕ..…....................…………………...EB912781564TH
48.ÇÔ·Øà ÈÔ..…....................…………………...ED854824775TH
49.ÊÔ·¸Ô¾Ã Íѧ..…....................…………………...ED724036794TH
50.·Ã§¾Å ¡Ñ¹..…....................…………………...OB021465968TH
51.ÊÃÒÇظ ¨ÔµÃ..…....................…………………...TH01184M42VH4B0
52.͹ØÊóì á¨é§..…....................…………………...EM232562997TH
53.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹..…....................…………………...ED845712590TH
54.ÈÃÑ­­Ù ¹·Õ..…....................…………………...ED859422500TH
55.ÍÃØ³Õ »Ò..…....................…………………...ED852143925TH
56.¸¹¾Å ¸Ñª..…....................…………………...TH01184M7KA64B0
57.¾ÑÅÅÀ á«è..…....................…………………...ED851132695TH
58.³Ã§¤ì á¡éÇ..…....................…………………...EM135386256TH
59.¡ÔµµÔ¤Ø³ Ãѵ¹..…....................…………………...ED640127743TH
60.ÊÁÂÈ ÈÃÕ..…....................…………………...ED774479702TH
61.àÃÇѲ¹ì ǧÉì..…....................…………………...66850778833713
62.³Ñ°ÈÑ¡´Ôì ºØ­..…....................…………………...ED819748715TH
63.¨ÃÑŪÑ Ëéǧ..…....................…………………...ED410293905TH
64.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ..…....................…………………...ED838318223TH
65.¡ÔµµÔ¾§Èì á¨é§..…....................…………………...EM232562949TH
66.ºÑ³±Ôµ ÊÐ..…....................…………………...ED684577882TH
67.ÍÓ¹Ò¨ ÈØ¢..…....................…………………...ED836773785TH
68.«ÙâÁè ..…....................…………………...EM097747575TH
69.äÁè¨èÒª×èÍ..…....................…………………...EM302433395TH
70.ÇԹѠÊØ¢..…....................…………………...MAHA0003390018Q
71.ÈØÀªÑ ÍèÓ..…....................…………………...ED784428356TH
72.ä¼· à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...ED517196526TH
73.¾ÔÁ¾ìྪà ..…....................…………………...EM086887086TH
74.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³..…....................…………………...EK118728675TH
75.«ÒÅÒà»Ò..…....................…………………...EM097734608TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 14 ¡.Â. 2566 - 09:22 ¹.] #87311 (12/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 13 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.áʧªÑ ÈÃÕ..…....................…………………...ED779386004TH
2.à©ÅÔÁà¡ÕÂÃµÔ ÍÃÑ­..…....................…………………...ED805660829TH
3.¾§Éì¾Ñ²¹ì ªéÒ§..…....................…………………...ED848404933TH
4.ÊØÃÔÂѳËì ÈÃÕ..…....................…………………...ED809360419TH
5.¹¾´Å ¡ÅÔè¹..…....................…………………...EJ754888345TH
6.ª¹Ô¹·Ã ÍÔ§..…....................…………………...ED834086047TH
7.ÇѪÃ..…....................…………………...ED730440932TH
8.๵깡 ¡ÅÔè¹..…....................…………………...ED842712803TH
9.ÊÁ¤Ô´ ªÔ§..…....................…………………...ED666391609TH
10.ÃØè§ÍÃس àµ..…....................…………………...ED652144531TH
11.¸ÇѪªÑ ÊØ¢..…....................…………………...ED830931727TH
12.ÊØÃÔÂѳËì ÈÃÕ..…....................…………………...ED809360436TH
13.ÈÃѳÂìªÑ ¾Ã..…....................…………………...ED767539975TH
14.äªÂÇѲ¹ì ÍÒ..…....................…………………...ED82513445TH
15.ÍÃÍØÁÒ ÍÐ..…....................…………………...ED009456849TH
16.ÊØÃÔÂѳËì ÈÃÕ..…....................…………………...ED809360440TH
17.¾Ø²Ô¾§Éì ¡Ó..…....................…………………...EB924261464TH
18.¡ÄµÔ¹ ªÁ..…....................…………………...ED586715795TH
19.ÊÒÂѹµì ÇÃ..…....................…………………...ED839217985TH
20.¢éÒǵéÁ¾ÔÈÁÑÂ..…....................…………………...EM09771319TH
21.ÊØÃÔÂѳËì ÈÃÕ..…....................…………………...ED809360422TH
22.ÇѪþŠªÑÂ..…....................…………………...EN483813567TH
23.»³Ô¸Ò¹ ..…....................…………………...ED846141973TH
24.¹Ñµ¶¾Å ¼Ùé..…....................…………………...ED815219695TH
25.àʹèËì àÁ×ͧ..…....................…………………...EH779164648TH
26.¤ÕÃÕÃѵ¹ì ¡ÔÁ..…....................…………………...ED841516776TH
27.¸ÕÃÀÑ·Ã ¼èͧ..…....................…………………...ED783565917TH
28.waraiee..…....................…………………...EM231194063TH
29.¡ÃѳÂì¾Å ÇزÔ..…....................…………………...ED598826352TH
30.ÈØÀªÑ ÍèÓ..…....................…………………...ED784437888TH
31.àÍ ËéÇ¢ÇÒ§..…....................…………………...TH01184M4K899B0
32.»ÔÂÒÀÑÊÃì ¤Ó..…....................…………………...EM267803833TH
33.ÊÒÃÔ¡Ò ¡ÒÈ..…....................…………………...PYP17400002175
34.Êؾ¨¹ì ÃѪ..…....................…………………...SXF572800004230
35.¾Ñ²¹ìÇÃÔÈ ¾§Éì..…....................…………………...ED804240842TH
36.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÊÔ¹..…....................…………………...ED796458085TH
37.ÈÃÑ­­Ù ¹·Õ..…....................…………………...ED859414605TH
38.¸¹¾Å ¸Ñª..…....................…………………...TH01184M20ND6B0
39.ÊØ·ÑÈ¹ì ¾Ø¡..…....................…………………...TH01184M19U56B0
40.Á³à¸ÕÂà ¡Ò..…....................…………………...ED701130394TH
41.ÍÀÔªÒµÔ ÊÕ..…....................…………………...ED821236794TH
42.ÈÔêÑ ¡Äµ..…....................…………………...ED441695294TH
43.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ..…....................…………………...EF105279341TH
44.¡ÄµÔà´ª ËÑÇ..…....................…………………...TH01184M4GD7B0
45.Alex ¸Ñ¹ÂÁÑÂ..…....................…………………...TH01184M4EAP1B0
46.àªÔ§ªÒ ¡ÃÐ..…....................…………………...EG643741377TH
47.ÍѤÃÔ¹·Ãì âÇ..…....................…………………...ED843722594TH
48.⪤´Õ Ê¡ØÅ..…....................…………………...ED787252432TH
49.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì..…....................…………………...ED861902592TH
50.¹éÓáÁèÍÒÂ..…....................…………………...TH01184M3HWY9B0
51.ÊÁÀ¾ ..…....................…………………...ED802734235TH
52.»ÒÅÔµÒ ..…....................…………………...ED846131313TH
53.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ..…....................…………………...TH01184M3DN52B0
54.¡ÒÃسÂì ¡Ã..…....................…………………...ED020027658TH
55.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...EM097734157TH
56.«ÒÅÒà»Ò..…....................…………………...EM097734126TH
57.¾ÔªÔµ à¨ÃÔ­..…....................…………………...EM232565962TH
58.Ê˾ÃËÁ ÁÒ..…....................…………………...ED806969934TH
59.«ÙâÁè..…....................…………………...E?097747306TH
60.Á¹ÑÊ ÀÙè..…....................…………………...ED853612315TH
61.ÊØÀÒÇ´Õ Ë§Éì..…....................…………………...ED016936488TH
62.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹ ..…....................…………………...EM091745628TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 13 ¡.Â. 2566 - 09:20 ¹.] #87307 (11/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 13 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 12 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.àÇÊáÎÁ..…....................…………………...EM097755245TH
2.ÊÑ­­Ò..…....................…………………...ED838406784TH
3.¾ÑªÃ¾Å µèÒ§..…....................…………………...TH01184KZF6S6B0
4.»ÃШѡÉì ·ÃѾÂì..…....................…………………...EF557812671TH
5.³Ã§¤ìÄ·¸Ôì ·Í§..…....................…………………...ED829083051TH
6.ʹ..…....................…………………...OB287214974TH
7.ÀÒ¹ÔªÒ ¨Ò..…....................…………………...ED834247654TH
8.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ÈÃÕ..…....................…………………...EB912210403TH
9.¡ÄÉ®Ò â·¹..…....................…………………...ED848616779TH
10.³Ñ°ÇѲ¹ì à·Õ¹..…....................…………………...828276419331
11.ÇÔ·Ôµ ÍÑÈ..…....................…………………...ED832282375TH
12.¾ÔªÔµ »Ñ·..…....................…………………...ED414281899TH
13.ÊØ¸Õ à¾ªÃ..…....................…………………...ED808077719TH
14.ÇزԾ§Èì à©ÅÔÁ..…....................…………………...ED846407438TH
15.¾ÅÒ¸Ô» ÇѲ..…....................…………………...ED777171615TH
16.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ..…....................…………………...TH01184KYR978B0
17.ÇÕÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¨Ô..…....................…………………...TH01184KWXHN8B0
18.äªÂÇѲ¹ì à¨ÃÔ­..…....................…………………...RSH3000151273EB
19.´¹Ñ ¾ÅѺ..…....................…………………...ED558575761TH
20.»ÃÔ­­Ò »ÃÕ..…....................…………………...EM001818207TH
21.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ..…....................…………………...ED836421599TH
22.³°¹¹·ì ªÔµ..…....................…………………...TH01184KTYSFU3B0
23.³Ñ°ªÒ¹Ñ¹·ì µÑé§..…....................…………………...828261575654
24.ÇÕÃÐÂØ·¸ ¡ØÁ..…....................…………………...KBNC2000233734C
25.¡ÄÈ ÈÃÕ..…....................…………………...ED813607025TH
26.¹Ñ¹¾ÃËÁÁÒʵÃì..…....................…………………...ED780849804TH
27.³Ñ°ÇѲ¹ì ÍÔ¹..…....................…………………...ED742090142TH
28.ÍÀÔªÒµÔ ÊÕ..…....................…………………...ED821244464TH
29.»³Ô¸Ò¹ ¾§Éì..…....................…………………...ED824907220TH
30.ºÍʵѹ ..…....................…………………...EM097740869TH
31.¸Ñ¹ÇÒ ÊÒÃ..…....................…………………...EB933351035TH
32.¡ÃÑ­ Çѧ..…....................…………………...ED852720614TH
33.ÍÓ¹Ò¨ ÈØ¢..…....................…………………...ED836753874TH
34.À³ ³ ¹¤Ã..…....................…………………...ED860403525TH
35.µÑéÁ¾ÔÈÁÑÂ..…....................…………………...EM097712899TH
36.¨ÔÃÒÇØ²Ô à¡µØ..…....................…………………...ED772166220TH
37.ÀÒ¹ÔªÒ ¨Ò..…....................…………………...ED834247668TH
38.³Ãѳ ÍØè¹..…....................…………………...ED754527770TH
39.ÀѷþŠÈÔ..…....................…………………...ED764796484TH
40.·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸..…....................…………………...ED771565968TH
41.Á§¤Å àÅÔÈ..…....................…………………...ED815674685TH
42.ÃѡɾŠÍÒ..…....................…………………...ED002946715TH
43.¨Ñ¡Ã¡ÄÉ ·Í§..…....................…………………...ED833516845TH
44.Á¹ÑÊ ÀÙè..…....................…………………...ED801894845TH
45.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹..…....................…………………...ED834806375TH
46.⪵ÔÇѲ¹ì àÍ¡..…....................…………………...ED696296456TH
47.ªØµÔà·¾ ÁÐ..…....................…………………...ED703389748TH
48.ÊØà·¾ ·Õ..…....................…………………...ED751763933TH
49.¨ÃÑŪÑ Ëéǧ..…....................…………………...ED410293106TH
50.ÊéÁËÂØ´..…....................…………………...EM097745044TH
51.»ÒÅÔµÒ ..…....................…………………...ED846130468TH
52.¾ÃÇÔÀÑ·Ãì »ÀÑÊ..…....................…………………...ED813080525TH
53.⪵ÔÇÔ·Âì àÍ¡..…....................…………………...ED696296460TH
54.Á¹Ñʹѹ·ì ¹èÒ..…....................…………………...ED841959195TH
55.¸¹ÇѲ¹ì ·Ç¹..…....................…………………...828276935290
56.·È¹Ã Ä·¸Í..…....................…………………...TH01184KYTDK6B0
57.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..…....................…………………...ED831071746TH
58.¾Å¡Äµ ¡Ñ­..…....................…………………...ED824116708TH
59.ÊÊÔ¹ Ëéͧ..…....................…………………...ED760481958TH
60.ÊØÃÐªÒµÔ à·¾..…....................…………………...EU513610715TH
61.ÍÓ¹Ò¨ à¹ÒÇì..…....................…………………...ED521197514TH
62.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹..…....................…………………...ED834806353TH
63.ÍÁµÐ ËÒ­..…....................…………………...ED712493457TH
64.ÊÁÀ¾ ǧÉì..…....................…………………...EJ499763143TH
65.«ÙâÁè..…....................…………………...EM097711125TH
66.¾Õþ§Éì ÁÕ..…....................…………………...ED787826808TH
67.à¨ÃÔ­ÈÑ¡´Ôì ÍÙè..…....................…………………...ED795668879TH
68.µÐÇѹ ºÃÃ..…....................…………………...ED777165901TH
69.ÊØÃÈÑ¡´Ôì ËÅÑ¡..…....................…………………...EW004586921TH
70.¾¹Á¾Ã ÍÔ¹..…....................…………………...ED821054522TH
71.ÀÒ³ØÇѲ¹ì ÈÔ..…....................…………………...ED622162457TH
72.ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ÊÁ..…....................…………………...ED770697123TH
73.ÇÕÃÐÂØ·¸ ¨Ô¹..…....................…………………...EB911671341TH
74.ࡵØÇÃÔ¹·Ãì ÊØ..…....................…………………...EM232569085TH
75.¶¹ÍÁ à¾ÕÂÃ..…....................…………………...EJ668205193TH
76.àªÒÇÇÑÈ áÇÇ..…....................…………………...ED839217209TH
77.¹Ñ·ÁÅ ´Í¹..…....................…………………...EB912131881TH
78.ÍØà·¹ ¾ÅÒ..…....................…………………...ED805649894TH
79.¾§Éì¾Ñ¹¸ì ࡵØ..…....................…………………...ED783348943TH
80.Çèѡà ͸Ô..…....................…………………...ED663748768TH
81.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...EM097733956TH
82.¢¨ÃÇÔ·Âì ºéÒ¹..…....................…………………...EM100335055TH
83.»Ñ­­Ò áʧ..…....................…………………...EM232565097TH
84.ÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸Øì à¡è§..…....................…………………...ED811243124TH
85.¨ÔÃÊÔ·¸Ôì ´Ó..…....................…………………...ED822569609TH
86.¸¹¾Å ÊÕ..…....................…………………...ED026582175TH
87.Êؾ¨¹ì ǧÈì..…....................…………………...ED755370512TH
88.à´ªÒÇѵ àÊÃÔÁ..…....................…………………...EH721372390TH
89.¨ÓàÃÔ­ ¹Ò..…....................…………………...ED577997983TH
90.ª¹ÔÊÒ àÍÕéÂÇ..…....................…………………...ED809252388TH
91.Á§¤Å àÅÔÈ..…....................…………………...ED815674663TH
92.ÊØÃÈÑ¡´Ôì àÇÕ§..…....................…………………...ED590851577TH
93.àÊ¡ÊÃà ¡ØÅ..…....................…………………...ED675488685TH
94.¨Ñ¡Ã¡Äª ¤Ø³..…....................…………………...ED833531272TH
95.ÇѪÃо§Éì ¶¹ÍÁ..…....................…………………...EH175992758TH
96.àÍ¡¾§Éì §..…....................…………………...ED777180475TH
97.Ê׺ÈÑ¡´Ôì ¡ÒÃ..…....................…………………...ED752268710TH
98.ÀÒÊ¡Ã Âѧ..…....................…………………...ED795731112TH
99.ÍءĪ à¤Ã×Í..…....................…………………...ED786949672TH
100.¸§ªÑ á«è..…....................…………………...EH490909844TH
101.ªÒ¤Ã ªÙ..…....................…………………...ED725153077TH
102.ÊØ·Ô¹ Åèͧ..…....................…………………...ED792964682TH
103.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...EM097733972TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 12 ¡.Â. 2566 - 09:13 ¹.] #87304 (10/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 12 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 11 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¹Ô¾¹¸ì ..…....................…………………...ED836658330TH
2.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÊÔ¹ ..…....................…………………...ED796445935TH
3.»ÃÐàÊÃÔ° á¡éÇ ..…....................…………………...ED83673425TH
4.à͹¡ àÊ×Í ..…....................…………………...ED841971965TH
5.·È¾§Éì ..…....................…………………...ED814332282TH
6.¨ÔÃà´ª ǧÉì ..…....................…………………...RL806825025
7.ºØ­ÅéÍÁ Á§ ..…....................…………………...ED682267503TH
8.ÈÃѳÂÙ ·Í§ ..…....................…………………...ED830448576TH
9.ä¾âè¹ì ¾§Éì ..…....................…………………...ED862100907TH
10.¸Äµ ÁÕ ..…....................…………………...EM231191359TH
11.à¾ÔèÁ¾Ù¹888 ..…....................…………………...EJ012993652TH
12.»Í ¨Ñ¹ ..…....................…………………...ED703389028TH
13.âÍÀÒÊ ¢èÒ ..…....................…………………...EM136547255TH
14.äµÃç¤ì ÍèÓ ..…....................…………………...ED811888524TH
15.¾ÔàªÉ° àÍÕèÂÁ ..…....................…………………...ED784132634TH
16.ÃبÔÃÒ ¹Ò¤ ..…....................…………………...ED835339621TH
17.·ÃѾÂìÊÔ´Õ àÁ¦ ..…....................…………………...ED642792987TH
18.ÈÃѳÂÙ ·Í§ ..…....................…………………...ED830448580TH
19.ÊÁÈÑ¡´Ôì ÊØ ..…....................…………………...ED813009861TH
20.ÊØ·¸Ô¹Ñ¹·ì ÊØ· ..…....................…………………...ED856712539TH
21.·È¾Ã Ä·¸Ô ..…....................…………………...TH01184KQKG32B0
22.»ÃШѡÉì ªØèÁ ..…....................…………………...TH01184KGS3R6B0
23.¸¹¾Å ¸Ñª ..…....................…………………...TH01184KHUQH6B0
24.ÀÙàÁÈ ¹ÇÅ ..…....................…………………...TH01184KQ7HF0B0
25.ºÑ­ªÒ ·Í§ ..…....................…………………...ED81684000TH
26.³Ã§¤ìà´ª à¾çª ..…....................…………………...ED842306819TH
27.»¡Ã³ì ..…....................…………………...ED829081665TH
28.¸ÇѪªÑ ÈÃÕ ..…....................…………………...ED837428871TH
29.ÍÒ¹¹·ì àªÊÇì ..…....................…………………...ED739436590TH
30.·ÇÕ »Ñ­ ..…....................…………………...ED754486885TH
31.§ÂÈ ÊÁѹ ..…....................…………………...ED816919787TH
32.àÃÇѵ ¤ÅéÒ ..…....................…………………...EF452111541TH
33.¡ÁŪ¹¡ ¡ØÅ ..…....................…………………...ED843622295TH
34.¡ÄɳР¨Ô ..…....................…………………...ED716338890TH
35.angle99 ..…....................…………………...ED608889558TH
36.ºØ­º§ ÈÃÕ ..…....................…………………...ED847241068TH
37.ÊØ·Ô¹ Åèͧ ..…....................…………………...ED792917719TH
38.³Ñ°´¹Ñ ÇèÒ¹ ..…....................…………………...ED820479401TH
39.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´ ..…....................…………………...ED801893108TH
40.ÈÃÑ­­Ù ¹ÁÕ ..…....................…………………...ED859411970TH
41.¸ÇѪªÑ à¤Ã×Í ..…....................…………………...ED836512856TH
42.äÁè¨èÒª×èÍ ..…....................…………………...ED830231296TH
43.ªÔ¹¡Ã ¤Ó ..…....................…………………...ED659459328TH
44.kankanmol ..…....................…………………...ED830644709TH
45.ÊÒâè¹ì Êǹ ..…....................…………………...ED79257082TH
46.ÇÔ·ÂÒ Çѹ ..…....................…………………...TH01184KQRME6B0
47.ªÒµÃÕ ¨Í¹ ¡ÃÐâ·¡ ..…....................…………………...LTP124600001552
48.ÁÒÇÔ¹ ..…....................…………………...ED806190295TH
49.³Ñ°ÇѲ¹ì à·Õ¹ ..…....................…………………...828270530861H
50.ÃÑ°¹Ñ¹·ì ¾§Èì ..…....................…………………...ED836746269TH
51.¡ÕÃµÔ ÊØ ..…....................…………………...ED855702305TH
52.ÇزÔÈÑ¡´Ôì ÇÕ ..…....................…………………...ED834245857TH
53.ÇÒÃز ¨Ñ¹ ..…....................…………………...ED794426726TH
54.¾ÑÅÅÀ á¨é§ ..…....................…………………...ED750286092TH
55.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì ..…....................…………………...ED861901212TH
56.ÍÒ¹¹·ì àÍÕèÂÁ ..…....................…………………...DONM000248436VH
57.ÍÃس àÅÔÈ ..…....................…………………...TH01184KCXUG3B0
58.àÇÊáÎÁ ..…....................…………………...EM097754704TH
59.ËÔÁ¾Ò¹µì ÁØè§ ..…....................…………………...ED848506858TH
60.¢éÒǵéÁ¾ÔÈÁÑ ..…....................…………………...EM097712125TH
61.¹¾ÊÔ·¸Ôì ¶Ò ..…....................…………………...ED792277321TH
62.¨ÃÑ­ ÍÒ ..…....................…………………...TH01184KKU11480
63.ÃѪªÒ¹¹·ì ..…....................…………………...TH01184KJ9JQ6B0
64.¹éÓáÁèÍÒ ..…....................…………………...TH01184KD2P84B0
65.ࡵØÃÔ¹·Ãì ÊØ ..…....................…………………...EM232568345TH
66.¸ÇѪªÑ ¸Ô ..…....................…………………...PINK000272908HH
67.ÊÁÈÑ¡´Ôì »ÀÑÊ ..…....................…………………...TH01184KQ5162B0
68.»³Ô¸Ò¹ ¾§Éì ..…....................…………………...ED577996563TH
69.ÇÔÇѲ¹ì ª¹Ð ..…....................…………………...ED844708483TH
70.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ..…....................…………………...EM097733457TH
71.¨ÔµÃ¹ÔÇѵà Áèǧ ..…....................…………………...ED793710503TH
72.¸¹Ò ྪà ..…....................…………………...ED819216703TH
73.¾ÔÁ¾ìྪà ..…....................…………………...EM86886973TH
74.ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì µÃÐ ..…....................…………………...ED843130676TH
75.ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì µÃÐ ..…....................…………………...ED843130438TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 11 ¡.Â. 2566 - 09:16 ¹.] #87301 (9/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 11 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 9 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÊÁ¨ÔµÃ à¡×éÍ..…....................…………………...ED705666174TH
2.³Ñ°¾§Éì ¹Ò..…....................…………………...ED830808566TH
3.ÊØ¡Ô¨ »Ôè¹..…....................…………………...ED828128074TH
4.»³Ô¸Ò¹ ..…....................…………………...ED779059905TH
5.͹ÔÃظ ÅÐ..…....................…………………...ED830643080TH
6.¾ÔÉ³Ø à¨ÃÔ­..…....................…………………...TH01184KAR502B0
7.¢¨Ã ¤§..…....................…………………...ED853812263TH
8.ÊØÇÔ·Âì ÈÃÕ..…....................…………………...ED826432186TH
9.·ÇÕÈÑ¡´Ôì á«è..…....................…………………...ED715679685TH
10.ÀÙǹÒö àª×éÍ..…....................…………………...ED856710303TH
11.Íѧ¡Ùà àΧ..…....................…………………...ED814187599TH
12.Êؾ¨¹ì áʧ..…....................…………………...ED825153477TH
13.ÇÃÑ­­Ù ¨Ãا..…....................…………………...ED836672455TH
14.¾ÅÑ®°ì ºÇÃ..…....................…………………...LKL2000291275ZH
15.ªÔ´ªÑ àÍ×éÍ..…....................…………………...ED814499472TH
16.ÍÓ¹Ò¨ à¹ÒÇì..…....................…………………...ED583162550TH
17.»ÃÐàÇ·Âì ÊØ´..…....................…………………...ED751771047TH
18.¹Ñµ¶¾Å ¼Ùé..…....................…………………...ED777159755TH
19.ÊѹµÔ àËÅèÒ..…....................…………………...ED784644046TH
20.ÇÕÃÐ ÈÃÕ..…....................…………………...ED777159804TH
21.¨èÒª×èÍäÁèªÑ´..…....................…………………...ED730437955TH
22.¹¹·ªÑ ÇÔ..…....................…………………...ED764193784TH
23.¾§ÉìÊØÇѲ¹ì ¡§..…....................…………………...ED727834135TH
24.»°Á¾§Éì ÈÔ..…....................…………………...EM222160061TH
25.»ÒÅÔµÒ..…....................…………………...ED779059888TH
26.»°Á¾Ñ²¹ì ·ÃѾÂì ..…....................…………………...ED750279975TH
27.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì ºØµÃ..…....................…………………...ED709556072TH
28.ª­Ò³ì¹Ñ¹·ì ·Ñº..…....................…………………...EF54100681TH
29.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹..…....................…………………...ED769779015TH
30.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ..…....................…………………...EM232562348TH
31.»ÃШѡÉì ÈÃÕ..…....................…………………...ED630361980TH
32.¾ªÃ ºØµÃ..…....................…………………...ED849710475TH
33.ÇԪѠà´..…....................…………………...EB911740444TH
34.ÇѪÃÔ¹·Ãì ¡Ñ¹..…....................…………………...ED677492002TH
35.ÊÁÔ§ ÈÃÕ..…....................…………………...ED001398270TH
36.³Ã§¤ìà´ª à¾çªÃ..…....................…………………...ED842316189TH
37.³Ã§¤ìà´ª à¾çªÃ..…....................…………………...ED842316175TH
38.ÊÁªÒ ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...782838384
39.¸Ñ­­ÇØ²Ô ·Í§..…....................…………………...ED797862243TH
40.â¸Թ ·Í§..…....................…………………...TH01184KAWDW9B0
41.°Ò»¹Ò àÍÕèÂÁ..…....................…………………...ED812696660TH
42.ä¼· à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...ED811461186TH
43.¤Ø³ÒÊÔ¹¸ì àÅÔÈ..…....................…………………...ED807715468TH
44.·Ã§¾Å ¡Ñ¹..…....................…………………...ED713624975TH
45.ÈØÀªÑ ÍèÓ..…....................…………………...ED784436817TH
46.¾§Èì·Ñ ÇѲ..…....................…………………...ED722842069TH
47.»¹Ñ´´Ò ËÙ..…....................…………………...ED796363326TH
48.¹ÔÈÇѲ¹ì ºÃÃ..…....................…………………...ED823925788TH
49.¾ÔÁ¾ìྪà ..…....................…………………...EM086886960TH
50.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...EM097733465TH
51.ä¼· à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...ED811461209TH
52.¾ÔÁ¾ìྪà ..…....................…………………...Em086886956TH
53.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...EM086886942TH
54.ºÃÔÉÑ·à¾ÔèÁ¾Ùà áÍ´ÇÒ¹«ì ¨Ó¡Ñ´..…....................…………………...EJ132117533TH
55.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...EM097733412TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 09 ¡.Â. 2566 - 09:02 ¹.] #87296 (8/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 9 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 8 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÇزԾ§¤ì ¨Ñ¹.…....................…………………...Em250717911TH
2.¸Ò¹Õ à¿×èͧ..…....................…………………...ED828831915TH
3.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è..…....................…………………...ED832314339TH
4.¤ÁÊѹ àÃ×͹..…....................…………………...pex090100039374
5.·ÇÕÈÑ¡´Ôì á«è..…....................…………………...ED715678469TH
6.¹¤Ã ͧ¤ì..…....................…………………...ED790989837TH
7.Í´ÔÈÑ¡´Ôì ¾Õ..…....................…………………...ED796150374TH
8.¸¹´Ôµ¶ì ÊÔ¹..…....................…………………...TH01184k6hg57b0
9.¾ÔªÔµ à¨ÃÔ­..…....................…………………...ED847104005TH
10.ä¾âè¹ì ¾§Éì..…....................…………………...ED820490150TH
11.ºØ­¸ÃÃÁ ¶Ò..…....................…………………...ED792561666TH
12.ÊÁ¤Ô´ ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...ED819741791TH
13.¨µØç¤ì ÈÃÕ..…....................…………………...ED718852060TH
14.ÃéÒ¹á¨ç¤àªÕ§´ÒÇ..…....................…………………...Ej506383559TH
15.¾Å¡Äµ ¡Ñ­..…....................…………………...ED824113627TH
16.â©Á©Ò ¡Í..…....................…………………...TH01184k7ruy5b0
17.·ÂÒ¡Ã ÁËÒ..…....................…………………...ED800445117TH
18.ÊØàÁ¸ ÂÔÁ..…....................…………………...TH01184k6gb76b0
19.¸ÕÃÐÇѲ¹ì ¡ÄÉ´Ò¡Ã..…....................…………………...TH01184k7yuh9b0
20.¤Á¡ÃÔª µÑ§..…....................…………………...TH01184k71n73b0
21.¸¹ÇѲ¹ì äªÂ..…....................…………………...ED827407378TH
22.ÈØÀÇѲ¹ì Íѧ..…....................…………………...ED802255827TH
23.»ÔÂÒÀÑÊÃì ¤Ó..…....................…………………...Em267839548TH
24.Í¹ØªÒ ÊÁ..…....................…………………...ED791024754TH
25.»ÃШѡÉì ªØèÁ..…....................…………………...ED829413455TH
26.à¨É®Ò ÍèÇÁ..…....................…………………...ED798268036TH
27.soi22shop..…....................…………………...ED852103943TH
28.¸Äµ ÁÕ..…....................…………………...Em231188505TH
29.ÍÒ·ÔµÂì áʧ..…....................…………………...ED806173394TH
30.ºØ­ÅéÍÁ Á§..…....................…………………...ED828422955TH
31.à¨ÃÔ­ ÍÔ¹..…....................…………………...ED793819911TH
32.»ÃШѡÉì ªØèÁ..…....................…………………...ED829413478TH
33.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ªèÍ..…....................…………………...ED606372823TH
34.·È¾§Éì..…....................…………………...ED782544779TH
35.»Ãо¹¸ì ´Ç§..…....................…………………...ED812979856TH
36.ÍÑÉ®ÒÇØ²Ô ¤§..…....................…………………...ED783346806TH
37.ÍÒ¤Á ÍÒÃÂ..…....................…………………...ED596067932TH
38.ÁØ¡ ÀÙà¡çµ..…....................…………………...ED621845145TH
39.ÇÒÊ¹Ò ÃØè§..…....................…………………...ED814330383TH
40.ÊѹµÔ àËÅèÒ..…....................…………………...Eb775391105TH
41.͹ÃæÔÂÒ ¾Ãó..…....................…………………...Em276503140TH
42.ÍÒªÐÃÕ ´Õ..…....................…………………...Eb911308450TH
43.ÊÁÀ¾ ǧÉì..…....................…………………...Ej499763174TH
44.ÊÃÃྪ­ ¢Ø¹..…....................…………………...ED790989505TH
45.¡ÄɳР¡Í§..…....................…………………...ED627546025TH
46.ÊÁ¾Å ¨§..…....................…………………...ED777163857TH
47.ÇÃÃ³Ò á»é¹..…....................…………………...ED758796763TH
48.¾ÔÃСҹµì ÊÁ..…....................…………………...ED786363525TH
49.ÊÃÇÔ·Ã ¨Ôµ..…....................…………………...ED835470165TH
50.¸¹Ò ¹ÔµÂ..…....................…………………...ED758587685TH
51.ǪÔÃÇÔª­ì ¨Ù..…....................…………………...ED697651365TH
52.ÈÑ¡´ÔìªÑ ÈÔÃ..…....................…………………...ED745599265TH
53.¸¹Ò ¹ÔµÂ..…....................…………………...ED758587677TH
54.àʹÕÂì ËÒ­..…....................…………………...ED747551739TH
55.¾ÃªÑ ¡Í..…....................…………………...863145843766
56.¹¾´Å ºØ­..…....................…………………...Eg731208645TH
57.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹..…....................…………………...ED844072820TH
58.¹Ñ¹·¾Å ÍÑÈ..…....................…………………...ED845130104TH
59.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ..…....................…………………...TH01184k6wpe6b0
60.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ..…....................…………………...TH01184k6wjv9b0
61.¸¹´Å ǧÉì..…....................…………………...ED795521241TH
62.zitthinan..…....................…………………...ED749682034TH
63.¾Ø·¸Á¹µì ´èÒ¹..…....................…………………...Eb939132700TH
64.ÍÑÈÇÔ¹ ÍÔèÁ..…....................…………………...btcn00002094883
65.ÁÂØÃÕ ªÑ§..…....................…………………...kbnm200040044wa
66.ÂÕèËÅÔ¹..…....................…………………...TH01184k7e3g8b0
67.ÃÔ³´Ò..…....................…………………...ED832244964TH
68.¾Ôવ ºÑÇ..…....................…………………...ED796362135TH
69.¹ÔÃظ ÍÔ¹..…....................…………………...smat0000668474g
70.¸¹ÇÃø¹ì ÈÔÃÔ..…....................…………………...ED847103968TH
71.ÍÀÔÇѲ¹ì ÊÔé¹..…....................…………………...ED779058508TH
72.»ÃÒ¡Ã³ì ·éÒÇ..…....................…………………...Ew965114077TH
73.ÊÒÂѳÂì ¾Ô..…....................…………………...ED712947820TH
74.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..…....................…………………...ED831044913TH
75.ÃØè§âè¹ì ªÔ¹..…....................…………………...ED817318758TH
76.ªÑ¾Ѳ¹ì ÃÒª..…....................…………………...ED624792067TH
77.ªÒ­³Ã§¤ì »Ôè¹..…....................…………………...Eh338237469TH
78.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹..…....................…………………...Em097706346TH
79.³Ñ°ÇØ²Ô ¨Ôµ..…....................…………………...ED788109891TH
80.¾Ôવ ºÑÇ..…....................…………………...ED796362127TH
81.ÍÒ·ÔµÂì ªÒÇ..…....................…………………...ED751879667TH
82.പҸà à·È..…....................…………………...ED799347659TH
83.ºØ­à¡×éÍ ·Í§..…....................…………………...ED792426961TH
84.ÈØÀªÑ ÍèÓ..…....................…………………...ED784436468TH
85.ÊØþŠÊØ¢..…....................…………………...Ew456914433TH
86.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹..…....................…………………...ED844072816TH
87.«ÙâÁè..…....................…………………...Em097710527TH
88.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097733134TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 08 ¡.Â. 2566 - 09:06 ¹.] #87293 (7/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 8 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¹Äµ á¡è¹.…....................…………………...ED823722670TH
2.ÃéÒ¹ÍÃÑ­¾ÃÐà¤Ã×èͧ..…....................…………………...ED784059069TH
3.Á³±Å äµÃ..…....................…………………...ED668926916TH
4.ÊÓÃÒ­ à¡É..…....................…………………...ED722833835TH
5.»ÃÒ¡Ã³ì ·éÒÇ..…....................…………………...Ew965113947TH
6.±Õäس âè¹ì..…....................…………………...ED816678410TH
7.ÈÃÒÇظ ÍÂÙè..…....................…………………...ED729866590TH
8.ÇѪþŠ¤Ãت..…....................…………………...ED836503457TH
9.ÍØ´ÁÂÈ ¹ÇÅ..…....................…………………...ED006397545TH
10.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÊÁ..…....................…………………...ED809138119TH
11.»ÃÐÁØ¡¢ì àÅÕè¹..…....................…………………...ED816855548TH
12.³Ñ°¾Å ã¨..…....................…………………...ED461498483TH
13.¶¹ÍÁ à¾çªÃ..…....................…………………...Eb911322071TH
14.¨ÓÅͧ ´Õ..…....................…………………...ED642777199TH
15.»Ñ­­Ò áʧ..…....................…………………...Ek164399994TH
16.»ÃÐªÒ à¨É..…....................…………………...ED849701062TH
17.»ÔµÔ¾§Éì ¡Ò­..…....................…………………...ED801678546TH
18.͹ØÅÑ¡É³ì ¾ÙÅ..…....................…………………...ED743377969TH
19.à·¾ªÔ¹´Ò..…....................…………………...ED679768306TH
20.àÍé ºÒ§..…....................…………………...ED793856344TH
21.¨ÕÃоѹ¸ì..…....................…………………...ED805647080TH
22.pakin10..…....................…………………...ED821033607TH
23.ÍÃö¾Å ࡵØ..…....................…………………...ED821409676TH
24.³Ã§à´ª à¨ÃÔ­..…....................…………………...ED676288994TH
25.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097732920TH
26.¾§ÈìÀóì à»Å×éͧ..…....................…………………...ED788265429TH
27.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´..…....................…………………...ED801890194TH
28.ºØÃÔ¹·Ãì ÈÃÕ..…....................…………………...ED786032903TH
29.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÊÔ¹..…....................…………………...ED796443404TH
30.ÀÒ¤ÀÙÁÔ ÊÔ·¸Ô..…....................…………………...ED841302166TH
31.¹éͧÍÅѹ..…....................…………………...ED796740994TH
32.«ÙâÁè..…....................…………………...Em097709991TH
33.¾ÔÈÁÑ ÍÔ¹..…....................…………………...Ev716935274TH
34.ÊÁÂÈ ·Í§..…....................…………………...ED706447626TH
35.ÍÒ·ÔµÂì..…....................…………………...ED814319096TH
36.àÊÃÔÁÈÑ¡´ÔÔì ÇѪ..…....................…………………...kbkpu00032353va
37.ÂØ·¸ÀÙÁÔ ÇزÔ..…....................…………………...ED843903058TH
38.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ..…....................…………………...ED836412291TH
39.ÊÃÃàÊÃÔÁ à¨ÃÔ­..…....................…………………...ED771343334TH
40.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹..…....................…………………...Em097706071TH
41.¾ÃªÑ ·ÇÕ..…....................…………………...TH01184jy7ve7b0
42.¾ÅÒ¸Ô» ÇѲ¹..…....................…………………...Em267839106TH
43.³Ñ°¸¹¹·ì ÃبÔ..…....................…………………...ED825515834TH
44.äªÂÇѲ¹ì à¨ÃÔ­..…....................…………………...RSH300015062377
45.¾ÅÍÂÃÇÕ ÍÀÔ..…....................…………………...ED834061663TH
46.¡ÄÉ´Ò Ãѵ¹..…....................…………………...ssrr000153916tz
47.»ÃШǺ ¡Ó..…....................…………………...ED502276069TH
48.â¡ÈÅ ÊÁ..…....................…………………...tnr5000267261gu
49.¾ÃªÑ ·ÇÕ..…....................…………………...TH01184k27ez3b0
50.ÊØÀªÑ ÍØ..…....................…………………...kblcs00078578ud
51.à¡ÇÅÕ à¢×è͹..…....................…………………...ED779390499TH
52.ÈÔǾ¨¹ì ÍѤÃ..…....................…………………...ED792435169TH
53.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ..…....................…………………...EF105185304TH
54.´¹Ñ àµçÁ..…....................…………………...sxf132400028646
55.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ..…....................…………………...Ex608015648TH
56.ª¹ÔÊÒ àÍÕéÂÇ..…....................…………………...ED809232397TH
57.ÊÃÃàÊÃÔ­ à¨ÃÔ­..…....................…………………...ED771343348TH
58.¸Ò¹Ò¸Ã ¹Ñ¹·..…....................…………………...ED809940648TH
59.ªÑªÇÒÅÂì Ê͹..…....................…………………...Eb911148713TH
60.ªÂصÁì¡Ñ¹µì âè¹ì..…....................…………………...ED834032392TH
61.ÍÃØ³Õ Íѹ..…....................…………………...ED755364769TH
62.ÂÕèËÅÔ¹ á«è..…....................…………………...TH01184k12ta6b0
63.ªÑ¹àÃÈ ¨Ôµµì..…....................…………………...TH01184k1a318b0
64.bank121..…....................…………………...ED824443393TH
65.¾ÃªÑ ¨Ô..…....................…………………...ED792426533TH
66.Íѧ¡ÄÉ µÃÕ..…....................…………………...Eb932911250TH
67.ÍءĪ à¤Ã×Í..…....................…………………...ED786990459TH
68.¡ÄȾѲ ÇÒ..…....................…………………...ED793635008TH
69.ÊØà·¾ ·Õ»..…....................…………………...ED751761270TH
70.ÊÁ¤Ô´ ªÔÇ..…....................…………………...Ej663429530TH
71.âÍÀÒÊ ¢èÒÂ..…....................…………………...ED844803334TH
72.¾ÔÊØ·¸Ôì à¤Ã×Í..…....................…………………...ED699174108TH
73.»ÃѪ­ì ·Í§..…....................…………………...ED172384047TH
74.©ÑµÃªÑ ÍÍ..…....................…………………...ED817119575TH
75.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em086886810TH
76.¾ÔÊØ·¸Ôì à¤Ã×Í..…....................…………………...ED699174099TH
77.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹..…....................…………………...ED769777500TH
78.͹ØÇѲ¹ì äªÂ..…....................…………………...TH01184k1tms8b0
79.ÊÑ­­Ò ¹Ó..…....................…………………...ED38413555*TH
80.ÃÑ°¹Ñ¹·ì ¾§Èì..…....................…………………...ED836733565TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 07 ¡.Â. 2566 - 08:59 ¹.] #87288 (6/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 6 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÊÁ ÊÓ.…....................…………………...ED517193241TH
2.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è..…....................…………………...ED832312165TH
3.¹¾ÇÃó ÍѤÃ..…....................…………………...bkae00013972594
4.ªÒ´ÔÊ â¦..…....................…………………..TH01184jxbsr8b0
5.¤Ù³ÊµÒ§¤ì..…....................…………………...ED832208919TH
6.»ÃÐàÊÃç° á¡éÇ..…....................…………………...ED823609295TH
7.ÇÔäÅÃѵ¹ì »Ñ­­Ò..…....................…………………...ngww000303147ww
8.¹¾¾Ã ÊÓ..…....................…………………...ED780844798TH
9.ªØµÔà·¾ ÁÐ..…....................…………………...ED703383949TH
10.¾§È¸Ã ¨ÔÃ..…....................…………………...ED754482490TH
11.¡ÔµµÔÀÑ·Ãì ºØ­..…....................…………………...TH01184jxbv43b0
12.ອ¨Ã§¤ì á¨èÁ..…....................…………………...TH01184jwe395b0
13.ÍÀÔÇѲ¹ì ¤§..…....................…………………...ED730041039TH
14.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ⤵Ã..…....................…………………...Eb970115438TH
15.ºØ­­ÒÃÑÈ´Ôì ºÇÃ..…....................…………………...ED764866525TH
16.Í´ÔÈÑ¡´Ôì á¡éÇ..…....................…………………...ED825119467TH
17.ÃÑ®°Íà ¹ÔµÔ¡Ã..…....................…………………...ED850800297TH
18.ÊÁ¤Ô´ ÀÙè..…....................…………………...nvthninja001500134
19.ÍÒ¹¹·ì ºØ..…....................…………………...ED766404407TH
20.³Ñ°ÇѲ¹ì à·Õ¹..…....................…………………...828267580221
21.¸¹ÒÇÔ¹·ì ªÒ..…....................…………………...Eb924140801TH
22.¡Íºâª¤ à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...kbsvr00019592ej
23.Á¹ÑÊ ÀÙè..…....................…………………...ED801859234TH
24.ÊѹµÔ à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...ED802014582TH
25.À¤ÇÃø¹ì àËÁ×͹..…....................…………………...Ew791366042TH
26.¹Ô¾¹¸ì..…....................…………………...ED836650441TH
27.äªÂÇѲ¹ì ÊØ..…....................…………………...ED816854180TH
28.ÊØàÁ¸ ÂÔéÁ..…....................…………………...TH01184jw1es3b0
29.ÃѧÊÃäì..…....................…………………...ED172195278TH
30.ÅÑ­¨¡Ã à¡Ô´..…....................…………………...TH01184jqjzj7b0
31.¾ÑªÃÒÀóì ᵧ..…....................…………………...ED836306341TH
32.äªÂÇѲ¹ì ÊØ..…....................…………………...ED816854176TH
33.ÊØêÑ ¡Ø..…....................…………………...ED837908087TH
34.­Ò³ÇØ²Ô ºØ­..…....................…………………...ED820860601TH
35.ÇѪþŠªÑÂ..…....................…………………...En483612211TH
36.͹ØÇѲ¹ì äªÂ..…....................…………………...ED768319397TH
37.·ÃѾÂìÊÔ´Õ àÁ¦..…....................…………………...ED642788917TH
38.·ÔÇҡà ǧ¤ì..…....................…………………...ED794350418TH
39.¸Óç¤ì ¾Ô..…....................…………………...Em010884442TH
40.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em086886749TH
41.óªÑ á¡éÇ..…....................…………………...TH01184jvz067b0
42.ªÒ­ªÑ »ÃÐ..…....................…………………...ED789963188TH
43.»Çظ ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...ED801951640TH
44.¹ÔÈÇѲ¹ì ºÃÃ..…....................…………………...ED823921256TH
45.³¾§Èì á¡éÇ..…....................…………………...kbtka00002543zg
46.¸Ñ­­ÒÃѵ¹ì «ÑèÇ..…....................…………………...ED729170566TH
47.äÁµÃÕ ªØ³..…....................…………………...ED750276926TH
48.Í´ÔÈà ¨Í§..…....................…………………...ED644234181TH
49.ÊØÃÈÑ¡´Ôì àÇÕ§..…....................…………………...ED590837703TH
50.ÃѪ¾§Èì ÈØ..…....................…………………...828269400394
51.»ÃÔ­­Ò àʹÕ..…....................…………………...Em183302548TH
52.³°¤Ø³ àÂ×èÍ..…....................…………………...Eb932769925TH
53.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´..…....................…………………...ED801877184TH
54.·Ô¸Ô¹Ñ¹·ì ¹Ø..…....................…………………...ED822008952TH
55.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹..…....................…………………...ED769792382TH
56.·Ã§¾Å ¾Ñª..…....................…………………...TH01184jwz8v6b0
57.¹À´Å ÊØ¢..…....................…………………...ED027095982TH
58.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em086886752TH
59.ÈÔÅÒ ÈÃÕ..…....................…………………...ED825126499TH

Êèǹ§Ò¹ EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 06 ¡.Â. 2566 - 09:15 ¹.] #87285 (5/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 6 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 5 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1


1.ÈÔÃÒ¾§Éì á¡éÇ.…....................…………………...ED821423443TH
2.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è..…....................…………………...ED832304932TH
3.ÀÙǹÒö àª×éÍ..…....................…………………...ED748095721TH
4.¸ÔµÔ..…....................…………………...ED810388034TH
5.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ..…....................…………………...ED836502417TH
6.ÈØÀ³Ñ° ÁËÑ·..…....................…………………...ED771747458TH
7.¸¹ÀÑ·Ã ·ÇÕ..…....................…………………...ED848500339TH
8.ÊÓàÃÔ§ ¨Ô¹..…....................…………………...ED817133025TH
9.©ÑµÃªÑ ÍÍ..…....................…………………...ED932517524TH
10.ÇÔÀÒÇÃó ºÑ­..…....................…………………...ED849100085TH
11.»°Á¾Ø²Ô ¡Ñ¹..…....................…………………...ED843500102TH
12.¹¹·ªÑ ÇÔ..…....................…………………...ED846401069TH
13.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹..…....................…………………...ED769783156TH
14.ÀÙ¸ÔªÂì ¾Ñ¹¸..…....................…………………...ED786729827TH
15.ÈØÀªÑ á¡éÇ..…....................…………………...ED755361158TH
16.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¨Ø..…....................…………………...ED748086035TH
17.ÃÑ°¾Å ÈÔ..…....................…………………...Ej793850514TH
18.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ÊØ¢..…....................…………………...ED843104217TH
19.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ÊØ¢..…....................…………………...ED843104225TH
20..»ÃÐÈÒÊ¹ì ¡éͧ..…....................…………………...ED758180628TH
21.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò..…....................…………………...ED808284778TH
22.ÇÔäÅÃѵ¹ì »Ñ­..…....................…………………...ngww00030289024
23.¾ÑÅÅÀ á¨é§..…....................…………………...ED750276197TH
24.¨ÔÃÐà´ª Ê׺..…....................…………………...ED001492859TH
25.¡ÁÅà·¾ «Øè¹..…....................…………………...ED667498853TH
26.àÍ¡¾§Éì ¹Ø..…....................…………………...ED834420131TH
27.¨ÔÃÇѹ¨¹ì à¾ÕÂÃ..…....................…………………...ED828124449TH
28.ÇزԪÑ ÇÃ..…....................…………………...ED619244505TH
29.ªØÁ¾Å ¢§..…....................…………………...ED798533601TH
30.ª¹Ñ¹¸Ã ¤éÒ..…....................…………………...Eb974768214TH
31.ÀÙ¸ÔªÂì ¾Ñ¹¸..…....................…………………...ED786729835TH
32.ÇÔ·Âì¸Ò¹Õ »Ñé¹..…....................…………………...ED167096842TH
33.¡¹¡ÈÑ¡´Ôì..…....................…………………...ED815416134TH
34.ÅÐÍͧ ÈÃÕ..…....................…………………...ED841300267TH
35.¸¹Ò¡Ã ºØ­..…....................…………………...ED821221097TH
36.ÍÔ·¸Ô¾Å ¾ÅÍÂ..…....................…………………...ED697995216TH
37.³Ñ°¾§Èì..…....................…………………...ED568665033TH
38.¼´Ø§à¡ÕÂÃµÔ ¤Ó..…....................…………………...ED747240484TH
39.ÊÒÂѳÂì ¨ØéÂ..…....................…………………...ED830626081TH
40.¹ÃÒ¡Ã ÈÃÕ..…....................…………………...ED824517241TH
41.ͧÍÒ¨ ÍÔ¹..…....................…………………...ED815121829TH
42.ÍØ´ÁÂÈ ¹ÇÅ..…....................…………………...ED572270655TH
43.»Í§¾Å ÁÒ..…....................…………………...ED807858210TH
44.ÈÃѳªÑ ÈÃÕ..…....................…………………...ED767531733TH
45.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..…....................…………………...ED831009369TH
46.ÀÙàÁÈ ¹ÇÅ..…....................…………………...ED785626582TH
47.ÍÒ·ÔµÂì à·..…....................…………………...ED778457203TH
48.ÍÀÔÇѲ¹ì ª¹¡..…....................…………………...ED649257140TH
49.ÇÔ·ÂÒ Çѹ..…....................…………………...ED722826698TH
50.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­..…....................…………………...ED819725391TH
51.³ºØ­³ìÂ×¹ »Ôµµ..…....................…………………...ED621485270TH
52.ÊØ·¸Ò àÊÃÔÁ..…....................…………………...ED831040620TH
53.àÃ×͹¨Ó ªØÁ..…....................…………………...ED808072800TH
54.¨ÔÃÇѲ¹ì âÍ..…....................…………………...ED802323028TH
55.·ÔÇҡà ǧ¤ì..…....................…………………...ED771157133TH
56.àÇÊáÎÁ..…....................…………………...Em097703509TH
57.¨ÔÃÒÂØ à·Õ¹..…....................…………………...ED784634865TH
58.tap..…....................…………………...ED815742139TH
59.ÊÒÂÂѳËì ¨ØéÂ..…....................…………………...ED830626104TH
60.ÊØÃÔÂÒ á¨èÁ..…....................…………………...Eb932644664TH
61.ÈѹʹРà¨ÃÔ­..…....................…………………...TH01184jrbec0b0
62.áʧªÑ áʧ..…....................…………………...ED791015942TH
63.¸¹¡Äµ ÎÇÂ..…....................…………………...ED792095156TH
64.¸à¹Ê ÊØ..…....................…………………...ED693888273TH
65.ÇÃó¾§Èì..…....................…………………...TH01184jpa2h1b0
66.»ÃШѡÉì ªØèÁ..…....................…………………...TH01184jp3231b0
67.¸¹Ð¾Ñ²¹ì..…....................…………………...ED820035031TH
68.ÊؾѲ¹ì ÊØ..…....................…………………...OB005887485TH
69.¨èÒ˹éÒäÁèªÑ´à¨¹..…....................…………………...ED735789870TH
70.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ÅÕ..…....................…………………...spya138193088n
71.Íѵ¤ÃҾŠ¶¹ÍÁ..…....................…………………...ED598178193TH
72.¡ÄÉ®Ò ÃØè§..…....................…………………...TH01184jqhj50b0
73.ÊÃÒÇظ ¨ÔµÃ..…....................…………………...TH01184jjs617b0
74.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ..…....................…………………...ED751739554TH
75.ÈÔǾ¨¹ì ..…....................…………………...ED79245847*TH
76.ÍÃö¾Å ÍÔ¹..…....................…………………...ED784130528TH
77.ÇÔÃÔ¹·ÃìªÑ »Ð..…....................…………………...ED740286800TH
78.¾Ô¾Ñ²¹ì ÍÃس..…....................…………………...ED587247627TH
79.ÊÁ¾§Éì ..…....................…………………...pex090100038728
80.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­..…....................…………………...ED819725388TH
81.¡ÑÁ»¹Ò· ¨§..…....................…………………...TH01184jpchf3b0
82.ÊØÃÈÑ¡´Ôì àÃ×͹..…....................…………………...ED786458112TH
83.¸¹´Å ǧÉì..…....................…………………...ED795515997TH
84.¾Ãà·¾ ÊÒ..…....................…………………...TH01184js8jc5b0
85.borihana..…....................…………………...TH01184js8jv5b0
86.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì á«è..…....................…………………...TH01184jh95f4b0
87.àÍ¡¾§Èì á«è..…....................…………………...TH01184jqdgu6b0
88.ÍÒ¹¹·ì..…....................…………………...ED806155546TH
89.»ÒÅÔµÒ..…....................…………………...ED784366342TH
90.¹Ñ¹·¡Ò¹µì Êع·Ã..…....................…………………...TH01184jqejc6b0
91.ÈØÀ¡Ô¨ ÍÂÙè..…....................…………………...ED737964231TH
92.¾ÃªÑ ¨ÔÃÐ..…....................…………………...ED735790060TH
93.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097708735TH
94.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097708775TH
95.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em086886718TH
96.»³Ô¸Ò¹..…....................…………………...ED784366254TH
97.´ÅÂÒ ¶ÇÔÅ..…....................…………………...Eb910691509TH
98.͹ÃæÔÂÒ ¾Ãó..…....................…………………...Em106202729TH
99.µéÍÁ ¡Ô¨..…....................…………………...ED789135368TH
100.¨ÔÃÐÇѲ¹ì ÊØÃ..…....................…………………...TH01184jsvudf2b0

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 05 ¡.Â. 2566 - 09:10 ¹.] #87278 (4/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 5 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 4 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÍÔ·¸Ô¾Å §ÔéÇ.…....................…………………...ED830910658TH
2.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è..…....................…………………...ED758576665TH
3.»Ô¾Ԫ­ì à¹Ã..…....................…………………...ED814457676TH
4.ÊÁ¤Ô´ ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...ED777276978TH
5.ÊÔÃԾà ÅÑ¡..…....................…………………...Ej596064785TH
6.¡Ò­¨¹Ò á«è..…....................…………………...ED838301792TH
7.¹¤Ã ͧ¤ì..…....................…………………...ED790978026TH
8.ÍÒ¹¹·ì ¾ÅÍÂ..…....................…………………...ED796522654TH
9.ªÒ¤Ã ªÙ..…....................…………………...ED822208145TH
10.ª¹Ô´Ò ºÑ´..…....................…………………...Eh693058789TH
11.ÍÓ¹Ò¨ Ä¡Éì..…....................…………………...ED816672876TH
12.¸Ò¹Ò¸Ã ¹Ñ¹..…....................…………………...ED809926500TH
13.ÊØþŠµÑé§..…....................…………………...ED825070865TH
14.ºÑ­ªÒ ·Í§..…....................…………………...ED777785600TH
15.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ..…....................…………………...ED838302118TH
16.»ÃÐʧ¤ì ÃÇÁ..…....................…………………...ED658160991TH
17.¸Ò¹Ò¸Ã ¹Ñ¹..…....................…………………...ED809926513TH
18.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097708642TH
19.¾ÔÊÔÉ°ì ÇÃ..…....................…………………...ED560553518TH
20.¸ÇѪªÑ ÈÃÕ..…....................…………………...ED837421799TH
21.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ¤§..…....................…………………...ED780842315TH
22.¡ÃÑ­ Çѧ..…....................…………………...ED807874019TH
23.ÇÔ·Âì¸Ò¹Õ »Ñé¹..…....................…………………...ED668388029TH
24.¡Ã¡Ò¹´Ò ÇÔ..…....................…………………...Eb969860556TH
25.¹¹·ªÑ ÇÔ..…....................…………………...ED764179425TH
26.͹تԵ ÊØÃ..…....................…………………...Eb932392869TH
27.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´..…....................…………………...ED801863083TH
28.³Ã§¤ìªÑ ¹Ñ¹..…....................…………………...ED821207413TH
29.ÊؾԪÑ ¾ÙÅ..…....................…………………...ED798456533TH
30.äÁµÃÕ Êѧ¢ì..…....................…………………...ED835405538TH
31.ÍѤÃÔ¹·Ãì âÇ..…....................…………………...ED802484073TH
32.ÍÃÍØÁÒ ÍÐ..…....................…………………...ED009463385TH
33.¹Ñ¹·ÇزÔ..…....................…………………...ED814306835TH
34.¨èÒª×èÍäÁèªÑ´à¨¹..…....................…………………...ED807863909TH
35.¡ÑÅÂÒ â©Á..…....................…………………...ED836721491TH
36.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ..…....................…………………...kbny200025519de
37.¾Ã¼¡Ò ¨Ô¹..…....................…………………...pyp019800007293
38.ªÒµÃÕ Ãѵ¹..…....................…………………...ED790993774TH
39.Á¹µÃÕ ·Ò..…....................…………………...OB266847640TH
40.Á¹µìªÑ ¡ØÅ..…....................…………………...Ests000282731
41.ອ­ÒÀÒ áʧ..…....................…………………...TH01184jcv092b0
42.Íâ³·Ñ á¡éÇ..…....................…………………...ED748084202TH
43.¹¤ÃÔ¹·Ãì ÊÔ·¸Ô..…....................…………………...ED800486448TH
44.͹ØÊóì ÇѲ¹..…....................…………………...TH01184jchbp6b0
45.âÍÀÒÊ ¢èÒÂ..…....................…………………...ED792190157TH
46.ÇÔÃÔÂÐ àÊ..…....................…………………...ED808365879TH
47.¨Ñ¡ÃÇÒÅ ÈÃÕ..…....................…………………...ED645634469TH
48.¡Ò¹µì à¨ÃÔ­..…....................…………………...ED685558669TH
49.àÅç¡ÍÁµÐªÅºØÃÕ..…....................…………………...ED751749640TH
50.ÊØàÁ¸Ò..…....................…………………...Eb932439504TH
51.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ¤§..…....................…………………...ED780842324TH
52.»Ãѵ¶¡Ã àÅÔÈ..…....................…………………...ED789483147TH
53.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ÊÔ·¸Ô..…....................…………………...ED784066303TH
54.ÍØ´Á ÊØ¢..…....................…………………...ED813837151TH
55.âÍÀÒÊ ¢èÒÂ..…....................…………………...ED792190165TH
56.¾Ôþ§Éì ·Í§..…....................…………………...ED743285485TH
57.¡ÄÉ³ì ©Ò..…....................…………………...ED831007907TH
58.ÍÑ·¸ÇѲ¹ì ·ÑÈ..…....................…………………...ED783573516TH
59.ÍÒ·ÔµÂì áʧ..…....................…………………...ED789494405TH
60.·È¾§Éì..…....................…………………...ED786944865TH
61.¨µØ¾Ã à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...ED828113137TH
62.¾ªÃ ÍÁµ..…....................…………………...ED623201982TH
63.»³Ô¸Ò¹..…....................…………………...ED784393643TH
64.¡ÄÉ¡Ã ÍØ..…....................…………………...ED784065824TH
65.¡ÄÉ¡Ã ÍØ..…....................…………………...ED784065807TH
66.ÁҹРÂÐ..…....................…………………...ED810004278TH
67.¹Ô¸ÔÈ ÅÒÂ..…....................…………………...ED822015661TH
68.¡Ãͧ..…....................…………………...ED813828163TH
69.¢ÃóÇѲ¹ì ¡ÄÉ®ì..…....................…………………...ED792159205TH
70.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..…....................…………………...pw23096pmkegh5
71.ÃÑ°ÇÔ·Âì à·ÕÂÁ..…....................…………………...ED736088944TH
72.»ÒÅÔµÒ..…....................…………………...ED784399630TH
73.ª¹Ô¹·Ãì ©ÑµÃ..…....................…………………...ED813827962TH
74.¸¹´Å ǧÉì..…....................…………………...ED795515087TH
75.ÈÃÒÇظ ¤Ñ¹..…....................…………………...ED769389880TH
76.àÍ¡¾¨¹ì »ÃÐ..…....................…………………...TH01184jb8cc1b0
77.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ..…....................…………………...TH01184jdf986b0
78.¸§©ÑµÃ ǧÉì..…....................…………………...TH01184jdvga9b0
79.ÊÁÀ¾ ἧ..…....................…………………...kbnm200039211au
80.ΌµéÒ ÁÐ..…....................…………………...ED216798447TH
81.¸Ò¹Õ á¡éÇ..…....................…………………...ED718842650TH
82.ÊØÃªÒµÔ ©Ñ¹..…....................…………………...ED816658959TH
83.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è..…....................…………………...ED794999551TH
84.ÊÁÈÑ¡´Ôì ÊØ..…....................…………………...ED813030161TH
85.³ÀÑ·Ã ·Ñº..…....................…………………...ED770666506TH
86.ÊÁªÒ ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...ED838301965TH
87.pakin10..…....................…………………...ED821016348TH
88.ÇÃÃ³Ò á»é¹..…....................…………………...ED822016463TH
89.³°¡Ã ྪÃ..…....................…………………...d2du0003844938
90.ä¼· à¡ÕÂõÔ..…....................…………………...ED837912308TH
91.¨Ñ¡Ã¾§Éì ͺ..…....................…………………...smpu000055485mf
92.DcÊØÇÃóÀÙÁÔ..…....................…………………...TH01184jey916b0
93.ÇÃÑ­­Ù ⤡..…....................…………………...srck00005974554
94.³Ã§¤ìÄ·¸Ôì ºÑÇ..…....................…………………..TH01184jjqac4b0
95.ÀѤªÅÕ á«è..…....................…………………...Ek124179540TH
96.·Ã§¾Å ¡Ñ¹..…....................…………………...OB021475205TH
97.ÊÔ·¸Ôì â¡..…....................…………………...TH01184jdpax4b0
98.µµÔÂì ºÑÇ..…....................…………………...ED679653833TH
99.«ÙâÁè..…....................…………………...Em097709210TH
100.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097708452TH
101.«ÙâÁè..…....................…………………...EM097709254TH
102.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…....................…………………...Em097708554TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 04 ¡.Â. 2566 - 09:10 ¹.] #87255 (3/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 4 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 2 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1


1.ÊÁÈÑ¡´Ôì Àѧ.…....................…………………...ED774932683TH
2.»ÃСÒÈ ÇÔ..…....................…………………...TH01184j47fy9b0
3.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è..…....................…………………...ED834015730TH
4.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÊÁ..…....................…………………...ED809124375TH
5.´ÒÇ㨠»ÃÒº..…....................…………………...ED817717239TH
6.ÍÓ¹Ò¨ Ä¡Éì..…....................…………………...ED758575461TH
7.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ..…....................…………………...ED619550227TH
8.ÇÃÇÔ·Âì ¾Ñ¹¸ìØ..…....................…………………...ED796339596TH
9.ºÑ­ªÒ ¨éÍÂ..…....................…………………...Eg371319060TH
10.ä¾ÈÒÅ ÊÕ..…....................…………………...ED808753357TH
11.¹Ñ¹·Ãص ÊØ´..…....................…………………...ED782369329TH
12.Á§¤Å àÅÔÈ..…....................…………………...ED796350089TH
13.äÁè¨èÒª×èÍ..…....................…………………...ED805624146TH
14.¾ÅÇѲ¹ì ÇÔ..…....................…………………...EH423851554TH
15.¨Ñ¡Ã¾ÃôÔì ´Õ..…....................…………………...ED571181401TH
16.infinity..…....................…………………...ED830602451TH
17.ÊØÃÔÂѳËì ÈÃÕ..…....................…………………...ED809340683TH
18.ºÃþµ ¨Ñ¹·Ã..…....................…………………...ED801855042TH
19.·ÔÇҡà ǧ¤ì..…....................…………………...ED771189502TH
20.ªÔ¹¡Ã ¤Ó..…....................…………………...ED659441874TH
21.ʹԹѹ·ì ÍÇÂ..…....................…………………...ED717409840TH
22.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÊÒÃ..…....................…………………...ED809124358TH
23.¾ÑªÃÒÀóì ᵧ..…....................…………………...ED836301392TH
24.ÍӹǠ෾..…....................…………………...ED719129811TH
25.¹¾¾Ã ÊÓ..…....................…………………...ED712883713TH
26.äªÂ¾Ñ²¹ì à¨ÃÔ­..…....................…………………...ED474390065TH
27.¨ÃÑ­ ÍÒ..…....................…………………...Eb910274264TH
28.¡ÑÁ¾Å ÊѹµÔ..…....................…………………...ED743084877TH
29.¡ÔµµÔ¹Ñ¹·ì ³ ¹¤Ã..…....................…………………...ED688446370TH
30.¸¹¾Ã ÊÔ¹..…....................…………………...ED527771797TH
31.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ÊØ¢..…....................…………………...ED782389399TH
32.Ê׺ÈÑ¡´Ôì..…....................…………………...ED752263222TH
33.³Ã§¤ìªÑ ¹Ñ¹..…....................…………………...ED749877852TH
34.Êѳ±ì¾Ôª­ì ͹ѹµì..…....................…………………...ED830736025TH
35.·Ã§¾Å ÇÔ·ÂÒ..…....................…………………...ED817314813TH
36.µÇ§Ãѵ¹ì »ÃÐ..…....................…………………...ED776787737TH
37.µÇ§Ãѵ¹ì »ÃÐ..…....................…………………...ED776787723TH
38.´¹Ñ ¶Ò..…....................…………………...ED837410575TH
39.·ÔÇҡà ǧ¤ì..…....................…………………...ED771188351TH
40.¡Äµ³¡Ã..…....................…………………...ED809785387TH
41.͹تԵ ¨Ñ¹..…....................…………………...ED758598533TH
42.ÇÔªÔµ ãËÁè..…....................…………………...ED722348701TH
43.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em086886412TH
44.͹ØÇѲ¹ì »éͧ..…....................…………………...ED782826942TH
45.¡ÄɳРÂÐ..…....................…………………...ED770959354TH
46.Ç·Ñ­­Ù ÍÂÙè..…....................…………………...pyp114000002159
47.¹¹·À¾ àËÅèÒ..…....................…………………...ED741045059TH
48.¡Ó¸Ã ྪÃ..…....................…………………...ED821421898TH
49.ÊÁÈÑ¡´Ôì Ãѵ¹..…....................…………………...TH01184jae1u3b0
50.¹Ô¸Ôâè¹ì ÊÔ·¸Ô..…....................…………………...ED788260041TH
51.³ÀÑ·Ã ·Ñº..…....................…………………...Eb939464993TH
52.ÂȾѷ¸ì ǧÈì..…....................…………………...ED769768499TH
53.¡Ò¹¸Ò´Ò ÈÃÕ..…....................…………………...ED805406755TH
54.ÇÕÃÀÑ·Ã á¾·Âì..…....................…………………...ED769679989TH
55.³Ñ°¾§Èì ͹ѹµì..…....................…………………...Eb910308215TH
56.Íѧ¡Ùà àÎé§..…....................…………………...ED814108715TH
57.ÍѤþŠÇÃ..…....................…………………...ED461799846TH
58.ÇԪѠàµçÁ..…....................…………………...ED831201287TH
59.ÃÔ³´Ò..…....................…………………...ED832205197TH
60.«ÒÅÒà»Ò..…....................…………………...Em091708228TH
61.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹..…....................…………………...ED834802334TH
62.͹ØÇѲ¹ì à·Õ¹..…....................…………………...Em135385026TH
63.ÇþŠÊØ..…....................…………………...TH01184jasee7b0
64.³ÀÑ·Ã ·Ñº..…....................…………………...Eb939021258TH
65.ÇéÒÇÇ..…....................…………………...TH01184jbp8c1b0
66.¨àà ¨Ñ¹·Ãì..…....................…………………...TH01184j7fam2b0
67.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em086886426TH
68.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em086886369TH
69.ªÒ¤Ã ªÙ..…....................…………………...ED725141003TH
70.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…....................…………………...Em086886430TH
71.¸¹Ò¡Ã..…....................…………………...ED727647910TH
72.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì âÀ..…....................…………………...Eh948314626TH

Ãͺ·Õè 2

73.ÊØÃÔÂÒ »Ñ¹..…....................…………………...sxf006700007540
74.ÊÁÀ¾ ÊÔ·¸Ô..…....................…………………...tsao0002268872TH
75.¡Ùéà¡ÕÂÃµÔ ¨Ôµµì..…....................…………………...sxf141600006056
76.ÊÃÇÔª­ì »Ôè¹..…....................…………………...skb1000281458qh

Êèǹ§Ò¹ EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 02 ¡.Â. 2566 - 09:37 ¹.] #87251 (2/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 2 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 1 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.àʯ°ÈÔÉ®ì §.…....................…………………...ED682430116TH
2.ÊØÃÇظ à»ÃÁ.…....................…………………...ED616198850TH
3.ÈÃÒÇظ ÍÂÙè.…....................…………………...EB910054816TH
4.¸Ñ¹ÂÒÀÑ·Ãì ¸Ñ­.…....................…………………...ED763040124TH
5.Í´ÔÈÑ¡´Ôì ¤Ó.…....................…………………...ED718428655TH
6.àÍ¡ ¾ÒÂѾ.…....................…………………...ED743462582TH
7.¹Øé žºØÃÕ.…....................…………………...ED737661258TH
8.ÊØþŠÊØ¢.…....................…………………...EG700123508TH
9.๵깡 ¡ÅÔè¹.…....................…………………...ED800442495TH
10.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹.…....................…………………...ED726295831TH
11.³Ñ·Ã ·Ñº.…....................…………………...EB939251865TH
12.¤Ù³ÊµÒ§¤ì.…....................…………………...ED832202726TH
13.ªÑÂÁ§¤Å ªÒµÔ.…....................…………………...ED660367765TH
14.ÃÔ³´Ò ¸Õ.…....................…………………...ED83220279TH
15.ÇÊѹµì ͹Ø.…....................…………………...ED795878325TH
16.ªÑ¾Ѫà µÑé§.…....................…………………...ED816646010TH
17.ÊؾѲ¹ì ÊØ.…....................…………………...EB005887358TH
18.äÍ¹Ø Í§.…....................…………………...ED818243509TH
19.¾ÅÒ¸Ô» ÇѲ.…....................…………………...ED777137636TH
20.¨Ñ¡ÃÇÒÅ ÈÃÕ.…....................…………………...ED810345073TH
21.lufi uit7.…....................…………………...ED755870235TH
22.¨àà ¨Ñ¹·Ãì.…....................…………………...TH01184J24JV5B0
23.»ÀÒÇÔ¹ à¨ÃÔ­.…....................…………………...ED794979203TH
24.«ÒÅÒà»Ò .…....................…………………...EM097708072TH
25.áʹ¾Å ¸Ò.…....................…………………...ED699394965TH
26.àÇÊáÎÁ .…....................…………………...EM097702738TH
27.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì ¾Ð.…....................…………………...TH01184J5XQH2B0
28.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ.…....................…………………...EF105062781TH
29.áʹ¾Å ¸Ò.…....................…………………...ED699394951TH
30.¡ÔµµÔ ·ÇÔ.…....................…………………...ED789474220TH
31.ʹ¸Ôà´ª â¡.…....................…………………...ED798199874TH
32.ÍÃö¾Å ¾ÃËÁ.…....................…………………...TH01184J584P1B0
33.¢éÒǵéÁ¾ÔÈÁÑÂ.…....................…………………...EM097696547TH
34.¾ÃÐÁ§¤Å Áѧ.…....................…………………...EB909949004TH
35.³Ñ°ÇѲ¹ì ¸¹.…....................…………………...TH01148J5ZB73B0
36¹¹·ªÑ ÇÔ.…....................…………………...ED764168325TH
37.¾ÔÈÁÑ ÍÔ¹.…....................…………………...EV716935478TH
38.¡ÄɳªÑ ¤Ø.…....................…………………...ED830611379TH
39.¸¹Ò ¹Ôµ.…....................…………………...ED783342353TH
40.¨ÃÑŪÑ Ëéǧ.…....................…………………...ED410289251TH
41.«ÙâÁè.…....................…………………...EM097708894TH
42.¡ÄɳР¨Ô.…....................…………………...ED716342452TH
43.¾ÑÅÅÀ á¨é§.…....................…………………...ED750272164TH
44.¤Á¡ÃÔª µÑé§.…....................…………………...ED769435085TH
45.ÊÁªÒ ºØµÃ.…....................…………………...ED745657502TH
46.Íѵ¤ÃҾŠ¶¹ÍÁ.…....................…………………...ED667497518TH
47.¾ÔÈÁÑ ÍÔ¹.…....................…………………...EV716335481TH
48.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ÊØ¢.…....................…………………...ED782368650TH
49.͹¹¦ÔÂÒ ¾ÃÃ.…....................…………………...EM276492518TH
50.pakin10.…....................…………………...ED821020886TH
51.Ê¡¹ªÒ­ ÍÔ¹.…....................…………………...ED771849148TH
52.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕ.…....................…………………...ED773355675TH
53.Á¹ÑÊ ÀÙè.…....................…………………...ED801861255TH
54.ÃÑ° ÃØè§.…....................…………………...EB910178603TH
55.ÊÃÒÇظ ·Ñº.…....................…………………...ED761806165TH
56.¹¹·ªÑ ÇÔ.…....................…………………...ED764168334TH
57.µÄ³ÇѪÃì ⤵Ã.…....................…………………...ED099803969TH
58.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹.…....................…………………...ED769767198TH
59.ÂØ·¸¹Ò ¼Ùé.…....................…………………...TH01184J5KKF5B0
60.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ.…....................…………………...ED809330434TH
61.¾ÔÁ¾ìྪà .…....................…………………...EM086885978TH
62.¸ÕÃÐà´ª ÇÔ.…....................…………………...EX334242809TH
63.«ØâÁè.…....................…………………...EM097708903TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 01 ¡.Â. 2566 - 09:30 ¹.] #87247 (1/21)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 1 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.k.Íé¹.…....................…………………...ED829002092TH
2.ÃÑ°¡Ã³ì µÑé§.…....................…………………...ED830731221TH
3.ÍÑ­ªÅÕ ÊÁ.…....................…………………...TH01184JOGSC5B0
4.¡Ó¸Ã ྪÃ.…....................…………………...ED753086539TH
5.¤ªÀѤ ÊØ.…....................…………………...ED751746334TH
6.³Ñ°ÊÃ³ì ¤¹.…....................…………………...TH01184HYEHM1B0
7.ʹºÒ§¡ÃÇ .…....................…………………...EB543819480TH
8.͸ÔÇѲ¹ .…....................…………………...ED668786670TH
9.³ÀÑ·Ã ·Ñº.…....................…………………...EB939503754TH
10.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ.…....................…………………...EF104961770TH
11.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.…....................…………………...EM097699000TH
12.³Ñ°¸¹¹·ì ÃØ.…....................…………………...ED746561156TH
13.©ÑµÃªÑ ÍÍ.…....................…………………...ED734345177TH
14.ÃÔé¹.…....................…………………...ED504581891TH
15.¸¹Ò ¹Ôµ.…....................…………………...ED758574007TH
16.ÀÒ¤Ô³ Íѧ.…....................…………………...ED454635189TH
17.äªÂÇѲ¹ì ÍÒ.…....................…………………...ED82115315TH
18.¡ÔµµÔÀ¾ ¾Ò.…....................…………………...ED649249449TH
19.Í´ÔÈà à¢çÁ.…....................…………………...ED477999638TH
20.àÈÃ³Õ ÈÃÕ.…....................…………………...ED831011359TH
21.»¡Ã³ì .…....................…………………...ED788089110TH
22.³ÀÑ·Ã ·Ñº.…....................…………………...EB939256315TH
23.ÊÁÈÑ¡´Ôì ÇÔ.…....................…………………...ED802662247TH
24.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì.…....................…………………...ED750267062TH
25.¾ÑÅÅÀ á«è.…....................…………………...ED795198795TH
26.¾§ÉìÈÑ¡´Ôì ¾Ç§.…....................…………………...ED701037584TH
27.¾ÅÄ·¸Ôì à´ª.…....................…………………...EJ333245066TH
28.¾Ô¹Ô¨ ¡ÅÁ.…....................…………………...ED718428289TH
29.Ç÷ ·Ó.…....................…………………...ED715669192TH
30.ÇÊѹµì »Ñµ.…....................…………………...ED716035939TH
31.¹ÔÇѲ¹ì .…....................…………………...828260126735
32.ࡵØÇÃÔ¹·Ãì ÊØ.…....................…………………...EK164389025TH
33ÊÁâÀª à¢éÁ..…....................…………………...ED803432126TH
34.ÊÃä쾨¹ì ·Í§.…....................…………………...ED797600004TH
35.¹ÔÃѹ´Ã ÁÑè¹.…....................…………………...ED815631963TH
36.ªØÁ¾Å á«è.…....................…………………..TH01184HZR5Z3B0
37.ÂØ·¸¹Ò ÊØ.…....................…………………...ED810224565TH
38.»ÃШѡÃì ÈÃ.…....................…………………...ED630348691TH
39.ÇѪÃÐ ãªè.…....................…………………...ED776374418TH
40.ÍÑÈÇÔ¹ áʹ.…....................…………………...ED800471196TH
41.¸¹º´Õ ºØ­.…....................…………………...ED720436598TH
42.·ÈÇÃÃÉ ÇÔ.…....................…………………...TH01184HZAS21B0
43.¸ÕÃÐÈÑ¡´Ôì »Ð.…....................…………………...828254933940
44.ÇÔÈÇÑÊ ÇѲ.…....................…………………...ED811638997TH
45.¾ÑÅÅÀ á«è.…....................…………………...ED795198778TH
46.¸ÇѪªÑ .…....................…………………...ED794866997TH
47.ÊØêÑ ¡Ø.…....................…………………...ED75197080TH
48.³Ã§¤ì ºÒ§.…....................…………………...ED806409152TH
49.³Ñ®°ìª¹¹·ì¹ì ¸Ó.…....................…………………...ED662077859TH
50.äªÂÇѲ¹ì ÊØ.…....................…………………...ED745667337TH
51.¸ÕÇÃѵ¹ì äªÂ.…....................…………………...ED642393463TH
52.ºØ­Â×¹ ¶Ö¡.…....................…………………...ED654287229TH
53.ÍѨ¸ÔÁÒ.…....................…………………...ED748080143TH
54.Á§¤Å ¸Ô.…....................…………………...OB283181710TH
55.³Ñ®°ÈÑ¡´Ôì ºØ­.…....................…………………...ED777268835TH
56.ÍÃö¾Å ¾ÃÁ.…....................…………………...TH01184HZKCY5B0
57.¾ÑÅÅÀ á«è.…....................…………………...ED795198781TH
58.¡ÃÇÔª­ì ÂÐ.…....................…………………...EX525191888TH
59.¾§È컳µ à¼èÒ.…....................…………………...ED783333419TH
60.ÊؾѲ¹ì .…....................…………………...KBMBW00006765XD
61.¾ÑªÃÒÀÒ à¼×Í¡.…....................…………………...ED102825975TH
62.ÈØÀªÑ á¡éÇ.…....................…………………...ED755351310TH
63.à©ÅÔÁ¾Å ÃѪ.…....................…………………...ED785592226TH
64.warapnon san-ngo.…....................…………………...ED754525460TH
65.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÊÔ¹.…....................…………………...ED796427993TH
66.ªÑ¾Ѫà µÑé§.…....................…………………...ED816609808TH
67.ªÑ¹àÃÈ ¨Ôµµì.…....................…………………...ED214485962TH
68.¸ÕÃÐà´ª ÇÔ.…....................…………………...EX334242260TH
69.³Ã§¤ìÈÑ¡´Ôì µèǹ.…....................…………………...ED497196768TH
70.ÊØ¡Ô¨ ÈÃÕ.…....................…………………...ED759636811TH
71.³Ñ°¾§Éì ÊÁ.…....................…………………...ED709421469TH
72.¨Ô¹´Ò .…....................…………………...ED832201093TH
73.·Ã§¾Å ¡Ñ¹.…....................…………………...ED811955178TH
74.¡¹¡ÈÑ¡´Ôì ÊÔ§Ëì.…....................…………………...828260323413
75.»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÍÔÊ.…....................…………………...ED705997193TH
76.ÊØà·¾ ·Õ.…....................…………………...ED751754715TH
77.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹.…....................…………………...ED726295791TH
78.¾ÔÁ¾ìྪà .…....................…………………...EM086885791TH
79.ÇزԾ§Èì ⾸Ôì.…....................…………………...ED771175463TH
80.«ÒÅÒà»Ò.…....................…………………...EM097707885TH
81.·ÂÒ¡Ã ÁËÒ.…....................…………………...ED441688333TH
82.»ÃÒ¶¹Ò àÁ×ͧ.…....................…………………...EB924043209TH
83.³ÀÑ·Ã ·Ñº.…....................…………………...EB939318063TH
84.ªÑÂÇѲ¹ì .…....................…………………...ED830730084TH
85.ÊÁÈÑ¡´Ôì Ãѵ¹.…....................…………………...TH01184JOBXM6B0
86.ÊÁÈÑ¡´Ôì »ÀÑÊ.…....................…………………...SXF049900016958
87.ÊؾѲ¹ì .…....................…………………...KBMBW00006765XD
88.ªÑÂÇѲ¹ì ๵Ã.…....................…………………...TH01184JOQQG8B
89.ÀÙǹҷ ͹Ø.…....................…………………...ED568175556TH

Êèǹ§Ò¹EMS


!!!! ¡ÃØ³Ò Login ¡è͹¨Ö§¨ÐàʹͤÇÒÁ¤Ô´àËç¹ä´é !!!


Copyright ©G-PRA.COM