ÃèÇÁàʹͤÇÒÁ¤Ô´àËç¹

ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé : á¨é§ * ÃѺ * EMS »ÃШÓà´×͹ µØÅÒ¤Á 2566


ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃТÍá¨é§¡Òà * ÃѺ * ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS »ÃШÓà´×͹ µØÅÒ¤Á 2566 ´Ñ§ÁÕÃÒ¡ÒûÃШÓÇѹ´Ñ§µèÍ仹Õé

(¡Òäé¹ËÒ¢éÍÁÙÅã¹Ë¹éÒ¹ÕéãËé¡´ ctrl áÅÐ f ¨Ð¢Öé¹á¶ºªèͧ¤é¹ËÒ ãËéãÊè¤Ó·Õèµéͧ¡Òäé¹ËÒáÅС´ enter ä»àÃ×èÍÂ樹¾º¢éÍÁÙÅ·Õèµéͧ¡Òà )

â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 02 µ.¤. 2566 - 08:41 ¹.]â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 31 µ.¤. 2566 - 08:59 ¹.] #87466 (25/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 31 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 30 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÍÂÙè........…....................…………………...ED937816026TH
2.ÊÁ ÊÓ........…....................…………………...ED945615216TH
3.ÇزԹѹ·ì äªÂ........…....................…………………...ED920628562TH
4.bhuriket26........…....................…………………...Eb508255169TH
5.๵깡 ¡ÅÔè¹........…....................…………………...ED945623380TH
6.»ÃÐàÊÃç° á¡éÇ........…....................…………………...ED949263523TH
7.³Ñ°¸Ô´Ò ¾Ç§........…....................…………………...ED945046695TH
8.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ·Í§........…....................…………………...ED890768419TH
9.¸¹Ò ¹ÔµÂ........…....................…………………...ED916738368TH
10.¾ÑÅÅÀ á¨é§........…....................…………………...ED861992690TH
11.ÍÃسàÅÔÈ ·ÑÈ........…....................…………………...TH01184tmmur8b0
12.¹ÔµÔ ÈÃÕ........…....................…………………...OB299905115TH
13.»ÃÔ­­Ò à¨ÔÁ........…....................…………………...828344351111
14.¾§ÈìÈÑ¡´Ôì ÊÔ§........…....................…………………...sxf182400015212
15.ÍÑÈÇÔ¹ ÍÔèÁ........…....................…………………...kbk5t00009564w9
16.ªÒ¹Ø¡Ã³ì ºØµ........…....................…………………...ED895841711TH
17.ªÇ¹ªÑ ¾Ò........…....................…………………...ED940550694TH
18.ÇÕÃà·¾ ËØé¹........…....................…………………...ED964901832TH
19.¾ÑÅÅÀ á¨é§........…....................…………………...ED861992686TH
20.¾ÅÒ¸Ô» ÇѲ¹........…....................…………………...ED959902512TH
21.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ¨Ø........…....................…………………...Ej231365372TH
22.áʧªÑ ÇÃó........…....................…………………...ED919722605TH
23.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ........…....................…………………...ED890768348TH
24.¸Ñ¹ÂÁÑÂ........…....................…………………...Eb500294135TH
25.Çþ¨¹ì à»ÃÁ........…....................…………………...Eq530396717TH
26.³Ñ¯°¡Ñ­­ì ºØ­........…....................…………………...Eb993595595TH
27.fluke........…....................…………………...ED824182503TH
28.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ¨Ø........…....................…………………...Ej231365390TH
29.»ÃоѲ¹ì ÁÒ........…....................…………………...ED926206315TH
30.ÇÔàªÕÂà ã¨........…....................…………………...ED831616267TH
31.à©ÅÔÁ¾Å ¤Ó........…....................…………………...rtds0002234684a
32.ºÑ­ªÒ ·Í§........…....................…………………...Eb993409934TH
33.¾ÑÅÅÀ á¨é§........…....................…………………...ED861992672TH
34.¡ÃÇÔª­ì ÂÐ........…....................…………………...ED952253937TH
35.Çþ§Éì ᵧ........…....................…………………...Eb505007675TH
36.¹¤Ã ªÙ........…....................…………………...Eb993251799TH
37.¾ÔÃСҹµì ÊÁ........…....................…………………...Ed880493533TH
38.«ÒÅÒà»Ò........…....................…………………...Em097780749TH
39.ÊØþ§Éì ÍØ........…....................…………………...Eb993504833TH
40.ÊÁ¾§Éì àÊ........…....................…………………...ED938424128TH
41.¸¹¾§Éì á¡éÇ........…....................…………………...ED935217926TH
42.ªÇÅÔµ ©èÓ........…....................…………………...ED874271055TH
43.¡Ôµ¨Ò ¡ÅéÇÂ........…....................…………………...Eb500990887TH
44.Á¹ÑÊ ÀÙè........…....................…………………...ED917566409TH
45.ÇѹªÑ ¹ÒÁ........…....................…………………...ED936049521TH
46.¡ÄÉ´Ò........…....................…………………...Eb993617353TH
47.¹¤Ã ªÙ........…....................…………………...sxf821700000794
48.³Ñ°ªÑ ¨èÒ........…....................…………………...ED892495077TH
49.»ÃÐÊÔ·¸Ôì ⪵Ô........…....................…………………...Ej334583745TH
50.⪤ªÑ ÅÒ........…....................…………………...ED908765843TH
51.¾Ø²Ô¾§Èì ¡Ó........…....................…………………...ED923328955TH
52.¸¹¡Äµ ´Õ........…....................…………………...ED910469053TH
53.͹تԵ ǧÈì........…....................…………………...Em410770525TH
54.»ÃÐÂÙà ÊÔ¹........…....................…………………...ED920147150TH
55.³Ñ°¾§Èì ¹¡........…....................…………………...ED568699289TH
56.¾Ã¾ÔÁÅ........…....................…………………...ED928230811TH
57.ÇÃÔ¹·Ãì ¹ÇÅ........…....................…………………...ED940903670TH
58.¸¹Ñ­¾Ã àÅÔÈ........…....................…………………...ED738327899TH
59.͹ѹµì ä¾........…....................…………………...ED829986017TH
60.ªÑ¹ѹ·ì ǧÉì........…....................…………………...Em158868013TH
61.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ........…....................…………………...ED944331955TH
62.»ÃоѲ¹¡Ô¨........…....................…………………...Em276590577TH
63.ÊÔ·¸ÔÇѲ¹........…....................…………………...OB277817811TH
64.àÈÃ³Õ ÈÃÕ........…....................…………………...Eg922490022TH
65.Íѵ¤ÃҾŠ¶¹ÍÁ........…....................…………………...ED878609405TH
66.leeya........…....................…………………...Eb518038209TH
67.à©ÅÔÁªÑ ÈÃÕ........…....................…………………...ED772986896TH
68.¹ÔµÔ¸Ã ¡Ã³ì........…....................…………………...ED885379288TH
69.¾ÔÁ¾ìྪÃ........…....................…………………...Ej042075441TH
70.¾Ø·¸Á¹µì ´èÒ¹........…....................…………………...Eb939378243TH
71.¾ÔÁ¾ìྪÃ........…....................…………………...Ej042075509TH
72.¾ÃªÑ ¨ÔÃÐ........…....................…………………...ED856608410TH
73.¾ÔÁ¾ìྪÃ........…....................…………………...Ej042075512TH
74.ËÁÙ¡Øë¹........…....................…………………...Em097922019TH
75.ËÁÙ¡Øë¹........…....................…………………...Em097921305TH
76.Á¹µÃÕ ¨Ñ¹........…....................…………………...ED895293215TH
77.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097780338TH
78.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097780704TH
79.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097780355TH
80.ËÁÙ¡Øë¹........…....................…………………...Em097921937TH
81.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097780369TH
82.ËÁÙ¡Øë¹........…....................…………………...Em097921486TH
83.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097780341TH

Êèǹ§Ò¹ems


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 30 µ.¤. 2566 - 09:03 ¹.] #87463 (24/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 30 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 28 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1


1.µÐÇѹ ¤Ó........…....................…………………...ED928230595TH
2.»ÃàÁÈÃì ¨Ñ¹·.........…....................…………………...Em073564590TH
3.Í´ÔÈÑ¡´Ôì á¡éÇ.........…....................…………………...ED886798842TH
4.ÈÃÒÇظ ÊÇÑÊ´Ô.........…....................…………………...ED870854833TH
5.ÇѹªÑ¹ª¹Ð ¹Ñ¹.........…....................…………………...ED210886378TH
6.¹¤Ã ͧ¤ì.........…....................…………………...ED938070646TH
7.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...Em097779944TH
8.àÁ¸Õ ÇÃ.........…....................…………………...ED936055650TH
9.ÇزÔÀÑ·Ã ÈÔÅ»ì.........…....................…………………...ED891190754TH
10.ÇÔÇѲ¹ì ÊÁ.........…....................…………………...ED921481355TH
11.»°Á¾Ø²Ô ¡Ñ¹.........…....................…………………...ED861592723TH
12.ÈÒ¹Ôµ à¨ÃÔ­.........…....................…………………...ED936047287TH
13.ÂØ·¸¹Ò ¨Ñ¹.........…....................…………………...ED929045657TH
14.ªØµÔà·¾ ÁÐ.........…....................…………………...ED865559498TH
15.Á¹µìªÑ ¡ØÅ.........…....................…………………...Ests000288820
16.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò.........…....................…………………...ED915178667TH
17.ÈÃÒ¹¹·ì ÍÔ¹.........…....................…………………...ED816569940TH
18.ÇÔºÙÅÂì ·Í§.........…....................…………………...ED719468718TH
19.ÍØà·¹ ¼ÅÒ.........…....................…………………...Eb508135152TH
20.ªÑ¾Ѫà µÑé§.........…....................…………………...ED951743877TH
21.ÊÁªÒ á«è.........…....................…………………...66850797832934
22.¸ÕÃЪÑ ´Õ.........…....................…………………...ED951743832TH
23.¸¹ÇÑÊÊì ´ÔÉ.........…....................…………………...Eb919712081TH
24.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...Ej042075353TH
25.³Ã§¤ìÄ·¸Ôì ·Í§.........…....................…………………...ED934361966TH
26.»Ò¹ÇÒʹì.........…....................…………………...ED952930142TH
27.È¡¹Ñ¹ ÍÔ°.........…....................…………………...ED950005376TH
28.͹ѹµªÑÂ.........…....................…………………...Eb993105076TH
29.¸¹´Å ǧÉì.........…....................…………………...ED795558082TH
30.¾Ã¾ÔÁÅ.........…....................…………………...TH01184tdxxe5b0
31.¸Òà à¾ÔèÁ.........…....................…………………...ED949253526TH
32.ÊÁÂÈ à¢×è͹.........…....................…………………...ED906679665TH
33.Êت¹ ¹ÔÅ.........…....................…………………...ED883066199TH
34.¸¹´Ôµ´ì ÊÔ¹.........…....................…………………...TH01184tchv32b0
35.¾ÔÃÔÂÐ ¤ÅéÍÂ.........…....................…………………...ED913398532TH
36.¡ÑÁ»¹Ò· ¨§.........…....................…………………...TH01184tdg1e1b0
37.ªÇÔ¹¾Ñ²¹ì á¡éÇ.........…....................…………………...863229365891
38.͹ÃæÔÂÒ ¾Ãó.........…....................…………………...ED892908003TH
39.»ÃÕ ¾§Éì.........…....................…………………...ED938061525TH
40.ÇԪѠàµçÁ.........…....................…………………...ED831221953TH
41.๵깡 ¡ÅÔè¹.........…....................…………………...ED945606951TH
42.¸ÇѪªÑ ÈÃÕ.........…....................…………………...ED805226507TH
43.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´.........…....................…………………...ED917558226TH
44.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ.........…....................…………………...ED649674052TH
45.¡ÁÅ àËÅ×ͧ.........…....................…………………...TH01184tdjwh0b0
46.puvanai jariya.........…....................…………………...nvthspyac271023001
47.¾§ÈìÀÇѹ ˧Éì.........…....................…………………...ED783061622DTH
48.ÈÃÒÇظ ¾Å.........…....................…………………...ED543097291TH
49.¹¤ÃÔ¹·Ãì ÊÔ·.........…....................…………………...ED848487969TH
50.¸¹ÇØ²Ô ÂØÇ.........…....................…………………...ED824386617TH
51.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ๵Ã.........…....................…………………...ED940600170TH
52.ªÑÂÇѲ¹ì ÊØ.........…....................…………………...831542877524
53.¡Ñ¹µ¾§Éì ËÁÍ.........…....................…………………...TH01184tbn8x1b0
54.¸¹¡Äµ ªÔé¹.........…....................…………………...ED887983528TH
55.ÁÂØÃÕ ªÑ§.........…....................…………………...kbnm200045395vd
56.͹ѹµªÑÂ.........…....................…………………...EB992582851TH
57.ÀÙǹҷ ͹Ø.........…....................…………………...ED915710567TH
58.ÊØÇÔ·Âì ¨Ã.........…....................…………………...ED897863958TH
59.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.........…....................…………………...ED913186127TH
60.´ÒÇ㨠»ÃÒº.........…....................…………………...tnr5000279998vl
61.ÈØÀ¡Ô¨ ÊØ¢.........…....................…………………...ED771377908TH
62.ÀÙǧÈì ÊØ.........…....................…………………...Ej595480983TH
63.ºØ­ÃØè§ ¾ÃÁ.........…....................…………………...Eb500979277TH
64.»ÃÇÔ·Âì ÊË.........…....................…………………...Eb992882462TH
65.ÇѲ¹ìÈÃص ¡ÔµÔ.........…....................…………………...ED900264979TH
66.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...Em097779958TH
67.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...Em097780001TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 28 µ.¤. 2566 - 09:17 ¹.] #87459 (23/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 28 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 27 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.µÐÇѹ ¤Ó........…....................…………………...ED872089857TH
2.»ÃÐàÃÔ° á¡éÇ........…....................…………………...ED949261730TH
3.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è........…....................…………………...ED916757883TH
4.à·Á¸ì¹·Õ ࡵØ........…....................…………………...PD316106016TH
5.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÇÃó........…....................…………………...ED917681695TH
6.ª¹Ô¹·Ãì ÍÔ§........…....................…………………...ED946727806TH
7.á¾ÃǾÃó áʹ........…....................…………………...ED928574255TH
8.ÍÃö¾Å ÊØ........…....................…………………...ED928572997TH
9.»ÃСÒÈÔµ ÍÂÙè........…....................…………………...ED868848658TH
10.ÇԨѠ¼ÒÂ........…....................…………………...ED951741995TH
11.¹ÄÁÅ ·ÃѾÂì........…....................…………………...EJ540900540TH
12.ÍÔ·¸Ô¾ÃËÁ ÀÙÁÔ........…....................…………………...TH01184T8WOM2B0
13.¹ÔµÔ¸Ã ËÇѧ........…....................…………………...EJ341096063TH
14.à©ÅÔÁªÑ ÈÃÕ........…....................…………………...EM001825636TH
15.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕ........…....................…………………...ED931025130TH
16.ÊÓÃÒ­ ¾ÃÁ........…....................…………………...ED427457078TH
17.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò........…....................…………………...ED919933406TH
18.³Ñ°¾Ã µÑé§........…....................…………………...ED874488097TH
19.·ÇÕ §ÒÁ........…....................…………………...ED903848912TH
20.ÊÁªÒ à¾ÕÂÃ........…....................…………………...ED861241483TH
21.͹ÔÃظ ÅÐ........…....................…………………...ED951126407TH
22.ÊÒâè¹ì ÊÒ........…....................…………………...ED909860797TH
23.à¨ÃÔ­ÈÑ¡´Ôì ÍÙè........…....................…………………...ED951151035TH
24.Íâ³·Ñ á¡éÇ........…....................…………………...ED941222576TH
25.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ........…....................…………………...ED891653275TH
26.¹¾´Å ªèǧ........…....................…………………...ED872565627TH
27.àÊ¡ÊÃà »Ô¹........…....................…………………...ED939906824TH
28.³Ñ°ÇØ²Ô Íѹ........…....................…………………...EK118763403TH
29.³Ñ°ÇØ²Ô Íѹ........…....................…………………...EK118763394TH
30.¾§Éì¾Ñ¹¸ì á¡éÇ........…....................…………………...ED897639759TH
31.ÇѪ¾ÑªÃì ºØ¹........…....................…………………...ED941222505TH
32.ÇزԪÑ ÁÔè§........…....................…………………...ED885287516TH
33.ËÁÙë¡Øë¹........…....................…………………...EM097921061TH
34.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹........…....................…………………...EM097922977TH
35.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹........…....................…………………...EM097922915TH
36.ÊØàÁ¸ ÂÔéÁ........…....................…………………...ED918037456TH
37.¸ÔµÔ¾Å ¸à¹È........…....................…………………...ED716389667TH
38.·Ê¾Å ÁÒ........…....................…………………...ED920963440TH
39.³Ñ°ÇØ²Ô ÍÔ¹........…....................…………………...EK118763417TH
40.ÊØÀÒÃѵ¹ì ºØ­........…....................…………………...ED929063664TH
41.ÊҤà à¡ÉÁ........…....................…………………...ED513896236TH
42.¸ÒÃÒ ÍØè¹........…....................…………………...ED863988225TH
43.¹Ñ¹·Àóì ÅÒ........…....................…………………...ED882067931TH
44.¨Ñ¡¡ÄÉ ¤Ø³........…....................…………………...ED914528788TH
45.¸¹¡ÄµÔ ˧Éì........…....................…………………...ED958998032TH
46.»ÃÕ´Ò ÍÔ¹........…....................…………………...ED878630522TH
47.»ÒÅÔµÒ ........…....................…………………...ED911675825TH
48.ªÒ¤Ã ªÙ........…....................…………………...ED725192977TH
49.¡ÔµµÔ⪤ â¡........…....................…………………...ED936140361TH
50.¹éÓáÁèÍÒÂ........…....................…………………...TH01184T339R6B0
51.¡ØÅʵÃÕ ´ÒÇ........…....................…………………...TH01184T9CVY1B0
52.¾Ôવ ºÑÇ........…....................…………………...ED961002530TH
53.ÍѤþŠÇÃ........…....................…………………...ED960611225TH
54.ÃÔ³´Ò ........…....................…………………...ED946014408TH
55.¡Ô´Ò¡Ã ¨Ôµ........…....................…………………...KBHP200040734A6
56.«ÒÅÒà»Ò ........…....................…………………...EM097779927TH
57.¾Ô¾Ôȹì àÃéÒ........…....................…………………...ED857765475TH
58.Í´ÔÈà ÇÃ........…....................…………………...PSP0012984782
59.à´è¹ ÊÐ........…....................…………………...ED948207321TH
60.¡Ô´Ò¡Ã ¨Ôµ........…....................…………………...KBHP200040735J4
61.ÊÔ·¸ÔªÑ àÍÕèÂÁ........…....................…………………...TH01184T35RRB0
62.ËÁÙë¡Øë¹ ........…....................…………………...ED097920667TH
63.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ........…....................…………………...EM097779913TH
64.ÈØÀªÑ ÍèÓ........…....................…………………...ED916318992TH
65.ËÁÙë¡Øë¹........…....................…………………...EM097920830TH
66.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ........…....................…………………...EM097779961TH
67.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ........…....................…………………...EM097779459TH
68.ÇÕÃо§Èì á«è........…....................…………………...ED936919038TH
69.ªÑºº§ ¹ÔÅ........…....................…………………...ED907040573TH
70.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...EM097779431TH
71.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ........…....................…………………...EM097779374TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 27 µ.¤. 2566 - 09:18 ¹.] #87456 (22/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 27 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 26 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ªÑÂá¤ÃÒÂ........…....................…………………...ED949686235TH
2.á¡éÁ¡Ñ¹........…....................…………………...ED912625414TH
3.ÊÁ ÊÓ........…....................…………………...ED861232946TH
4.ອ¨Ã§¤ì á¨èÁ........…....................…………………...TH01184SYQF2B0
5.¸¹Ò¡Ã àÅÕé§........…....................…………………...ED908753505TH
6.ÇÑÅÅÀ ·Ò........…....................…………………...ED797356882TH
7.³Ñ°¾Å ã¨........…....................…………………...EJ803636760TH
8.»ÃÔ­­Ò à¨ÔÁ........…....................…………………...BCHI000204087
9.»ÃÒª­Ò........…....................…………………...TH01184T52RE2B0
10.⪤ªÑ ÅÒ........…....................…………………...ED908747270TH
11.¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì ¾ØèÁ........…....................…………………...ED922239110TH
12.ÊѹµÔ Ãѹ........…....................…………………...EB992441920TH
13.ÊØàÁ¸ ÂÔéÁ........…....................…………………...ED918040849TH
14.äªÂ¡Ã ÊØ·........…....................…………………...ED908965779TH
15.͹¾Ñ·Âì ¾ÙÅ........…....................…………………...66850792661519
16.Zitthinan........…....................…………………...ED952910845TH
17.¸¹¡Äµ ªÔé¹........…....................…………………...TH01184T520F2B0
18.¤±ÒÇØ²Ô ÃÐ........…....................…………………...EK120070082TH
19.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ........…....................…………………...EF173573237TH
20.¾¹Ô´Ò ¢ÒÇ........…....................…………………...ED912626091TH
21.¹ÔµÔ¸Ã ¡Ã³ì........…....................…………………...ED947611044TH
22.ÀÔÃѵ à¡Ô´........…....................…………………...ED955002093TH
23.àÃÔ§»ÃÐªÒ ¡Ð........…....................…………………...ED892905007TH
24.ÊØþŠµÑé§........…....................…………………...ED952234779TH
25.ÍӹǠªÒ........…....................…………………...ED935109317TH
26.³Ñ°ÇØ²Ô ¤Ø»........…....................…………………...KBS9300011549R6
27.¹¤Ã ªÙ........…....................…………………...ED992628006TH
28.Zittninan........…....................…………………...ED952910885TH
29.ÊÔ·¸ÔÇѲ¹(sittin)........…....................…………………..OB296305302TH
30.¸³Ãѯ°ì ¸¹Ñ°........…....................…………………...KBSV2000045616S
31.ÇÔªÒ Áèǧ........…....................…………………...ED914714125TH
32.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò........…....................…………………...ED919925563TH
33.³Ñ¯°¡Ñ­­ì ºØ­........…....................…………………...EB992594188TH
34.ÇÊÔ¹¸Øì ¡Ñº........…....................…………………...ED923326230TH
35.¾ÔªÔµ ªèÇÂ........…....................…………………...KLVA000324596ZB
36.ÊÔÃÔÁ§¤Å ........…....................…………………...Eb505087020TH
37.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­........…....................…………………...ED913168035TH
38.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ........…....................…………………...ED649673410TH
39.¨Ñ¡Ã¾ÃôÔì ´Õ........…....................…………………...ED913712755TH
40.¨ÔÃÐà´ª ¹Ô........…....................…………………...ED827475126TH
41.Êؾ¨¹ì ÊØ........…....................…………………...ED914822584TH
42.¡Äɳì ........…....................…………………...ED924160995TH
43.¨ÔÃÇѲ¹ì à¾ÕÂÃ........…....................…………………...ED901868653TH
44.Àҳؾ§Èì ¤ÑÁ........…....................…………………...ED911977065TH
45.ÍÁÃÈÑ¡´Ôì Áèǧ........…....................…………………...ED890747475TH
46.ÈÃÒÇظ ¾Å........…....................…………………...ED543096588TH
47.ºØ­ÍØéÁ........…....................…………………...EM069847816TH
48.ÊØ¡ÃÕ........…....................…………………...ED907050346TH
49.»³Ô¸Ò¹ ........…....................…………………...ED911605594TH
50.ÈÃѳÂÙ ·Í§........…....................…………………...ED933757101TH
51.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ........…....................…………………...ED891638239TH
52.ÈÃѳÂÙ ·Í§........…....................…………………...ED933757075TH
53.¡µÑ­­Ù ǧÈì........…....................…………………...ED948011801TH
54.൪Թ·ì Á¹........…....................…………………...ED949209615TH
55.ÇÕÃÀÑ·Ãì âè¹ì........…....................…………………...ED907922349TH
56.ÇÔ¡Ò¹´Ò ÈÃÕ........…....................…………………...ED598862156TH
57.³Ã§¤ì ÊØ........…....................…………………...ED649618308TH
58.¡ÔµµÔ ÀÑ¡........…....................…………………...ED940242852TH
59.¹ÀҾà »ÃÒ........…....................…………………...ED939519502TH
60.»ÒÅÔµÒ ........…....................…………………...ED911605617TH
61.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ........…....................…………………...TH01184T3QYP5B0
62.¸¹ÒÀÃ³ì »×Ô´........…....................…………………...ED785454131TH
63.ÊÃÇÔ·Âì ¨Ôµµì........…....................…………………...ED932018798TH
64.ÍÀÔªÒµÔ ÊÕ........…....................…………………...ED895286356TH
65.ÍØà·¹ ¼ÅÒ........…....................…………………...ED986363482TH
66.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ........…....................…………………...TH01184T3R1V4B0
67.¸¹ÇѲ¹ì ·Ç¹........…....................…………………...828336003806
68.µÐÇѹ ºÃÃ........…....................…………………...ED959900922TH
69.³Ñ°¾§Éì ·Í§........…....................…………………...ED935235289TH
70.Nunthida Some........…....................…………………...EG047273214TH
71.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ........…....................…………………...EM097779462TH
72.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ........…....................…………………...ED944340271TH
73.«ÒÅÒà»Ò ........…....................…………………...EM097779493TH
74.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ........…....................…………………...EM097779476TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 26 µ.¤. 2566 - 09:22 ¹.] #87453 (21/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 26 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 25 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÍÀÔÀ٠ອ........…....................…………………...EM232609632TH
2.»ÃÐàÊÃÔ° á¡éÇ........…....................…………………...ED942208601TH
3.»ÃСÒÈ ÇÔ........…....................…………………...EB992306774TH
4.ÈØÀªÑ á¡éÇ........…....................…………………...TH011843WY288B0
5.ÇѲ¹ªÑ ¤ÅéÒÂ........…....................…………………...ED956501824TH
6.ÈÔþ§Èì á¡éÇ........…....................…………………...ED936507567TH
7.ÇزԹѹ·ì äªÂ........…....................…………………...ED854079907TH
8.»ÃàÁÈÃì ¨Ñ¹·Ãì ........…....................…………………...EM073562418TH
9.»³Ô¸Ò¹ ........…....................…………………...ED897861722TH
10.ÀÔ­â­ à¢çÁ........…....................…………………...ED863539751TH
11.¨Ñ¡Ã¾§Éì ´ÔÉ........…....................…………………...ED770042236TH
12.»ÃШѡÉì ÈÃÕ........…....................…………………...ED630383645TH
13.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è........…....................…………………...ED916755281TH
14.¾ÔÊÔÉ°ì ¨Ñ¹........…....................…………………...ED929051808TH
15.ÇÕÃоŠÊÃ........…....................…………………...ED904083226TH
16.¾§ÉìÈÑ¡´Ôì ¹Ô........…....................…………………...ED932520554TH
17.¸ÇѪªÑ ÊÒ........…....................…………………...ED950102829TH
18.¸Óç¤ì ¾Ô........…....................…………………...EM010884725TH
19.ÊØÃÔÂÒ à¿×èͧ........…....................…………………...ED794578956TH
20.ÃéÒ¹á¨ç¤àªÕ§´ÒÇ........…....................…………………...EJ619511585TH
21.¸¹ÐÃѵ¹ì ÃÒª........…....................…………………...EM173808096TH
22.ÍÃö¾§Èì ǧÈì........…....................…………………...ED932045949TH
23.»Ø³³ÇѲ¹ì ÊÕ........…....................…………………...ED931021447TH
24.«ÒÅÒà»Ò........…....................…………………...EM097779136TH
25.๵깡 ¡ÅÔè¹........…....................…………………...ED842799155TH
26.¸¹ÇѲ¹ì ........…....................…………………...EM410766092TH
27.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ........…....................…………………...EM097778949TH
28.ÈÔÃÔÇѲ¹ì ÍÔ¹·Ãì........…....................…………………...EJ136483648TH
29.¸¹ÇѲ¹ì........…....................…………………...EM410765945TH
30.ÇÔÀÒÇÃó ºÑ­........…....................…………………...ED849133551TH
31.ªÒ¤ÃÕÂì ¤Ã........…....................…………………...EB992441496TH
32.¡ÃÑ­ Çѧ........…....................…………………...ED936042055TH
33.¸¹´Å »ÃÐ........…....................…………………...ED868282584TH
34.¹¤ÃÔ¹·Ãì ¢Ñ¹¸Ø........…....................…………………...ED795957411TH
35.ÇÕÃоŠá«×........…....................…………………...ED921461515TH
36.·Ã§¾Å àÅÒ........…....................…………………...ED839777795TH
37.ÍÔ¨ªìÁÒ........…....................…………………...ED941209359TH
38.¾Å¡Äµ ¡Ñ­........…....................…………………...ED824163257TH
39.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­........…....................…………………...ED913128230TH
40.Ê׺µÃСÙÅ äµÃ........…....................…………………...ED920962400TH
41.¿ÔÅìÁ........…....................…………………...ED836557398TH
42.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì........…....................…………………...ED861959994TH
43.ÀÒÊ¡Ã Âѧ........…....................…………………...ED795769033TH
44.ÃоվѲ¹ì ¡Ò­........…....................…………………...ED859772956TH
45.ÈØÀªÑ ÍèÓ........…....................…………………...ED784499352TH
46.¡ÄÉ´Ò ©ÔÁ........…....................…………………...ED948725697TH
47.¹Ô¾Ôª¬¹ì ǧ........…....................…………………...ED649673043TH
48.͹ѹµì à¢çÁ........…....................…………………...EM104641532TH
49.·ÇÔª ºØµÃ........…....................…………………...EB992328134TH
50.ÇÃÃ³Ò á»é¹........…....................…………………...EM099209106TH
51.¾Ã¾ÔÁÅ àÍÕÂÁ........…....................…………………...TH01184SZQBK4B0
52.¡µÑ­­Ù »ÃÐ........…....................…………………...TH01184SY44E6B0
53.ÃØè§âè¹ì ÊØ........…....................…………………...EM001825021TH
54.ÃѧÊÔÁѹµì ÊØ¢........…....................…………………...TH01184SYNH72B0
55.ªÑ­­Ò ¨µØ........…....................…………………...ED93613993TH
56.¤ÁÊѹ ¼Öé§........…....................…………………...EM201869819TH
57.¸¹Ð¾Ñ²¹ì ........…....................…………………...ED932807053TH
58.àÍ¡¾§Éì §........…....................…………………...EG525442714TH
59.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´........…....................…………………...ED917554635TH
60.ÇÃÃ³Ò á»é¹........…....................…………………...EM099209110TH
61.¡ÄɳРÊØ........…....................…………………...PTT00001812372W
62.¡Ñ­­Ãѵ¹ì ºØ­........…....................…………………...TH01184SZPHV7B0
63.äªÂÇѲ¹ì ¹éÓ........…....................…………………...SXF032000032977
64.ÇԪѠàµçÁ........…....................…………………...ED93565157TH
65.¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì ¨Ñ¹·Ãì........…....................…………………...EH172637395TH
66.͸ÔÉ°ì ¸¹........…....................…………………...EB999055418TH
67.µèÍ »ÃÐ........…....................…………………...ED736265658TH
68.ÍÒ·ÔµÂì àµç§........…....................…………………...ED885278593TH
69.ÈÈÔ¹ÔÀÒ ¤ÅéÒÂ........…....................…………………...EG392900845TH
70.¸ÇѪ ¤§........…....................…………………...KBSLA00016774AG
71.¸¹ÇѲ¹ì àÃ×ͧ........…....................…………………...TH01184SZ54N7B0
72.¹ÀÇѵ ·Í§........…....................…………………...KBCNN00077343TW
73.¨ÕÃÐ ¨Ó........…....................…………………...ED938561852TH
74.͹ÃæÔÂÒ ¾Ãó........…....................…………………...ED892894573TH
75.¨èÒª×èÍäÁèªÑ´........…....................…………………...TM210001561438N
76.»Ñ­­Ò ÈÃÕ........…....................…………………...ED954901271TH
77.»ÒÅÔµÒ ........…....................…………………...ED897861719TH
78.àÂÒÇÅѡɳì äµÃ........…....................…………………...ED686766393TH
79.·ÇÕÈÑ¡´Ôì á«è........…....................…………………...ED881033493TH
80.ÍءĪ à¤Ã×Í........…....................…………………...ED861348811TH
81à©ÅÔÁ¾Å ¸Ñª........…....................…………………...EN386945184TH
82.»ÃÐàǪÂì ºØ­........…....................…………………...ED740780405TH
83.ËÁÙë¡Øë¹ ........…....................…………………...EM097920622TH
84.ÊÔÃԾà ÅÑ¡........…....................…………………...ED951902940TH
85.µÐÇѹ ¤Ó........…....................…………………...ED872086949TH
86.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ........…....................…………………...EM097779175TH
87.¾Ñ²»Ãо§Èì ÃÑ¡........…....................…………………...ED856433741TH
88.¾Ñ²»Ãо§Èì ÃÑ¡........…....................…………………...ED856433738TH
89.¡ÔµÔÂÒ ³ ........…....................…………………...ED463895978TH
90.«ÒÅÒà»Ò ........…....................…………………...EM097779034TH
91.ÊÔ·¸Ôì â¡........…....................…………………...EB992277313TH
92.ËÁÙë¡Øë¹........…....................…………………...EM097920361TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 25 µ.¤. 2566 - 09:25 ¹.] #87450 (20/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 25 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 24 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÇÕÃоŠʧ.......…....................…………………...Eb501993791TH
2.ª­Ò¹Ñ¹ à¨ÕÂÁ........…....................…………………...ED818678165TH
3.ÀÙǹҷ ͹Ø........…....................…………………...ED915707320TH
4.à©ÅÔÁªÑ Ê׺........…....................…………………...ED9167563250TH
5.ÇÕÃÂØ·¸ ÇÃó........…....................…………………...Eb972676210TH
6.¹¤Ã ͧ¤ì........…....................…………………...ED938020640TH
7.¸¹ÒÀÃ³ì »Ô´........…....................…………………...ED785453136TH
8.ÊظÕÃì Ê¡ØÅ........…....................…………………...ED924137847TH
9.¹¾´Å ¡ÅÔè¹........…....................…………………...Em286323981TH
10.ªÑ§ ¹ÔÅ........…....................…………………...ED907018544TH
11.·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸........…....................…………………...ED900429695TH
12.ÍӹǠªÒ¤Ã........…....................…………………...ED935142905TH
13.¹Ñ¹¾ÃËÁÁÒµÃì........…....................…………………...ED923324070TH
14.»ÃÕªÒ ÈÃÕ........…....................…………………...ED940130547TH
15.ÇÔ¸¾ÑªÃì ¢Ø¹........…....................…………………...ED931545152TH
16.ÇزԪÑ ´Ç§........…....................…………………...TH01184suuvj8b0
17.àÃÔ§»ÃÐªÒ ¡Ð........…....................…………………...ED892887303TH
18.ʧ¡ÃÒ¹µì ¹Ñ·........…....................…………………...Eb502003618TH
19.ÇÕÃÐÂØ·¸ ÇÕ........…....................…………………...ED821965197TH
20.⪤ªÑ ÅÒ........…....................…………………...ED908752694TH
21.à´×͹à¾ç­ Êع........…....................…………………...ED768454785TH
22.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ........…....................…………………...Ex608017405TH
23.¾Ñ¹ÈÑ¡´Ôì ÍÃ........…....................…………………...ED912787363TH
24.ÍÃØªÒ à¾ÕÂÃ........…....................…………………...ED621885096TH
25.¾ÑªÃÒÀóì ᵧ........…....................…………………...ED836353885TH
26.¤ÁÊѹ ¢ÇÑ­........…....................…………………...TH01184sm4gg4b0
27.ÍÅÔÉÒ à¢ÅÔ¡........…....................…………………...66850790619263
28.³Ñ°¾§Éì ÍÔ¹........…....................…………………...828334607332
29.¸à¹µÃ à»Ò........…....................…………………...ED856798058TH
30.¾§ÉìÈÑ¡´Ôì ¾ÃËÁ........…....................…………………...ED832443355TH
31.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ........…....................…………………...ED759732821TH
32.ÀÒ¤ÀÙÁÔ ÊÔ·¸Ô........…....................…………………...ED652166112TH
33.¹Ò¯ª¹¡ ÊÑ¡........…....................…………………...rpti0002628686d
34.ͧÍÒ¨........…....................…………………...ED879077822TH
35.·ÔÇҡà ǧ¤ì........…....................…………………...ED916143580TH
36.ÍÒÃì· á¿¹ªÅ........…....................…………………...6685079636197
37.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ........…....................…………………...Eh793469521TH
38.ÊØÃÒÉ®Ãì ªÙ........…....................…………………...ED859674769TH
39.»ÒÅÇѲ¹ì ÇÔ........…....................…………………...TH01184smkp26b0
40.»³Ô¸Ò¹........…....................…………………...ED911670709TH
41.¸¹Ò ¹ÔµÂ........…....................…………………...ED853770055TH
42.¾Ôવ ºÑÇ........…....................…………………...ED892259263TH
43.àÈÃ³Õ ÈÃÕ........…....................…………………...ED924138431TH
44.ÇѪÃо§Éì ¶¹ÍÁ........…....................…………………...ED663756486TH
45.¡ÔµµÔ¾§Èì ÊØ........…....................…………………...ED892276709TH
46.¹¹·ªÑ ÇÔ........…....................…………………...ED846487467TH
47.ä¾ÃÇÑÅÂì ´Ç§........…....................…………………...ED902059754TH
48.·ÑªªÀ³ ÍÔ¹........…....................…………………...ED890709999TH
49.ͧÍÒ¨........…....................…………………...ED879077805TH
50.¡ÄȾѲ ÇÒ........…....................…………………...ED914832697TH
51.¡µÑ­­Ù »ÃÐ........…....................…………………...ED902259146TH
52.»ÃÐÊÒà ਹ........…....................…………………...TH01184smasc1b0
53.ªÑ¾Ѫà µÑé§........…....................…………………...ED925394436TH
54.Ë·ÑÂÃѵ¹ì ËÁÑè¹........…....................…………………...ED532969568TH
55.äªÂÂØ·¸ ´ÒÇ........…....................…………………...ED927459205TH
56.¨ÔÃÀÑ·Ã ÇѲ¹Ò........…....................…………………...ED938551926TH
57.ÊØÇѲ¹ì ⤵Ã........…....................…………………...ED950111114TH
58.¡ÄÉ¡Ã ÍØ........…....................…………………...ED910449907TH
59.pakin10........…....................…………………...ED939005839TH
60.ÊÔ¹ ãËÁè........…....................…………………...ED892472986TH
61.ÍØ´Á ÊÕ........…....................…………………...TH01184ssrjd6b0
62.¾Ã¾ÔÁÅ àÍÕÂÁ........…....................…………………...TH01184snv612b0
63.¹¾´Å ªèǧ........…....................…………………...ED790664597TH
64.¸¹Ò¾Ñ¹¸ì ¨Ò........…....................…………………...rrtm000143740zw
65.ªØÁ¾Å ¡ØÅ........…....................…………………...kban000345521ht
66.¸¹Ò¡Ã Á³........…....................…………………...ED9302200225TH
67.ÊظÕÃì ªèÒ§........…....................…………………...ED949660799TH
68.ÍÃØ³Õ Íѹ........…....................…………………...ED900017116TH
69.¨µØç¤ì ÈÃÕ........…....................…………………...ED718882322TH
70.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­........…....................…………………...ED913182624TH
71.˹Öè§Ä·Ñ ·Ô¾........…....................…………………...kbsws0001333165
72.ʹԹѹ·ì ÍÇÂ........…....................…………………...ED717418603TH
73.³Ñ°Á¹ ⻡........…....................…………………...ED706979275TH
74.ÈÃÒÇظ ÅéÓ........…....................…………………...ED908993165TH
75.હ ÁËÒ........…....................…………………...ED898681554TH
76.¸Ñ­­ìÃÇÕ ·ÇÕ........…....................…………………...ED907139879TH
77.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì........…....................…………………...ED861979755TH
78.»ÃÐÀÒÊ ¾Ø²........…....................…………………...ED946510027TH
79.àÈÃ³Õ ÈÃÕ........…....................…………………...ED924129655TH
80.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵµì........…....................…………………...ED861980643TH
81.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÊÁ........…....................…………………...ED903871859TH
82.ÊÁÀ¾ ǧÉì........…....................…………………...Ej499763585TH
83.ä¼· à¡ÕÂõÔ........…....................…………………...ED938407164TH
84.¾Ôવ ºÑÇ........…....................…………………...ED892259277TH
85.äªÃ§¤ì ÍèÓ........…....................…………………...ED935214010TH
86.ÃéÒ¹á¨ç¤àªÕ§´ÒÇ........…....................…………………...Ej619509658TH
87.ÇÃÃÔÉ³ì ´èÒ¹........…....................…………………...ED923311965TH
88.¾§Éìà·¾ ÈÃÕ........…....................…………………...ED802766967TH
89.͹ØÅÑ¡É³ì ¾ÙÅ........…....................…………………...ED847963216TH
90.¸¹¾§Éì »ÃÐ........…....................…………………...ED884176641TH
91.³Ñ°¾Å ºØ­........…....................…………………...ED940121457TH
92.¾Å¡Äµ ¡Ñ­........…....................…………………...ED824176406TH
93.ͧÍÒ¨........…....................…………………...ED879077819TH
94.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ........…....................…………………...ED836497028TH
95.ÊÊÔ¹ Ëéͧ........…....................…………………...ED874146194TH
96.͹ѹµªÑÂ........…....................…………………...Eb991712864TH
97.ÊØÃÐàªÉ°........…....................…………………...ED829741442TH
98.ªÒµªÒ ¾ÅÍÂ........…....................…………………...swnk000000698rp
99.¡ÄÈ¡Ã ÈØ........…....................…………………...828335855653
100.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ........…....................…………………...EX608017445TH
101.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097778630TH
102.ÊÃÃàÊÃÔ­ à¨ÃÔ­........…....................…………………...ED771375345TH
103.¾§ÈìÈÃѳÂì ¡Ò­........…....................…………………...TH01184ra3g7b0
104.¨ÔÃÇѲ¹ì àÅç¡........…....................…………………...828335412262
105.³°¹¹·ì ªÔµ........…....................…………………...TH01184syxj40b0
106.ºØ­Ä·¸Ôì âÊ........…....................…………………...Ej410924010TH
107.ÀÒ³ØÇѲ¹ì ÈÔ........…....................…………………...ED622186745TH
108.¹¹·ì¸ÇѪ µÃѧ........…....................…………………...ED623311515TH
109.ªÒ¹Ø¡Ã³ì ºØµ........…....................…………………...ED827039934TH
110.Àѷøà ÀÑ·Ã........…....................…………………...ED890762566TH
111.áʧªÑ ÇÃó........…....................…………………...ED919716826TH
112.ÍÒ¹¹·ì »ÃÐ........…....................…………………...ED909061647TH
113.¾ÃÇÔÀÑ·Ãì »ÀÑÊ........…....................…………………...ED935213500TH
114.à·ÇÔ¹ ÇÔ¸........…....................…………………...ED919555752TH
115.ÊÁ¤Ô´ ªÔ§........…....................…………………...Em314789480TH
116.ÍØÃªÒ à¾ÕÂÃ........…....................…………………...ED621872574TH
117.äÁè¨èÒª×èÍ........…....................…………………...Em097778626TH
118.¾ÃªÑ ¡Í........…....................…………………...ED881279443TH
119.ອ­ÒÀÒ áʧ........…....................…………………...Em026231046TH
120.ËÁÙ¡Øë¹........…....................…………………...Em097770993TH
121.ÍÀÔªÒµÔ ÊÕ........…....................…………………...ED895272992TH
122.ÃéÒ¹¾Ø·¸»°Á........…....................…………………...ED899272600TH
123.»ÃÐÀÒÊ ¾Ø²........…....................…………………...ED946510035TH
124.͸ÔÇѲ¹ì ÍѤÃ........…....................…………………...ED823798948TH
125.°Ò»¹Ò àÍÕèÂÁ........…....................…………………...ED949633100TH
126.¸ÇѪªÑ ÇÒ........…....................…………………...ED939437370TH
127.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹........…....................…………………...Em097778294TH
128.¸¹ÒÇØ²Ô ÂØ........…....................…………………...ED824380319TH
129.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ........…....................…………………...ED944312412TH
130.»¡ÕóìÁ........…....................…………………...Ek082642088TH
131.ÈØÀ¾§Éì àªÒÇ........…....................…………………...ED880848863TH
132.¤ÕÃÕÃѵ¹ì ¡ÔÁ........…....................…………………...ED841576085TH
133.ËÁÙ¡Øë¹........…....................…………………...Em097770976TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 24 µ.¤. 2566 - 08:59 ¹.] #87447 (19/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 24 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 21 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.µÃÕ¾º àÃ×ͧ.......…....................…………………...ED766260328TH
2.ÊÁÈÑ¡´Ôì Àѧ........…....................…………………...ED876296130TH
3.³Ñ°¹Ñ¹·ì ÈÃÕ........…....................…………………...ED768448887TH
4.¨Ñ¡Ã¾§Èì ÇÔ........…....................…………………...ED902270946TH
5.ÃÔ³´Ò........…....................…………………...ED913585380TH
6.ອ­ÒÀÒ áʧ........…....................…………………...Em026239053TH
7.»Ñ­­Ò ÃèÁ........…....................…………………...ED619280825TH
8.ÇÔ¨ÑÂ........…....................…………………...ED925364496TH
9.ÈØÀªÑ ÍèÓ........…....................…………………...ED916314960TH
10.ÂÈÇÃø¹ì ¡ÅÔè¹........…....................…………………...ED850531003TH
11.¾ÔÃÇѲ¹ì ÊÔ¹........…....................…………………...ED857988155TH
12.¡ÔµµÔì ¡¹¡........…....................…………………...ED804288142TH
13.¸¹Ò ¹ÔµÂ........…....................…………………...ED916734975TH
14.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­........…....................…………………...ED913166445TH
15.ªØÁ¾Å ¡ØÅ........…....................…………………...kban000344295cc
16.Í´ÔÈà ÇÃ........…....................…………………...psp0012984778
17.¸ÑªÄ·¸Ôì ÁÒ........…....................…………………...ED928213243TH
18.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕË........…....................…………………...ED931020384TH
19.´ÔàáÉì ÍÔ¹........…....................…………………...ED933905370TH
20.¹¤Ã ªÙ........…....................…………………...Eb991443116TH
21.µÕë@·èÒ¾ÃÐ........…....................…………………...ED906409447TH
22.·ÇÕ §ÒÁ........…....................…………………...ED903860241TH
23.¾ÔÁ¾ìྪÃ........…....................…………………...Em041877115TH
24.ª­Ò³ì¹¹·ì Íѧ¤........…....................…………………...ED768730041TH
25.»Ñ·........…....................…………………...Ej013009927TH
26.¾ÑªÃ¾Ã ´Ò........…....................…………………...Eb980596266TH
27.ªÒ­³Ã§¤ì »Ôè¹........…....................…………………...Eh338244147TH
28.ºØ­Êè§ ¤ÃÙ........…....................…………………...ED923616753TH
29.ÍÑ·¸ÇѲ¹ì ·ÔÈ........…....................…………………...ED920630932TH
30.Ç÷ ·Ó........…....................…………………...ED881031890TH
31.áʹÊØ¢........…....................…………………...Eb505030762TH
32.¹ÔÃص ã¨........…....................…………………...Eh779982315TH
33.¤Á¡ÃÔª ·ÔÈ........…....................…………………...ED913825258TH
34.Ê¹Ò ¹ÔµÂ........…....................…………………...ED913825258TH
35.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097768561TH
36.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ๵Ã........…....................…………………...ED848477238TH
37.¸¹´Å ÊÕ........…....................…………………...ED026590432TH
38.³Ñ°¾Å àËÅÕÂÁ........…....................…………………...ED825386012TH
39.¡ÄµÔ¹ ªØÁ........…....................…………………...ED941205034TH
40.¡µÑ­­Ù ǧÈì........…....................…………………...ED802394996TH
41.â´é ³ÀÑ·Ã........…....................…………………...ED892491455TH
42.͹ØÃØ·¸ à¢ÕÂÇ........…....................…………………...ED885390884TH
43.¸à¹È à»Ò........…....................…………………...ED856795958TH
44.¹¾´Å ¡ÅÔè¹........…....................…………………...Em286323876TH
45.áʧªÑ ÇÃó........…....................…………………...ED924836225TH
46.¡ØÅʵÃÕ ´ÒÇ........…....................…………………...TH01184she2q9b0
47.©ÑµÃªÑ ÍÂÙè........…....................…………………...ED883374274TH
48.ÍÒÃÔÊ àÎÕé§........…....................…………………...TH01184sdzqx9b0
49.ÊÁªÒÂ........…....................…………………...ED893188210TH
50.¡Äµ¸ÇѪ ¤Ó........…....................…………………...ED899763878TH
51.Í๡ ÍÃèÒÁ........…....................…………………...ED861231509TH
52.ËÁÙ¡Øë¹........…....................…………………...Em097770619TH
53.«ÒÅÒà»Ò........…....................…………………...Em097778484TH
54.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097778524TH
55.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097773456TH
56.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097778515TH
57.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097778453TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 21 µ.¤. 2566 - 09:01 ¹.] #87443 (18/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 21 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 20 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÊØÇѲ¹ì «×èÍ.......…....................…………………...ED942807852TH
2.»ÃÐÇÔ·Âì ´Õ........…....................…………………...Ek118740725TH
3.¡ÑÅÂÒ ÇÃó........…....................…………………...ED851290003TH
4.¨µØ¾Ã ÈÔ........…....................…………………...ED885282880TH
5.¨µØ¾Å........…....................…………………...ED917487445TH
6.soi22shop........…....................…………………...ED928560146TH
7.ªÒ­ªÑ ºÙó........…....................…………………...ED899247389TH
8.kankanmol........…....................…………………...ED891171432TH
9.ËÒ­ÈÖ¡ á¶Ç........…....................…………………...ED891948227TH
10.àÅç¡ÍÁµÐªÅºØÃÕ........…....................…………………...ED872571361TH
11.Á¹ÑÊ ËÁÍ¡........…....................…………………...ED949520479TH
12.¾§Èì¸Ã à¾ç­........…....................…………………...TH01184sd1tc5b0
13.waralee........…....................…………………...ED917467437TH
14.ÊØÃÔÂÒ â¾¸Ôì........…....................…………………...ED900740562TH
15.ÂÍ´àÁ×ͧ ºØº........…....................…………………...ED949210605TH
16.¸àÃÈ ¹Ò........…....................…………………...ED916422686TH
17.ÃéÒ¹¾Ø·¸»°Á........…....................…………………...ED899265325TH
18.¹ÀҾà »ÃÒ........…....................…………………...Eb991123029TH
19.ÊØ¡Ô¨ ÈÃÕ........…....................…………………...ED917320975TH
20.¤Á¡ÃÔª µÑé§........…....................…………………...ED906124192TH
21.ਠ»Ò¡........…....................…………………...ED829358961TH
22.ÈØÀÅÑ¡É³ì ¡Ã........…....................…………………...Eb991105158TH
23.µÃÕ»Ò¡¹éÓ⾸Ôì........…....................…………………...TH01184scn2w4b0
24.ÃÔ³´Ò........…....................…………………...ED913583812TH
25.ÂÈÇÃø¹ì ¡ÅÔè¹........…....................…………………...ED850530113TH
26.¹Ñ°ÀÙÁÔ ÊØ·¸Ô........…....................…………………...TH01184scxrq7b0
27.ÇÃÑ­­Ù ¨Ãا........…....................…………………...ED930653371TH
28.ÊÁÀ¾ ǧÉì........…....................…………………...Ej499763639TH
29.»ÃàÁÈÃì ¨Ñ¹·........…....................…………………...ED902477398TH
30.ÇÕÃоŠÊÃ........…....................…………………...ED857463775TH
31.ÇÕÃÐ ¨Ó........…....................…………………...ED893298612TH
32.¢ÃäìªÑ »ÃÒº........…....................…………………...ED871428973TH
33.ÊÃÇÔ·Âì ¨Ôµµì........…....................…………………...ED932040796TH
34.ÈÔþ§Èì á¡éÇ........…....................…………………...ED872081270TH
35.³Ñ°¾Å ÂÕè........…....................…………………...Eb990933759TH
36.kith........…....................…………………...ED891171327TH
37.ÁÂØÃÕ ªÑ§........…....................…………………...kbnm200044597tk
38.àÁ¸Õ ÇÃ........…....................…………………...Em158861647TH
39.âʾÔȵÂÒ ¾Ñ¹¸........…....................…………………...ED938102922TH
40.¨Ø±Ò·Ô¾Âì âµ........…....................…………………...ED897655615TH
41.»ÃÐªÒ à¨É........…....................…………………...ED873745571TH
42.ÊÃÈÑ¡´Ôì ä·........…....................…………………...ED843029153TH
43.·ÇÕÈÑ¡´Ôì à¿×èͧ........…....................…………………...ED823664478TH
44.ÈØÀ ÀÙè.......…....................…………………...ED891087615TH
45.ÊÔÃÔÁÒÈ ¼Ò........…....................…………………...ED848597540TH
46.ÂÕèËÅÔ¹ á«è........…....................…………………...Ej466597426TH
47.ÈÃÑ­­Ù ¹·Õ........…....................…………………...ED917486895TH
48.àÈÃ³Õ ÈÃÕ........…....................…………………...ED924116949TH
49.¡ÅÂØ·¸ ¸ÕÃ........…....................…………………...ED859594283TH
50.ÊØªÒµÔ ¡ØÅ........…....................…………………...ED922738530TH
51.polachet........…....................…………………...sly2000310801jt
52.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ........…....................…………………...Ef173467573TH
53.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕË........…....................…………………...ED864499325TH
54.ä¼· à¡ÕÂõÔ........…....................…………………...ED846495993TH
55.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ........…....................…………………...Ex608017286TH
56.ʹºÒ§¡ÃÇÂ........…....................…………………...ED899265382TH
57.ÊÔ·¸ÔªÑ àÍÕÂÁ........…....................…………………...TH01184scsmd0b0
58.ÍÀÔÇѲ¹ì ¡ÃÐ........…....................…………………...ED896746133TH
59.ÊÔ·¸ÔÇѲ¹ì ÍÔ¹........…....................…………………...OB296304806TH
60.¹àÃÈ à¾ÔèÁ........…....................…………………...ED823776182TH
61.¹·Õ ǧ¤ì........…....................…………………...ED819835834TH
62.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ÊÔ·¸Ô........…....................…………………...ED910438847TH
63.µÄ³ÊÔÉ®ì äªÂ........…....................…………………...ED768343630TH
64.°Ò»¹Ò àÍÕèÂÁ........…....................…………………...ED927792308TH
65.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097773368TH
66.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097773306TH
67.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097773354TH
68.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097773323TH
69.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097773147TH
70.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097773297TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 20 µ.¤. 2566 - 09:03 ¹.] #87440 (17/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 20 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 19 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.»ÃÐÊÔ·¸Ôì.......…....................…………………...ED937810540TH
2.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ........…....................…………………...ED619577057TH
3.ÊÁÂÈ ÊÁ........…....................…………………...rrtm000142911ld
4.ÇѪÃ........…....................…………………...ED730480857TH
5.Á§¤Å àÅÔÈ........…....................…………………...ED937104604TH
6.¹Äµ á¡è¹........…....................…………………...ED454668346TH
7.ÍÀÔªÒµÔ ¼Ò........…....................…………………...ED846733154TH
8.¸§ªÑ á«è........…....................…………………...ED921444018TH
9.ÈØÀªÑ ¡Ñ¹........…....................…………………...ED535388054TH
10.ÈÔÃÔÇѲ¹ì ÍÔ¹·Ãì........…....................…………………...Ej136487790TH
11.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ¤§........…....................…………………...ED886776348TH
12.ÊÁÂÈ ÊÁ........…....................…………………...rrtm0001429107v
13.Íŧ¡Ã³ì ºØ­........…....................…………………...ED859231195TH
14.ÈÔþ§Èì á¡éÇ........…....................…………………...ED872707406TH
15.¨ÔÃÇѲ¹ì ÇѲ¹........…....................…………………...ED850766264TH
16.¹Ñ¹·Ãص ÊØ´........…....................…………………...ED913816790TH
17.¹ÔÃѹ´Ã ÁÑè¹........…....................…………………...ED921439123TH
18.ÊØþŠäªÂ........…....................…………………...ED719764401TH
19.ÊØÃÔâ ÊÕ........…....................…………………...Ej249701905TH
20.ÊØÃÔâ ÊÕ........…....................…………………...Ej249701888TH
21.¢¨ÃÇÔ·Âì ºéÒ¹........…....................…………………...Em100383245TH
22.angle99........…....................…………………...Ej499763545TH
23.ÊÃþ§Éì àÊÁ........…....................…………………...ED901062085TH
24.¡ÁÅÃѵ¹ì à§Ò........…....................…………………...ED909341681TH
25.¾ÃÇÔÀÑ·Ãì »ÀÑÊ........…....................…………………...ED935207901TH
26.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹........…....................…………………...ED920140430TH
27.ÊØàÁ¸ ÍÑ¡........…....................…………………...ED568694675TH
28.ÊÂØÁÀÙ á§........…....................…………………...ED862496992TH
29.¡ÒÁ¹ÔµÂì ¡ÁÅ........…....................…………………...ED668239356TH
30.¹Ñ¹·¾Å ÍÑÈ........…....................…………………...ED907156951TH
31.ÇÃóÀÒ ÊØ¢........…....................…………………...ED768447921TH
32.ÃÇÔ¹ ÁËÒ........…....................…………………...ED879590586TH
33.͹ÔÃظ ÁÒ........…....................…………………...ED915166465TH
34.°Ò»¹Ò àÍÕèÂÁ........…....................…………………...ED808927971TH
35.¾ÅÄ·¸Ôì à´ª........…....................…………………...ED928714275TH
36.à¡ÉÁ........…....................…………………...TH01184s9tuu2b0
37.ອ­ÒÀÒ áʧ........…....................…………………...Em026238282TH
38.zitthinan........…....................…………………...ED923008130TH
39.ͧÍÒ¨ ¾Ù¹........…....................…………………...ED925362518TH
40.§ÂÈ ÊÁѹ........…....................…………………...TH01184sa05w4b0
41.ÊÇÀÙ ÁØè§........…....................…………………...ED920523690TH
42.¾ÔÃÔÂÐ ä·Â........…....................…………………...ED884388615TH
43.ÊØ÷ÑÈ¹ì ¤Ñª........…....................…………………...ED916089606TH
44.ÊÁªÒ ¹Ò¤........…....................…………………...OB249217003TH
45.¾§Èì¾ÔªÒ­ ´Õ........…....................…………………...kbaci00001573la
46.ä¾âè¹ì ¾§Éì........…....................…………………...ED830053131TH
47.àʹÕÂì ËÒ­........…....................…………………...ED747579516TH
48.ªÑ¹ѹ·ì ǧÉì........…....................…………………...Ew667564760TH
49.ÈØÀ¡Ã â¨........…....................…………………...Eh218569835TH
50.ÃÔ¹´Ò........…....................…………………...ED913581900TH
51.ອ­ÒÀÒ áʧ........…....................…………………...Em026238375TH
52.ËÄ·Ñ ÈÃÕ........…....................…………………...ED898647487TH
53.ÀÙ¡Ô¨ ¹Øª........…....................…………………...ED916420645TH
54.ÊÃÃàÊÃÔ­ à¨ÃÔ­........…....................…………………...ED771372021TH
55.»Ø­­¾Ñ²¹ì Ãѵ¹Ð........…....................…………………...ED908670765TH
56.ªÑÂÂÒ ªÙ........…....................…………………...ED727845535TH
57.ËÁÙ¡Øë¹........…....................…………………...Em097770361TH
58.ª¹Ò¸Ô» ÂÔ¹........…....................…………………...Em231237458TH
59.ÍÃöªÑ ªÁ........…....................…………………...ED932907771TH
60.¹¾Ãѵ¹ì ÃØ¡........…....................…………………...Eg283160927TH
61.³Ñ°¤Á¹ì ÊØ¢........…....................…………………...TH01184s5xgd0b0
62.ªÑ¾Ѫà µÑé§........…....................…………………...ED925372594TH
63.ÊÔ¹àÃÈ à¨×Í........…....................…………………...ED927220217TH
64.Ç÷ ·Ó........…....................…………………...ED715697499TH
65.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­........…....................…………………...ED913119621TH
66.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´........…....................…………………...ED917542257TH
67.¨ÒÃÖ¡ àÃ×ͧ........…....................…………………...ED900227707TH
68.¾Ôવ ºÑÇ........…....................…………………...ED892266511TH
69.´Ç§¸Ô´Ò Íت........…....................…………………...ED893677646TH
70.ÊÃÂÒ ÊÁÒ¹........…....................…………………...Eb990945160TH
71.ªÑªÇÒÅ........…....................…………………...ED834187099TH
72.¾¹Ô´Ò ¢ÒÇ........…....................…………………...ED930633828TH
73.¸¹¡Äµ á«è........…....................…………………...TH01184s60fm7b0
74.»ÇÒÌ à¡É........…....................…………………...ED922846375TH
75.³Ñ°¾Ã µÑé§........…....................…………………...ED888866443TH
76.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ........…....................…………………...TH01184s8ctx3b0
77.¡Ò­¨¹Ò ºØ­........…....................…………………...Ej146045862TH
78.âʾÔȵÂÒ ¾Ñ¹¸........…....................…………………...ED836179705TH
79.ÈÃÒÇظ ª¹Ð........…....................…………………...ED920561993TH
80.polachet........…....................…………………...sly20003104955k
81.»ÃÐàÊÃç°ÈÑ¡´ÔÔì »ÃÐ........…....................…………………...Eb5066676309TH
82.ªÑªÇÒÅ ÃÍ´........…....................…………………...ED913816313TH
83.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ÊÔ·¸........…....................…………………...ED910450349TH
84.¾ÔÁ¾ìྪÃ........…....................…………………...Em041877013TH
85.ÈÈÔÂÒ ÍØ........…....................…………………...ED921442343TH
86.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì........…....................…………………...Em097773028TH
87.¹ÔÃصµì ࡵØ........…....................…………………...ED775965100TH
88.¸¹¾Å ÊÔ¹........…....................…………………...ED920140372TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 19 µ.¤. 2566 - 08:59 ¹.] #87437 (16/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 19 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 18 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.»ÃÐàÊÃç° á¡éÇ.......…....................…………………...ED912728538TH
2.¹Äµ á¡è¹.......…....................…………………...ED937102577TH
3.·ÇÕ ÈÕ.......…....................…………………...ED939502626TH
4.¢Ø¹µÒÅ ·Ô¾Âì.......…....................…………………...ED804390135TH
5.Íŧ¡Ã³ì ºØ­.......…....................…………………...ED859225204TH
6.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...EM097773031TH
7.³Ã§¤ìà´ª à¾çªÃ.......…....................…………………...ED842367662TH
8.ÇѪÃо§Éì ¶¹ÍÁ.......…....................…………………...ED663763751TH
9.ÍÒ¹¹·ì àªÒÇì.......…....................…………………...ED906208913TH
10.ÇÊѹµì µÑ¹.......…....................…………………...ED826889223TH
11.¸ÇѪªÑ âµ.......…....................…………………...ED938001985TH
12.Á³à±ÕÂà ¡Ò.......…....................…………………...ED701152678TH
13.¾Ø²Ô¾§Èì ¡Ó.......…....................…………………...sxf208600002513
14.¹Ð¸Õ àªÂ.......…....................…………………...ED856425467TH
15.»ÃÐàÊÃç°ÈÑ¡´Ôì àªÔ´.......…....................…………………...ED784182009TH
16.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì àµ.......…....................…………………...ED899252653TH
17.»ÃÐ⪹ì ÈÃÕ.......…....................…………………...ED880652566TH
18.ä¾âè¹ì ªÙ.......…....................…………………...ED902550288TH
19.ÇÃàǸ¹ì »Ô.......…....................…………………...Eb544119625TH
20.¹éͧÍÅѹ.......…....................…………………...ED883670436TH
21.¡ÄɳР·Í§.......…....................…………………...TH01184s4rdc5b0
22.Á¹ÑÊ ÀÙè.......…....................…………………...ED917541115TH
23.¨ÔÃҾà ÊØ.......…....................…………………...ED856792894TH
24.¡Ó¾³¸ÔìÈÑ¡´Ôì Áѳ.......…....................…………………...ED920509551TH
25.¨ÔÃÒÂØ á¨èÁ.......…....................…………………...Ests000287679
26.»ÃоŠÊÁÒ.......…....................…………………...ED936510274TH
27.¡Ñ§ÇÒ¹ ÊÁ.......…....................…………………...ED901348661TH
28.³Ñ°¾Å ã¨.......…....................…………………...ED026589315TH
29.ÊÁÀ¾ ἧ.......…....................…………………...ED802764847TH
30.·ÇժѠµÑé§.......…....................…………………...ED916740667TH
31.ÁÒ¹¾ ·Ó.......…....................…………………...ED622184523TH
32.ÊÁªÒÂ.......…....................…………………...Eg946034169TH
33.ª¹Ô¹·Ãì ©ÑµÃ.......…....................…………………...ED931523126TH
34.¡Äµ³¡Ã.......…....................…………………...ED851788164TH
35.©ÑµÃªÑ àÊÃç¨.......…....................…………………...ED823793906TH
36.»³Ô¸Ò¹.......…....................…………………...ED897838105TH
37.³Ñ°¯ÈÑ¡Âì ºØ­.......…....................…………………...ED913146587TH
38.«ÒÅÒà»Ò.......…....................…………………...Em097772875TH
39.¹éͧÍÅÔ¹.......…....................…………………...ED883670422TH
40.»ØÅÃѪà §ÒÁ.......…....................…………………...ED712763018TH
41.͹ÔÃظ ÅÐ.......…....................…………………...bw82000242304ds
42.¸¹´Å ǧÉì.......…....................…………………...ED795554491TH
43.¨ÃÑʾ§Éì ´Ø¨.......…....................…………………...tnr50002775368
44.´Ç§Ä·Ñ ᷹.......…....................…………………...ED940503589TH
45.⪤ªÑ ÅÒ.......…....................…………………...ED908718698TH
46.¾ÅÒ¸Ô» ÇѲ¹.......…....................…………………...ED879947064TH
47.Á¹µìÁ§¤Å168.......…....................…………………...ED836486714TH
48.äªÂ¾Ñ²¹ì à¨ÃÔ­.......…....................…………………...rs100001388595c
49.¾ÑÅÅÀ á¨é§.......…....................…………………...ED861954895TH
50.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ.......…....................…………………...ED649669891TH
51.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´.......…....................…………………...ED917529953TH
52.³Ã§¤ì ÊØ.......…....................…………………...ED649669707TH
53.ͧÍÒ¨ ¾Ù¹.......…....................…………………...ED925352833TH
54.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ.......…....................…………………...TH01184s4r6p2b0
55.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ.......…....................…………………...th01184s5r2t6b0
56.¨ÔÃÐÂØ·¸ Ê׺.......…....................…………………...ED869554173TH
57.³Ñ°¯ÈÑ¡Âì ºØ­.......…....................…………………...ED913146573TH
58.µèÍÈÑ¡´Ôì ÀÙè.......…....................…………………...ED922815320TH
59.»¡ÕóÑÁ.......…....................…………………...Ek082641887TH
60.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ.......…....................…………………...TH01184s4raa6b0
61.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em097772929TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 18 µ.¤. 2566 - 09:03 ¹.] #87434 (15/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 18 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 17 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ºØ­àÅÕé§ âÊ.......…....................…………………...ED504596825TH
2.ÊÁ¾§Éì âÍ........…....................…………………...ED921440603TH
3.¸Òà à¾ÔèÁ........…....................…………………...ED912727245TH
4.¨ÔÃÇѲ¹ì §ÒÁ........…....................…………………...ED847463498TH
5.ªØµÔà·¾ ÁÐ........…....................…………………...ED865553040TH
6.¹ÔÇѵ ªØÁ........…....................…………………...ED908337941TH
7.¹Ô¸ÔÈ ÅÒÂ........…....................…………………...ED822093200TH
8.ºØ­³ìÂ×¹........…....................…………………...ED880122736TH
9.ªÑ¾Ѫà µÑé§........…....................…………………...ED873976561TH
10.ÊÁªÒ ºØµÃ........…....................…………………...ED906112680TH
11.ÈÃÒ¹¹·ì ÍÔ¹........…....................…………………...ED816565157TH
12.»Ñ­­Ò »ÅÒÂ........…....................…………………...Ek054282137TH
13.Åéǹ »ÅÒÂ........…....................…………………...ED881358398TH
14.¹¾´Å ºØ­........…....................…………………...Eg731210374TH
15.¨ÃÑ­ ¾ÔÁ........…....................…………………...ED853914687TH
16.ÊÔ¹ ãË­è........…....................…………………...ED892456643TH
17.³Ñ°¾Å ã¨........…....................…………………...Em231234978TH
18.ÊØÀÒÃѵ¹ì ºØ­........…....................…………………...ED929023529TH
19.¤³Ôµ ÊÇÑÊ........…....................…………………...ED858430796TH
20.¨Ñ¡Ãì¡ÃÔª Áèǧ........…....................…………………...ED650246175TH
21.àÁ¸Õ ÇÃ........…....................…………………...Em158861545TH
22.¸Ò¹Õ ÊÃ........…....................…………………...ED754590450TH
23.ÀÒÊ¡Ã Âѧ........…....................…………………...ED795776480TH
24.»ÃÐÇÔ·Âì........…....................…………………...Ek118740535TH
25.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕË........…....................…………………...Eb990053176TH
26.¾§ÉìÈÑ¡´Ôì ¾Ç§........…....................…………………...ED821884578TH
27.¸Òà à¾ÔèÁ........…....................…………………...ED912727206TH
28.ÀÙÁԾѲ¹ì ÍÔèÁ........…....................…………………...Eg315571838TH
29.°Ò»¹Ò àÍÕèÂÁ........…....................…………………...ED927707429TH
30.àÈÃ³Õ ÈÃÕ........…....................…………………...ED924122723TH
31.³Ñ¯°³ÔªÒ ¢ÑµÔ........…....................…………………...ED787293074TH
32.ͧÍÒ¨ ÍÔ¹........…....................…………………...Ev716983297TH
33.ËÔÁ¾Ò¹µì ÁØè§........…....................…………………...ED823491905TH
34.¡ÃÔª ¡ÒÈ........…....................…………………...ED819519752TH
35.¡ÃÑ­ Çѧ........…....................…………………...ED936005287TH
36.»ÃÔ­­Ò ¤Ó........…....................…………………...TH01184sos648b0
37.¸¹¡Äµ ¹Ò¤........…....................…………………...ED892387537TH
38.͸ÔÇѲ¹ì ÍѤÃ........…....................…………………...ED823775071TH
39.¨ÔÃÒÇØ²Ô à¡µØ........…....................…………………...ED903533697TH
40.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ........…....................…………………...ED759730953TH
41.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò........…....................…………………...ED919910042TH
42.ÇÃѵ­Ù à·........…....................…………………...ED907543933TH
43.·Ã§Ä·¸Ôì ªÇ........…....................…………………...ED937901149TH
44.«ÒÅÒà»Ò........…....................…………………...Em097772274TH
45.¸¹¡Äµ Ä·¸Ôì........…....................…………………...ED765353346TH
46.»ÔÂÇÃó ¼èͧ........…....................…………………...ED900622075TH
47.ºØ­Ä·¸Ôì âÊ........…....................…………………...Ej410923986TH
48.ÊÒÂѳÂì ¨ØéÂ........…....................…………………...ED726492006TH
49.¹¾ÊÔ·¸Ôì ¶ÒÇÃ........…....................…………………...ED876881205TH
50.¨Ø±ÒÃѵ¹ì Á³Õ........…....................…………………...ED869248235TH
51.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ........…....................…………………...Ex608017105TH
52.Çþ§Éì à»ÃÁ........…....................…………………...ED905873795TH
53.ÅÁºÅ ºØ­........…....................…………………...ED772260185TH
54.³Ñ°ÇѲ¹ì ÍÔ¹........…....................…………………...ED883052844TH
55.àÂÒÅѡɳì äµÃ........…....................…………………...Eb501649538TH
56.ÊÃØªÒ ¾§........…....................…………………...Eb544107168TH
57.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ........…....................…………………...ED649617925TH
58.¹ÀҾà »ÃÒ........…....................…………………...ED850998816TH
59.¾§Èì¸Ã à¾ç­........…....................…………………...TH01184rw01p4b0
60.ªÙà¡ÕÂÃµÔ ¤Ù........…....................…………………...mega010509818a7
61.·ÇÕ §ÒÁ........…....................…………………...ED834185314TH
62.¸¹´Å ǧÉì........…....................…………………...ED795554151TH
63.¸¹´Å ǧÉì........…....................…………………...ED795554125TH
64.infinity........…....................…………………...ED939701644TH
65.¹·Õ ǧÈì........…....................…………………...ED819833691TH
66.¹¤Ã ªÙ........…....................…………………...Eb990321460TH
67.³¾§Èì á¡éÇ........…....................…………………...rrtm000142562uu
68.Êѳ¶ÇѲ¹ì »Ò¹........…....................…………………...ED810018498TH
69.ºÑ³±Ôµ ÈÑ¡´Ôì........…....................…………………...rbt10003240293t
70.°³ÐÇѲ¹ì »ÃÐ........…....................…………………...ED716383236TH
71.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ........…....................…………………...ED893656147TH
72.ÍØ¡ÄÉ à¤Ã×Í........…....................…………………...ED861374140TH
73.kittanai p........…....................…………………...EÚb501684486TH
74.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­........…....................…………………...ED913145564TH

Êèǹ§Ò¹ems


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 17 µ.¤. 2566 - 09:01 ¹.] #87431 (14/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 17 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 16 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...Em097772190TH
2.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em097772226TH
3.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em097772288TH
4.«ÒÅÒà»Ò.......…....................…………………...Em097771968TH
5.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em097772209TH
6.»ÃСÒÈ ÇÔ.......…....................…………………...Eb980237864TH
7.¹¤Ã ͧ¤ì.......…....................…………………...ED938000194TH
8.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¨Ø.......…....................…………………...ED836483681TH
9.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò.......…....................…………………...ED915135825TH
10.¨Ô¹µÐÇѹ.......…....................…………………...TH01184rpneu6b0
11.³Ã§¤ìǧȡà ·ÃѾÂì.......…....................…………………...ED891634064TH
12.ÅÑÀ¨Àóì à¨ÃÔ­.......…....................…………………...kb02700059661ac
13.¡ÔµµÔ¾Ñª ÃѪ.......…....................…………………...ED890022879TH
14.ÊÔÃÔÇÔÁÅ ªÑÂ.......…....................…………………...TH01184rxwr7b0
15.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ.......…....................…………………...ED890736416TH
16.»ÔÂÒÀÑÊÃì ¤Ó.......…....................…………………...Em026214754TH
17.»ÒÅÔµÒ.......…....................…………………...ED911643734TH
18.ÀÒ¤Ô¹ ÍѧÈØ.......…....................…………………...ED862481410TH
19.ÊØÃÔÂÒ ¹ÒÁ.......…....................…………………...Em231233059TH
20.»ÃÐÂÙà ÊÔ¹.......…....................…………………...ED920111800TH
21.à͹¡ ¹Ò.......…....................…………………...TH01184rj47x8b0
22.¨àà ¨Ñ¹·Ãì.......…....................…………………...d2db0004723920
23.¡Ò¹µì à¨ÃÔ­.......…....................…………………...ED807065436TH
24.ÊØÇÃó ºØ­.......…....................…………………...ED929980224TH
25.ÍӹǠ·Í§.......…....................…………………...rrtm000142426t8
26.¹¤Ã ªÙ.......…....................…………………...Eb989712675TH
27.¡Ó¸Ã ྪÃ.......…....................…………………...ED771796618TH
28.ÈÃÒÇظ ÊÇÑÊ.......…....................…………………...ED870842424TH
29.·ÑȹÑ Íè͹.......…....................…………………...Ej410923972TH
30.¸ÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾ÔÃÔ.......…....................…………………...ED906417430TH
31.¡ÁÅÀÙ ¨ÔµÃ.......…....................…………………...ED899068379TH
32.ÍÃسªÒµÔ ÊØ¢.......…....................…………………...ED918422009TH
33.à©ÅÔÁªÑ ÈÃÕ.......…....................…………………...ED922809196TH
34.ÇزÔÀÑ·Ã ÈÔÅ»ì.......…....................…………………...ED891137970TH
35.¡ÔµµÔ¾§Èì à¡ÕÂõÔ.......…....................…………………...ED927421721TH
36.¹Ñ¹·¾Ñ¹¸ì ÊѨ.......…....................…………………...ED891138856TH
37.¸à¹µÃ à»Ò.......…....................…………………...ED916091349TH
38.ÊØÃÔÂÒ µÒ.......…....................…………………...ED864737489TH
39.¢éÒǵéÁ¾ÔÈÁÑÂ.......…....................…………………...Em097720396TH
40.äÁè¨èÒª×èÍ.......…....................…………………...ED785438385TH
41.à¹ÃÁԵà ·ÇÕ.......…....................…………………...ED855276585TH
42.¡ÔÔµµÔ¾§Éì ÊØ.......…....................…………………...ED848463865TH
43.ÇÈÔ¹ ÊÒ.......…....................…………………...ED905283802TH
44.͹ÔÃظ ÅÐ.......…....................…………………...ED921539271TH
45.ÇÔªÒ­ âÁÃÔ.......…....................…………………...ED909026441TH
46.ªÑÂÇز ¢Ñ¹.......…....................…………………...ED891342154TH
47.µÄ³ ¨Ôµ.......…....................…………………...ED913813833TH
48.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹.......…....................…………………...ED920111795TH
49.ÇѹªÑª¹Ð ¹Ñ¹·.......…....................…………………...ED908936786TH
50.¸¹´Å ǧÉì.......…....................…………………...ED795547014TH
51.äªÂÇѲ¹ì ÍÒ.......…....................…………………...ED890127582TH
52.¾ÔÁ¾ìྪÃ.......…....................…………………...Em041876675TH
53.ä¾âè¹ì ¾§Éì.......…....................…………………...ED889749457TH
54.ÊÁÈÑ¡´Ôì »ÀÑÊ.......…....................…………………...ED891138520TH
55.¸à¹µÃ ÇÃó.......…....................…………………...ED877754959TH
56.͹ØÉÒ ¿Ñ¡.......…....................…………………...TH01184rpbdk3b0
57.ÇزԪÑ ºÑÇ.......…....................…………………...ED815997540TH
58.àÁ¸Õ ´Í¡.......…....................…………………...ED883349005TH
59.¢éÒǵéÁ¾ÔÈÁÑÂ.......…....................…………………...Em097720436TH
60.³Ñ°¾Å àÃ×ͧ.......…....................…………………...Em873976297TH
61.¡ÄɳРÂÐ.......…....................…………………...ED763142358TH
62.͹ѹµì ä¾.......…....................…………………...ED829948141TH
63.»³Ô¸Ò¹.......…....................…………………...ED911643751TH
64.ÊÁÒ¸Ô ÍÃس.......…....................…………………...ED822384202TH
65.Á¹µÃÕ ·Ò.......…....................…………………...ED727497781TH
66.ÇÊѹµì µÑ¹.......…....................…………………...ED826876692TH
67.¸Òà à¾ÔèÁ.......…....................…………………...ED912782030TH
68.¸§ªÑ ˧Éì.......…....................…………………...ED728281512TH
69.³Ñ°¾Ã µÑé§.......…....................…………………...ED874467004TH
70.ÍѤÃà´ª ⾸Ôì.......…....................…………………...ED582859959TH
71.ªÑ¾Ѫà µÑé§.......…....................…………………...ED925337632TH
72.»Ô¾§¤ì à¹ÕÂÁ.......…....................…………………...rbta000120176v5
73.¾ÔªÔµ ªèÇÂ.......…....................…………………...klua000320371k9
74.·È¾Ã Ä·¸Ôì.......…....................…………………...plf9864000255519
75.ËÁÙ¡Øë¹.......…....................…………………...Em097769828TH
76.ÈØÀªÑ á¡éÇ.......…....................…………………...TH01184rrh256b0
77.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ.......…....................…………………...Ex608017082TH
78.°Ò»¹Ò àÍÕèÂÁ.......…....................…………………...ED927732525TH
79.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ.......…....................…………………...ED649668508TH
80.¨ÃÑ­ ÍÒÃÕ.......…....................…………………...ED900917790TH
81.¾ÔÁ¾ìྪÃ.......…....................…………………...Em041876945TH
82.͹ØÃÑ¡Éì ¤Åèͧ.......…....................…………………...Em906302905TH
83.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em097772243TH
84.ËÁÙ¡Øë¹.......…....................…………………...Em097769655TH

Êèǹ§Ò¹EMs


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 16 µ.¤. 2566 - 08:55 ¹.] #87428 (13/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 16 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 14 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.àÍ¡¾§Èì ÊÑ¡......…....................…………………...ED823476948TH
2.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è.......…....................…………………...ED916717725TH
3.Í´ÔÈÑ¡´Ôì á¡éÇ.......…....................…………………...ED886771751TH
4.ªÒ¤Ã ªÙ.......…....................…………………...ED80484733*TH
5.ÇÊѹµì ¡ØÅ.......…....................…………………...ED908629159TH
6.moowhan.......…....................…………………...ED891160559TH
7.ºÑ­ªÒ ¨éÍÂ.......…....................…………………...Eg371320315TH
8.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì à¹ÕÂÁ.......…....................…………………...Eb989656537TH
9.ªÒ¤Ã ªÙ.......…....................…………………...ED804847323TH
10.ÇزԪÑ ´Ç§.......…....................…………………...Eb5014620335TH
11.Ç·Ñ­­Ù ÍÂÙè.......…....................…………………...TH01184rp3aa9b0
12.¡ÃØ³Ò ·Í§.......…....................…………………...sxf561300019329
13.¨Ñ¡Ãì¡ÃÔª Áèǧ.......…....................…………………...ED650245705TH
14.¾ÔÁ¾ìྪÃ.......…....................…………………...Em041876715TH
15.äªÂÇѲ¹ì á¡éÇ.......…....................…………………...ED812895422TH
16.¾ÃËÁÅÔ¢Ôµ.......…....................…………………...TH01184rp8tx4b0
17.¤Ø³ÍÒÃì· á¿¹ªÅ.......…....................…………………...66850795118560
18.¤Ù³ÊµÒ§¤ì.......…....................…………………...ED913556114TH
19.ÀÙÁԾѲ¹ì ÍÔèÁ.......…....................…………………...Eg315571807TH
20.¾ÊÔÉ°ì àÊÁÒ.......…....................…………………...ED912780087TH
21.Àѷøà ÀÑ·Ã.......…....................…………………...ED891640816TH
22.¾Ø²Ô¾§Èì ¡Ó.......…....................…………………...psp0019352752
23.ÊÁÈÑ¡´Ôì »ÀÑÊ.......…....................…………………...TH01184rpeh02b0
24.¾ÑÅÅÀ á¨é§.......…....................…………………...ED861960900TH
25.ªÑ¹àÃÈ ¨Ôµµì.......…....................…………………...TH01184rnd1f1b0
26.¾§È¸Ã ¨ÔÃ.......…....................…………………...TH01184rmt6j7b0
27.ÀÒ¹ØÇÃÃµì ¡Ò.......…....................…………………...TH01184rmt6j7b0
28.¡ÃÑ­ Çѧ.......…....................…………………...ED902484270TH
29.³Ñ°¾Ã µÑé§.......…....................…………………...ED874470944TH
30.³Ñ°¾§Éì ¡Í§.......…....................…………………...ED935201679TH
31.¡ÔµµÔ ÀÑ¡.......…....................…………………...ED887594125TH
32.¸¹Ò¸Ô» ´ÔÉ.......…....................…………………...ED906406247TH
33.³Ñ¯°ìÈÑ¡Âì ºØ­.......…....................…………………...ED913103652TH
34.ÍÁÃÈÑ¡´Ôì ¨Ò.......…....................…………………...ED791062655TH
35.à©ÅÔÁ¾§Éì ¾Ã.......…....................…………………...ED895484215TH
36.ÍءĪ à¤Ã×Í.......…....................…………………...ED916227381TH
37.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.......…....................…………………...Em097776639TH
38.ªÑ³ç¤ì ǧÉì.......…....................…………………...Eh384934189TH
39.ºÃÔÉÑ· à¾ÔèÁ¾Ù¹ áÍ´ÇÒ¹«ì ¨Ó¡Ñ´.......…....................…………………...Em180565806TH
40.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em097773663TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 14 µ.¤. 2566 - 09:17 ¹.] #87424 (12/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 14 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 13 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¡Ò­¨¹Ò á«è......…....................…………………...ED893653698TH
2.¹Ñ¹·¾Ñ¹¸ì ÊѨ......…....................…………………...ED900527295TH
3.³Ñ°ÀÒÊ à¨ÃÔ­......…....................…………………...TH01184r82va7b0
4.³Ñ°ªÒ¹Ñ¹·ì µÑé§......…....................…………………...kbkbr00029533qx
5.¡ÄÉ´Ò Ãѵ¹......…....................…………………...sspr000158784hz
6.ÈØÀ³Ñ° ÁËÑ·......…....................…………………...ED906416641TH
7.µÐÇѹ ¤Ó......…....................…………………...ED872062369TH
8.»ÔÂÁԵà àͧ......…....................…………………...ED906416655TH
9.¾ÈÔ¹ ¾Ã......…....................…………………...TH01184re9537b0
10.¡ØÅʵÃÕ ´ÒÇ......…....................…………………...plf980000008014
11.¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì ¨Ñ¹·Ãì......…....................…………………...EH172637231TH
12.»Ô¾Ԫ­ì à¹Ã......…....................…………………...ED905174966TH
13.¹Ç¾Å ¨Ãس......…....................…………………...Eb937372512TH
14.ªÇÅÔµ ÅèÓ......…....................…………………...ED874255937TH
15.ÊØ¡Ò¹´Ò ·Í§......…....................…………………...TH01184rj92j4b0
16.¹¤Ã ͧ¤ì......…....................…………………...ED886439306TH
17.ÃÔ³´Ò......…....................…………………...ED913554161TH
18.ÊÔ·¸Ô¹Ñ¹·ì ÊØ·¸Ô......…....................…………………...ED888238633TH
19.ÁÅà·¾ ¨Ñ¹·......…....................…………………...ED788122204TH
20.͹ѹµì ä¾......…....................…………………...ED829955726TH
21.ÊÁ¾ÔÈ ¡ÅÑè¹......…....................…………………...ED888765189TH
22.¸§ªÑ ˧Éì......…....................…………………...ED728276472TH
23.ÊÁ¾§Éì àÊ......…....................…………………...ED846479655TH
24.ÇѪþŠªÑÂ......…....................…………………...ED842363952TH
25.­Ò³¾Ñ²¹ì ÈÃ......…....................…………………...ED795952754TH
26.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ Ë§Éì......…....................…………………...ED883347061TH
27.ÍÒ¹¹·ì......…....................…………………...ED766442921TH
28.ࡵØÇÃÔ¹·Ãì ÊØ......…....................…………………...Em232597007TH
29.ÀÙÁÁÔ¹ ÈÃÕ......…....................…………………...ED907731582TH
30.ªÑ¾Ѫà µÑé§......…....................…………………...ED901285927TH
31.͹ÔÃظ ÅÐ......…....................…………………...ED921544648TH
32.ͧÍÒ¨......…....................…………………...ED901285428TH
33.ÁҵÞºØÃÕ......…....................…………………...ED836545664TH
34.©Åͧ ËÒ­......…....................…………………...ED835568227TH
35.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ......…....................…………………...ED649667927TH
36.ÈÔÇѲ¹ì ·Í§......…....................…………………...ED915703521TH
37.ÍÀÔªÒµÔ ÀÙÁÔ......…....................…………………...Eb937438324TH
38.ä¼· à¡ÕÂõÔ......…....................…………………...Ek067114000TH
39.ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ÊÁ......…....................…………………...ED888370504TH
40.ªÑ­­Ò ¨µØ......…....................…………………...ED877366319TH
41.ÊÒ¸Ôµ äªÂ......…....................…………………...Eb989503615TH
42.¾ÔÉ³Ø àÍÕèÂÁ......…....................…………………...ED789681377TH
43.¾§ÈìÀóì à»Å×éͧ......…....................…………………...ED896917765TH
44.¡ÄÈ ÈÃÕ......…....................…………………...ED92411118TH
45.¡ÃԪྪà àÍÕèÂÁ......…....................…………………...ED908708877TH
46.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...Em097771530TH
47.Á§¤Å àÅÔÈ......…....................…………………...ED921409245TH
48.¢¨ÃÇÔ·Âì ºéÒ¹......…....................…………………...Em100382917TH
49.ÇÔàªÕÂà ÇÔ......…....................…………………...ED913354267TH
50.ÂÕèËÅÔ¹ á«è......…....................…………………...Ej466598364TH
51.ÇÔ·ÂÒ ÊÃ......…....................…………………...ED852315316TH
52.»ÃÐàÇ·Âì ÊØ´......…....................…………………...ED891640643TH
53.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹......…....................…………………...Em097776466TH
54.ªÑ¾à ÀÙ......…....................…………………...ED669096764TH
55.â¾äÃèËÇÒ¹......…....................…………………...TH01184reqjs3b0
56.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­......…....................…………………...ED913157817TH
57.͹ѹµì ä¾......…....................…………………...ED829963245TH
58.kanlaya48......…....................…………………...ED583181823TH
59.ÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹......…....................…………………...ED845769121TH
60.ÊÔ·¸Ôì â¡......…....................…………………...Eb989394765TH
61.ÊØÃÈÑ¡´Ôì ËÅÑ¡......…....................…………………...Ew004587309TH
62.«ÒÅÒà»Ò......…....................…………………...Em097771512TH
63.nakorn05......…....................…………………...ED929802983TH
64.¸¹ÒÇØ²Ô ã¨......…....................…………………...ED871021385TH
65.ËÁÙ¡Øë¹......…....................…………………...EM097769156TH
66.«ÒÅÒà»Ò......…....................…………………...Em097771415TH
67.«ÒÅÒà»Ò......…....................…………………...Em097771490TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 13 µ.¤. 2566 - 09:07 ¹.] #87421 (11/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 13 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 12 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¸¹ÀÑ·Ã ·ÇÕ......…....................…………………...ED848588083TH
2.¸ÔµÔÁÒ ÈÃÕ......…....................…………………...EB989078017TH
3.»ÃÐÀÒÊ ÊÕ......…....................…………………...EK050966839TH
4.ÊØÃÔÂѹµì ªèÒ§......…....................…………………...ED871555844TH
5.¾ÔÁ¾ìྪÃ......…....................…………………...EM041876392TH
6.ºØ­ª×è¹ ÊØ¢......…....................…………………...ED795373809TH
7.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹......…....................…………………...ED834868769TH
8.ÊÔÃԾà ÅÑ¡......…....................…………………...ED786093108TH
9.ÊؾѵÃÒ Ä·¸Ô......…....................…………………...ED912514594TH
10.¹¾´Å Á§......…....................…………………...EB988776286TH
11.fluke......…....................…………………...ED824157265TH
12.»°Á¾§Éì ÈÔ......…....................…………………...EM222152119TH
13.Á§¤Å àÅÔÈ......…....................…………………...ED907730410TH
14.ÊÃÇÔ·Âì ¨Ôµ......…....................…………………...ED899681723TH
15.¡ÄȾѲ ÇÒ......…....................…………………...ED793685826TH
16.¢ÑµÔÈÑ¡´Ôì à¿×èͧ......…....................…………………...ED930611080TH
17.¹ÔµÔ¾Ñ²¹ì ÍÃÔ......…....................…………………...ED880861621TH
18.ÊÁ¾Å ¨§......…....................…………………...ED879953674TH
19.¡Ñ³³¾¹µì à¾ÕÂÃ......…....................…………………...ED676763429TH
20.ྪà ÇÔ......…....................…………………...ED916311212TH
21.ÀÙǹÒö àª×éÍ......…....................…………………...ED856776432TH
22.ÊØ¸Õ ÁÔè§......…....................…………………...ED8912506992TH
23.nakorn05......…....................…………………...ED862591344TH
24.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹......…....................…………………...EM097776165TH
25.¾ÅÒ¸Ô» ÇѲ......…....................…………………...ED879953334TH
26.ÈÃÒÇظ ¾Å......…....................…………………...ED902801905TH
27.¾Ôવ ºÑÇ......…....................…………………...ED882038775TH
28.ÍѨ¨ÔÁÒ ......…....................…………………...ED856777089TH
29.·ÇժѠ¨Ãا......…....................…………………...ED930100316TH
30.ÊØÃÔÂÒ ¹éÍÂ......…....................…………………...ED842162826TH
31.¨Ñ¡Ã¾§Éì ¤ÒÁ......…....................…………………...EB970719408TH
32.¸¹Ñª à¢ÕÂÇ......…....................…………………...ED905190955TH
33.¾ÔÁ¾ìྪà ......…....................…………………...EM041876429TH
34.ä¾âè¹ì ¾§Éì......…....................…………………...ED889787693TH
35.¸Ò¹Ò¸Ã ¹Ñ¹......…....................…………………...ED916414319TH
36.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ......…....................…………………...EF105898092TH
37.ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ÊÁ......…....................…………………...ED888333245TH
38.¡ØÅÊÔÃÔÂÒ ÂÍ´......…....................…………………...ED771366613TH
39.͹ØÅÑ¡É³ì ªÒ......…....................…………………...TH01184RCTCT6B0
40.¾ÔÊØ·¸Ôì à¤Ã×Í......…....................…………………...ED885109351TH
41.àʹèËì ä´é......…....................…………………...TH01184REDSUOB0
42.ÍÑ­ªÅÕ ÊÁ......…....................…………………...TH01184RD9BU4B0
43.³Ñ®°¾ÑªÃì ªÑª......…....................…………………...ED899070837TH
44.ªÒ­ªÑ ·Í§......…....................…………………...EH755852758TH
45.àÈÃ³Õ ÈÃÕ......…....................…………………...ED924105946TH
46.ÊÔ·¸ÔªÑ Ëǧ......…....................…………………...LTBK0001740473U
47.ÃÔ³´Ò ......…....................…………………...ED913561202TH
48.¸¹¾Å á·¹......…....................…………………...EB989098382TH
49.ÈÃѳªÑ ¾Ã......…....................…………………...ED832532311TH
50.µÐÇѹ ¤Ó......…....................…………………...ED872061978TH
51.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ......…....................…………………...EM097773650TH
52.Í´ÔÊÔ·¸Ôì ÍÃÔ......…....................…………………...ED923712658TH
53.¹¾¾Ã ÊÓ......…....................…………………...ED923302352TH
54.ÊÃþ§Éì àÊ......…....................…………………...ED901043863TH
55.¹¤Ã ªÙ......…....................…………………...EB988897580TH
56.¾ÃËÁÃÔ¹·Ãì ÈÃÕ......…....................…………………...EB937201393TH
57.¡Ó¸Ã ྪÃ......…....................…………………...ED897650224TH
58.¸¹ÒÇØ²Ô ã¨......…....................…………………...EDT871020481H
59.¹¾ÊÔ·¸Ôì ¶Ò......…....................…………………...ED907006268TH
60.ªÒ¹¹·ì ¤ÃÔÊ......…....................…………………...EB989087053TH
61.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ......…....................…………………...ED649666759TH
62.°³ÐÇѲ¹ì ......…....................…………………...ED846634735TH
63.ÇÃÔ¹·ÃìªÑ »Ò......…....................…………………...ED857742673TH
64.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ......…....................…………………...EM097771251TH
65.¡ÔµÔÁÒ ªØèÁ......…....................…………………...TH01184REVNB8B0
66.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ......…....................…………………...EM097723123TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 12 µ.¤. 2566 - 09:05 ¹.] #87417 (10/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 12 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 11 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...EM097723070TH
2.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...EM010495045TH
3.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...EM097771217TH
4.¢ÁÁä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...EM010495005TH
5.ËÁÙë¡Øë¹......…....................…………………...ED097723035TH
6.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ......…....................…………………...ED649666334TH
7.¡Óᾧ á¡éÇ......…....................…………………...ED809029476TH
8.ª¹Ô¹·Ãì Íѧ......…....................…………………...ED913350486TH
9.¤Á¡ÃÔª µÑé§......…....................…………………...TH01184R75PW2B0
10.ªÑÂÃѵ¹ì ......…....................…………………...ED917406384TH
11.ÇÔÀÒ ¾Ø¡......…....................…………………...TH011841MWM3B0
12.ÊØÃªÒ ¾§......…....................…………………...EB544061231TH
13.¾§Èì¾Ø·¸ dzԪ......…....................…………………...OA456809982TH
14.ÇÕÃÇѲ¹ì ª×è¹......…....................…………………...ED849260379TH
15.·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¾Ø·......…....................…………………...ED8812865995TH
16.ÊØÃÈÑ¡´Ôì ·Í§......…....................…………………...TH01184R1HK10B0
17.ÊÁÂÈ à¢×è͹......…....................…………………...TH01184R5WJ58B0
18.ª¹Ò¡Ã àÅÕé§......…....................…………………...ED908707338TH
19.¾§È¸Ã ¨Ô......…....................…………………...TH01184R88PT6B0
20.¾Ñ²¹ìÇÃÔÈ ¾§Éì......…....................…………………...ED804281334TH
21.¨Ñ¡Ã¾§Èì ¾§Éì......…....................…………………...ED922802785TH
22.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì á«è......…....................…………………...TH01184QYZVR1B0
23.ÊÔ·¸ÔÇѲ¹ ÍÔ¹......…....................…………………...OB296303669TH
24.Íâ³·Ñ á¡éÇ......…....................…………………...ED856783447TH
25.»³Ô¸Ò¹ ......…....................…………………...ED897878622TH
26.ÈØÀ¡Ô¨ ÍÂÙè......…....................…………………...ED878049649TH
27.¨Ó»ÒàÍ¿«Õ......…....................…………………...EM097767331TH
28.ªÒµÃÕ ¾Ç§......…....................…………………...ED864992549TH
29.¹¾´Å ¡ÅÔè¹......…....................…………………...EM286323434TH
30.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹......…....................…………………...EM097718185TH
31.ªØÁ¾Å ¡ØÅ......…....................…………………...ED872543975TH
32.´ÓçÈÑ¡´Ôì ä¡Ã......…....................…………………...EB988721747TH
33.Fluke......…....................…………………...ED824155511TH
34.ªØµÔà·¾ ÁÐ......…....................…………………...ED865539493TH
35.ËÁÙë¡Øë¹......…....................…………………...EM097722975TH
36.³Ã§¤ìà´ª à¾çªÃ......…....................…………………...ED842375023TH
37.¡ÄɳР¹ÔÅ......…....................…………………...ED658197603TH
38.Ç·Ñ­­Ù ÍÂÙè......…....................…………………...EB988776255TH
39.ÍÔ·¸ÔàªÉ°ì ÀÙè......…....................…………………...ED847946875TH
40.¸¹¡Äµ µèÒÂ......…....................…………………...ED917512900TH
41.Çç¤ì¡Ã ¡ØÅ......…....................…………………...ED913806395TH
42.ÂØ·¸ÔªÑ àËÃÕ­......…....................…………………...ED879692585TH
43.á¾ÃǾÃó ¾ÅѺ......…....................…………………...ED895592183TH
44.¾ÔÁ¾ìྪÃ......…....................…………………...EM041876375TH
45.ÍÓ¹Ò¨ à¹ÒÇì......…....................…………………...ED583179728TH
46.ÊÁ¾Ã ǧÉì......…....................…………………...ED911706289TH
47.ÃéÒ¹´¹µÃÕä·ÂÊÁÊع·Ã......…....................…………………...ED808924082TH
48.ÊÁਵ¹ì àÍ×éÍ......…....................…………………...ED903110061TH
49.ÊظÕÃì Ê¡ØÅ......…....................…………………...ED862673953TH
50.¸ÇѪªÑ ÊÒ......…....................…………………...ED886748421TH
51.¾Õþ§Éì ÁÕ......…....................…………………...ED787849525TH
52.àÍ¡À¾ ¡ÁÅ......…....................…………………...ED583180346TH
53.»ÃШѡÉì ÈÃÕ......…....................…………………...ED630381406TH
54.³Ñ°¾Å ÁÒ......…....................…………………...ED879694135TH
55.¾Ø²Ô¹Ñ¹·¹ì ªÁ......…....................…………………...ED562176010TH
56.äÁµÃÕ Êѧ¢ì......…....................…………………...ED915805429TH
57.ÊÁÀ¾ ǧÉì......…....................…………………...EJ499763568TH
58.äÁè¨èÒª×èÍ......…....................…………………...ED856775542TH
59.³ÑµÔ¾Ñ²¹ì ¨Ò......…....................…………………...ED833252471TH
60.kankanmol......…....................…………………...ED891147305TH
61.ÀÒ³ØÇÔª­ì ÊØ......…....................…………………...ED861560694TH
62.»Ãо¹¸ì ´Ç§......…....................…………………...ED911922033TH
63.¾ÈÇѵÃì ´Å......…....................…………………...EW559875422TH
64.·È¾§Éì......…....................…………………...ED861347060TH
65.ÍØ´ÁÂÈ ¹ÇÅ......…....................…………………...ED737232262TH
66.ÊÃÒÇظ Å.......…....................…………………...ED906108022TH
67.ÁҹР¨Ô......…....................…………………...ED819517252TH
68.¨ÔÃÇز ÈÔ......…....................…………………...ED772968549TH
69.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ......…....................…………………...EM010494932TH
70.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ......…....................…………………...EM010494901TH
71.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ......…....................…………………...EM097723083TH

Êèǹ§Ò¹EMSâ´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 11 µ.¤. 2566 - 09:21 ¹.] #87413 (9/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 11 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 10 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.Á¹ÑÊ Ç§Èì......…....................…………………...ED918502603TH
2.¤Á¡ÃÔª ¾èǧ......…....................…………………...ED803556576TH
3.»ÃÐàÊÃÔ° á¡éÇ......…....................…………………...ED912705506TH
4.ªÑÂÂÒ ÊÒ......…....................…………………...EM392397703TH
5.͹¾Ñ·Âì ¾ÙÅ......…....................…………………...PLF077900006473
6.ÇزԹѹ·ì äªÂ......…....................…………………...ED854090672TH
7.¡Óᾧ á¡éÇ......…....................…………………...ED519195885TH
8.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è......…....................…………………...ED832399351TH
9.ÊÓÃÒ­ à¡É......…....................…………………...ED923800335TH
10.¸ÇѪªÑ ÇÒ......…....................…………………...ED910017186TH
11.ÇزԹѹ·ì äªÂ......…....................…………………...ED92060975TH
12.¡Ñ­­Ò¡Ã ......…....................…………………...EB988493466TH
13.¸ÔµÔÁÒ ÈÃÕ......…....................…………………...EB988461905TH
14.Anglee99......…....................…………………...ED888441642TH
15.¸Ô´ÒÃѵ¹ì ºÃÃ......…....................…………………...EB501380241TH
16.ª¹Ð......…....................…………………...EJ419619278TH
17.Í÷Ñ áʧ......…....................…………………...ED780886170TH
18.¹¾´Å ºØ­......…....................…………………...EG731210153TH
19.¤ÃêԵ ......…....................…………………...ED910640095TH
20.»ÔÂÇÃó ¼èͧ......…....................…………………...ED854246777TH
21.³Ñ®°ÊÔÃÔ ÊÔ......…....................…………………...ED912112600TH
22.¢¨ÃÇÔ·Âì ºéÒ¹......…....................…………………...EM100382744TH
23.»ÃСÒÈ ÇÔ......…....................…………………...EB988578569TH
24.³Ñ°¾Å ÍÑÁ......…....................…………………...TH01184R06VP3B0
25.ªÑÂÂØ·¸ à»ÕéÂ......…....................…………………...EX522791145TH
26.¸ÕÃÂØ·¸ ÈÃÕ......…....................…………………...ED862588380TH
27.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ......…....................…………………...ED824362920TH
28.Íѵ¤Ã¾Å ¶¹ÍÁ......…....................…………………...EDT878620817H
29.³Ñ®°ÈÑ¡´Ôì ºØ­......…....................…………………...ED867598548TH
30.ªÑÂÊÔ·¸Ôì ¢ÇÑ¡......…....................…………………...ED686772377TH
31.ÈÃÒ¹¹·ì ÍÔ¹......…....................…………………...ED816563584TH
32.ºÑ­ªÒ àª×éÍ......…....................…………………...ED819516813TH
33.ÀÒ¤ÀÙÁÔ ÊÔ·......…....................…………………...ED652160137TH
34.ÊÔÃԾà ÅÑ¡......…....................…………………...ED786081816TH
35.ÁÒ¹ÔµÂì àáÒ......…....................…………………...ED856293995TH
36.¹¹·À¾ àËÅÒ......…....................…………………...ED900613073TH
37.Êؾ¨¹ì áʧ......…....................…………………...ED886746831TH
38.Íŧ¡Ã³ì àÍÕèÂÁ......…....................…………………...EB500588038TH
39.ºØ­­ÒÃÑÈÁÔì ºÇÃ......…....................…………………...ED871554472TH
40.͹ѹµì ä¾......…....................…………………...ED829946004TH
41.ÍÒ·ÔµÂì àµç§......…....................…………………...ED885251922TH
42.»ÃÕªÒ áªèÁ......…....................…………………...ED768954282TH
43.¸ÒÃÒ ÍØè¹......…....................…………………...ED863938365TH
44.»°Á¾§Éì ÈÔ......…....................…………………...ED806287241TH
45.¹¤Ã ·Ç´......…....................…………………...ED862588359TH
46.ÊØþ§Éì ÍØ......…....................…………………...EB988523313TH
47.àªÔ´ÈÑ¡´Ôì ¹Ð......…....................…………………...ED883860112TH
48.¹Ñ¹·¾Å ÍÑÈ......…....................…………………...ED907108117TH
49.°³ÇѲ¹ì ......…....................…………………...ED893155273TH
50.¸ÑªÄ·¸Ôì ÁÒ......…....................…………………...ED872054053TH
51.ÍÑ·ÃÇѲ¹ì ·Ô......…....................…………………...ED904606815TH
52.¹¾´Å ¡ÅÔè¹......…....................…………………...EM286323301TH
53.·ÇÕÊÔ·¸Ôì ÁÔµÃ......…....................…………………...ED577268389TH
54.ÊÃþ§Éì àÊÁ......…....................…………………...ED901032287TH
55.ÈØÀªÑ ÍèÓ......…....................…………………...ED784488672TH
56.ÍѤÃà´ª ......…....................…………………...828313613326
57.¾ÑÅÅÀ á¨é§......…....................…………………...ED861947917TH
58.»ÔÂÇѲ¹ì ÊÔ¹......…....................…………………...ED834866927TH
59.Zitthinan......…....................…………………...ED894659520TH
60.³Ñ®°ÈÑ¡´Ôì ºØ­......…....................…………………...ED867598551TH
61.¸Ñ­¾Ñ²¹ì ¾Ô......…....................…………………...ED909754895TH
62.ÊÔ·¸ÔªÑ ·Ñȹ......…....................…………………...ED87806686TH
63.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕ......…....................…………………...ED864491658TH
64.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ¾Ñ²......…....................…………………...ED908330594TH
65.ªØÁ¾Å ¡ØÅ......…....................…………………...KBAN000337553KR
66.MMy125......…....................…………………...OB294218557TH
67.Á§¤Å àÅÔÈ......…....................…………………...ED848584815TH
68.³Ã§¤ìªÑ ÈÃÕ......…....................…………………...ED893873402TH
69.Zitthinan......…....................…………………...ED894659555TH
70.¸¹ÇѲ¹ì ·Ç¹......…....................…………………...TH011840T6RK6B0
71.ÁÒ¹¾ ·Ó......…....................…………………...ED622181076TH
72.ÊÁªÒ ¤Á......…....................…………………...ED893155123TH
73.ÊØÃѵ¹ì á¡éÇ......…....................…………………...ED815186087TH
74.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ......…....................…………………...EM010494305TH
75.ÇÔ·Âì¸ÒÃÕ »Ñé¹......…....................…………………...ED691519995TH
76.ͧÍÒ¨ ......…....................…………………...ED901277293TH
77.¸ÇѪªÑ àÁÕ¹......…....................…………………...ED856774357TH
78.ÈÔǾ¨¹ì ÍѤÃ......…....................…………………...ED792482795TH
79.͸ÔÇѲ¹ì ÍѤÃ......…....................…………………...ED823766432TH
80.¾Ø·¸Á¹µì ´èÒ¹......…....................…………………...EB939348799TH
81.ÍÓ¹Ò¨ à¹Ò......…....................…………………...ED870517558TH
82.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÊÒÃ......…....................…………………...EM2325692764TH
83.·ÇժѠµÑé§......…....................…………………...ED916720778TH
84.͹ØÊóì Êѧ......…....................…………………...ED762467653TH
85.¾ÔÁ¾ìྪà ......…....................…………………...EM041876463TH
86.¾ÔÁ¾ìྪÃ......…....................…………………...EM041876450TH
87.¸§ªÑ ÊÔ§......…....................…………………...ED898813900TH
88.ªÑÂÇѲ¹ì àÊ×Í......…....................…………………...ED823158803TH
89.ÊÒ½¹ äªÂ......…....................…………………...ED868729219TH
90.¾ÔÁ¾ì¹ÒÃÒ ªèÍ......…....................…………………...ED873703041TH

Ãͺ·Õè2

91.Äà´ª à¡ÉÁ........................…………………...831538340430

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 10 µ.¤. 2566 - 09:35 ¹.] #87408 (8/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 10 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 9 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¹Äµ á¡è¹......…....................…………………...ED862472599TH
2.¹Ñ¹·¾Ñ¹¸ì ÊѨ......…....................…………………...ED830675649TH
3.¹Äµ á¡è¹......…....................…………………...ED862472568TH
4.¡ÄÉ¡Ã ÍØ......…....................…………………...ED910407592TH
5.¾ÔÁ¾ìྪà ......…....................…………………...EM041876049TH
6.»ÃÐÊÔ·¸ì ÍÂÙ......…....................…………………...ED855265636TH
7.¹Äµ á¡è¹......…....................…………………...ED862472585TH
8.¹Äµ á¡è¹......…....................…………………...ED86247257TH
9.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³......…....................…………………...EK118738845TH
10.๵ÔÃÑ° ©èÓ......…....................…………………...ED802773000TH
11.¸Õþà ·ØÁ......…....................…………………...EB50237329TH
12.»ÔÂÈÑ¡´ì Áèǧ......…....................…………………...ED814386144TH
13.ÇÕÃÐÂØ·¸ ¨Ô¹......…....................…………………...EB988049487TH
14.ªÒ¹¹·ì à¢çÁ......…....................…………………...ED875045719TH
15.»¡ÕóÑÁ ......…....................…………………...EK082641737TH
16.êÔÉ°ì Á¸Ø......…....................…………………...ED908914508TH
17.ÊÔÃԾà ÅÑ¡......…....................…………………...ED786080055TH
18.ÍÃö¾§Èì ǧÈì......…....................…………………...ED899670218TH
19.ÃѡɾŠÍÒ......…....................…………………...ED002973361TH
20.¾ÃªÑ ¨Ô......…....................…………………...ED847170959TH
21.ÇѪÃÐ µÔêº......…....................…………………...ED652158972TH
22.ÍÁàÃÈ ¡ÃÐ......…....................…………………...ED801345954TH
23.¸¹Ñ¹ѹ·ì ¸¹Ð......…....................…………………...ED847550020TH
24.ÇÒÃص ¨Ñ¹·Ã......…....................…………………...ED82018404TH
25.ÇÔªÒ ÈÃÕ......…....................…………………...ED717784712TH
26.³Ñ°¾§Èì »ÔÅ......…....................…………………...EM232592265TH
27.ÇѹªÑª¹Ð Çâ¹......…....................…………………...ED908924006TH
28.¡ÔµµÔ¾§Èì à¡ÕÂõÔ......…....................…………………...ED902672088TH
29.»®ÔÁÒ¡Ã ÂÐ......…....................…………………...ED85943566TH
30.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...EM010494291TH
31.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì......…....................…………………...ED861939310TH
32.³Ñ°ÇѲ¹ì ¸¹Ô¹......…....................…………………...ED791060204TH
33.¡Äµ³¡Ã ......…....................…………………...ED851774678TH
34.»Ãо¹¸ì ´Ç§......…....................…………………...ED879074300TH
35.ÊØÃÈÑ¡´Ôì ËÅÑ¡......…....................…………………...EW004587286TH
36.ªØÁá¾ ÊÒ......…....................…………………...ED862585848TH
37.¤Ù³ÊµÒ§¤ì......…....................…………………...ED913514817TH
38.¡Ñ³³¾¹µì à¾ÕÂÃ......…....................…………………...ED899055905TH
39.ÃѧÊÃÃ¤ì ·Í§......…....................…………………...ED844752972TH
40.âÊÁ¹ÀÒ á«è......…....................…………………...ED886063608TH
41.ÊÁªÒ ......…....................…………………...EG946033778TH
42.ÊÒÂ㨠......…....................…………………...ED901238290TH
43.Á¹µìªÑ ÁØè§......…....................…………………...ED865441975TH
44.àʹèËì ¼ÔÇ......…....................…………………...ED833892830TH
45.sitthinan......…....................…………………...ED894673668TH
46.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò......…....................…………………...ED919901394TH
47.±Õ¦¾Å àʶÕÂÃ......…....................…………………...ED907124905TH
48.¸¹ÒÀÃ³ì »Ô´......…....................…………………...ED785435092TH
49.ÀÙÇà´ª ¡ØÅ......…....................…………………...ED731152481TH
50.mystic......…....................…………………...ED856418775TH
51.͸ÔÇѲ¹ì ÅÐ......…....................…………………...ED871994681TH
52.͹ØÃÑ¡Éì ¤§......…....................…………………...ED87204834TH
53.·ÔÇҡà ǧÈì......…....................…………………...ED847889626TH
54.¹¾´Å ªèǧ......…....................…………………...ED872542419TH
55.ªÒ¤ÃÔµ ¹Ò¤......…....................…………………...EX558099055TH
56.àÈÃ³Õ ÈÃÕ......…....................…………………...EB939408736TH
57.Çþ¨¹ì à»ÃÁ......…....................…………………...EQ530396751TH
58.ÈÃѳÂÙ ·Í§......…....................…………………...ED869237025TH
59.¸Õþ§Éì ¹Ô......…....................…………………...ED600377875TH
60.ªÓ¹Ò­ ¾Ø·¸......…....................…………………...ED868250255TH
61.¸Òà à¾ÔèÁ......…....................…………………...ED912734119TH
62.áÃÁ ¡Í§......…....................…………………...ED880774560TH
63.ÃÔ³´Ò ......…....................…………………...ED872679791TH
64.Á§¤Å Á³Õ......…....................…………………...TH01184QRT3B5B0
65.³Ñ°¡Ñ­­ì ºØ­......…....................…………………...EB988328212TH
66.¨àà ¨Ñ¹·Ãì......…....................…………………...TH01184QS5TS1B0
67.»ÔÂÈÑ¡´Ôì Áèǧ......…....................…………………...ED814386158TH
68.ÍÒ¤Á ÍÒ......…....................…………………...ED836469662TH
69.ÈÃѳÂÙ ·Í§......…....................…………………...ED895453178TH
70.ÇѪÃÐ »Ò......…....................…………………...TH01184QNXJ20B0
71.ªÑÂÊÔ·¸Ôì ä¡Â......…....................…………………...828307941193
72.ÁÒÇÔ¹ ǧÈì......…....................…………………...TH01184QV8MX1B0
73.ÊظÕÃì ªèÒ§......…....................…………………...ED916104705TH
74.»Ñ·......…....................…………………...ED890121837TH
75.»ÃÒ¶¹Ò àÁ×ͧ......…....................…………………...TH01184QUMC31B0
76.ÊÁѪªÒ ¶Á......…....................…………………...ED794072405TH
77.ÇѪÃÐ µÔêº......…....................…………………...ED652158986TH
78.ÇԨԵà ÈÔ......…....................…………………...PC37000214204LL
79.ÇÊÔ¹¸Øì ¡Ñº......…....................…………………..TH01184QW11T9B0
80.³Ñ°ÇØ²Ô à´......…....................…………………...KEX31146384348
81.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹......…....................…………………...EM097717882TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 09 µ.¤. 2566 - 09:20 ¹.] #87404 (7/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 9 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 7 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.àÍ¡¾ÒÂѾ......…....................…………………...ED868151558TH
2.ºØ­àÅÕé§ âÊ......…....................…………………...ED504588078TH
3.äÁè¨èÒª×èÍ......…....................…………………...ED896064231TH
4.ºØ­Ê¶ÔµÂì äªÂ......…....................…………………...ED883846098TH
5.¡Ó¸Ã ྪÃ......…....................…………………...ED876855752TH
6.ÇÔâè¹ì à¨ÃÔ­......…....................…………………...ED889780766TH
7.ÊÁÂÈ ÊÁ......…....................…………………...ED755189044TH
8.¡ÁÅÀÙ ¨ÔµÃ......…....................…………………...ED899033114TH
9.infinty......…....................…………………...ED830674484TH
10.kankanmol......…....................…………………...ED830674728TH
11.ͧÍÒ¨ ÍÔ¹......…....................…………………...EV716983218TH
12.Íŧ¡Ã³ì ºØ­......…....................…………………...EW201080062TH
13.µÇ§Ãѵ¹ì »ÃÐ......…....................…………………...ED892842925TH
14.¹Ñ·ÁÅ ´¹......…....................…………………...ED849695778TH
15.ÀÊÇÃÃÊ à´ª......…....................…………………...ED866043989TH
16.kankamol......…....................…………………...ED830674229TH
17.kankanmol......…....................…………………...EB830674215TH
18.¨Ñ¡Ã¾ÃôÔì ´Õ......…....................…………………...ED913702660TH
19.ÈÔÃÔ¾§Èì á¡éÇ......…....................…………………...ED872051193TH
20.¸Õù¹·ì ä·Ã......…....................…………………...ED767037491TH
21.ÊØàÁ¸ ਹ......…....................…………………...ED568689445TH
22.ªÙà¡ÕÂÃµÔ ÁÒ......…....................…………………...EW436812673TH
23.³Ñ°¾Å ã¨......…....................…………………...EM232590936TH
24.ÊÁ㨠ÊØ......…....................…………………...ED913100877TH
25.ÈÃѳÂÙ ·Í§......…....................…………………...ED769246645TH
26.ࡵØÇÃÔ¹·Ãì ÊØ......…....................…………………...EM232590922TH
27.¡Ã³ì ......…....................…………………...ED842773215TH
28.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ......…....................…………………...ED836539200TH
29.³Ñ¯°ÈÑ¡´Ôì ºØ­......…....................…………………...ED86737889TH
30.»ÃÁÒ ÊØ·¸Ô......…....................…………………...ED9877838673TH
31.áʧªÑ ÇÃó......…....................…………………...ED761858162TH
32.ºÃþµ ¨Ñ¹·Ãì ......…....................…………………...ED853665891TH
33.ªØµÔà·¾ ÁÐ......…....................…………………...ED865528495TH
34.·ÇժѠµÑé§......…....................…………………...ED832397599TH
35.»³Ô¸Ò¹ ¾§Éì......…....................…………………...ED824929313TH
36.ÀÔ­â­ à¢çÁ......…....................…………………...ED863519978TH
37.ÍѤÃÔ¹·Ã× âÇ......…....................…………………...ED904617610TH
38.»ÃÐ⪹ì ÈÃÕ......…....................…………………...EH670901762TH
39.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì ......…....................…………………...EM010494359TH
40.¹¤ÃÔ¹·Ãì ¢Ñ¹......…....................…………………...ED795938868TH
41.watthana Bangbai......…..............…….TH01184QMVJ76B0
42.¸ÇѪªÑ ·Ñº......…....................…………………...TH01184QH56Y8B0
43.à¡Á......…....................…………………...ED895574919TH
44.ÊÁÈÑ¡´Ôì ¡Ñ§......…....................…………………...ED881772786TH
45.«ÒÅÒà»Ò ......…....................…………………...EM010494345TH
46.¡Ñ¹µ¾Ñ²¹ì ºØ­......…....................…………………...ED903773423TH
47.ªÒ­ÂØ·¸ì ·Í§......…....................…………………...ED855270874TH
48.¸ÕÃÐÃÑ® ªéÍÂ......…....................…………………...EB970626136TH
49.͹ѹµªÑÂ......…....................…………………...EB987889128TH
50.³¾Í¹Ñ¹µì à»ÕèÂÁ......…....................…………………...ED901256320TH
51.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ......…....................…………………...EX608016745TH
52.ÊØ·ÑÈ¹ì ¾§Éì......…....................…………………...OSA087300001900
53.ªÑ¾Ѫà µÑé§......…....................…………………...ED901280757TH
54.ÂÈÇÃø¹ì ¡ÅÔè¹......…....................…………………...ED850522253TH
55.ªØÁ¾Å ¡ØÅ......…....................…………………...KBAN000335933G4
56.ÃÔ³´Ò ......…....................…………………...ED913513065TH
57.ºÑ­ªÒ ·Í§......…....................…………………...ED850881477TH
58.ªÁ¾Ù¹Øª »ÒÅ......…....................…………………...ED855524208TH
59.¸¹´Å ǧÉì......…....................…………………...ED795543919TH
60.ͧÍÒ¨ ......…....................…………………...ED879073919TH
61.¢Ñ¹µÔÈÑ¡´Ôì à¿×èͧ......…....................…………………...ED896554456TH
62.ªÒ¤Ã ªÙ......…....................…………………...ED794398265TH
63.͹ØÊóì á¨é§......…....................…………………...EM232591826TH
64.¸¹Ò ྪÃ......…....................…………………...ED900206083TH
65.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...EM010494274TH
66.ÀÒ³ØÇÔª­ì ÊØ......…....................…………………...ED916211625TH
67.ÈÃѳºìªÑ ¾Ã......…....................…………………...ED767508275TH
68.º´ÕÈà ¤Ó......…....................…………………...ED704739462TH
69.¤Á¡ÃÔª ·Ô......…....................…………………...TH01184QN9H98B0
70.ÊÔ·¸ÔªÑ àÍÕÂÁ......…....................…………………...TH01184QKV964B0

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 07 µ.¤. 2566 - 09:01 ¹.] #87398 (6/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 7 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 6 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ......…....................…………………...ED649664568TH
2.¡ÑÅÂÒ ÇÃó.......…....................…………………...ED851229718TH
3.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ.......…....................…………………...ED619571434TH
4.ÅѨÀóì à¨ÃÔ­.......…....................…………………...ngww000308824bz
5.¡ÁŪ¹¡ ¡ØÅ.......…....................…………………...ED901235470TH
6.¸¹ÇѲ¹ì ºÑ³±ì.......…....................…………………...ED895221151TH
7.͹¾Ñ·Âì ¾ÙÅ.......…....................…………………...plf077900006432
8.ÊØªÒµÔ Êèǹ.......…....................…………………...ED847086195TH
9.¡ØÅÊÔÃÔÂÒ ÂÍ´.......…....................…………………...ED771362850TH
10.¹¤ÃÔ¹·Ãì ÊÔ·¸Ô.......…....................…………………...Ek166741310TH
11.¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì ¨ÖÁ.......…....................…………………...ngww000308708v9
12.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ.......…....................…………………...ED836463378TH
13.·Ô¾Â๵Ã.......…....................…………………...ED888974686TH
14.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ.......…....................…………………...Ef105764705TH
15.ªÑ­­Ò ¨µØ.......…....................…………………...ED877354341TH
16.»ÃÔ­­Ò ¤Ó.......…....................…………………...TH01184qj16j5b0
17.ÁҹРÂÐ.......…....................…………………...ED810015117TH
18.¸¹´Å ǧÉì.......…....................…………………...ED795543321TH
19.Ç·Ñ­­Ù ÍÂÙè.......…....................…………………...pyp114000002272
20.ÍÀÔªÒµÔ ÊÕ.......…....................…………………...TH01184g66973b0
21.¡Ñ­­ÒÀѤ ºØ­.......…....................…………………...ED890120275TH
22.ÇÔ¨ÑÂ.......…....................…………………...ED901245313TH
23.ä¾âè¹ì ¾§Éì.......…....................…………………...ED889737670TH
24.¡Ò¹¡Ô¹ÃÕ.......…....................…………………...Ek082641710TH
25.¸¹¡Äµ ¹Ò¤.......…....................…………………...ED892361398TH
26.ÊÁ¤Ô´ ¨Ñ¹·Ãì.......…....................…………………...ED824358823TH
27.ÊؾԪÑ ¾ÙÅ.......…....................…………………...ED874857778TH
28.Àѷøà ÀÑ·Ã.......…....................…………………...ED849759915TH
29.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em010493659TH
30.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em010494040TH
31.·Ã§¾Å ¡Ñ¹.......…....................…………………...ED903757068TH
32.¡ÃкÕè ºéÒ¹¾ÃÐ.......…....................…………………...ED738999869TH
33.àÍ¡À¾ ¡ÁÅ.......…....................…………………...ED583177395TH
34.⪤ ÀÒ¤.......…....................…………………...ED783793976TH
35.¶ÇÔÅ ÃéÍÂ.......…....................…………………...ED889208893TH
36.¹Ô¸ÔÈ ÅÒÂ.......…....................…………………...ED822088403TH
37.¹ÔÃѹ´Ã ÁÕ.......…....................…………………...ED871982811TH
38.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´.......…....................…………………...ED853657609TH
39.¡ÄȾѲ ÇÒ.......…....................…………………...ED914800632TH
40.Íâ³·Ñ ¤§.......…....................…………………...ED789184236TH
41.·Ã§¾Å ¡Ñ¹.......…....................…………………...ED903757054TH
42.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ.......…....................…………………...ED891607165TH
43.¡ÃѳÂì¾Å ÇزÔ.......…....................…………………...ED598855570TH
44.¹¾´Å ¡ÅÔè¹.......…....................…………………...Em286323227TH
45.ªÑ¾à ÀÙÃÕ.......…....................…………………...ED669092161TH
46.Íѵ¤ÃÒ¾Å.......…....................…………………...ED878603884TH
47.äµÃç¤ì ÍèÓ.......…....................…………………...ED870380965TH
48.¸¹Ò¡Ã Á³.......…....................…………………...ED870380965TH
49.ÊÁÀ¾ ¤Á.......…....................…………………...ED893152538TH
50.¾ÃÈÃÕ »®Ô.......…....................…………………...Ej447467865TH
51.ÇԪѠപÒ.......…....................…………………...ED889482855TH
52.àÍ¡¾§Èì ÊÑ¡.......…....................…………………...ED823472787TH
53.ª­Ò³ì¹Ñ¹·ì ·Ñº.......…....................…………………...Em294390285TH
54.¾Ôવ ºÑÇ.......…....................…………………...ED882031176TH
55.angle99.......…....................…………………...Ej499763506TH
56.൪ÀÒÊ ÇÊØ.......…....................…………………...ED803142455TH
57.ÈÃÊÇÃÃ¤ì ¢Ñ¹.......…....................…………………...ED903441179TH
58.Ä·¸ÔªÑ ·Í§.......…....................…………………...ED871016249TH
59.ÈÔÃԾѹ¸ì ÈÔ.......…....................…………………...ED840317345TH
60.·È¾§Éì.......…....................…………………...ED861353944TH
61.¹¾´Å ¡ÅÔè¹.......…....................…………………...Em286323125TH
62.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³.......…....................…………………...Ek118734526TH
63.ªÑ¾à ÀÙ.......…....................…………………...ED669092175TH
64.àÁ¸Õ ÇÃ.......…....................…………………...Em158861369TH
65.ÃØè§ÍÃس ൪Ò.......…....................…………………...ED652157190TH
66.ÍءĪ à¤Ã×Í.......…....................…………………...ED861354658TH
67.ÍÃØ³Õ »Ò.......…....................…………………...ED852195905TH
68.ªÒ¤Ã ªÙ.......…....................…………………...ED725137803TH
69.³Ñ°ÇØ²Ô Íѹ.......…....................…………………...ED850783470TH
70.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­.......…....................…………………...ED867593894TH
71.ÈÔÅÒ ÈÃÕ.......…....................…………………...ED886737123TH
72.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em010494005TH
73.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em010493985TH
74.¾ÔÁ¾ì¹ÒÃÒ ªèÍ.......…....................…………………...ED873701893TH
75.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.......…....................…………………...Em010493628TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 06 µ.¤. 2566 - 08:57 ¹.] #87394 (5/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 6 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 5 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.͹¾Ñ·Âì ¾ÙÅ.....…....................…………………...Eb987208099TH
2.¹Ô¸Ô ¾Å......…....................…………………...ED889982825TH
3.ªÑÂá¤ÃÒÂ......…....................…………………...ED823782143TH
4.ÈØÀªÑ ÍèÓ......…....................…………………...ED784491915TH
5.¾ÑªÃ¾Ã ´Ò......…....................…………………...Ef105759467TH
6.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ......…....................…………………...ED649663766TH
7.Í´ÔÈÑ¡´Ôì á¡éÇ......…....................…………………...ED886736216TH
8.¡ÑÅÂÒ ÇÃó......…....................…………………...ED851253059TH
9.ÈØÀ ÀÙè......…....................…………………...pbsk000222010pv
10.·ÔÇҡà ǧ¤ì......…....................…………………...ED847891939TH
11.¹¤Ã ªÙ......…....................…………………...Eb987182808TH
12.¨ÍÁ¾Å ¨Ù......…....................…………………...ngww000308669t2
13.ÇÔ¸¾ÑªÃì ¢Ø¹......…....................…………………...ED880069854TH
14.à¨ÃÔ­ÈÑ¡´Ôì ÍÙè......…....................…………………...ED890242716TH
15.ÊÒÂѳËì ¨ØéÂ......…....................…………………...ED891127345TH
16.áʧªÑ áʧ......…....................…………………...kex100000518537
17.ÊØ»ÃÕ´Õ äµÃ......…....................…………………...Eg700106354TH
18.ªÑ¾Ѫà µÑé§......…....................…………………...ED850461347TH
19.ÊÁªÒ ºØµÃ......…....................…………………...ED906420694TH
20.¾Ñ²¹ìÊÔ¹ ÍØ......…....................…………………...ED881015764TH
21.͹ÔÃظ ÅÐ......…....................…………………...ED891127306TH
22.ÊÃØªÒ ¾§Éì......…....................…………………...Eb544027310TH
23.à͹¡ àÊ×Í......…....................…………………...ED891781558TH
24.ÇÔÃÐ ´Ò......…....................…………………...ED885325506TH
25.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕË......…....................…………………...ED864467818TH
26.ÍÓ¹Ò¨ à¹ÒÇì......…....................…………………...ED878291679TH
27.ÊØþ§Éì ªØÁ......…....................…………………...ED829123229TH
28.ÊØÇÃó ºØ­......…....................…………………...ED864820963TH
29.ÊÁÂÈ ÈÃ......…....................…………………...ED824057837TH
30.zitthinan......…....................…………………...ED894646945TH
31.pop-014......…....................…………………...ED840792273TH
32.ʹ·ÃÃÈ¹ì ¾ÕÃ......…....................…………………...Em315585837TH
33.dzԪªÑ ¨Ñ¹·Ãì......…....................…………………...ED686685519TH
34.ªØµÔà·¾ ÁÐ......…....................…………………...ED865535457TH
35.ÍØ´ÁÂÈ ¹ÇÅ......…....................…………………...ED894711410TH
36.¡Íºâª¤ à¡ÕÂõÔ......…....................…………………...kbsvr00021068x
37.»³Ô¸Ò¹......…....................…………………...ED897812219TH
38.¡ÄÉ¡Ã ÍØ......…....................…………………...ED910402224TH
39.ÍÃöªÑ ªÁ......…....................…………………...ED815180929TH
40.ÍѤÃà´ª ⾸Ôì......…....................…………………...ED856757402TH
41.¾Õþ§Éì ÁÕ......…....................…………………...ED787836045TH
42.ÇÔª­¾§Èì àÅÔÈ......…....................…………………...ED908311184TH
43.¨ÔÃҾà ÊØ......…....................…………………...ED856764505TH
44.àÈÃ³Õ ÈÃÕ......…....................…………………...ED879655361TH
45.Í÷Ñ áʧ......…....................…………………...ED886736074TH
46.¾Å¡Äµ Á³Õ......…....................…………………...ED794053278TH
47.¸¹ÇѲ¹ì à¨ÃÔ­......…....................…………………...Eb970554726TH
48.ÃØè§ÇÔ·Âì ·ÃѾÂì......…....................…………………...ED821863480TH
49.¸§ªÑ á«è......…....................…………………...ED871981586TH
50.Ê˾Š·Ò......…....................…………………...ED820980547TH
51.ÈÃÒÂØ·¸ ªéÒ§......…....................…………………...ED768438978TH
52.ÍÒ·ÔµÂì áʧ......…....................…………………...ED899528659TH
53.Á¹µÃÕ ·Ò......…....................…………………...ED862571075TH
54.ÊØÃÔÂѹµì ªèÒ§......…....................…………………...ED882018798TH
55.¡µÑ­­Ù »ÃÐ......…....................…………………...828304370526
56.ÇѹªÑ µÐ......…....................…………………...ED902209989TH
57.¸¹´Ôµ¶ì ÊÔ¹......…....................…………………...ED711935493TH
58.ͧÍÒ¨......…....................…………………...ED901207329TH
59.ÊÁÈÑ¡´Ôì Ãѵ¹......…....................…………………...TH01184qbds92b0
60.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ......…....................…………………...EX008016776TH
61.ÊØ¸Õ ÁÔè§......…....................…………………...ED891521028TH
62.»ÃШѡÉì ÈÃÕ......…....................…………………...ED630378035TH
63»ÃСÒÈ ÇÔ......…....................…………………...Eb987423557TH
64.mystic......…....................…………………...ED856420765TH
65.ÈØÀªÑ ÍèÓ......…....................…………………...ED784491932TH
66.¾ÅÒ¸Ô» ÇѲ¹......…....................…………………...ED777179724TH
67.¹Ñ·ÁÅ ´Í¹......…....................…………………...ED849694843TH
68.ÈÈÔÂÒ ÍØ......…....................…………………...ED871968956TH
69.ËÁÙ¡Øë¹......…....................…………………...Em097722105TH
70.ÍÃØ³Õ Íѹ......…....................…………………...ED900008499TH
71.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...Em010493645TH
72.¾ÑªÃ¾Ã ´Ò......…....................…………………...Ef105758210TH
73.ÈÔÃÔ³ ¸ÃÃÁ......…....................…………………...ED840952908TH
74.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì......…....................…………………...Em010493614TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 05 µ.¤. 2566 - 09:48 ¹.] #87391 (4/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 5 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 4 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÊÔ·¸ÔÈÑ¡´Ôì ¹Ò.....…....................…………………...ED830895401TH
2.ÀÒ³Ø ·Í§......…....................…………………...Ej954052748TH
3.µÑéÁ ¾ÃËÁ......…....................…………………...ED879931546TH
4.¤Á¸Ñª ºÇÃ......…....................…………………...ED875933507TH
5.¨ÃÑʾ§Éì ´Ø¨......…....................…………………...ngww000308256y3
6.ÃѪ¾Å ÍÖé§......…....................…………………...ED872532632TH
7.¾ÔÁ¾ìྪÃ......…....................…………………...Em041875542TH
8.¡ÔµµÔ¾§Èì à¡ÕÂõÔ......…....................…………………...ED855423535TH
9.ÊÁ¤Ô´ ªÔ§......…....................…………………...Ej666393202TH
10.¹Ô¨µÔ¾¹¸ì ÂصÔ......…....................…………………...ED868226888TH
11.ÀÒÊ¡Ã Âѧ......…....................…………………...ED795770059TH
12.ªÇÅÔµ ©èÓ......…....................…………………...E874248777TH
13.àÍ¡À¾ ¡ÁÅ......…....................…………………...ED583175227TH
14.ÇÔ¨ÔµÃà¡ÉÁ ÅÍÍ......…....................…………………...ED676592962TH
15.dzԪªÑ ¨Ñ¹·Ãì......…....................…………………...ED686684907TH
16.ÂÕèËÅÔ¹ á«è......…....................…………………...Ej466598395TH
17.»ÃÐÂØ·¸......…....................…………………...ED906410900TH
18.¹¾´Å ªèǧ......…....................…………………...ED872507139TH
19.¹Ñ·ÁÅ ´Í¹......…....................…………………...ED849685395TH
20.ÁҹР¨Ô......…....................…………………...ED895921692TH
21.¡Ó¸Ã ྪÃ......…....................…………………...ED853674227TH
22.·ÇÕ......…....................…………………...ED850971243TH
23.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ......…....................…………………...ED846626257TH
24.»ÃдÔÉ°ì ¾Ñ¹¸Øì......…....................…………………...Eg980442429TH
25.ÁҹР¨Ô......…....................…………………...ED895921715TH
26.¨Ñ¡Ã¾§Éì ÍÔèÁ......…....................…………………...ED851838957TH
27.ÊÔÃԾà ÅÑ¡......…....................…………………...ED786068032TH
28.·ÂÒ¡Ã ÁËÒ......…....................…………………...ED832385009TH
29.͹ѹµì à¢çÁ......…....................…………………...Em104641064TH
30.ÊÔ¹ ãË­è......…....................…………………...ED892421335TH
31.³Ã§¤ìªÑ ÈÃÕ......…....................…………………...ED893836183TH
32.kankanmol......…....................…………………...ED891124389TH
33.¾ÔɳتÑ ¨Ñ¹·Ãì......…....................…………………...ED734693945TH
34.ÈÃÒÇظ ÅéÓ......…....................…………………...ED891041809TH
35.àÈÃ³Õ ÈÃÕ......…....................…………………...ED879653811TH
36.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò......…....................…………………...ED856277499TH
37.¸ÇѪªÑ ÀÔ­......…....................…………………...ED693944315TH
38.¨Ñ¡Ã¡Äɳ ¼´Ø§......…....................…………………...ED815080510TH
39.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ......…....................…………………...ED898630875TH
40.¨Ñ¡Ã¡Äɳì à¤éÒ......…....................…………………...ED829942166TH
41.ÇزԪÑ ¤Ù³......…....................…………………...ED195695459TH
42.ªÒ­³Ã§¤ì »Ôè¹......…....................…………………...EH338236021TH
43.¨Ñ¡Ã¡ÄÉ ·Í§......…....................…………………...ED833569834TH
44.»³Ô¸Ò¹......…....................…………………...ED897809515TH
45.¸¹¡Äµ ªÔé¹......…....................…………………...ED887924533TH
46.¹¤Ã ªÙ......…....................…………………...Eb986978515TH
47.àÍ¡ÃÑ° ºØ­......…....................…………………...ED798748046TH
48.ĵ¸ÇѪ ¤Ó......…....................…………………...ED755291324TH
49.ÃÒહ·Ãì હ......…....................…………………...ED890414566TH
50.¡ÃѳÂì¾Å ÇزÔ......…....................…………………...ED598854999TH
51.¤Á¸Ñª ºÇÃ......…....................…………………...ED875933498TH
52.»ÃÔ­­Ò àÁ......…....................…………………...ED876285463TH
53.ä¡ÃÊÔ·¸Ô ¾Ò......…....................…………………...TH01184q6ezu9b0
54.àÂÒÇÅѡɳì äµÃ......…....................…………………...ED686760736TH
55.¤³Ôµ ÊÇÑÊ......…....................…………………...OB012283750TH
56.¡ÁÅÃѵ¹ì Íѧ......…....................…………………...Ej515113824TH
57.ÍѤÃà´ª ËÇèÒ§......…....................…………………...ED813684433TH
58.¡èÍà¡ÕÂÃµÔ ¡ÅèÓ......…....................…………………...ED856763354TH
59.¡ÃÔª ¡ÒÈ......…....................…………………...ED819513882TH
60.¤Á¡ÃÔª µÑé§......…....................…………………...TH01184q33c88b0
61.ºØ­­Ä·¸Ôì ºØ­......…....................…………………...828306809190
62.ÍӹǠ·Í§......…....................…………………...ED555697810TH
63.ÍÃöªÑ ªÁ......…....................…………………...ED815169163TH
64.Êظ¹ ÈÃÕ......…....................…………………...TH01184q0d4g1b0
65.Í¹ØªÒ ÊÁ......…....................…………………...ED791047106TH
66.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ......…....................…………………...ED649663426TH
67.͹ØÇѵ àǪ......…....................…………………...sxf150300003842
68.ÈÃѳÂìªÑ ¾Ã......…....................…………………...ED832526801TH
69.ÊظÕÃì µéͧ......…....................…………………...ED890108929TH
70.ÇÃÃ³Ò á»é¹......…....................…………………...Em098969627TH
71.àÍ¡¹Ñ¹·ì ªÔ......…....................…………………...Em232586675TH
72.ÇÃÃ³Ò á»é¹......…....................…………………...Em098969613TH
73.ÈÃÒÂØ·¸ ªéÒ§......…....................…………………...ED768442354TH
74.¹¾ÊÔ·¸Ôì ¶ÒÇÃ......…....................…………………...ED861220466TH
75.¹¤ÃÔ¹·Ãì ÊØ¢......…....................…………………...ED837992133TH
76.ºØ­ªèÇ ÃÑ¡......…....................…………………...ED007527746TH
77.Á¹ÑÊ ÀÙè......…....................…………………...ED853674261TH
78.ÊÁ ÊÓ......…....................…………………...ED861215228TH
79.ÊØàªÉ°ì ÇÔ......…....................…………………...ED840332688TH
80.·Ã§¡Ã´ ·Í§......…....................…………………...ED724534595TH
81.ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì µÃÐ......…....................…………………...ED900513628TH
82.¾ÔÁ¾ìྪÃ......…....................…………………...Em041875560TH
83.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ......…....................…………………...ED891611871TH
84.¾ÔÁ¾ìྪÃ......…....................…………………...Em041875539TH
85.ÂØÇ´Õ Ë¹Ù......…....................…………………...ED858416026TH
86.ä¼· à¡ÕÂõÔ......…....................…………………...ED837991155TH
87.¡ÄÉ´Ò......…....................…………………...Eb986909798TH
88.¸Äµ ÁÕ......…....................…………………...Em231218621TH
89.ÍÃó¾ «×èÍ......…....................…………………...ED769169795TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 04 µ.¤. 2566 - 09:16 ¹.] #87388 (3/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 4µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 3µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ªÔµÔÁÒ ÈÃÕ....…....................…………………...Eb986573056TH
2.൪ÀÒÊ ÇÊØ.....…....................…………………...ED803138552TH
3.ÈÃÑ­­Ò ¨Ñ¹.....…....................…………………...ED847151699TH
4.ÇزԪÑ ᷹.....…....................…………………...TH01184pxsou4b0
5.ÊØ·ÑÈ ¾§Éì.....…....................…………………...osa087300001878
6.ÇزԪÑ ᷹.....…....................…………………...TH01184pxrxz4b0
7.ÊØÃѵ¹ìªÑ àÁ×ͧ.....…....................…………………...TH01184pz3y49b0
8.ÃÑ¡à¡ÕÂõÔ.....…....................…………………...ED794239414TH
9.àÊÒÇÅѡɳì ÊÓ.....…....................…………………...ED856761591TH
10.ÊØàÁ¸ ÂÔéÁ.....…....................…………………...TH01184pywny9b0
11.·èÒ¹¾èͤ§ Çѧ.....…....................…………………...ED569386463TH
12.ÇÑÅÅÀ à§Ô¹.....…....................…………………...ED823152227TH
13.ͧÍÒ¨ ÍÔ¹.....…....................…………………...ED815177522TH
14.ËÁÙ¡Øë¹.....…....................…………………...Em097721723TH
15.¸ÑÑ­­ÒÅѡɳì àÃ×ͧ.....…....................…………………...OB281082935TH
16.à¨É´Ò ¨ÒÃØ.....…....................…………………...ED859737367TH
17.Îعä´.....…....................…………………...Em010493319TH
18.Ç·Ñ­­Ù ÍÂÙè.....…....................…………………...Eb986802743TH
19.ÇÔ­­Ù §.....…....................…………………...ED853229653TH
20.¨ÔµÃÒÀóì ⾸Ôì.....…....................…………………...rsv100008075825
21.ͪÔÃÐ ºØ³.....…....................…………………...ED840159698TH
22.àÍ¡ªÑ ÇÔ.....…....................…………………...ED893241771TH
23.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ.....…....................…………………...ED894634837TH
24.»ÔÂÒÀÑÊÃì ¤Ó.....…....................…………………...828303173865
25.ªØÁ¾Å ¡ØÅ.....…....................…………………...kban000332920kr
26.ËÔÁ¾Ò¹µì.....…....................…………………...Eb970558087TH
27.±Õäس âè¹ì.....…....................…………………...ED901226420TH
28.ÈØÀÇѲ¹ì Íѧ.....…....................…………………...ED883213538TH
29.ÃØè§âè¹ì Ê´Ò.....…....................…………………...Em001821020TH
30.ªÑªҭ äªÂ.....…....................…………………...TH01184pz2mx4b0
31.ÃØè§ÍÃس à´ªÐ.....…....................…………………...ED652156322TH
32.¾ÔÊÔÉ°ì ÇÃ.....…....................…………………...ED560571074TH
33.ÊØàªÉ°ì ÇÔÈÃص.....…....................…………………...ED840315163TH
34.»Ñ­­Ò ÃèÁ.....…....................…………………...ED619265641TH
35.ÇÃÔ¹·Ã ¹ÇÅ.....…....................…………………...ED781043348TH
36.ÊØÃÔÇÑÊÊÒ »ÃÐ.....…....................…………………...Em229929058TH
37.¹ÀҾà ËÒ­.....…....................…………………...ED839358776TH
38.ÊÔÃÇÔª­ì àµ.....…....................…………………...TH01184q08139b0
39.ÊѹµÔ Ê׺.....…....................…………………...ED888948363TH
40.ÈØ¡ÅàÈÃÉ° ÂÔè§.....…....................…………………...ED502288583TH
41.fluke.....…....................…………………...ED824145125TH
42.ÊÒ¸Ôµ ¡ÒÈ.....…....................…………………...Eb986656572TH
43.ªÔ¹¡Ã ¤Ó.....…....................…………………...ED659495064TH
44.à͹¡ à·Õ¹.....…....................…………………...ED860815101TH
45.¹Ñ¹·Àóì ÅÒ.....…....................…………………...ED882022015TH
46.¡Ò¹µì à¨ÃÔ­.....…....................…………………...ED777178865TH
47.¾§Éì¾Ñ¹¸ì ࡵØ.....…....................…………………...ED783379248TH
48.¡ÁŪ¹¡ ¡ØÅ.....…....................…………………...ED901240205TH
49.¨Ñ¹·ÃÁ§¤Å »Ñé¹.....…....................…………………...ED874644945TH
50.ÈØ¡ÅàÈÃÉ° ÂÔè§.....…....................…………………...ED502288570TH
51.ÇÔ¡ÃÒ¹µì ¤§.....…....................…………………...ED844474528TH
52.¢Ñ¹¸ì·Í§ ÁÐ.....…....................…………………...ED887819416TH
53.ºÃÃà¨Ô´ áËÅÁ.....…....................…………………...ED857935634TH
54.ÊÁªÒ ÊØ¢.....…....................…………………...ED844879655TH
55.¡Ò¹´ÔÈ ÈÔ.....…....................…………………...ED898114222TH
56.¾§Éìà·¾ ÈÃÕ.....…....................…………………...ED802760876TH
57.¡¹¡ÈÑ¡´Ôì ÊÔ§.....…....................…………………...ED899314389TH
58.¡ÄÉ¡Ã ÍØ.....…....................…………………...ED857891669TH
59.ªÑÂÇز ¢Ñ¹.....…....................…………………...ED790295985TH
60.¤ÕÃÕÃѵ¹ì ¡ÔÁ.....…....................…………………...ED841545980TH
61.¾ÑªÃ¾Ã ´Ò.....…....................…………………...ED705472479TH
62.¸¹¡Äµ ªÔé¹.....…....................…………………...EDT887922912H
63.àÈÃ³Õ ÈÃÕ.....…....................…………………...ED879652569TH
64.Íҹѹ Àѧ.....…....................…………………...ED876284794TH
65.pakin10.....…....................…………………...ED821099064TH
66.ªØÁ¾Å ª§.....…....................…………………...ED798574495TH
67.Í´Èà ÇÃ.....…....................…………………...psp0019349610
68.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ.....…....................…………………...Ex608016643TH
69.³Ñ°ÊØ´Ò Ê´ÃѺ.....…....................…………………...TH01184pzjfb3b0
70.¾Å¡Äµ ¡Ñ­.....…....................…………………...ED824145307TH
71.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ.....…....................…………………...ED809385027TH
72.¡ÃÔª ¡ÒÈ.....…....................…………………...ED819513879TH
73.¹Ð¸Õ àªÂ.....…....................…………………...ED856415399TH
74.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ.....…....................…………………...ED893608742TH
75.¾ÔÉ³Ø ÍÔ¹·.....…....................…………………...Em061100890TH
76.¸¹Ò ¹ÔµÂ.....…....................…………………...ED832338975TH
77.ÊÁªÒ ºØµÃ.....…....................…………………...ED783378622TH
78.¸¹¡Äµ ªÔé¹.....…....................…………………...ED887922909TH
79.ÍÃØ³Õ »Ò.....…....................…………………...ED828365538TH
80.¸¹Ô°Ò¡Ò¹µì àÅÔÈ.....…....................…………………...ED837606824TH
81.¨ÔÃÇѲ¹ì âÅ.....…....................…………………...ED897112843TH
82.ÇÔ¨ÔµÃà¡ÉÁ ÅÐ.....…....................…………………...ED676586471TH
83.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.....…....................…………………...ED867580153TH
84.ÊظÕ.....…....................…………………...ED856392962TH
85.ÍѤÃÔ¹·Ãì âÇ.....…....................…………………...ED904631466TH
86.¨ÃÑŪÑ Ëéǧ.....…....................…………………...ED897703103TH
87.¶ÇÔÅ ÃѪ.....…....................…………………...ED889206040TH
88.¹¤ÃÔ¹·Ãì ªÑÂ.....…....................…………………...Eb986846041TH
89.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ.....…....................…………………...ED836534423TH
90.àÍ¡¾§Éì §.....…....................…………………...Eg525442935TH
91.¾ÔÁ¾ìྪÃ.....…....................…………………...Em041875468TH
92.¾ÔÁ¾ìྪÃ.....…....................…………………...Em041875508TH
93.ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì µÃÐ.....…....................…………………...ED900511984TH
94.à¨É¯Ò ªÑÂ.....…....................…………………...ED866550155TH
95.¾ÑªÃ¾Ã ´Ò.....…....................…………………...ED705472482TH
96.¡ÇÔ¹¾Ñ²¹ì ¾Ô.....…....................…………………...ED884407274TH
97.¡Ôµµ¾Å ¨ÔèÇ.....…....................…………………...TH01184pzoy66b0
98.¾ÔÁ¾ì¹ÒÃÒ ªèÍ.....…....................…………………...ED849728944TH
99.¾ÔÁ¾ì¹ÒÃÒ ªèÍ.....…....................…………………...ED849728935TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 03 µ.¤. 2566 - 09:11 ¹.] #87384 (2/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 3µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 2µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.»Ô¾Ԫ­ì à¹Ã....…....................…………………...ED905110886TH
2.ÊÁ ÊÓ....…....................…………………...ED842747847TH
3.à¡ÃÔ¡à¡ÕÂõÔ....…....................…………………...ED842348005TH
4.ä¾ÃѪ ÈÃÕ....…....................…………………...TH01184ppope9b0
5.¨ÒÃÖ¡ àÃ×ͧ....…....................…………………...TH01184pr8b66b0
6.»ÃÐàÊÃç° á¡éÇ....…....................…………………...ED878247919TH
7.»ÃСÒÈ ÇÔ....…....................…………………...TH01184pqvwz1b0
8.»ÔÂÁԵà àΧ....…....................…………………...ED771769348TH
9.¢ÃäìªÑ »ÃÒº....…....................…………………...TH01184pu2cp3b0
10.ÈÔâÌÈ ÇÔ....…....................…………………...82889670806
11.âÍÀÒÊ ¹éÓ....…....................…………………...rl761388398TH
12.¾Ã¼¡Ò ¨Ô¹....…....................…………………...pyp019800007432
13.ªÑ­¹ÔÉÒ ÊØ....…....................…………………...TH01184ptx2b6b0
14.ÊÃÃàÊÃÔ­ à¨ÃÔ­....…....................…………………...ED771313200TH
15.ÊÃÇÔª­ì »Ôè¹....…....................…………………...skb1000287843yb
16.ºÍʵѹ....…....................…………………...Em097763683TH
17.ÊÁ¤Ô´ ªÔ§....…....................…………………...Ej666392935TH
18.ÊÃÒÂØ·¸....…....................…………………...ED889614185TH
19.ÇÃó¾Å âµ....…....................…………………...ED617987292TH
20.ÊÃÒÇظ »ÃÐ....…....................…………………...on68000717405xe
21.¹Ô¸ÔÈ ÅÒÂ....…....................…………………...ED839329559TH
22.¨ÔÃÒ àÊ....…....................…………………...ED822261092TH
23.·Ô¾Â๵Ã....…....................…………………...ED883006725TH
24.ÊÔ¹ ãË­è....…....................…………………...ED892413719TH
25.ÊѹµÔ à¡ÕÂõÔ....…....................…………………...ED802050505TH
26.Êѳ¶ÇѲ¹ì »Ò¹....…....................…………………...ED883222469TH
27.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³....…....................…………………...ED850748186TH
28.¹Ø¨ÃÕ ·Í§....…....................…………………...ED868218073TH
29.¾ªÃ¾Å »ÃÐ....…....................…………………...ED820374508TH
30.»ÔÂÇÃó ¼èͧ....…....................…………………...ED854188031TH
31.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì....…....................…………………...Em010493067TH
32.¡ÄɳР¹ÔÅ....…....................…………………...ED658190976TH
33.³Ã§¤ìªÑ ¹Ñ¹....…....................…………………...ED895205539TH
34.ÊØ÷ÑÈ¹ì ¤Ñª....…....................…………………...ED891471009TH
35.ÀÒ³ØÇѲ¹ì ÈÔ....…....................…………………...ED622158333TH
36.¨ÔÃÒÇØ²Ô à¡µØ....…....................…………………...ED772196442TH
37.¸ÕÃÐ ªÔÇ....…....................…………………...ED896512306TH
38.¹Ô¾Ñ·¸ì ·Í§....…....................…………………...Eb970524168TH
39.ªØ°µÔà´ª ÈØÀ....…....................…………………...Ej120770875TH
40.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹....…....................…………………...Em097716428TH
41.Îعä´....…....................…………………...Em010493101TH
42.äµÃç¤ì ÍèÓ....…....................…………………...ED870334170TH
43.¹¾´Å ´Ò....…....................…………………...ED813681879TH
44.Í´ØÅÂì ¤Ó....…....................…………………...ED863139056TH
45.Àѷøà ÀÑ·Ã....…....................…………………...ED809396815TH
46.ÀÔ­â­ à¢çÁ....…....................…………………...ED863508842TH
47.ÂȾѷ¸ì ǧÈì....…....................…………………...ED845746219TH
48.Á¹µìªÑ ÁØè§....…....................…………………...ED874862906TH
49.ÇÔªÒ­ âÁ....…....................…………………...Eh203128823TH
50.¸¹ÂÈ ªèÒ§....…....................…………………...ED746999049TH
51.¡ØÅʵÃÕ ´ÒÇ....…....................…………………...Eh093528469TH
52.¡Ñ­­ÒÀѤ ºØ­à·ÕÂÁ....…....................…………………...ED890107027TH
53.»ÃдÔÉ°ì ¾Ñ¹....…....................…………………...Eg980442344TH
54.ÃÔ³´Ò....…....................…………………...ED872676013TH
55.¾ÔÃСҹµì ÊÁ....…....................…………………...ED880430326TH
56.ͪÔÃÊÔ·¸Ôì ÍÑé§....…....................…………………...ED852310680TH
57.­Ò³ÇØ²Ô ºØ­....…....................…………………...ED680894880TH
58.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì....…....................…………………...ED861929768TH
59.·ÔÇҡà ǧ¤ì....…....................…………………...ED847874175TH
60.¸¹¡Äµ ªÔé¹....…....................…………………...TH01184ptgdm6b0
61.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ....…....................…………………...ED809396016TH
62.¡Ò¹µì à¨ÃÔ­....…....................…………………...ED777177564TH
63.¾§È¸Ã ¨ÔÃ....…....................…………………...ED849319556TH
64.ä¾ÈÒÅ ÊÕ....…....................…………………...ED895509504TH
65.¹¾Ãѵ¹ì ÃØ¡¢....…....................…………………...EG283160683TH
66.ÊÁªÒÂ....…....................…………………...EG946033438TH
67.¨Ø±ÒÃѵ¹ì Á³Õ....…....................…………………...ED641365554TH
68.¸¹ÐàÁÈ°ì ¾³Ôª....…....................…………………...ED851747275TH
69.¸ÕÃà´ª ÇÔ....…....................…………………...Ex512152877TH
70.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì ⾸Ôì....…....................…………………...ED898331712TH
71.¡Ò­¨¹Ò á«è....…....................…………………...ED838377460TH
72.¾ÔÁ¾ìྪÃ....…....................…………………...Em041879915TH
73.ÃÔ³´Ò....…....................…………………...ED872683734TH
74.©ÑµÃªÑ ªÒ­....…....................…………………...Em284932260TH
75.³Ñ°¾Ã µÑé§....…....................…………………...ED888820194TH
76.¤Ù³ÊµÒ§¤ì....…....................…………………...ED872675914TH
77.ä¼· à¡ÕÂõÔ....…....................…………………...ED837977989TH
78.¾¨¹ì ¾èǧ....…....................…………………...ED844887348TH
79.Îعä´....…....................…………………...Em010493058TH
80.ËÁÙ¡Øë¹....…....................…………………...Em097721215TH
81.¤ÕÃÕÃѵ¹ì ¡ÔÁ....…....................…………………...ED814545361TH
82.͹ØÃÑ¡Éì ¤Åèͧ....…....................…………………...snoi0002430005a

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 02 µ.¤. 2566 - 09:03 ¹.] #87371 (1/25)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 2 µØÅÒ¤Á 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.µÐÇѹ ¤Ó....…....................…………………...ED872023745TH
2.ÍÀÔÀÙ Ê͹.....…....................…………………...Em284931715TH
3.ÊÁ ÊÓ.....…....................…………………...ED861213607TH
4.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì á«è.....…....................…………………...ED699240147TH
5.ÁÒ¹ÔµÂì ¹éÓ.....…....................…………………...ED824598611TH
6.ÀÒ¹ØÁÒÈ á«è.....…....................…………………...ED832369099TH
7.͹ØÃÑ¡Éì ÍØ´.....…....................…………………...ED870808175TH
8.¨ÔÃÇѲ¹ì ÇѲ¹.....…....................…………………...ED721420078TH
9.¹¾´Å ªèǧ.....…....................…………………...ED872505597TH
10.à·Á¸ì¹·Õ ࡵØ.....…....................…………………...ED738148420TH
11.»ÃÐÂÙà ÊÔ¹.....…....................…………………...ED834839405TH
12.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ͸Ô.....…....................…………………...ED898030099TH
13.³Ñ®°¡Ñ­­ì ºØ­.....…....................…………………...Eb986204878TH
14.¾ÔÁ¾ìÇÃÕÂì ËÇѧ.....…....................…………………...ED740762945TH
15.ÊØêÑ á¹Ç.....…....................…………………...ED836926402TH
16.µÕë ·èÒ¾ÃÐ.....…....................…………………...ED783396100TH
17.ä¼· à¡ÕÂõÔ.....…....................…………………...ED861213876TH
18.á¾ÃǾÃó áʹ.....…....................…………………...ED852159015TH
19.¸¹´Å ǧÉì.....…....................…………………...ED795541612TH
20.ÇÔäÅÃѵ¹ì »Ñ­.....…....................…………………...ngww00030764256
21.¹ÔÃѹ´Ã ÁÑè¹.....…....................…………………...ED871945306TH
22.äÍ¹Ø Í§¤ÐÅÍÂ.....…....................…………………...ED843895215TH
23.ä¾âè¹ì ¾§Éì.....…....................…………………...ED889715498TH
24.ÇÔ·Ôµ ÍÑÈÇ.....…....................…………………...OB296616826TH
25.¹¤ÃÔ¹·Ãì ÊÔ·¸Ô.....…....................…………………...ED868230922TH
26.ÊÁÂÈ .....…....................…………………...ED856748961TH
27.ÍÓ¹Ò¨.....…....................…………………...ED856748961TH
28.Àѷøà ÀÑ·Ã.....…....................…………………...ED890702752TH
29.ÊÂØÁÀÙ á§.....…....................…………………...ED862450465TH
30.³Ñ°¡Ñ­­ì ºØ­.....…....................…………………...Eb986293643TH
31.¾ªÃ¾Å »ÃÐ.....…....................…………………...ED820373913TH
32.äµÃç¤ì ÍèÓ.....…....................…………………...ED870327443TH
33.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì á«è.....…....................…………………...ED699240164TH
34.àÍ¡³Ñ¯°ì ǧÈì.....…....................…………………...ED803548455TH
35.¸ÇÔÃÑ¡Éì á¡éÇ.....…....................…………………...ED793869820TH
36.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì á«è.....…....................…………………...ED699240155TH
37.ÊÓÃÒ­ à¡É.....…....................…………………...ED722867785TH
38.ÃبԾѪ­ì ÅÑ·¸Ô.....…....................…………………...Eh338241463TH
39.ªØÁá¾ ÊÒ.....…....................…………………...ED862562759TH
40.Àѷøà ÀÑ·Ã.....…....................…………………...ED890702766TH
41.¡Ò­¨¹Ò á«è.....…....................…………………...ED893610065TH
42.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.....…....................…………………...Em097716290TH
43.Îعä´.....…....................…………………...Em097740002TH
44.»³Ô¸Ò¹.....…....................…………………...ED897805178TH
45.àÍ¡Åѡɳì ÃÑ¡.....…....................…………………...ED849236763TH
46.moowhan.....…....................…………………...ED891111955TH
47.ÃÔ³´Ò ¸ÕÃ.....…....................…………………...ED872672351TH
48.¹ÔÃѹ´Ãì ÁÑè¹.....…....................…………………...ED889960105TH
49.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ àµªÐ.....…....................…………………...ED555686247TH
50.ÍÀÔÀÙ Ê͹.....…....................…………………...Em284931692TH
51.ÍӹǠäªÂ.....…....................…………………...kbsi300012241la
52.³Ñ°ÇØ²Ô à´ªÒ.....…....................…………………..kex31141427673
53.»¹Ñ´´Ò ËÙ.....…....................…………………...ED892209854TH
54.ËÁÙ¡Øë¹.....…....................…………………...Em097766398TH
55.¾ÔÁ¾ìྪÃ.....…....................…………………...Em041879819TH
56.ÍÔ·¸ÔÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ.....…....................…………………...Ek027904923TH
57.͹ØÇѲ¹ì ·Í§.....…....................…………………...7227097880157483
58.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.....…....................…………………...Em097739582TH
59.ÈÔÃԾà ¢Ó.....…....................…………………...ED8899278550TH

Ãͺ·Õè 2

60.¡¹¡¾§Éì àÊÁ.....…....................…………………...TH01184pjjwp5b0
61.ÊÁ¾§Éì ÈÃÕ.....…....................…………………...TH01184pd5x92b0
62.pop lampray9.....…....................…………………...TH01184pk4ay6b0

Êèǹ§Ò¹EMS


!!!! ¡ÃØ³Ò Login ¡è͹¨Ö§¨ÐàʹͤÇÒÁ¤Ô´àËç¹ä´é !!!


Copyright ©G-PRA.COM