ÃèÇÁàʹͤÇÒÁ¤Ô´àËç¹

ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé : á¨é§ * ÃѺ * EMS »ÃШÓà´×͹ ¾ÄȨԡÒ¹ 2566


ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃТÍá¨é§¡Òà * ÃѺ * ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS »ÃШÓà´×͹ ¾ÄȨԡÒ¹ 2566 ´Ñ§ÁÕÃÒ¡ÒûÃШÓÇѹ´Ñ§µèÍ仹Õé

(¡Òäé¹ËÒ¢éÍÁÙÅã¹Ë¹éÒ¹ÕéãËé¡´ ctrl áÅÐ f ¨Ð¢Öé¹á¶ºªèͧ¤é¹ËÒ ãËéãÊè¤Ó·Õèµéͧ¡Òäé¹ËÒáÅС´ enter ä»àÃ×èÍÂ樹¾º¢éÍÁÙÅ·Õèµéͧ¡Òà )


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 01 ¾.Â. 2566 - 08:38 ¹.]â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 30 ¾.Â. 2566 - 09:47 ¹.] #87557 (26/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 30 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...EM097946576TH
2.«ÙâÁè...…............…………………...Em097786905TH
3.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...EM097946580TH
4.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097946655TH
5.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097946593TH
6.¹ÃÒ¸Ô» ÈÃÕ...…............…………………...ED059820853TH
7.ÃéÒ¹¾Ø·¸»°Á...…............…………………...ED0387103278TH
8.Á⹪ ÁÐ...…............…………………...ED942729903TH
9.¾ÃÐà·¾ ¨Ñ§...…............…………………...2018407361rtn
10.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ÇѲ¹...…............…………………...863303806746
11.»¡Ã³ì ͧ¤ì...…............…………………...ED731094792TH
12.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì ⾸Ôì...…............…………………...slom0001470874s
13.³°¹¹·ì ªÔ´...…............…………………...TH01184xrp358b0
14.jar shop...…............…………………...TH01184xp6tb5b0
15.ÊÁÀ¾ ÊÔ·¸Ô...…............…………………...tsa00002375962k
16.ÂØ·¸¹Ò ÊØ...…............…………………...ED044103105TH
17.ÊÁ¤Ô´ ¨Ñ¹·Ãì...…............…………………...Eg912268669TH
18.âÊÁ¹ÀÒ á«è...…............…………………...ED925752685TH
19.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵµì...…............…………………...ED984053557TH
20.¹Ð¸Õ àªÂ...…............…………………...ED856462527TH
21.¸¹¾Å ÊÕè...…............…………………...ED084400328TH
22.»ÃѪ­ì ·Í§...…............…………………...ED044300335TH
23.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³...…............…………………...ED918789549TH
24.¢ÃäìªÑ »ÃÒº...…............…………………...ED969979312TH
25.à©ÅÔÁªÑ ÈÃÕ...…............…………………...Em001832380TH
26.ÇÃصµÔì à¾ÃÒÐ...…............…………………...ED957450205TH
27.Ê˾ÃËÁ ÁÒ...…............…………………...ED060930839TH
28.¾Õþ§Éì ÁÕ...…............…………………...ED787884814TH
29.¾§Èì·Ñ ÇѲ¹...…............…………………...ED941695911TH
30.ªÑ¾ġÉì ÃØè§...…............…………………...ED968882881TH
31.¸Ñ­­ÒÅѡɳì àÃ×ͧ...…............…………………...ED987955079TH
32.»ÃÐàÇ·Âì ÊØ´...…............…………………...ED044701418TH
33.¡ÔµµÔ¾È àª×éÍ...…............…………………...ED938178740TH
34.µÐÇѹ ¤Ó...…............…………………...ED928289216TH
35.¢Ñ¹¸ì·Í§ ÁÐ...…............…………………...ED982879177TH
36.ªÒ­ÂØ·¸ ¾Ø·¸...…............…………………...ED658980245TH
37.àÊ®°ÇØ²Ô ÇزÔ...…............…………………...ED864571356TH
38.àÊÃÔÁÈÑ¡´Ôì ¡ØÅ...…............…………………...ED065202470TH
39.à¾ÔèÁÈÑ¡´Ôì ¨Ñ¹·Ã...…............…………………...ED965859141TH
40.³Ñ°ÇѲ¹ì á¨é§...…............…………………...ED956939561TH
41.Á§¤Å àÅÔÈ...…............…………………...ED087300598TH
42.ÍÀÔÃÑ¡Éì àʯ...…............…………………...Eb526082915TH
43.³Ã§¤ìà´ª ¾Ø·¸...…............…………………...ED932642592TH
44.ÊØêÑ áʹ...…............…………………...ED978568213TH
45.ÀÇÔÈ àÍÕèÂÁ...…............…………………...ED080301205TH
46.ºØ­­ÒÃÑÈÁÔì ºÇÃ...…............…………………...ED953176247TH
47.¾¹Ô´Ò ¢ÒÇ...…............…………………...ED037514043TH
48.¡Ó¾Å ÀÒ...…............…………………...ED984721256TH
49.ÈÃÒÇØ²Ô ÁÑè¹...…............…………………...Em410810556TH
50.ÊÁÂÈ à¢×è͹...…............…………………...ED065113695TH
51.àÈÃ³Õ ÈÃÕ...…............…………………...ED981286994TH
52.ÇÔÃØÌ Áèǧ...…............…………………...ED727290583TH
53.ͧÍÒ¨...…............…………………...ED036663973TH
54.ÀÒ¤Ô¹ àÁ¦...…............…………………...ED976927664TH
55.ÂÕèËÅÔ¹ á«è...…............…………………...Ej466597633TH
56.ªÒµÔÊÂÒÁ ǧÉì...…............…………………...ED037323579TH
57.¾Õþ§Éì ¡Äª...…............…………………...Eh784989563TH
58.¾ÃÐÊÁËÁÒ ¨ÒÃØ...…............…………………...ED839072739TH
59.Çþ¨¹ì à»ÃÁ...…............…………………...Eq530397006TH
60.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´...…............…………………...ED978193555TH
61.¾ÔªÔµ ªèÇÂ...…............…………………...klua000338387vd
62.¹Ñ¹·Ò¹µì Êع·Ã...…............…………………...TH01184xkqb1b0
63.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³...…............…………………...ED918789504TH
64.³Ñ°¡ÔµµÔì ¨Ø...…............…………………...ED918359371TH
65.¾Ôવ ºÑÇ...…............…………………...ED981356721TH
66.¸Ò¹Ò¸Ã ¹Ñ¹·...…............…………………...ED916488682TH
67.ÇÕÃÀÑ·Ã ¸ÔÁÒ...…............…………………...ED845628702TH
68.ÇÃվŠá«è...…............…………………...ED886822949TH
69.¹§¹ÀÑÊ ¨ØÅ...…............…………………...ED864571798TH
70.àÍ¡ºØµÃ ¾ÃËÁ...…............…………………...ED038703410TH
71.»ÃѪ­ì ·Í§...…............…………………...ED044300675TH
72.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097946939TH
73.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097946721TH
74.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097946491TH
75.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097946616TH
76.«ÙâÁè...…............…………………...Em097786891TH
77.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097946562TH
78.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097946505TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 29 ¾.Â. 2566 - 09:06 ¹.] #87553 (25/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 28 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¸ÃÃÁÅѡɳì à¨ÃÔ­...…............…………………...ED956794456TH
2.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì ºØµÃ....…............…………………...ED971987935TH
3.·Ã§¾Å ¡Ñ¹....…............…………………...OB021479471TH
4.fluke....…............…………………...ED053410183TH
5.»ÔÂÒÀÑÊà ¤Ó....…............…………………...Em471625601TH
6.ÈØÀ³Ñ° ÁËÑ·¸....…............…………………...ED907085478TH
7.ÇÔÃÔÂÐ àÊÃÕ....…............…………………...ED043220065TH
8.¡ÔÔµµÔ ÀÑ¡....…............…………………...ED075410313TH
9.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ....…............…………………...Ef174289596TH
10.ÊÁÈÑ¡´Ôì....…............…………………...ED747798057TH
11.¾ÃÊ¡ØÅ ¸Õ....…............…………………...Eb513196239TH
12.¾Ô·Ñ¡ÉìÈÔÅ ÊØ....…............…………………..Osa080000003539
13.ÍÀÔÇѲ¹ì ÊØ....…............…………………...ED996829388TH
14.¤ÁÊѹ àÃ×͹....…............…………………...Eb525973880TH
15.ÇÔ­­Ù §....…............…………………...ED895722904TH
16.»ÃÐÇÔ·Âì ´Õ....…............…………………...Em293553755TH
17.¡ÄÉ®Ò ÃØè§....…............…………………...TH01184xrudb3b0
18.ÇزԾ§Èì à©ÅÔÁ....…............…………………...ED034423547TH
19.¡ÑÁ»¹Ò· ¨§....…............…………………...TH01184xqhx7b0
20.©Åͧ ¨§....…............…………………...Eb525845894TH
21.»ÃàÁÈÃì ¨Ñ¹·Ãì....…............…………………...Em073642473TH
22.ªÔµ³Ñª ¸ªÕ....…............…………………...Slya000297159qf
23.¾ÑÅÅÀ á¨é§....…............…………………...ED984050241TH
24.ºÃþµ ¨Ñ¹·Ãì....…............…………………...ED622884171TH
25.»ÒÅÔµÒ....…............…………………...ED974874102TH
26.Çþ¨¹ì ¨Ñ¹·Ãì....…............…………………...ED621396535TH
27.Íŧ¡Ã³ì ºØ­....…............…………………...ED630583743TH
28.Çþ¨¹ì ¨Ñ¹·Ãì....…............…………………...ED621396549TH
29.¸¹Ñ âµ....…............…………………...ED036318060TH
30.͹ØÅÑ¡É³ì ¾ÙÅ....…............…………………...ED827074750TH
31.¡ÄµÔ¹ ªØÁ....…............…………………...ED941289666TH
32.ªÔµÔÇѲ¹ì ÈÃÑ­....…............…………………...ED995117925TH
33.ÈØÀ¡Ô¨ ÍÂÙè....…............…………………...ED058802500TH
34.ÃبԾѪ­ì ÊÔ·¸Ô....…............…………………...Eh338248705TH
35.¹ÀÇѵ ·Í§....…............…………………...kbcnn0007955944
36.»ÃÐªÒ à¨É....…............…………………...ED039600487TH
37.ÃéÒ¹».»ÅÒ....…............…………………...ED941122017TH
38.ÇÃÔ¹·Ã ¹ÇÅ....…............…………………...ED083500041TH
39.൪·Ñµ á¡éÇ....…............…………………...ED042622200TH
40.¾ÑÅÅÀ á«è....…............…………………...ED038240646TH
41.osiuaxorn....…............…………………...Eb505513399TH
42.Êѹ¸¹Ð ·ÃѾÂì....…............…………………...ED040705105TH
43.ÃѧÊÃäì Çѧ....…............…………………...ED886822524TH
44.ÃѧÊÃÃ¤ì ·Í§....…............…………………...ED941289737TH
45.ÇزԪÑ ÇÃ....…............…………………...ED619288863TH
46.·ÃѾÂìÊÔ´Õ àÁ¦....…............…………………...ED962466035TH
47.Á¹ÑÊ ÀÙè....…............…………………...ED978187458TH
48.ÇزԪÑ ÇÃ....…............…………………...ED619288846TH
49.¸§ªÑ ºÑ´....…............…………………...Eh693097306TH
50.¹Ô¾¾Ôª¬¹ì ǧ....…............…………………...ED649691197TH
51.kankanmol....…............…………………...ED987344602TH
52.͸ÔÇѵà ÃبÔ....…............…………………...ED941279010TH
53.¸ÇѪªÑ ÈÃÕ....…............…………………...ED974457795TH
54.ªÑªÇÒÅÂì ªÒ­....…............…………………...ED071011443TH
55.Àѷøà ÀÑ·Ã....…............…………………...ED044700488TH
56.»ÃÕªÒ ºÓ....…............…………………...Ex646268863TH
57.»ÃÐ⪹ì ÈÃÕ....…............…………………...ED044510926TH
58.ÈÃÒÇظ ÁÑè¹....…............…………………...Em410809853TH
59.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÊÁ....…............…………………...ED984836302TH
60.¹¤Ã ªÙ....…............…………………...Eb525864289TH
61.¡ÑÁ⾪ µÃÒ....…............…………………...Em229907772TH
62.ÊÔÃԾà ÅÑ¡....…............…………………...ED951963705TH
63.ÇÊѹµì ¡ØÅ....…............…………………...ED965747922TH
64.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕË....…............…………………...ED049810304TH
65.ÍÃÔÂÐ ¾§Éì....…............…………………...ED877575572TH
66.ÀÒ³ØÇѵÃì Ãѵ¹....…............…………………...Eb525883668TH
67.ó¸Ñª ·Í§....…............…………………...ED039922195TH
68.ÈÔÃԹѹ·ì ǧÈì....…............…………………...ED923199505TH
69.ÊØÃàªÉ°ì ¾ÃËÁ....…............…………………...ED906037167TH
70.ÍÔ·¸ÔÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ....…............…………………...Ej623184224TH
71.ÀÒǹѹ·ì ¾ÔÁ¾ì....…............…………………...ED889243229TH
72.¸¹´Å ǧÉì....…............…………………...ED795590318TH
73.ªØµÔà·¾ ÁÐ....…............…………………...ED865598412TH
74.·Ô¾ÇÃó ÈÔ....…............…………………...ED047711564TH
75.ÊÔ·¸Ô¾Å ¤§....…............…………………...ED942582655TH
76.Êؾ¨¹ì ǧÈì....…............…………………...ED900085685TH
77.äªÂÒ »ÃÐ....…............…………………...TH01184xp4jj9b0
78.ÈÃÒÇØÐ ¾Å....…............…………………...ED902814736TH
79.ÈÑ¡´ÔìÍÒÇظ ÂØ·¸....…............…………………...Eb518645566TH
80.«ÒÅÒà»Ò....…............…………………...Em097797259TH
81.ªÒ¤Ã ªÙ....…............…………………...ED035801259TH
82.¢éÒǵéÁ¾ÔÈÁÑÂ....…............…………………...Em097727995TH
83.ÇѪÃÔ¹·Ãì ¡Ñ¹....…............…………………...ED965574135TH
84.¡µÑ­­Ù »ÃÐ....…............…………………...ED967256152TH
85.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì....…............…………………...ED984043838TH
86.¹Ñµ¶¾Å ¼Øé....…............…………………...ED993522050TH
87.à¡ÕÂõÔÇÔª­ì ¹Ò¤....…............…………………...ED981355672TH
88.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì....…............…………………...ED984043824TH
89.¾ÔÁ¾ìྪÃ....…............…………………...Em098270225TH
90.¾ÔÁ¾ìྪÃ....…............…………………...Em098270305TH
91.͹ÔÃظ ÅÐ....…............…………………...BW820002494278c
92.ÊÁ¹Ö¡ ºÓ....…............…………………...kbs93000124713tx
93.ÍءĪ à¤Ã×Í....…............…………………...ED936196913TH
94.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ....…............…………………...Ex607999305TH
95.ÊØ·¸Ô¾§Éì ÅÔÁ....…............…………………...ED034311015TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 28 ¾.Â. 2566 - 09:03 ¹.] #87550 (24/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 28 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 27 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¸¹¾¹¸ì ÊÃÐ..…............…………………...Em232640249TH
2.ÊÁ ÊÓ...…............…………………...ED945667831TH
3.ÈÑ¡´ÔìªÑ à·Õ¹...…............…………………...ED893019233TH
4.ÃéÒ¹ ».»ÅÒ...…............…………………...ED941121484TH
5.»ÃÐªÒ à¨É...…............…………………...ED966285758TH
6.»ÃÐàÊÃç° á¡éÇ...…............…………………...ED037610915TH
7.ªÙÈÑ¡´Ôì...…............…………………...ED037501190TH
8.¨ÕÃÐ ¨Ó...…............…………………...ED944455141TH
9.kittikhun suwan...…............…………………...ED963175630TH
10.ÊØ·ÑÈ ¾§Éì...…............…………………...osa087300002225
11.¡Ó¸Ã ྪÃ...…............…………………...ED954686136TH
12.¨ÕÃÐ ¨Ó...…............…………………...ED944455155TH
13.ÇÕÃÐ ´Ò...…............…………………...ED969981894TH
14.ÇѹªÑ »Ñé¹...…............…………………...ED044700063TH
15.͹¾Ñ·¸ì ¾ÙÅ...…............…………………...Eb525333878TH
16.siuakorn...…............…………………...EÔb505268530TH
17.Á¹ØÉÔ¹·Ãì ¨Ñ¡Ã...…............…………………...ED905652326TH
18.¤ÁÊѹ ¢ÇÑ­...…............…………………...Eb513045450TH
19.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì â´è§...…............…………………...ED990918782TH
20.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097796179TH
21.ÈÃÒÇظ ¤Ñ¹...…............…………………...ED982090923TH
22.¸Òà à¾ÔèÁ...…............…………………...ED037611235TH
23.ÊØ¡ÃÕ á«è...…............…………………...ED907085362TH
24.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097796182TH
25.¨ÕÃÐ ¨Ó...…............…………………...ED944455654TH
26.ªÑ¾à ÀÙÃÕ...…............…………………...ED984247297TH
27.àºÔÃì· ÅÒÂ...…............…………………...Eb525454893TH
28.»ÃÐ⪹ì ÈÃÕ...…............…………………...ED044500230TH
29.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ...…............…………………...ED044720301TH
30.Á¹µÃÕ ·Ò...…............…………………...OB266876725TH
31.ªÑ¾Ѫà µÑé§...…............…………………...ED891567767TH
32.¾Ø²ÔÀÙÁÔ ¼èͧ...…............…………………...ED978449560TH
33.ÇѹªÑ µÐ...…............…………………...ED967292058TH
34.ÊÁºÑµÔ à¡É...…............…………………...ED874758545TH
35.ÊÁÀ¾ ǧÉì...…............…………………...Ej499728084TH
36.ÊÑ­­Ò ËÒ­...…............…………………...ED036313840TH
37.Àѷøà ÀÑ·Ã...…............…………………...ED973152806TH
38.ÊØêÑ ÍÓ...…............…………………...ED932559095TH
39.ÇÒÃԾѰ àÍ¡...…............…………………...ED891679825TH
40.ÊÁÂÈ ÈÃ...…............…………………...ED957060519TH
41.»ÃÐÂÙà ÊÔ¹...…............…………………...ED998932811TH
42.ÊØÃªÒµÔ ©Ñ¹...…............…………………...ED998499463TH
43.³Ã§¤ìà´ª ¾Ø·¸...…............…………………...ED932641739TH
44.͹ѹµªÑÂ...…............…………………...ED525512358TH
45.Çþ§Éì ¾§Éì...…............…………………...EB525341463TH
46.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ...…............…………………...ED973170328TH
47.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ¹¾...…............…………………...ED973170314TH
48.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ...…............…………………...ED871495805TH
49.»ÒÅÔµÒ...…............…………………...ED043500318TH
50.¹Ø¡ÙÅ ¡Í§...…............…………………...ED910123851TH
51.ÃéÒ¹¾ÔÁ¾ìâ¿âµé...…............…………………...ED044710556TH
52.ÃéÒ¹´¹µÃÕä·ÂÊÁºÙóì...…............…………………...ED808956831TH
53.ÁҹРàª×éÍ...…............…………………...Eb969261535TH
54.ºØ­ªèÇ ÃÑ¡...…............…………………...ED007548794TH
55.¾Ôþ§Éì ·Í§...…............…………………...ED939592048TH
56.¸ÇѪªÑ µÑ¹µÔ...…............…………………...ED987181277TH
57.¹ÀҾà ǧÈì...…............…………………...ED939591158TH
58.àÍ¡³Ñ®°ì ǧÈì...…............…………………...ED967323339TH
59.³Ñ®°ìÇØ²Ô à§Ô¹...…............…………………...TH01184xk2sk0b0
60.ä¼· à¡ÕÂõÔ...…............…………………...ED052100083TH
61.ÊظԹ ÍÃèÒÁ...…............…………………...ED038507208TH
62.»³Ô¸Ò¹...…............…………………...ED043500030TH
63.ºÑ­ªÒ ·Í§...…............…………………...ED077301996TH
64.ÇÔªÒ­ âÁ...…............…………………...ED985942917TH
65.ÊêÑ ÍÓ...…............…………………...ED932559100TH
66.ÁÒÇÔ¹ ǧÈì...…............…………………...TH01184xjp5m0b0
67.àÈÃ³Õ ÈÃÕ...…............…………………...ED981294562TH
68.puvanai ja...…............…………………...nvthspyac231125001
69.¡Ó¸Ã ·Ñ¡...…............…………………...TH01184xjbk50b0
70.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097796134TH
71.«ÙâÁè...…............…………………...Em097792693TH
72.«ÒÅÒà»Ò...…............…………………...Em097796148TH
73.«ÙâÁè...…............…………………...Em097785834TH
74.«ÒÅÒà»Ò...…............…………………...Em097796806TH
75.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097796735TH
76.ÃÒàÁÈ ¹ÇÅ...…............…………………...ED039300377TH
77.¸¹ÇѲ¹ì ·Ç¹...…............…………………...828380511475
78.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì...…............…………………...Em097796797TH
79.ǪÔþ§Èì ³Ñ°...…............…………………...sma000072286m3
80.·ÔÇÒ ·Ô¾Âì...…............…………………...spd056600001868

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 27 ¾.Â. 2566 - 08:52 ¹.] #87547 (23/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 27 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 25 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÊÃÒÇØ²Ô à¤Ã×Í.…............…………………...Ef174246423TH
2.¡ÔµÔÂÒ ³ àªÕ§¢ÇÒ§..…............…………………...ED977234338TH
3.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì á«è..…............…………………...TH01184x76583b0
4.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…............…………………...Em097795615TH
5.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…............…………………...Em097795655TH
6.ÍÀԪѠÃØè§..…............…………………...Eb525262638TH
7.¸¹Ò ¹ÔµÂ..…............…………………...ED972320834TH
8.¸ÕÃÀÑ·Ã ¼èͧ..…............…………………...ED920677679TH
9.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ÊØ¢..…............…………………...ED930472887TH
10.³Ñ°¾Å ã¨..…............…………………...Em410803855TH
11.»ÃÐàÊÃç°ÈÑ¡´Ôì »ÃÐ..…............…………………...ED973080675TH
12.»ÃÐ⪹ì ÈÃÕ..…............…………………...ED008415967TH
13.¸ÕÃÊÒ¹µì µØ¡..…............…………………...ED962634073TH
14.ÃѧÊÃäì Çѧ..…............…………………...ED886822113TH
15.óªÑ áʧ..…............…………………...ED895882588TH
16.ªÑ¾à ÀÙ..…............…………………...ED984255744TH
17.Áѳ±¹Ò ¨Ôµµ..…............…………………...Em232639356TH
18.âÍÀÒÊ ¢èÒÂ..…............…………………...ED014330421TH
19.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹..…............…………………...Em097942543TH
20.à»Ò ºÒ§ºÍ¹..…............…………………...Em134420530TH
21.¸ÕÃоѹ¸ì àʶÕÂÃ..…............…………………...TH01184xbptq6b0
22.¨ÃÑʾ§Éì ´Ø¨..…............…………………...ngww00031864683
23.ÊÁÈÑ¡´Ôì Ãѵ¹..…............…………………...TH01184xbx172b0
24.àÃ×ͧÈÑ¡´Ôì á«è..…............…………………...TH01184x769c3b0
25.·ÑȹÕÂì ¨Ôµµ..…............…………………...TH01184xbr574b0
26.¾Ø²ÔÀÙÁÔ ¼èͧ..…............…………………...ED978449542TH
27.¾Ø²ÔÀÙÁÔ ¼èͧ..…............…………………...ED978449556TH
28.´Ó ¨ÔÃÒÂØ..…............…………………...ED956791145TH
29.ÀÔ­â­ ÇÔ­­..…............…………………...rpyt0001023196th
30.»ÃÐ⪹ì ÈÃÕ..…............…………………...ED008415975TH
31.¸ÃҸà ÇѪÃ..…............…………………...ED007141609TH
32.ªÑ¾Ѫà µÑé§..…............…………………...ED018005445TH
33.ÊÒ¹Ôµ ÊÇèÒ§..…............…………………...ED995108605TH
34.ÁÂØÃÕ ªÑ§..…............…………………...kbnm200048345wt
35.ÊÇÑÊ´Ôì ´ÅÃÒ..…............…………………...ED932990368TH
36.ÀÒ¹ÔªÒ ¨Ò..…............…………………...ED974688811TH
37.Í¹Ø ¹Øª..…............…………………...ED904487999TH
38.¾Ø²ÔÀÙÁÔ ¼èͧ..…............…………………...ED978449539TH
39.Çç¤ì¡Ã ¡ØÅ..…............…………………...OB052192028TH
40.¾ÔÁ¾ìྪÃ..…............…………………...Em098269911TH
41.¾Ø·¸Á¹µì ´èÒ¹..…............…………………...Eb576220288TH
42.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ..…............…………………...Ex607999177TH
43.¤Ù³ÊµÒ§¤ì..…............…………………...ED994764517TH
44.ÊÔÃԾà ÅÑ¡..…............…………………...ED951954227TH
45.¹¾´Å ǧÈì..…............…………………...ED029500524TH
46.ÊØÃѵ¹ì ¹ÒÁ..…............…………………...Eb551650202TH
47.ÍÔ·¸Ô¾Å ¹ÒÁǧÉÒ..…............…………………...Em133358204TH
48.pakin10..…............…………………...ED999143877TH
49.à͹¡ à·Õº..…............…………………...ED860847719TH
50.¸¹ÒÇØ²Ô ã¨..…............…………………...ED977364664TH
51.¸¹À³ ÀÑ·Ã..…............…………………...ED993747985TH
52.ʹ¸ÂÒ ÍÔèÁ..…............…………………...ED007914657TH
53.¾Ø·¸ÔÁÒ ¾ÃËÁ..…............…………………...ED987836730TH
54.¸ÕÃÐ..…............…………………...ED710446321TH
55.ºÑ­ªÒ ¨Ñ¹·Ãì..…............…………………...ED940178981TH
56.ºØ­­ÒÃÑÈÁÔì ºÇÃ..…............…………………...ED953167639TH
57.àʹèËì ¼ÔÇ..…............…………………...ED972649090TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 25 ¾.Â. 2566 - 09:11 ¹.] #87543 (22/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 25 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 24 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.»¡Ã³ì ǧÈì.…............…………………...ED027700430TH
2.µèÍÈÑ¡´Ôì ÀÙè.…............…………………...ED995387746TH
3.ÊÃäìÀ¾ ¡ÅÑ´.…............…………………...TH01184X3R9XB0
4.ªÑÂÇѲ¹ì äËÅ.…............…………………...EB505533685TH
5.ÊØÃÔÂÒ à¿×èͧ.…............…………………...ED994536090TH
6.©Åͧ ¨§.…............…………………...EB524962695TH
7.¾Õþ§Éì ÁÕ.…............…………………...ED78783368TH
8.ÊØÃԹѹ·ì ªèÇÂ.…............…………………...EB51232892TH
9.ʶҾà ÊØ¢.…............…………………...ED709458852TH
10.Çþ§Éì ᵧ.…............…………………...ED022910961TH
11.͹¾Ñ·Âì ¾ÙÅ.…............…………………...EB524937373TH
12.³Ñ°¡Ò¹µì ÂÔéÁ.…............…………………...ED85923851TH
13.¸Òà à¾ÔèÁ.…............…………………...ED018513938TH
14.ó¸Ñª ·Í§.…............…………………...ED989098011TH
15.¸Õþѹ¸ì ¤Ó.…............…………………...ED957641774TH
16.¡Äª°Ò¡Ã ÇÔ.…............…………………...EJ219466231TH
17.»ÃÐÂÙà ÊÔ¹.…............…………………...ED998940322TH
18.¸¹¡ÄÉ ÃØè§.…............…………………...TH01184X3W8G5B0
19.ÅÅÔÈÃÒ Ë¹Ù.…............…………………...TH01184X7Y460B0
20.¹Ñµ¶¾Å ¼Ùé.…............…………………...ED993513075TH
21.ÇѹªÑ »Ñé¹.…............…………………...ED011203375TH
22.ÈÑ¡Âì¾ÔÃØÌËì ¡ÃÐ.…............…………………...ED864568683TH
23.»ÃÕªÒ ¨Ô.…............…………………...ED906721779TH
24.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÊÁ.…............…………………...ED984852251TH
25.µÄ³ÊÔÉ®ì äªÂ.…............…………………...ED768364816TH
26.¾ÃªÑ ·ÇÕ.…............…………………...TH01184X7G7C8B0
27.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ.…............…………………...ED649689635TH
28.ä¼· à¡ÕÂõÔ.…............…………………...ED938493106TH
29.à¾ç­Ãѵ¹ì ºØ­.…............…………………...ED950757415TH
30.àÈÃ³Õ È«ÃÕ.…............…………………...ED027501717TH
31.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ.…............…………………...EF174197648TH
32.¾ÔÃСҹµì ÊÁ.…............…………………...ED969755028TH
33.ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ÃÑ¡.…............…………………...ED949317836TH
34.¸¹´Å ǧÉì.…............…………………...ED795579895TH
35.ÃÒહ·Ãì હ.…............…………………...ED000423287TH
36.XiAPXU CAT.…............…………………...EM232638625TH
37.»ÔâÂÃÊ ÍÀÔ.…............…………………...ED984037262TH
38.¡ÔµµÔ¹Ñ¹·ì ³.…............…………………...ED894972741TH
39.ÇÕÃÂظ ¡Ò.…............…………………...ED935468867TH
40.ÊØ·Ô¹ Åèͧ.…............…………………...ED019406705TH
41.¡Äª³Ð ¡Í§.…............…………………...ED62793900TH
42.ªÑªªÑ ¤Ð.…............…………………...TH01184X5UXK5B0
43.¨ÃÑŪÑ Ëéǧ.…............…………………...ED897730452TH
44.»ÒÅÔµÒ .…............…………………...ED974871300TH
45.»ÔÂÇÃó ¼èͧ.…............…………………...ED988023666TH
46.¾ÑÅÅÀ »¨é§.…............…………………...ED984037126TH
47.³Ã§¤ìªÑ ÈÃÕ.…............…………………...ED028501015TH
48.¾§È컳µ .…............…………………...ED942580393TH
49.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...EM097795363TH
50.·ÂÒ¡Ã ÁËÒ.…............…………………...EM410802886TH
51.Àѷøà ÀÑ·Ã.…............…………………...ED891686139TH
52.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.…............…………………...EM097942013TH
53.¨Ñ¹·Ãì¹ÀÒ Áѧ.…............…………………...ED912658593TH
54.¸¹¾Ã ÊÔ¹.…............…………………...ED964509538TH
55.ÊÔ·¸Ôì â¡.…............…………………...EB525000380TH
56.¹ÔµÔ à»ÃÁ.…............…………………...ED001252907TH
57.«ÙâÁè .…............…………………...EM097792336TH
58.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097795669TH
59.¾ÔÁ¾ìྪÃ.…............…………………...EM098269474TH
60.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097795672TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 24 ¾.Â. 2566 - 09:19 ¹.] #87535 (21/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 24 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 23 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¨Ø.…............…………………...ED017264514TH
2.ÇÃÑ­­Ù ÊØ.…............…………………...EB512498105TH
3.ÍÀԪѠÃÖè§.…............…………………...EB524602304TH
4.ºÍʵѹ .…............…………………...EM097931982TH
5.ÍÓ¹Ò¨ ÈØ¢.…............…………………...ED983694903TH
6.¸¹¡Ã âÂ.…............…………………...TH01184X12XD8B0
7.ªÒ¹¹·.…............…………………...863297070414
8.ÊÔ·¸ÔªÑ àÍÕèÂÁ.…............…………………...TH01184WYBWE3B0
9.¸¹ÇѲ¹ì àÃ×ͧ.…............…………………...TH01184X35199B0
10.¹¾ ·Í§.…............…………………...TH01184X261D6B0
11.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ.…............…………………...EB512480413TH
12.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ÊØ¢.…............…………………...ED965753724TH
13.ÇÔàªÉ°ì ºÃÃ.…............…………………...ED006528569TH
14.»ÃÐÂÙà ÊÔ¹.…............…………………...ED998930912TH
15.Êؾ¨¹ì ¾ÅѺ.…............…………………...ED933078078TH
16.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ.…............…………………...EB512480237TH
17.͹ØÃØ·¸ à¢ÕÂÇ.…............…………………...ED932359457TH
18.¸¹ÑµÔ àËÅ×ͧ.…............…………………...EB512361230TH
19.ÍÒ·ÔµÂì ÇÔ.…............…………………...ED663729110TH
20.ÍÀÔÇزÔ.…............…………………...828380607994
21.ÊÔÃԾà ÅÑ¡.…............…………………...ED95194213TH
22.¸¹Ò ¹Ôµ.…............…………………...ED974961570TH
23.ÇÔÊٵà ¡éÒ¹.…............…………………...HAT8000196069GV
24.ÊØÃÔÂÒ à¿×èͧ.…............…………………...ED816194399TH
25.¸¹Ò¡Ã³ì ྪÃ.…............…………………...ED970629645TH
26.ÍÀÔªÒµÔ à¾Õ§.…............…………………...ED901496585TH
27.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕ.…............…………………...ED931088191TH
28.àªÕÂǪҭ à¿×èͧ.…............…………………...ED816194385TH
29.­Ò³¾Ñ²¹ì ÈÃ.…............…………………...ED795986435TH
30.¾Ôવ ºÑÇ.…............…………………...ED972460417TH
31.¾ÃÈÑ¡´Ôì ¾§Èì.…............…………………...ED746280411TH
32.¨Ñ¡ÃÔ¹·Ãì ÍÒ.…............…………………...EB782491285TH
33.¡ÇÔ¹ ÁËÒ.…............…………………...ED948282821TH
34.·Ñµ¾§Èì ¸ÃÃÁ.…............…………………...ED956091965TH
35.·ÔÇҡà ǧÈì.…............…………………...ED987834946TH
36.¾Ø·¸ÔÁÒ ¾ÃËÁ.…............…………………...ED207975957TH
37.¸Õþ§Éì ÍÒ.…............…………………...ED013301503TH
38.¢ÇÑ­µÒ ÃÒª.…............…………………...EB524591045TH
39.äÁè¨èÒª×èÍ.…............…………………...EM410801228TH
40.¹¹·ªÑ ÇÔ.…............…………………...ED938476880TH
41.¨µØ¾Å .…............…………………...ED975097943TH
42.»ÃÐàÇ·Âì ÊØ´.…............…………………...ED011203049TH
43.ÈÔÃԹѹ·ì ǧÈì.…............…………………...ED923194352TH
44.à©ÅÔÁ¾Å ¨Ñ¹·Ãì.…............…………………...ED006406619TH
45.¸¹¸Ñ­ à¡É.…............…………………...ED984988206TH
46.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.…............…………………...ED998634092TH
47.¨Ñ¡¡Äɳì à¤éÒ.…............…………………...ED976850625TH
48.³Ñ°¡ÔµµÔì â¤.…............…………………...ED802089047TH
49.»ÃÐÂÙà ÊÔ¹.…............…………………...ED998930909TH
50.¾ÃªÑ .…............…………………...ED940948835TH
51.¾Ôવ ºÑÇ.…............…………………...ED972460403TH
52.¾Å¡Äµ ¡Ñ­.…............…………………...ED000303372TH
53.àÁ¸Õ ÇÃ.…............…………………...EM158862112TH
54.ª¹ÔÊÒ àÍÕéÂÇ.…............…………………...ED896814880TH
55.ÇÔÇѲ¹ì ÊÁ.…............…………………...ED002817327TH
56.¾ÔÈÔÈ°ì ÃØ.…............…………………...TH01184WXQKU9B0
57.¾Ôવ ºÑÇ.…............…………………...ED972460394TH
58.¾§Èì¾Ñ¹¸ì èԵ.…............…………………...TH01184X2E098B0
59.ÍѤþŠÇÃ.…............…………………...ED832656483TH
60.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.…............…………………...EM097795108TH
61.Zitthimn.…............…………………...ED989096554TH
62.³ÑµÔ¾Ñ²¹ì ¨Ò.…............…………………...ED999205775TH
63.»ÒÅÔµÒ .…............…………………...ED008613565TH
64.ªØµÔà´ª àËÅèÒ.…............…………………...ED913451330TH
65.¡ÄÉ³ì ©Ò.…............…………………...ED981280909TH
66.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097775752TH
67.ÊÔÃԾà ÅÑ¡.…............…………………...ED951949160TH
68.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...Em097795261TH
69.ອÂÒÀÒ áʧ.…............…………………..TH01184X32PQ8B0
70.«ÙâÁè.…............…………………...EM097791715TH
71.¨ÔÃÐÇѲ¹ì ÊØ.…............…………………...863297136741

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 23 ¾.Â. 2566 - 09:17 ¹.] #87532 (20/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 23 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 22 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.»ÃÐÇÔ·Âì ´Õ.…............…………………...EM332675458TH
2.ÊÁ ÊÓ.…............…………………...ED861256633TH
3.ÇزԹѹ·ì äªÂ.…............…………………...ED006206855TH
4.ªØ°µÔà´ª ÈØ.…............…………………...ED83815098TH
5.à¡Á .…............…………………...ED967582191TH
6.ªÑÂÂÒ ÊÒ.…............…………………...ED866390294TH
7.ÇÔàªÕÂÃÁÒÈ.…............…………………...ED953343038TH
8.¡ÁÅÀÙ ¨ÔµÃ.…............…………………...ED987449449TH
9.ÊÁ¾ÔÈ ¡ÅÑè¹.…............…………………...ED996842000TH
10.ªÒ¤ÃÕÂì ¤Ãر.…............…………………...EB512214585TH
11.ªÒ¤ÃÕÂì ¤Ø±.…............…………………...EB512214608TH
12.³Ã§¤ìà´ª à¾çªÃ.…............…………………...ED877145405TH
13.ªØ°µÔà´ª ÈØÀ.…............…………………...ED838150973TH
14.ÀÒ¤Ô³ Íѧ.…............…………………...ED454694598TH
15.˹Öè§Ë·Ñ ·Ô¾.…............…………………...EM232635371TH
16.Mosza.…............…………………...ED965872094TH
17.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ.…............…………………...ED017260336TH
18.àÈÃÉ°ªÑ °Ô.…............…………………...EB505507380TH
19.ºØ­¨Ç¹ ËÑÊ.…............…………………...EB524370715TH
20.³ÀÑ·Ã ·Ñº.…............…………………...EH234582265TH
21.¾ÕÃÀÄÈ ÇÑÂ.…............…………………...ED022402071TH
22.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕ.…............…………………...ED931086978TH
23.¡¹¡ÈÑ¡´Ôì .…............…………………...ED010704596TH
24.ÇԹѠͳØ.…............…………………...ED720553991TH
25.¡ÔµÔÂÒ ³ .…............…………………...ED977244445TH
26.»ÃШѡÉì ªØèÁ.…............…………………...TH01184WWZQ66B0
27.ªÒ´ÔÊ â¦.…............…………………...828378489514
28.¾Ø²ÔÀÙÁÔ ¼èͧ.…............…………………...SYMT00024914002
29.ÅÅÔÈÃÒ Ë¹Ù.…............…………………...TH01184WYQUV4B0
30.Íéѵà .…............…………………...ED939572940TH
31.»°Á¾Ø²Ô ¡Ñ¹.…............…………………...ED958854943TH
32.¹Ñ¹·¾Å ÍÑÈ.…............…………………...ED954097293TH
33.ÈÃÒÇظ ºÒ§.…............…………………...ED872797365TH
34.à©ÅÔÁ¾Ñ¹¸Øì ÃØè§.…............…………………...ED975086645TH
35.àÈÃ³Õ ÈÃÕ.…............…………………...ED981269611TH
36.ªÑÂÂÒÃѵ¹ì µÃÕ.…............…………………...ED995307561TH
37.»ÒÇÔ³Ò ªÕ¾.…............…………………...EB998455895TH
38.ÊÃÒÇظ ¨ÔµÃ.…............…………………...TH01184WR4HC3B0
39.¸§ªÑ ÊÔ§.…............…………………...KBLCS84391TA
40.¾Ø²ÔÀÙÁÔ ¼èͧ.…............…………………...SYMT00C249141YL
41.¾§È¡Ã³ì ·Õ.…............…………………...TH01184WWF3C7B0
42.Êѹ·Ñ´ ¤ØéÁ.…............…………………...TH01184WSFB26B0
43.¡ÄÈ¡Ã ÈØ.…............…………………...TH01184WUJ083B0
44.ÇѪÃÐ µÔêº.…............…………………...ED003371164TH
45.͹ѹµªÑÂ.…............…………………...EB524147199TH
46.ÊÔ·¸ÔªÑ àÅç¡.…............…………………...ED917358255TH
47.¾ÅÍÂÃÇÕ ÍÀÔ.…............…………………...ED017005948TH
48.¸¹¡Äµ ´Õ.…............…………………...ED974576404TH
49.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...EM097775372TH
50.ÊÊÔ¹ Ëéͧ.…............…………………...ED992421721TH
51.ÊØ»ÃÒö »Ñµ.…............…………………...EJ895493469TH
52.¸¹¸Ñ­ à¡É.…............…………………...ED984987483TH
53.»Ñ­­Ò .…............…………………...ED960231690TH
54.Á¹ÑÊ ÀÙè.…............…………………...ED978165996TH
55.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ.…............…………………...EX607999217TH
56.¾¹Á¾Ã ÍÔ¹.…............…………………...ED021610325TH
57.ÈÔÃԹѹ·ì ǧÈì.…............…………………...ED923189091TH
58.¾ÔªÔµ ªèÇÂ.…............…………………...KLUA000335238T3
59.¹ÅÅÀÑÊ ¨ØÅ.…............…………………...ED002815357TH
60.·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸.…............…………………...ED900486437TH
61.¸¹´Å ǧÉì.…............…………………...ED795568221TH
62.¸¹¡Ã á¡éÇ.…............…………………...ED864555852TH
63.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­.…............…………………...ED998632715TH
64.ºØ­Ê¹Í§ ¾ÃËÁ.…............…………………...EM302470019TH
65.ÈÃժѠàÃ×͹.…............…………………...ED837693491TH
66.ÈØÀ¡Ô¨ ÍÂÙè.…............…………………...ED016411247TH
67.¾ÅÍÂÃÇÕ ÍÀÔ.…............…………………...ED006526571TH
68.¸¹ÂÈ ªèÒ§.…............…………………...ED887790522TH
69.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì.…............…………………...ED984040743TH
70.¹¾Ãѵ¹ì ÃØ¡.…............…………………...EG283161114TH
71.¾ÔÁ¾ìÁÒ´Ò ÇÔ.…............…………………...ED929311936TH
72.»ÃÕ´Õ àÁ¦.…............…………………...ED990807146TH
73.Í¹ØªÒ ¾Ò.…............…………………...ED512376631TH
74.³Ñ°¾Ã µÑé§.…............…………………...ED96684457TH
75.¾ÔÁ¾ìྪÃ.…............…………………...EM098269182TH
76.¾ÔÁ¾ì¹ÒÃÒ ªèÍ.…............…………………...ED966248225TH
77.¡Ò­¨¹Ò á«è.…............…………………...ED001250778TH
78.ÊØÃԹѹ·ì ªèÇÂ.…............…………………...EB512372011TH
79.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097775545TH
80.«ÒÅÒà»Ò .…............…………………...EM097775386TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 22 ¾.Â. 2566 - 09:25 ¹.] #87529 (19/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 22 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 21 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.Í÷Ñ áʧ.…............…………………...ED923373036TH
2.¸¹¡Äµ ¹Ç¹.…............…………………...ED620284458TH
3.»°Á¾Ø²Ô ¡Ñ¹.…............…………………...ED958853815TH
4.»ÃàÁÈÃì ¨Ñ¹·Ãì.…............…………………...ED981174216TH
5.³Ñ°¾Ã µÑé§.…............…………………...ED966863187TH
6.ÃéÒ¹ÍÃÑ­­¾ÃÐà¤Ã×èͧ.…............…………………...ED974534585TH
7.¡èèÍà¡ÕÂÃµÔ ¡ÅèÓ.…............…………………...ED941271245TH
8.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ.…............…………………...ED619597255TH
9.¸Õøѭ ÍÔ.…............…………………...TH01184WS2KW5B0
10.¡Ó¸Ã ·Ñ¡.…............…………………...TH01184WS3GR3B0
11.ªÂص Íص.…............…………………...ED968037326TH
12.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ¤§.…............…………………...ED004811857TH
13.¾Ô·Ñ¡ÉìÈÔÅ ÊØ.…............…………………...OSA080000003261
14.»ÃÔ­­Ò à¨ÔÁ.…............…………………...TLOR000318942AJ
15.áµéÇ-Ãѵ¹Ò.…............…………………...ED888158524TH
16.Á§¤Å ¤Ó.…............…………………...ED974039771TH
17.ÍÒ·ÔµÂì ÇÔ.…............…………………...ED663773303TH
18.³Ñ°¾Å »ÃÐ.…............…………………...ED619597374TH
19.¨àà ¨Ñ¹·Ãì.…............…………………...ED802591214TH
20.ÇÔÊٵà ¡éÒ¹.…............…………………...TH01184WRYF68B0
21.Á§¤Å àÅÔÈ.…............…………………...ED937181053TH
22.³Ñ°¸¹¹·ì ÃØ.…............…………………...ED897966127TH
23.ÈÑ¡´ÔìªÑ à·Õ¹.…............…………………...EG367330421TH
24.ÊØ´ÒÃѵ¹ì ºØ­.…............…………………...ED982044606TH
25.ÍÑ¡Òà äªÂ.…............…………………...TH01184WR4QY2B0
26.»ÃШѡÉì ÈÃÕ.…............…………………...ED934011894TH
27.ªØÁá¾ ÊÒ.…............…………………...OB266866975TH
28.¾ÑÅÅÀ á«è.…............…………………...ED007215414TH
29.ÇԪѠà´.…............…………………...ED993193005TH
30.kankamol.…............…………………...ED987330991TH
31.ÊÇÑÊ´Ô쾧Éì »Ô.…............…………………...ED977788500TH
32.ÇÒÊ¹Ò ÃØè§.…............…………………...ED919695879TH
33.ÀÙÇà´ª ¡ØÅ.…............…………………...ED731182333TH
34.¡ÑÅÂÒ â©Á.…............…………………...ED983685075TH
35.¸ÇѪªÑ ÊØ¢.…............…………………...EM480129101TH
36.ÇѪÃÐ µÔêº.…............…………………...ED003370190TH
37.ÈÔÃԾѹ¸ì ÈÔ.…............…………………...ED840359221TH
38.¸¹ÐÊÇÑÊ´Ôì ÀÙ.…............…………………...ED010418145TH
39.«ÙâÁè .…............…………………...EM097791313TH
40.ª­Ò³ì¹Ñ¹·ì ·Ñº.…............…………………...EM294434406TH
41.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ÈÃÕ.…............…………………...EB523872061TH
42.ÍÀԹѹ¹·ì ¾ÙÅ.…............…………………...ED999665604TH
43.à©ÅÔÁªÑ ÈÃÕ.…............…………………...EM001828371TH
44.¡ÄȾѲ ÇÒ.…............…………………...ED914866404TH
45.ÃÒàÁÈ ÅÔèÁ.…............…………………...ED968839591TH
46.³¸ÃÃÈ ¢¨Ã.…............…………………...PAN2000246309MY
47.»ÃÒÃÔªÒµÔ àÃ×èÍ.…............…………………...ED999656718TH
48.»ÔÂÒÀÑÊÃì ¤Ó.…............…………………...TH01184WSZEX4B0
49.ÈÔÃÔ¾§Éì àÅÒ.…............…………………...ED914718445TH
50.ÅÔ»ÍÒÂ.…............…………………...ED941281849TH
51.¾ÔÁ¾ìÅ´Ò ºØµÃ.…............…………………...ED963338797TH
52.ÊÒâè¹ì .…............…………………...ED670098630TH
53.ÊÒâè¹ì.…............…………………...ED670098759TH
54.ªÑ¾ġÉì ÃØè§.…............…………………...ED968846345TH
55.ÍÀÔÀ٠ອ.…............…………………...ED987988015TH
56.ÍÃسàÅÔÈ·ÑȹǹԪ.…............…………………...TH01184WT9WP1B0
57.¾ªÃ àÊ.…............…………………...KBSHI000015402R
58.ÇزԪÑ ¤Ù³.…............…………………...ED828232240TH
59.⪵ԪÑ ÈÃÕ.…............…………………...EB505549257TH
60.à´ª¹ÔµÔ¸Ã ÍÔèÁ.…............…………………...ED010305863TH
61.ÇѹªÑ »Ñ¹.…............…………………...ED973132038TH
62.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕ.…............…………………...ED931086156TH
63.¤Ù³ÊµÒ§¤ì .…............…………………...ED994737406TH
64.¸¹Ò ¹Ôµ.…............…………………...ED994421260TH
65.ÀÒ³Øà´ª ¨Ó.…............…………………...EM274997218TH
66.ÊÔ·¸Ô à»Ò.…............…………………...ED010103279TH
67.ÀÒÊ¡Ã Âѧ.…............…………………...ED0111201989TH
68.¨Ñ¡¡ÃÕ ÂÔè§.…............…………………...ED784573305TH
69.¾ªÃ¾Å »ÃÐ.…............…………………...ED994021899TH
70.¡ÄÉ¡Ã ÍØ.…............…………………...ED974564352TH
71.¾ÑÅÅÀ á«è.…............…………………...ED007215403TH
72.ÈÔÃÔ¾§Éì àÅÒ.…............…………………...ED914718428TH
73.ÍÒ¹¹·ì àªÒÇì.…............…………………...ED906274912TH
74.¾Å¡Äµ ¡Ñ­.…............…………………...ED000313423TH
75.Íêع ǧÉì.…............…………………...ED846757439TH
76.ä¼· à¡ÕÂõÔ.…............…………………...ED938468870TH
77.¸à¹È ¡Ñ¹.…............…………………...ED923372680TH
78.ÃéÒ¹µÑéÁ ¹¤Ã¾Ô§¤ì.…............…………………...ED652188585TH
79.¿ÔÅÁì .…............…………………...ED836596961TH
80.ÍÃó¾ «×èÍ.…............…………………...ED968908765TH
81.óÀ¾ ¨Ñ¹.…............…………………...ED961923771TH
82.»ÒÅÔµÒ .…............…………………...ED008603700TH
83.©ÑµÃäªÂ ÈÃÕ.…............…………………...ED959068055TH
84.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ.…............…………………...TH01184WTGGT4B0
85.¾ÔÁ¾ìྪÃ.…............…………………...EM098269103TH
86.ªÑªÇÔ¹·ì ªØèÁ.…............…………………...ED903364551TH
87.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ.…............…………………...ED891625337TH
88.ÇÃóÇØ²Ô áËÅÁ.…............…………………...ED001233752TH
89.¹éͧÍÅѹ.…............…………………...ED972261535TH
90.ÍءĪ à¤Ã×Í.…............…………………...ED013100719TH

Êèǹ§Ò¹EMSâ´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 21 ¾.Â. 2566 - 09:09 ¹.] #87525 (18/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 21 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 20 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...EM097940675TH
2.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...EM097774902TH
3.«ÒÅÒà»Ò.…............…………………...EM097774791TH
4.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...EM097774655TH
5.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097774690TH
6.ÇزԹѹ·ì äªÂ.…............…………………...ED992609395TH
7.ÈØÀ¡Ô¨ ÍÂÙè.…............…………………...ED886197247TH
8.âÍÌÒà ÍÔ¹.…............…………………...EG799184765TH
9.¾ÑÅÅÀ á¨é§.…............…………………...ED984033977TH
10.³Ã§¤ìà´ª ¾Ø·¸.…............…………………...ED982345892TH
11.»Ñ·.…............…………………...EJ013018685TH
12.¸¹Ò ¹ÔµÂ.…............…………………...ED9433233864TH
13.¸¹¾Ñª­ì ÇÃ.…............…………………...ED999405745TH
14.Çþ§Éì ᵧ.…............…………………...EB505567278TH
15.«ÙâÁè.…............…………………...EM097790896TH
16.¤ÁÊѹ ¢ÇÑ­.…............…………………...EB511572127TH
17.¤ÁÊѹ ¢ÇÑ­.…............…………………...EB511572263TH
18.ÊÒÂѳËì ¨ØéÂ.…............…………………...ED965849731TH
19.ªØ°µÔà´ª ÈØÀ.…............…………………...EH308813556TH
20.»ÃÐàÊÃÔ°ÈÑ¡´Ôì »ÃÐ.…............…………………...EM410797378TH
21.ÇÃÒÀóì áʹ.…............…………………...TH01184WJR861B0
22.ÍÃس àÅÔÈ.…............…………………...TH01184WNR2R3B0
23.ÍÒ¹¹ àÍÕèÂÁ.…............…………………...DONM000261414YF
24.ªÑªªÑº ¤Ð.…............…………………...TH01184WHDCW7B0
25.ÈØÀ¹ÔÁÔµ ÇÒ´.…............…………………...TH01184WJ4CW8B0
26.ÃéÒ¹»Ø½éÒÂ.…............…………………...EM232634019TH
27.ÊËÃÒª ÈÃÕ.…............…………………...ED990905687TH
28.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ.…............…………………...ED649686308TH
29.ÈØÀÅÑ¡É³ì ¡Ã.…............…………………...SPD051900004730
30.»ÃÐ⪹ì ÈÃÕ.…............…………………...EJ224442900TH
31.³Ñª¾Å ÊØ.…............…………………...EB505487314TH
32.ÊÒÂѳËì ¨ØéÂ.…............…………………...ED965849745TH
33.¹Ñµ¶¾Å ¼Ùé.…............…………………...ED993507579TH
34.ÊÃÂÒ ÊÁÒ¹.…............…………………...EB523769020TH
35.àÈÃ³Õ ÈÃÕ.…............…………………...ED981255453TH
36.ÇԹѠ.…............…………………...ED005811734TH
37.ÃѧÊÃÃ¤ì ·Í§.…............…………………...ED941258575TH
38.ÊѹµÔ Çѧ.…............…………………...EB523641244TH
39.ÈØÀÄ¡Éì ÈÔ.…............…………………...ED000911333TH
40.¨Ñ¹·ÃÑ¡Éì Ä·¸Ôì.…............…………………...ED969526895TH
41.ªØÁá¾ ÊÒ.…............…………………...ED006706088TH
42.àÍ¡³Ñ®°ì ǧÈì.…............…………………...ED967313084TH
43.ÊØÃѪ Çѧ.…............…………………...ED652187639TH
44.¾Ôવ ºÑÇ.…............…………………...ED972444238TH
45.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...EM097774876TH
46.¡ÁÅÃѵ¹ì Íѧ.…............…………………...EJ515145098TH
47.¡ÁÅÀÙ ¨Ôµ.…............…………………...ED987446527TH
48.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì.…............…………………...ED984033827TH
49.ÊÁªÒµÔ à¡É.…............…………………...ED874756496TH
50.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...EM097774805TH
51.ºØ­ÍØéÁ á¡éÇ.…............…………………...EB518431866TH
52.ÊÔ·¸ÔªÑ àÅç¡.…............…………………...ED917356246TH
53.SILPCHAROENPORN.…............…………………...ED987446473TH
54.´ÔȾ§Éì ·Í§.…............…………………...ED006404065TH
55.«ÙâÁè.…............…………………...EM097790732TH
56.¾ÔɳتÑ ¨Ñ¹·Ãì.…............…………………...EH191769411TH
57.͹ØÇѲ¹ì à·Õ¹.…............…………………...EK120071573TH
58.ÃÔ³´Ò .…............…………………...ED994744035TH
59.ÇÔ·Âì¸Ò¹Õ »Ñé¹.…............…………………...ED017710208TH
60.«ÙâÁè.…............…………………...EM097940468TH
61.à¡ÃÕ§ä¡Ã ¾ÃÁ.…............…………………...ED981266938TH
62.͹ÔÃظ ÅÐ.…............…………………...ED001440936TH
63.͹ѹµªÑ .…............…………………...EB523853252TH
64.ÊÃÇÔ·Âì ¨Ôµµì.…............…………………...ED009704510TH
65.ÅÔ»ÍÒÂ.…............…………………...ED947270109TH
66.µÐÇѹ ºÃÃ.…............…………………...ED959943707TH
67.Àѷøà ÀÑ·Ã.…............…………………...ED973140652TH
68.ÂØ·¸ÀÙÁÔ ÇزÔ.…............…………………...ED971817260TH
69.ªÒ¤Ã ªÙ.…............…………………...ED977440989TH
70.¸ÇѪªÑ µÑ¹.…............…………………...ED987149740TH
71.»Ø³³¡Ô¨ ¾ÔÁ.…............…………………...ED988273350TH
72.ÊØÃÔÂÒ µÒ.…............…………………...ED864777514TH
73.¾Ôવ ºÑÇ.…............…………………...ED972444224TH
74.ͧÍÒ¨ ÍÔ¹.…............…………………...ED919695193TH
75.ÊØêÑ ÍÓ.…............…………………...ED932562143TH
76.ÊØþŠàÅÔÈ.…............…………………...ED988377037TH
77.ÇÃÃ³Ò á»é¹.…............…………………...EM480128596TH
78.¡ØÅªÒµÔ ¡Ñ¹.…............…………………...ED988376915TH
79.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097774845TH
80.«ÙâÁè .…............…………………...EM097790675TH
81.¹Ô¨µÔ¾¹¸ì ÂØ.…............…………………...ED978614916TH
82.ÍÃÔÂÐ.…............…………………...863287075486
83.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097774615TH
84.»ÔÂоŠ¾Ç§.…............…………………...TH01184WK11D2B0
85.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097774425TH
86.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ.…............…………………...ED871481801TH
87.ÊÔ·¸ÔÇѲ¹.…............…………………...OB277823750TH

Êèǹ§Ò¹EMSâ´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 20 ¾.Â. 2566 - 09:12 ¹.] #87522 (17/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 20 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 18 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¡èÍà¡ÕÂÃµÔ ¡ÅèÓ.…............…………………...ED941267626TH
2.»ÔÂÁԵà àΧ.…............…………………...ED907067307TH
3.ªÑÂá¤ÃÒ .…............…………………...ED912575823TH
4.¢¹ÔÉ°Ò »Ø­.…............…………………...ED977427894TH
5.ÇÔ­­Ù §.…............…………………...ED895719321TH
6.»ÃàÁÈÃì ¨Ñ¹·Ãì.…............…………………...EM073626039TH
7.¹·Õ ǧÈì.…............…………………...ED819853311TH
8.ÊÔ·¸Ô¤Ø³ µèÍ.…............…………………...SRM70000001995P
9.à¨É´Ò ¨Ò.…............…………………...ED987521642TH
10.¾ÑªÃÒÀóì ᵧ.…............…………………...ED901467690TH
11.âÊÁÈÑ¡´Ôì ¡Ö¡.…............…………………...ED909235475TH
12.ºØ­¨Ç¹ ËÑÊ.…............…………………...EB998561735TH
13.ÊÔÃԾà ÅÑ¡.…............…………………...ED951939088TH
14.¡ÔµµÔ¾§Èì à¡ÕÂõÔ.…............…………………...ED000205931TH
15.¾ÑÅÅÀ á¨é§.…............…………………...ED984033141TH
16.³Ã§¤ìà´ª à¾çªÃ.…............…………………...ED877143515TH
17.¾Ø·¸Á¹µì ´èÒ¹.…............…………………...TH01184WFOA78B0
18.»ÃоѲ¹ì ÁÒ.…............…………………...ED927156434TH
19.ÇÒÃز ¨Ñ¹·Ãì .…............…………………...ED918262390TH
20.ªÙà¡ÕÂÃµÔ ¤Ù.…............…………………...MEGA010516255TP
21.ÇÃÔ¹·ÃìªÑ »Ò.…............…………………...ED857796795TH
22.ªØÁ¾Å ¡ØÅ.…............…………………...KBAN00035920922
23.¨àÃ.…............…………………...ED802590514TH
24.¨Ñ¡¡ÄÉ³ì ¹Ñ¹.…............…………………...ED932841766TH
25.à©ÅÔÁªÑ ÈÃÕ.…............…………………...EM001828266TH
26.͸ÔÇѲ¹ì àÊÒ.…............…………………...TH01184WDY6P2B0
27.ÈÃÑ­­ ¹·Õ.…............…………………...ED010412522TH
28.³Ñ°ÇØ²Ô ¤Ø».…............…………………...KBS9300012106U7
29.ä¼· à¡ÕÂõÔ.…............…………………...ED938468557TH
30.¾ÔÁ¾ìྪÃ.…............…………………...EM098268859TH
31.áʧªÑ ÇÃó.…............…………………...ED919752797TH
32.ÈÃÒÂØ· â¡.…............…………………...EB998559581TH
33.¤³¸Ñª à¨ÃÔ­.…............…………………...ED962988204TH
34.ÃéÒ¹»Ø½éÒÂ.…............…………………...Em232632891TH
35.¤³¸Ñª à¨ÃÔ­.…............…………………...ED974036231TH
36.µèÍÈÑ¡´Ôì ÀÙè.…............…………………...ED995338745TH
37.puvanai javlyavoramet.…............…………………...NVTHSPYAC231117002
38.¾ÅÍÂÃÇÕ ÍÀÔ.…............…………………...ED006508459TH
39.³ÑµÔ¾Ñ²¹ì ¨Ò.…............…………………...ED833296225TH
40.Á¹µÃÕ ·Ò.…............…………………...ED006703679TH
41.àÇÊáÎÁ.…............…………………...EM097940278TH
42.ÊÃÃÊÔ·¸Ôì .…............…………………...EB939383416TH
43.ªÙªÒµÔ ¡Ô¨.…............…………………...ED939570895TH
44.Á§¤Å ºÑ§.…............…………………...ED868646341TH
45.ÊØ¸Õ ÁÔè§.…............…………………...ED891590108TH
46.Íùت ¤Ó.…............…………………...TH01184WE5VZ4B0
47.¢ÃäìªÑ »ÃÒº.…............…………………...TH01184WDP75B0
48.»ÃÐÀÒÉ ÁÒ.…............…………………...ED981154976TH
49.¡ÔµµÔ¾§Èì ¸ÃÃÁ.…............…………………...EJ779125936TH
50.ÊØ·ÑÈ ¾§Éì.…............…………………...OSA087300002177
51.¾ÑªÃ ÂÍ´.…............…………………...ED888670398TH
52.ÇÃóÀÒ ÊØ¢.…............…………………...ED768469480TH
53.ºØ­Ê¹Í§ ¾ÃËÁ.…............…………………...EM302468868TH
54.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ÊØ¢.…............…………………...ED969882596TH
55.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹×.…............…………………...ED984033314TH
56.ÇÃóÀÒ ÊØ¢.…............…………………...ED768469493TH
57.Çþ§Èì Âѧ.…............…………………...ED977241373TH
58.¾ÃÐÊÁËÁÒ ¨Ò.…............…………………...ED839058017TH
59.¤à³È .…............…………………...TLOR000318353UH
60.¤ÕÃÕÃѵ¹ì ¡ÔÁ.…............…………………...ED940194366TH
61.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´.…............…………………...ED978143390TH
62.»ÃдÔÉ°ì ¾Ñ¹¸Øì.…............…………………...EG980415030TH
63.ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì .…............…………………...ED952847581TH
64.હ ÁËÒ.…............…………………...ED974026075TH
65.à¡ÈÃÒ âÂ.…............…………………...BBUA0003113045D
66.ÊÔÃÇÔª­ì àµ.…............…………………...ED965847735TH
67.ÍÓ¹Ò¨ ÈØ¢.…............…………………...ED983658747TH
68.ÊѹµÔ à¡ÕÂõÔ.…............…………………...ED802090411TH
69.¹·Õ ǧÈì .…............…………………...ED819853325TH
70.¸¹¾¹¸ì ¡Ñ¹.…............…………………...EB982206051TH
71.¸¹ÒÀÃ³ì »Ô´.…............…………………...ED900939375TH
72.ªÑÂÇѲ¹ì àÊ×Í.…............…………………...ED957142924TH
73.ÁÒ⹪ ÁÐ.…............…………………...ED904766980TH
74.ÍÀÔªÒµÔ ÍÑÁ.…............…………………...ED865586215TH
75.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .…............…………………...EM097774417TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 18 ¾.Â. 2566 - 08:54 ¹.] #87519 (16/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 18 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 17 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÊÁ¤Ô´ ¨Ñ¹·Ãì.…............…………………...ED962996625TH
2.ÃÔ³´Ò..…............…………………...ED994731377TH
3.ªØµÔà·¾ ÁÐ..…............…………………...ED865585714TH
4.Í¹Ø ¹Øª..…............…………………...ED904490454TH
5.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ..…............…………………...ED973131077TH
6.ÊÔÃÔÇÔÁÅ ªÑÂ..…............…………………...TH01184wad4t9b0
7.¤Ø³¾¨¹ì..…............…………………...66850808663411
8.john813..…............…………………...tm21000160470wj
9.ÁÂØÃÕ «Ñ§..…............…………………...kbnm200047553a6
10.¡ÔµÔÁÒ ªØèÁ..…............…………………...TH01184wap6e4b0
11.¾Å¡Äµ ¡Ñ­¨¹ì..…............…………………...ED000311250TH
12.¹¾´Å ¨Ñ¹·Ãì..…............…………………...ED894751759TH
13.´ÔȾ§Éì ·Í§..…............…………………...ED006402532TH
14.ªÑ¾à ÀÙÃÕ..…............…………………...ED907431490TH
15.²ÒÅÔÊÒ ´ÒÇ..…............…………………...TH01184w95297b0
16.¢éÒǵéÁ¾ÔÈÁÑÂ..…............…………………...Em097726853TH
17.µÃÕ¾º àÃ×ͧ..…............…………………...ED766269295TH
18.¸¹¾Å ¨Ôµµì..…............…………………...Eb997998502TH
19.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò..…............…………………...ED988271243TH
20.»ÃÕªÒ..…............…………………...ED967863753TH
21.¸¹´Å ǧÉì..…............…………………...ED795566438TH
22.ʹ¸ÂÒ ´Ô°..…............…………………...ED870543473TH
23.¡ÄɳР¨ÔÃÒ..…............…………………...ED963915954TH
24.ÇԪѠàµçÁ..…............…………………...ED831230218TH
25.Á§¤Å àÅÔÈ..…............…………………...ED937167555TH
26.¾ÔÁ¾ìÅ´Ò ºØµÃ..…............…………………...ED652186474TH
27.ÇÔ·ÂÒ »ÃÕ..…............…………………...ED905043254TH
28.ÇÃÑ­­Ù ÊØ..…............…………………...Eb511401887TH
29.¹Ñ¹·Ãص ÊØ´..…............…………………...ED913876657TH
30.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ..…............…………………...ED619596039TH
31.ÊÑ­­Ò ¨Ôµ..…............…………………...Ej340017206TH
32.ÀÒ¹ØÁÒÈ á«è..…............…………………...ED006507612TH
33.ªÑÂÇѲ¹ì äËÅ..…............…………………...ED977419513TH
34.ÈÈÔÂÒ ÍØ..…............…………………...ED975069267TH
35.ÊØÇÔ·Âì ¨Ã..…............…………………...ED897824251TH
36.»ÔÂÈÑ¡´Ôì Áèǧ..…............…………………...ED919682209TH
37.¸¹´Å ǧÉì..…............…………………...ED795566415TH
38.ªØÁ¾Ã ¡ØÅ..…............…………………...kban000358520hv
39.¨ÔÃÇѲ¹ì à¾ÕÂÃ..…............…………………...ED968853063TH
40.¹¾ÊÔ·¸Ôì ¶ÒÇÃ..…............…………………...ED907067032TH
41.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…............…………………...Em097974156TH
42.ÊÁ¤Ô´ ªÔ§..…............…………………...Em314789799TH
43.ÊÃÃàÊÃÔ­ à¨ÃÔ­..…............…………………...ED771396076TH
44.à·¾ºØµÃ ¤Åͧ..…............…………………...Eh530655252TH
45.»ÃШѡÉì ÈÃÕ..…............…………………...ED630388109TH
46.ÊØ·Ñȹì ÃÑ¡ÉÒ..…............…………………...ED000223158TH
47.¤Ù³ÊµÒ§¤ì..…............…………………...ED994731417TH
48.ÊØÇÔ·Âì ¨ëÍÂ..…............…………………...ED958187808TH
49.¾ÅÍÂÃÇÕ ÍÀÔ..…............…………………...ED006505404TH
50.ÈÔÇѲ¹ì ·Í§..…............…………………...ED915718129TH
51.ÊÔÃԾà ÅÑ¡..…............…………………...Eh575875046TH
52.ÊÒÁÒö ÊÇÒÂ..…............…………………...ED011200294TH
53.ÊѹµÔ Çѹ..…............…………………...Eb998213885TH
54.ÊéÁËÂØ´..…............…………………...Em097793985TH
55.«ÙâÁè..…............…………………...Em097785352TH
56.àÍ¡³Ñ¯°ì ǧÈì..…............…………………...ED974220224TH
57.»ÒÅÔµÒ..…............…………………...ED008602222TH
58.ªÇÅÔµ ©èÓ..…............…………………...ED874288590TH
59.äÁè¨èÒª×èÍ..…............…………………...ED936783406TH
60.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…............…………………...Em097773972TH
61.ÊѹµÔÊØ¢ ¢ÖÁ..…............…………………...Eb511294088TH
62.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..…............…………………...Em097773986TH
63.¤ÔÃÕÃѵ¹ì ¡ÔÁ..…............…………………...ED012800167TH
64.ÍѤþ§Éì..…............…………………...TH01184wa3655b0
65.»ÃÐàÊÃç° á¡éÇ..…............…………………...ED983680688TH
66.«ÙâÁè..…............…………………...Em097784975TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 17 ¾.Â. 2566 - 09:03 ¹.] #87516 (15/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 17 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 16 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¨Ø.…............…………………...ED957747404TH
2.ÊØÃѵ¹ìªÑ ¡Ò­.…............…………………...ED963909579TH
3.ÇÕÃà·¾ ËØé¹.…............…………………...ED964934291TH
4.»°Á¾Ø²Ô ¡Ñ¹.…............…………………...ED964706175TH
5.¾Ø²Ô¾§Èì ¡Ó.…............…………………...ED881668593TH
6.Á§¤Å ¨ÃÙ­.…............…………………...ED911192031TH
7.¹¾¾Å ÊÁÔµ.…............…………………...Eb998102227TH
8.¾ÔÁ¾ìÅ´Ò ºØµÃ.…............…………………...ED963326683TH
9.ÇÕÃÀÑ·Ã ¸Ô.…............…………………...ED845624728TH
10.ÊÁªÒ ¤Á.…............…………………...Em257705759TH
11.ÇÔ¡ÃÁ ¢ÒÇ.…............…………………...ED996710865TH
12.¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì §ÖÁ.…............…………………...ngww0003168126j
13.µÃÕ¸à¹È »ÅÒÂ.…............…………………...TH01184w67k54b0
14.¾ÅÇѵ »Ô.…............…………………...66850809639722
15.àÍ¡ÅÑ¡É³ì »ÃÐ.…............…………………...TH01184w39rg9b0
16.ªÒ¤Ã ªÙ.…............…………………...ED804878303TH
17.àÍ¡À¾ ¡ÁÅ.…............…………………...ED942640684TH
18.àʹÒÐ ¤Ã×Í.…............…………………...ED961228051TH
19.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³.…............…………………...Ek118742099TH
20.©ÅÇ ¡ÅÔè¹.…............…………………...ED945671164TH
21.ÊØÃªÒµÔ ºÑÇ.…............…………………...ED972543916TH
22.ªÇÅÔµ.…............…………………...ED874287166TH
23.»ÔâÂÃÊ ÍÑ¡.…............…………………...ED984015695TH
24.ÇѪÃÐ µÔêº.…............…………………...ED984983138TH
25.ªÒ­ªÑ ǪÔÃ.…............…………………...ED950781009TH
26.»ÒÅÔµÒ.…............…………………...ED008600473TH
27.Í¹Ø ¾Ñ¹¸ì.…............…………………...ED944379581TH
28.³Ñ°¾Å àËÅÕÂÇ.…............…………………...ED958034841TH
29.Í´ØŸ¹Ñ¹·ì.…............…………………...ED951433098TH
30.ÈØÀªÑ ÍèÓ.…............…………………...ED916370286TH
31.ÊØÃÔÂÒ à¿×èͧ.…............…………………...Em190286324TH
32.ÇزԪÑ ªÁ.…............…………………...Ej052124782TH
33.ÊѹµÔ à¡ÕÂõÔ.…............…………………...ED802086553TH
34.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.…............…………………...Em097793610TH
35.¹¾Ãѵ¹ì.…............…………………...ED924847427TH
36.»ÃÐªÒ à¨É.…............…………………...ED966250887TH
37.»ÔÂÒÀÑÊÃì ¤Ó.…............…………………...Em471614396TH
38.͹ÔÃØ·¸ì ÈÃÕ.…............…………………...ED989036025TH
39.»ÃÔ­­Ò »ÃÕ.…............…………………...Em001827892TH
40.³Ñ°¯ÈÑ¡Âì ºØ­.…............…………………...ED962995995TH
41.ÇÃÃ³Ò ÊØ¢.…............…………………...ED768474459TH
42.àÁ¸Ò´Å ¡Ñ§.…............…………………...ED831568751TH
43.ªÑÂÇѲ¹ì àÊ×èÍ.…............…………………...ED957132167TH
44.¨Ñ¡ÃÕ ÂÔè§.…............…………………...ED784571627TH
45.˹Öè§Ä·Ñ ¤ÅéÒÂ.…............…………………...ED923183712TH
46.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ.…............…………………...Ef174053286TH
47.ÊÁªÒ àʹÒÐ.…............…………………...ED939568809TH
48.¸¹ÐÊÇÑÊ´Ôì ÀÙ.…............…………………...ED977768567TH
49.»°Á¾§Éì ÈÔ.…............…………………...Ej173846593TH
50.ÈÑ¡ÃÔ¹·Ãì »Ô¹.…............…………………...ED739269469TH
51.ÍѤÃà´ª ¨Ñ§.…............…………………...ED814865998TH
52.³ÀѷáĪ àÍÕ´.…............…………………...Ej057580470TH
53.ͧÍÒ¨.…............…………………...ED998436477TH
54.àÈÃ³Õ ÈÃÕ.…............…………………...ED981229396TH
55.ÈØÀ¡Ô¨ ÍÂÙè.…............…………………...ED886179257TH
56.Á§¤Å àÅÔÈ.…............…………………...ED972439048TH
57.ÇÃÇÔ·Âì ¾Ñ¹¸ì.…............…………………...ED810995003TH
58.ÊØÃªÒµÔ ªÇ.…............…………………...ED972543902TH
59.ÊØªÒµÔ ºØµÃ.…............…………………...ED906487798TH
60.͹تԵ ǧÈì.…............…………………...ED912649469TH
61.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì àµ.…............…………………...ED969865394TH
62.¾ÑÅÅÀ á¨é§.…............…………………...ED984031565TH
63.ÇÃóÀÒ ÊØ¢.…............…………………...ED768474462TH
64.zitthinan.…............…………………...ED989035997TH
65.ÊØþŠµÑé§.…............…………………...ED995836277TH
66.»ÃÐÂØ·¸ì ä¡Ã.…............…………………...828366134466
67.¹¤ÃÔ¹·Ãì ÊÔ·¸Ô.…............…………………...ED007202183TH
68.¤³Ôµ ÊÇÑÊ.…............…………………...ED858473814TH
69.»Ñ­¸¡ÄÉ®Ô.…............…………………...Em410792101TH
70.ÈÈÔÂÒ ÍØ.…............…………………...ED960315094TH
71.ÇÔ·Ôµ ÍÑÈÇ.…............…………………...ED994740263TH
72.¾ÔÁ¾ìྪÃ.…............…………………...Em098268054TH
73.ÃéÒ¹´¹µÃÕä·ÂÊÁÊع·Ã.…............…………………...ED987804771TH
74.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³.…............…………………...Ek118742108TH
75.¾§È¡Ã³ì ·Õ.…............…………………...TH01184w3uhy3b0
76.¹Ñ¹·¾Ñ·¸ì àªÒÇ.…............…………………...TH01184w4qk69b0
77.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ.…............…………………...Ex607998812TH
78.¾ÃªÑ ¨ÔÃÐ.…............…………………...ED956655318TH
79.ÃéÒ¹á¨ç¤àªÕ§´ÒÇ.…............…………………...Ej619511648TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 16 ¾.Â. 2566 - 09:01 ¹.] #87512 (14/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 16 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 15 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì…............…………………...Em097927016TH
2.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...Em097926727TH
3.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...Em097926656TH
4.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...Em097926673TH
5.¹¤Ã ͧ¤ì.…............…………………...PD312572295TH
6.»ÃСÒÈ ÇÔ.…............…………………...Eb997557743TH
7.»ÃСÒÈ ÇÔ.…............…………………...Eb997836796TH
8.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ¾ÅÒ§.…............…………………...ED983645346TH
9.«ÙâÁè.…............…………………...Em097939969TH
10.«ÙâÁè.…............…………………...Em097784224TH
11.âÍÌÒà ÍÔ¹.…............…………………...Eg799184774TH
12.»ÃÐàÊÃç° á¡éÇ.…............…………………...ED983663251TH
13.¾ÔªÒ­ ÊØ¢.…............…………………...ED940929541TH
14.ÂÕèËÅÔ¹ á«è.…............…………………...EJ466597559TH
15.¾ÔÁ¾ìྪÃ.…............…………………...Em098268139TH
16.¢¨Ã ¤§.…............…………………...Eb997917910TH
17.¾ÕÃÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ.…............…………………...ED916566858TH
18.ÀÇÔ¡Ò ÇÔ.…............…………………...ED987423013TH
19.´Óç¤ìÈÑ¡´Ôì ¹Ô.…............…………………...ED975064145TH
20.ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì µÃÐ.…............…………………...ED969864385TH
21.¡ÃÇÔª­ì.…............…………………...ED979610368TH
22.»ÃÔ­­Ò á¨é§.…............…………………...ED948264920TH
23.ÀÙªÔªÂì ¾Ñ¹¸.…............…………………...ED918161039TH
24.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ.…............…………………...ED836590765TH
25.ÃѡɾŠÍÒ.…............…………………...ED002999412TH
26.¹Ø¡ÙÅ ¡Í§.…............…………………...ED910107862TH
27.áʹ¾Å ¸Ò.…............…………………...ED976909073TH
28.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕË.…............…………………...ED9310909024TH
29.àÊÃÕ âÍÉ°ì.…............…………………...ED968367234TH
30.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.…............…………………...ED962977453TH
31.¤±Òà·¾ Êѧ.…............…………………...TH01184wou722b0
32.¤ÁÊѹ àÃ×͹.…............…………………...pex090100045182
33.¨ÃÑʾ§Éì ´Ø¨.…............…………………...tnr50002842872d
34.ÇÕÃÂØ·¸.…............…………………...ED935454148TH
35.ÍÒ·ÔµÂì ÍÔ¹.…............…………………...ED989220849TH
36.ÊØÀªÑ ÍØ.…............…………………...ED487835801TH
37.ÊÔÃԾà ÅÑ¡.…............…………………...ED951936617TH
38.ÇÔ·ÂÒ »ÃÕ.…............…………………...ED965632142TH
39.Á§¤Å ¡ØÅ.…............…………………...ED979597366TH
40.»ÃзѺà·Õè§ ÈÃÕ.…............…………………...ED700279496TH
41.¤Ø³áÁç¤.…............…………………...TH01184vvkvo6b0
42.¼´Ø§à¡ÕÂÃµÔ ¤Ó.…............…………………...ED963126355TH
43.ó¸Ñª ·Í§.…............…………………...ED989026023TH
44.ºÑ§Íà ᴧ.…............…………………...Eb997753045TH
45.ÇÕÃоŠÊÃ.…............…………………...ED857498580TH
46.ÍÔ·¸Ô¾§Éì ºÃÔ.…............…………………...ED996503179TH
47.ªÑ¾à ÀÙÃÕ.…............…………………...ED907428853TH
48.¾ÅÄ·¸Ôì à´ª.…............…………………...Ej333319237TH
49.ºØ­Ê¹Í§ ¾ÃËÁ.…............…………………...Em302467479TH
50.ÃѪ¾Å ¹¹·.…............…………………...ED987141508TH
51.ÍÀԪѠÃØè§.…............…………………...Eb997669943TH
52.ª¹ÔÊÒ àÍÕ§.…............…………………...ED896822413TH
53.ÀÒÊ¡Ã Âѧ.…............…………………...ED965629466TH
54.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.…............…………………...ED962977538TH
55.»ÃШѡÉì ªØèÁ.…............…………………...TH01184vysu25b0
56.Àѷþ§Èì ÊÕ.…............…………………...ED001502542TH
57.³Ñ°´¹Ñ ·Í§.…............…………………...ED995343881TH
58.ÃѧÊÃÃ¤ì ·Í§.…............…………………...ED952044721TH
59.»ÒÅÔµÒ.…............…………………...ED897898991TH
60.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...Em097926979TH
61.¡ÄÉ¡Ã ÍØ.…............…………………...ED974544565TH
62.Á§¤Å ¤Ó.…............…………………...ED974033805TH
63.¹Ò¶À¾ ÊÕ.…............…………………...ED000139251TH
64.ªØµÔà´ª ÈØÀ.…............…………………...Ej120532876TH
65.¸ÔµÔÁÒ ËÔ.…............…………………...ED937315722TH
66.ÂÈÇÃø¹ì ¡ÅÔè¹.…............…………………...ED850547272TH
67.ÃéÒ¹¾Ñ²¹ìÁÇÂä·ÂFC.…............…………………...ED841055632TH
68.»ÃÕªÒ ºÓ.…............…………………...Ex646268832TH
69.³Ñ°¾Å àËÅÕèÂÇ.…............…………………...ED958029625TH
70.ʧ¡ÃÒ¹µì ¹Ñ·.…............…………………...TH01184vw5d77b0
71.ອ¨Ã§¤ì á¨èÁ.…............…………………...TH01184vskwb2b0
72.¾ÅÍÂä¾ÅÔ¹ ¾Ø·.…............…………………...TH01184vw93z1b0
73.਱¸Ò´Ò±ì ¨Í¡.…............…………………...pex090100045181
74.Á¹µìªÑ ¡ØÅ.…............…………………...ests000290894
75.·Ô¾Â๵Ã.…............…………………...ED006501521TH
76.ºÃþµ ÀÙÃÔ.…............…………………...ED971321833TH
77.ÁÒ¹¾ ÂÒ.…............…………………...ED948043530TH
78.µÃÕ¾º àÃ×ͧ.…............…………………...ED766273556TH
79.ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ÊÁ.…............…………………...ED949576985TH
80.͹ÃæÔÂÒ ¾Ãó.…............…………………...Em106240421TH
81.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...Em097926660TH
82.ÊѹµÔÊØ¢ ¢×Á.…............…………………...Eb510960111TH
83.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...Em097926934TH
84.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.…............…………………...Em097926611TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 15 ¾.Â. 2566 - 09:08 ¹.] #87509 (13/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 15 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 14 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ…............…………………...ED619593925TH
2.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¨Ø…............…………………...ED941252153TH
3.¡Ô´Ò¡Òà ¨Ôµ…............…………………...kbhp200043181we
4.ÇÕÃà·¾ ËØ鹅............…………………...ED964940601TH
5.¡ÁŪ¹Ò ¡ØŅ............…………………...ED998433419TH
6.¡ÔÔµµÔÈÑ¡´Ôì ¾ÅÒ§…............…………………...ED983653360TH
7.¹Ò¯ª¹¡ ÊÑ¡…............…………………...rpti000268748kr
8.Á³à±ÕÂà ¡Ò…............…………………...ED701173338TH
9.borihanf…............…………………...TH01184vv49t1b0
10.ÇÔÃص ÊÁ…............…………………...TH01184vtfft1b0
11.¸¹´Å »ÃЅ............…………………...ED978624405TH
12.»Ñ­­Ò ÈÃՅ............…………………...ED981627591TH
13.»ÃЪѹ ¾Ø·¸…............…………………...ED924494923TH
14.ÍÒ¹¹ àÍÕèÂÁ…............…………………...donm000260121xf
15.ÇÔ­­Ù §…............…………………...ED895717436TH
16.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò…............…………………...ED919972325TH
17.ÇôÔÉ°ì ´Õ…............…………………...Ej224442357TH
18.ÇÃÒ§¤ìÊÔÃÔ ÈÔÅ............…………………...ED922496325TH
19.àÍ¡ÃÔ¹·Ãì ൅............…………………...ED002000683TH
20.fluke…............…………………...ED824197675TH
21.»ÃÐÂØ·¸ ÍѤÅ............…………………...ED190583185TH
22.ãºÅкҷ…............…………………...ED909599997TH
23.¹ÒÇÔ¹ ÍÔèÁ…............…………………...ED950216358TH
24.¡Ó¸Ã ྪÅ............…………………...ED907065270TH
25.»ÃÐÂÙà ÊÔ¹¸Ø…............…………………...ED998901519TH
26.͹ØÇѲ¹ì à·Õ¹…............…………………...EK120071560TH
27.àʯ°ÇØ²Ô äªÂ…............…………………...sxf190100100447
28.¡¹ÔÉ ¡¹ÔɰЅ............…………………...82856795884
29.Çç¤ì¡Ã ¡ØŅ............…………………...OB052187632TH
30.ºÑ§Íà ᴧ…............…………………...SXF6613000212585
31.ªÒµÃՅ............…………………...ED936547380TH
32.ªÑ¾à Àم............…………………...ED984218582TH
33.¢ÃäìªÑ »ÃÒº…............…………………...TH01184vv5nr2b0
34.ÈÔÃÔ¾§Éì Ê·éÒ¹…............…………………...ED001500833TH
35.â¡ÈÅ ÊÁ…............…………………...tnr50002842885x
36.ÇÔ±ÙÅÂì áËÂÁ…............…………………...ED969948584TH
37.ÊتԹ ÍÃèÒÁ…............…………………...ED907285655TH
38.©ÑµÃªÑ ÊØ´…............…………………...ED979073491TH
39.¨ÔÃÇѲ¹ì âŅ............…………………...ED948042605TH
40.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ…............…………………...ED759709346TH
41.à´è¹ªÑ àÅÔȅ............…………………...ED969727075TH
42.³ÑµÔ¾Ñ²¹ì ¨ÒÃ؅............…………………...ED999201504TH
43.ÊØàÁ¸ ª×蹅............…………………...ED952997665TH
44.ÈÃÒÇظ ¾Å…............…………………...ED902810990TH
45.àÍ¡³Ñ¯°ì ǧ…............…………………...Eb997454474TH
46.ä¼· à¡ÕÂõԅ............…………………...ED918596509TH
47.»ÒÅԵ҅............…………………...ED897897404TH
48.àÊÒÇÃÊ Ç§Èì…............…………………...ED901477652TH
49.ÊѹµÔ à¡ÕÂõԅ............…………………...ED802059062TH
50.¤Á¡ÃÔª µÑ駅............…………………...ED906156748TH
51.ªÇÅÔµ ÊÁ…............…………………...Eb510899658TH
52.¸¹Ò¹¾ à¾Ô¡…............…………………...ED936586658TH
53.¡Ò¹µì à¨ÃÔ­…............…………………...ED959940802TH
54.»Ø³³ÇÔ·Âì ÊÕ˅............…………………...ED931081105TH
55.͹¾Ñ·Âì ¾ÙŅ............…………………...EB997436250TH
56.äµÃç¤ì ÍèӅ............…………………...ED935296124TH
57.¾ÔÊÔÉ°ì ¨Ñ¹…............…………………...ED902040635TH
58.»ÃÐà´ÔÁ ÈÃՅ............…………………...ED906270439TH
59.ÇÔ¡ÃÁ ¢ÒDž............…………………...ED996704887TH
60.͹ѹµªÑ…............…………………...Eb997264299TH
61.¹ÑÂ¹Ò áÊǧ…............…………………...ED802587223TH
62.ªÑÂÂÒÃѵ¹ì µÃՅ............…………………...ED884639865TH
63.ÊتԹ ÍÃèÒÁ…............…………………...ED907285664TH
64.ÈÃѳÂìªÑ ¾Ã…............…………………...ED986608585TH
65.ÊÓÃÒ­ à¡É…............…………………...ED941672694TH
66.ªÒ­à´ª ÍÀԅ............…………………...ED969857804TH
67.ÊÁ¾§Éì ÊÑ¡…............…………………...ED940018154TH
68.¹¤Ã ªÙ…............…………………...Eb997464159TH
69.ÇÊѹµì µÑ¹…............…………………...ED947247474TH
70.ÊÁ¾§Éì ÈÃՅ............…………………...TH01184vu7h84b0
71.ÇÃóÀÒ ÊØ¢…............…………………...kbsd3000022479l
72.ÇÃóÀÒ ÊØ¢…............…………………...kbsd300002248as
73.ÇÃóÀÒ ÊØ¢…............…………………...kbsd300002249kd
74.ÇÃóÀÒ ÊØ¢…............…………………...kbsd300002246ja
75.ÊÁ¾§Éì ÈÃՅ............…………………...TH01184vu7mg5b0
76.¸¹ÒÀÃ³ì »Ô´…............…………………...ED785473780TH
77.¾Å¡Äµ ¡Ñ­…............…………………...ED824197692TH
78.ºØ­ªÑ àΧ…............…………………...ED965727049TH
79.»ÃШѡÉì ªØèÁ…............…………………...TH01184vstgg2b0
80.¾ÃÈÃÕ »®Ô…............…………………...Ej826857655TH
81.³ÀÑ·Ã ·Ñº…............…………………...Eh234582138TH
82.ÍءĪ à¤Ã×ͅ............…………………...ED919680066TH
83.ÈÈÔÂÒ Í؅............…………………...ED975070384TH
84.ÇÃóÀÒ ÊØ¢…............…………………...kbsd3000022502d
85.¾ÔÁ¾ìྪÅ............…………………...Em098268023TH
86.ºÍʵѹ…............…………………...Em097431109TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 14 ¾.Â. 2566 - 09:02 ¹.] #87505 (12/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 14 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 13 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¤³ÃѪ à¨ÃÔ­..........…....................…………………...ED974009077TH
2.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ͸Ô..........…....................…………………...ED978983947TH
3.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÇÃó..........…....................…………………...ED718799673TH
4.¹Äµ á¡è¹..........…....................…………………...ED937848390TH
5.ÀÙÃԷѵ à͹¡..........…....................…………………...ED627589692TH
6.à¾ÔèÁ¾Ù¹889..........…....................…………………...Ej013021171TH
7.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ..........…....................…………………...ED985210903TH
8.ªØÁá¾ ÊÒ..........…....................…………………...ED929891572TH
9.¨Ô¹µÃÒÃѵ¹ì ÀÒ..........…....................…………………...ED886190779TH
10.ÃéÒ¹¾Ø·¸»°Á..........…....................…………………...ED958553603TH
11.ÊÁ ÊÓ..........…....................…………………...ED945638234TH
12.ªØÁá¾ ÊÒ..........…....................…………………...ED929891590TH
13.kankanmol..........…....................…………………...ED987315288TH
14.ʹ¸Ôà´ª â¡..........…....................…………………...ED990630639TH
15.»³Ô¸Ò¹..........…....................…………………...ED974833669TH
16.¡ÁÅÀÙ ¨Ôµ..........…....................…………………...ED987431690TH
17.ͧÍÒ¨ ÍÔ¹·..........…....................…………………...Ev716985806TH
18.±Õäس âè¹ì..........…....................…………………...ED998423629TH
19.¨µØ¾Å ¡ØÅ..........…....................…………………...Ef173990003TH
20.ä¼· à¡ÕÂõÔ..........…....................…………………...ED938446199TH
21.kankanmol..........…....................…………………...ED987315376TH
22.ªØµÔ¾¹¸ì ÊÔ§Ëì..........…....................…………………...Eb981882435TH
23.ÊØÀÒÃѵ¹ì ºØ­..........…....................…………………...ED982024442TH
24.ÊÒÂѹµì ÇÃ..........…....................…………………...ED001700446TH
25.ÍÃæÔÂÒ ¾Ãó..........…....................…………………...Em276360874TH
26.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÇÃó..........…....................…………………...ED718799660TH
27.ªÑªÇÒÅÂì ªÒ­..........…....................…………………...ED919676490TH
28.ª¹Ô¹·Ãì ¨Ñ¹·Ãì..........…....................…………………...ED819455439TH
29.ÂÍ´àÁ×ͧ ºØ­..........…....................…………………...ED976415696TH
30.ÊØÃÈÑ¡´Ôì ÊÔÃÔ..........…....................…………………...ED989024950TH
31.¾§Éì¾Ñ²¹ì ªéÒ§..........…....................…………………...ED978607566TH
32.ÇѪÃÐ µÔêº..........…....................…………………...ED905598205TH
33.·ÇÕÈÑ¡´Ôì á«è..........…....................…………………...ED881062764TH
34.¾ÃÇÔÀÑ·Ãì »ÀÑÊ..........…....................…………………...ED935295870TH
35.ÊØÇѲ¹ì ⤵Ã..........…....................…………………...ED890777954TH
36.¡ª³ÔªÒ ã¨..........…....................…………………...Eb997050846TH
37.ÍÀÔÀ٠ອ¨..........…....................…………………...ED000122517TH
38.¡ÄɳР¨ÔÃÒ..........…....................…………………...ED624239556TH
39.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ..........…....................…………………...ED836588355TH
40.ͧÍÒ¨..........…....................…………………...ED976298513TH
41.áʧªÑ ÇÃó..........…....................…………………...ED919749838TH
42.ÍÃö¾Å ÊØ..........…....................…………………...ED928598504TH
43.¹ÔµÔ¸Ã ËÇѧ..........…....................…………………...Ej341104697TH
44.ÇزÔÈÑ¡´Ôì ÇÕ..........…....................…………………...ED974650762TH
45.ÊÔ·¸ÔªÑ Ëǧ..........…....................…………………...ED969848161TH
46.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò..........…....................…………………...ED919963270TH
47.ÊѳËì¾Ê¾Å ÃØè§..........…....................…………………...ED963906515TH
48.»ÃàÁÈÃì ¨Ñ¹·Ãì..........…....................…………………...ED981140760TH
49.ªÑ¾à ÀÙÃÕ..........…....................…………………...ED907427708TH
50.«ÒÅÒà»Ò..........…....................…………………...Em097906055TH
51.ÈÃÒÇظ ÅéÓ..........…....................…………………...ED943285619TH
52.pop..........…....................…………………...ED976425027TH
53.ÈÔÃÔ¾§Éì àÅÒ..........…....................…………………...ED914728408TH
54.ÀÑ·³¸Ã ÀÑ·Ã..........…....................…………………...ED891674647TH
55.ÇÔªÒ­ âÁ..........…....................…………………...ED985913425TH
56.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ..........…....................…………………...kbny20003270635
57.¾§Èì¾Ñ¹¸ì èԵ..........…....................…………………...TH01184v6fpr9b0
58.¡Ô´Ò¡Òà ¨Ôµ..........…....................…………………...kbhp200043182pa
59.ÁÂØÃÕ «Ñ§..........…....................…………………...kbnm2000470934u
60.ÊØþ§Éì ÍØ..........…....................…………………...Eb997188765TH
61.¾ªÃ àʹÐ..........…....................…………………...TH01184vfkw24b0
62.ÊÁÂÈ à¢×è͹..........…....................…………………...TH01184vmgew3b0
63.ÍÒ¹¹ àÍÕèÂÁ..........…....................…………………...donm0002600819d
64.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´..........…....................…………………...ED978129353TH
65.ÃÔ³´Ò..........…....................…………………...ED994721131TH
66.͹¾Ñ·Âì ¾ÙÅ..........…....................…………………...plf077900006833
67.¾ÔªÔµ ¨Ñ¹·Ã..........…....................…………………...TH01184vhdkh9b0
68.ÁÔµ¡ÁÅ ¨Ñ¹·Ãì..........…....................…………………...Em001109698TH
69.¹ÒÇÕ ¶Á..........…....................…………………...sbpa00081457jj
70.·È¾Ã Ä·¸Ôì..........…....................…………………...TH01184vnuuk7b0
71.ÍÒ·ÔµÂì ªÒÇ..........…....................…………………...ED918765202TH
72.¸ÇѪªÑ µÑ¹..........…....................…………………...ED987119028TH
73.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..........…....................…………………...Em097925770TH
74.¹¤Ã ͧ¤ì..........…....................…………………...pD31272159*TH
75.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..........…....................…………………...Em097925942TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 13 ¾.Â. 2566 - 08:45 ¹.] #87502 (11/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 13 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 11 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ªÑÂÇѲ¹ì äËÅ.........…....................…………………...Eb505324421TH
2.Áѳ±¹Ò ¨Ôµµ..........…....................…………………...Em232627154TH
3.»ÃÕªÒ á¨èÁ..........…....................…………………...ED768976892TH
4.ÇÕÃÐÂØ·¸ ÇÕ..........…....................…………………...ED821983010TH
5.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..........…....................…………………...ED981224782TH
6.Í¹ØªÒ àÊÒ..........…....................…………………...ED967056403TH
7.¡Ò¹µì à¨ÃÔ­..........…....................…………………...ED959922049TH
8.ÊØÃÔâ ÊÕ..........…....................…………………...Ej249702870TH
9.ÊÁÂÈ ÈÃÕ..........…....................…………………...ED889891308TH
10.µÐÇѹ ºÃÃ..........…....................…………………...ED959921984TH
11.ÇѪþ§Èì âµ..........…....................…………………...ED705059086TH
12.ÇÃàÁ¸ §ÒÁ..........…....................…………………...ED965236291TH
13.¾ÕÃо§Éì ÁÕ..........…....................…………………...ED787868935TH
14.ÈÔÃÔ¾§Éì àÅÒ..........…....................…………………...ED914716872TH
15.¡Ùé´..........…....................…………………...Em410788053TH
16.«ÙâÁè..........…....................…………………...Em097783405TH
17.ºÍʵѹ..........…....................…………………...Em097930620TH
18.ÊÑÁÄ·¸Ôì ࡵØ..........…....................…………………...ED957274664TH
19.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..........…....................…………………...ED981233387TH
20.ÁÒ⹪ ʹ..........…....................…………………...ED958826125TH
21.ÍØà·¹ ¼ÅÒ..........…....................…………………...ED896396066TH
22.»ÃÕªÒ ºÓ..........…....................…………………...Ex646268815TH
23.ÊØàÁ¸ ਹ..........…....................…………………...ED677251942TH
24.µÄ³ ¨Ôµ..........…....................…………………...ED937161822TH
25.ÇÃÒ§¤ìÊÔÃÔ ÈÔÃ..........…....................…………………...ED976415055TH
26.Í´Ô¾§Èì ¤Ó..........…....................…………………...ED718476046TH
27.¾Ø·¸Á¹µì ´èÒ¹..........…....................…………………...TH01184v9h7k9b0
28.ÈØÀ¡Ô¨ ÁÕ..........…....................…………………...ED987420224TH
29.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÇÃó..........…....................…………………...ED972618968TH
30.¡ÄÈ¡Ã ÈØ..........…....................…………………...828362650975
31.ªÒ¹¹·ì..........…....................…………………...863260549196
32.¹ÀÇѵ ·Í§..........…....................…………………...kbcnn00078494pv
33.ÃÔ³´Ò..........…....................…………………...ED994713170TH
34.·È¾Ã Ä·¸Ôì..........…....................…………………...TH01184v9kyd2b0
35.¾ÔÁ¾ì¹ÒÃÒ ªèÍ..........…....................…………………...ED966235686TH
36.³Ñ°¾Å ÂÕè..........…....................…………………...TH01184v8you3b0
37.ÈÔÃԾѹ¸ì ÈÔ..........…....................…………………...ED840356636TH
38.°Ò»¹Ò àÍÕèÂÁ..........…....................…………………...ED979578163TH
39.ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì µÃÐ..........…....................…………………...ED969838371TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 11 ¾.Â. 2566 - 09:19 ¹.] #87499 (10/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 11 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 10 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ¾ÅÒ§.........…....................…………………...ED603992417TH
2.»ÃСÒÈ ÇÔ.........…....................…………………...EB996599132TH
3.¹¤Ã ͧ¤ì.........…....................…………………...ED991312570TH
4.͹¾Ñ·Âì ¾ÙÅ.........…....................…………………...EB996423705TH
5.IG.Freitag-For-you.........…....................…………………...EB981784835TH
6.ªÂص Íص.........…....................…………………...ED968031819TH
7.ªÑ¾à ¶¡Å.........…....................…………………...ED908856646TH
8.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è.........…....................…………………...ED965714371TH
9.«ÙâÁè.........…....................…………………...EM097783351TH
10.¡Ãª¹¡.........…....................…………………...ED982810404TH
11.ÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸ì á´§.........…....................…………………...ED971963015TH
12.°ÔµÔ¾§Èì ¾Å.........…....................…………………...ED977743432TH
13.¾Õþ§Éì ÁÕ.........…....................…………………...ED787868388TH
14.¹Ñ¹·¾Å ÍÑÈ.........…....................…………………...ED954076404TH
15.ÊØÃѪ Çѧ.........…....................…………………...ED652181287TH
16.¸Õþà ·ØÁ.........…....................…………………...EB517804601TH
17.⪤ÊÔÃÔ ÈÔ.........…....................…………………...ED686792416TH
18.¹¹·ªÑ ÇÔ.........…....................…………………...ED938444799TH
19.¾ÃÇÔÀÑ·Ãì »ÀÑÊ.........…....................…………………...ED989106441TH
20.ÊѹµÔ Çѹ.........…....................…………………...EB996421041TH
21.ÊØêÑ ºØ­.........…....................…………………...ED985804495TH
22.»ÃШѡÉì ÈÃÕ.........…....................…………………...ED934007838TH
23.Ê˾Š·Ò.........…....................…………………...EJ978838967TH
24.ªÑªªÑ ¤Ð.........…....................…………………...TH01184VOA4A9B0
25.ͧÍÒ¨ .........…....................…………………...ED976275115TH
26.ªÒ´ÔÈ.........…....................…………………...TH01184VOR865B0
27.ºÍʵѹ .........…....................…………………...EM097930491TH
28.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò.........…....................…………………...ED919959329TH
29.à·ÇÒ áʧ.........…....................…………………...ED966214893TH
30.¸¹¡Äµ ¤Õ.........…....................…………………...ED974519101TH
31.Darat samanchue.........…....................…………………...EÚ996436854TH
32.ÊØþŠàÅÔÈ.........…....................…………………...ED988330043TH
33.Íѧ¢³Ò ǵÐ.........…....................…………………...EM232625480TH
34.ä¾âè¹ì ¾§Éì.........…....................…………………...ED954398418TH
35.³Ñ°¾§Éì ¡Í§.........…....................…………………...ED935258863TH
36.infinity.........…....................…………………...ED987308931TH
37.¹ÔµÔ à»ÃÁ.........…....................…………………...ED944390613TH
38.¹Ñ¹·¾Ñ¹¸ì ÊѨ.........…....................…………………...ED969851316TH
39.¹¤ÃÔ¹·Ãì ÊÔ·¸Ô.........…....................…………………...ED978606101TH
40.kankanmol.........…....................…………………...ED987309027TH
41.»ÃѪ­Ò .........…....................…………………...ED768976685TH
42.͹ѹµì ä¾.........…....................…………………...ED976815583TH
43.µéÍÁ ¡Ô¨.........…....................…………………...ED904360975TH
44.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ.........…....................…………………...ED836585836TH
45.ÀÙ¡Ô¨ ¹Øª.........…....................…………………...ED916446974TH
46.¨Ñ¡Ã¡Äª ¤Ø³.........…....................…………………...ED914566237TH
47.ÈÑ¡´Ôì¹ÃÔ¹·Ãì à·¾.........…....................…………………...ED939993165TH
48.ÇѪÃÒ µÔêº.........…....................…………………...ED868770366TH
49.͹تԵ ǧÈì.........…....................…………………...ED912643055TH
50.¡Ò¹¡Ô¹ÃÕ.........…....................…………………...EK082642295TH
51.ÇÕÃì á«è.........…....................…………………...ED936991125TH
52.ÇѪÃÐ µÔêº.........…....................…………………...ED868770370TH
53.¸ÇѪªÑ ÊØ¢.........…....................…………………...EM247057502TH
54.³ÀÑ·Ã ·Ñº.........…....................…………………...EH234582155TH
55.äµÃç¤ì ÍèÓ.........…....................…………………...ED973206288TH
56.¡ÍºªÑ à»ÃÁ.........…....................…………………...SBD2Y74SHX0QWGM5
57.ÊØàÁ¸ ªÔ¹.........…....................…………………...ED943313561TH
58.¹ÔµÔ¸Ã ¡Ã³ì.........…....................…………………...ED947645874TH
59.ÇÕÃì á«è.........…....................…………………...ED936991117TH
60.¸¹´Å ǧÉì.........…....................…………………...ED795564318TH
61.ÈØÀªÑ ÍèÓ.........…....................…………………...ED916347469TH
62.¾ÔÁ¾ìྪà .........…....................…………………...EJ042076645TH
63.ÊØÃÇظ à»ÃÁ.........…....................…………………...ED950168958TH
64.«ÒÅÒà»Ò .........…....................…………………...EM097925620TH
65.«ÙâÁè.........…....................…………………...EM097783325TH

Êèǹ§Ò¹EMSâ´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 10 ¾.Â. 2566 - 09:13 ¹.] #87496 (9/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 10 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 9 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¡¹¡¾§Éì àÊÁ.........…....................…………………..ON68000729231TH
2.»ÃÐàÊÃÔ° á¡éÇ.........…....................…………………...ED983607762TH
3.³Ã§¤ìÄ·¸Ôì ·Í§.........…....................…………………...ED934396894TH
4.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì Íѧ.........…....................…………………...ED978953401TH
5.·ÑȾ§Èì ¤Á.........…....................…………………...ED799847561TH
6.ÇԹѺ ºÓ.........…....................…………………...ED93475035TH
7.¸ÔÃÇѲ¹ì ¹éÓ.........…....................…………………...828360333253
8.¡Ó¸Ã ྪÃ.........…....................…………………...ED907060785TH
9.ä¼· à¡ÕÂõÔ.........…....................…………………...ED938450905TH
10.ä¾âè¹ì ÍØ.........…....................…………………...ED968342935TH
11.¹¤Ã ªÙ.........…....................…………………...EB996119193TH
12.ÈÔÃԾѹ¸ì ÈÔ.........…....................…………………...ED840355865TH
13.¹Ñ¹·ÇØ²Ô ÇÃó.........…....................…………………...ED609257019TH
14.©Åͧ ËÒ­.........…....................…………………...ED973808305TH
15.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì .........…....................…………………...ED949297822TH
16.¨ÃÑʾ§Éì ´Ø¨.........…....................…………………...NGWW000315744AR
17.¸¹Ò ¹ÔµÂ.........…....................…………………...ED916798945TH
18.¤ÁÊѹ .........…....................…………………...ED977006945TH
19.ͧÍÒ¨ ÍÔ¹.........…....................…………………...EV71985845TH
20.ÈØÀ¹ÔÁÔµ ÇÒ´.........…....................…………………...ED845964973TH
21.¡ÔµµÔ ºØ­.........…....................…………………...ED877561905TH
22.à¨ÃÔ­ÈÑ¡´Ôì ÍÙè.........…....................…………………...ED980344191TH
23.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ .........…....................…………………...ED926221180TH
24.¡ÑÅÂÒ â©Á.........…....................…………………...ED983607073TH
25.Í÷Ñ áʧ.........…....................…………………...ED923351415TH
26.͹ѹµªÑ .........…....................…………………...EB996275746TH
27.à»ÃÁ¨ÔµÃ .........…....................…………………...KBSG200075995AG
28.à¡ÇÅÕ à¢×è͹.........…....................…………………...828345737170
29.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì.........…....................…………………...ED984004984TH
30.͹ѹµªÑ .........…....................…………………...EB996275732TH
31.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.........…....................…………………...EM097937804TH
32.ä¼· à¡ÕÂõÔ.........…....................…………………...ED938450919TH
33.ÊØÃѵ¹ì ¾Ñ¹.........…....................…………………...ED905034385TH
34.°³ÐÇѲ¹ì .........…....................…………………...ED890798000TH
35.ÈØÀªÑ ÍèÓ.........…....................…………………...ED916356050TH
36.¹¤Ã ·Ç´.........…....................…………………...ED929876270TH
37.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...EJ042076209TH
38.¸¹Ò ¹ÔµÂ.........…....................…………………...ED916798931TH
39.«ÒÅÒà»Ò.........…....................…………………...EM097925369TH
40.«ÙâÁè.........…....................…………………...EM097933935TH
41.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097924981TH
42.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097924978TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 09 ¾.Â. 2566 - 09:03 ¹.] #87493 (8/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 9 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 8 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì à¼èÒ.........…....................…………………...¨´ËÁÒÂ
2.ÈÃÔÇѲ¹ì ¨Ôµ.........…....................…………………...ED924047758TH
3.·ÇÔª ºØµÃ.........…....................…………………...EB996032038TH
4.à©ÅÔÁ¾Å ¸Ñª.........…....................…………………...ED946334013TH
5.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ¨Ø.........…....................…………………...EJ231366625TH
6.ªÑ¸¹Ñ¹·ì ǧÈì.........…....................…………………...ED969943471TH
7.»ÃÐÇÔ·Âì ´Õ.........…....................…………………...EK118741500TH
8………..........…....................…………………...EK004172567TH
9.ºÑ­ªÒ ¨éÍÂ.........…....................…………………...EG371320774TH
10.ä¾ÈÒÅ ¾ÃÁ.........…....................…………………...ED427461086TH
11.ÊØÃÔÂÒ à¿×èͧ.........…....................…………………...ED888474257TH
12.¾ÑÅÅÀ á¨é§.........…....................…………………...ED932533059TH
13.ÈØÀ¡Ã ÇÕ.........…....................…………………...ED989103065TH
14.·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸.........…....................…………………...ED90046494TH
15.ÈÑ¡´ÔìÍÒÇظ ÂØ·.........…....................…………………...EB502493077TH
16.ä¾ÈÒÅ ¾ÃÁ.........…....................…………………...ED427467090TH
17.ÀÃÒ´Å ´Í¡.........…....................…………………...ED002042462TH
18.¨Ñ¡ÃªÑ ¤§.........…....................…………………...ed951627301th
19.ÍØ´ÁàÊ®°ÇØ²Ô âÍÁ.........…....................…………………...ED861237705TH
20.ÊÁÀ¾ ἧ.........…....................…………………...KBNM2000466965L
21.¸¹Ò ¹ÔµÂ.........…....................…………………...ED853794834TH
22.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ.........…....................…………………...EF173865955TH
23.ÍÃس àÅÔÈ.........…....................…………………...TH01184URENY3B0
24.á¾Ã ºØµÃ.........…....................…………………...ED954386162TH
25.john 813.........…....................…………………...T?210001582635
26.¾§Èì¸Ã.........…....................…………………...TH01184UR78S8B0
27.ÍØà·¹ µÓ.........…....................…………………...ED916456702TH
28.¡Ã ·Ñ¾.........…....................…………………...ED977731187TH
29.ä¾âè¹ì ¾§Éì.........…....................…………………...ED954376973TH
30.à©ÅÔÁªÑ ÈÃÕ.........…....................…………………...ED954368787TH
31.ÈØÀÇظ ÅéÓ.........…....................…………………...ED943249483TH
32.àÍ¡ÅÑ¡É³ì »ÃÐ.........…....................…………………...ED960133088TH
33.àÍ¡ÅÑ¡É³ì »ÃÐ.........…....................…………………...ED960133074TH
34.µÇ§Ãѵ¹ì »ÃÐ.........…....................…………………...ED923674901TH
35.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .........…....................…………………...EM097924880TH
36.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097929493TH
37.¾Ôવ ºÑÇ.........…....................…………………...ED961019345TH
38.๵ÔÀѷà ͹Ø.........…....................…………………...ED868757183TH
39.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙÅ.........…....................…………………...EK118760716TH
40.»ÃÕªÒ ·Í§.........…....................…………………...ED961740067TH
41.ÊÃÇØ²Ô ¤Ó.........…....................…………………...ED919673462TH
42.¾ÑÅÅÀ á¨é§.........…....................…………………...ED932533062TH
43.¾ÑªÃÒÀóì ᵧ.........…....................…………………...ED901475299TH
44.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­.........…....................…………………...ED962928545TH
45.«ÙâÁè.........…....................…………………...EM097933714TH
46.·Ô¹Ç§Éì à¶×è͹.........…....................…………………...ED778563745TH
47.Á¹ÑÊ ÀÙè.........…....................…………………...ED91759763TH
48.µÇ§Ãѵ¹ì »ÃÐ.........…....................…………………...ED923674892TH
49.ºØ­Ä·¸Ôì âÊ.........…....................…………………...EH095367804TH
50.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò.........…....................…………………...ED919956659TH
51.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097924845TH
52.ÍÁÃà·¾ ¡é͹.........…....................…………………...EB996105662TH
53.ÊÃÒÀóì.........…....................…………………...ED930215296TH
54.àÈÃ³Õ ÈÃÕ.........…....................…………………...ED924199435TH
55.ÍÁÃà·¾ ¡é͹.........…....................…………………...EB996105680TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 08 ¾.Â. 2566 - 09:28 ¹.] #87490 (7/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 8 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 7 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.»ÃСÒÈ ÇÔ.........…....................…………………...EB995689477TH
2.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ.........…....................…………………...ED957728113TH
3.»ÔÂÁԵà àΧ.........…....................…………………...ED906476985TH
4.Íѧ¤³Ò ǵÐ.........…....................…………………...EM232622072TH
5.ÊØÃà´ª ´èÒ¹.........…....................…………………...ED987920137TH
6.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ.........…....................…………………...ED619589934TH
7.¹Äµ á¡è¹.........…....................…………………...ED932532455TH
8.»ÔÂÁԵà àΧ.........…....................…………………...ED969842172TH
9.«ÙèâÁè.........…....................…………………...EM097933572TH
10.¤ÁÊѹ ¢ÇÑ­.........…....................…………………...EB509678521TH
11.ÍÓ¹Ò¨ à¹ÊÇì.........…....................…………………...ED983620145TH
12.»ÃÕªÒ ¾Ò.........…....................…………………...ED967843144TH
13.¾ÃÐÂÃç à¨ÃÔ­.........…....................…………………...ED839052986TH
14.Á§¤Å àÅÔÈ.........…....................…………………...ED937145484TH
15.Ê˾Š·Ò.........…....................…………………...ED819528445TH
16.ÍÑÈÇÔ¹ àʹ.........…....................…………………...ED931807131TH
17.áʧªÑ áʧ.........…....................…………………...Ej540846115TH
18.óÃѪ ·Í§.........…....................…………………...ED952929158TH
19.ÊØªÒµÔ µÑé§.........…....................…………………...ED7004753226TH
20.¸ÕÃÂØ·¸ Íè͹.........…....................…………………...ED974163650TH
21.ÊØÃѵ¹ìªÑ àÁ×ͧ.........…....................…………………...TH01184UPFMK0B0
22.äÁè¨èÒª×èÍ.........…....................…………………...TH01184UP85W4B0
23.¹¤Ã ªÙ.........…....................…………………...EB995592570TH
24.ອ­ÒÀÒ áʧ.........…....................…………………...EM374915579TH
25.¡ØÅªÒµÔ ¡Ñ¹.........…....................…………………...ED980304507TH
26.¡Ô´Ò¡Òà ¨Ôµ.........…....................…………………...KBHP200042060BB
27.¹éͧ¢éÒǨÕè.........…....................…………………...ED974634994TH
28.³Ñ®°ìÇØ²Ô à§Ô¹.........…....................…………………...TH01184UQ8UF4B0
29.»ÃШѡÉì «ØèÁ.........…....................…………………...TH01184UN5YR8B0
30.¢ÃäìªÑ »ÃÒº.........…....................…………………...TH01184UQCX58B0
31.ªÑªÇÒÅÂì ªÊ­.........…....................…………………...ED919663394TH
32.ÊÃÃѵ¹ì ¹ÔÅ.........…....................…………………...ED965023420TH
33.»ÃШѡÉì ªØèÁ.........…....................…………………...ED899776942TH
34.¹ÔÈÒÇѲ¹ì ºÃÃ.........…....................…………………...EB516188320TH
35.¾ÔªÔµ ªèÇÂ.........…....................…………………...KLUA00032917382
36.³¾Í¹Ñ¹µì à»Õè¹Á.........…....................…………………...OB289660515TH
37.ÈÔÃԾà ¢Ó.........…....................…………………...ED98035612TH
38.ÊÔÃԾà ÅÑ¡.........…....................…………………...ED951921816TH
39.¡¹¡¾§Éì àÊÁ.........…....................…………………...TH01184UR5MW3B0
40.¨ÃÑŪÑ Ëéǧ.........…....................…………………...ED897719806TH
41.¡ÅÂØ·¸ ¸Õ.........…....................…………………...ED928226220TH
42.¾Å¡Äµ ¡Ñ­.........…....................…………………...ED824167608TH
43.Çèѡà ͸Ô.........…....................…………………...ED663766523TH
44.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.........…....................…………………...ED962956294TH
45.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.........…....................…………………...ED962956236TH
46.¾ÃÐÊÁËÁÒ ¨Ò.........…....................…………………...ED839052972TH
47.ÀÒÊ¡Ã Âѧ.........…....................…………………...ED965613934TH
48.¹Ô¾Ñ·¸ì ࡵØ.........…....................…………………...ED928244807TH
49.óÀ¾ ¨Ñ¹.........…....................…………………...ED961905075TH
50.¡Ò¹µì à¨ÃÔ­.........…....................…………………...ED879998110TH
51.¸¹Ô´Ò ºÑ´.........…....................…………………...EH693096212TH
52.ÂØ·¸¹Ò ÊÐ.........…....................…………………...ED939546975TH
53.ºØ­Êè§ ¤ÃÙ.........…....................…………………...ED923672790TH
54.൪·Ñµ á¡éÇ.........…....................…………………...ED957272310TH
55.Àѷøà ÀÑÑ·Ã.........…....................…………………...ED891664843TH
56.»ÇÕ ¾§Éì.........…....................…………………...ED938029737TH
57.ÈÔÃÔ¾§Éì Ê·éÒ¹.........…....................…………………...ED817592919TH
58.»¾¹¾ÑªÃì ¶Ò.........…....................…………………...TH01184UPRW95B0
59.¸¹ÇѲ¹ì ·Ç¹.........…....................…………………...82851315934
60.´Ôàá ÈÃÕ.........…....................…………………...EB995678222TH
61.»Çظ ¨Ñ¹·Ãì.........…....................…………………...ED907356184TH
62.ºÍÂ.........…....................…………………...EB509736175TH
63.¸ÕÃÐà´ª ÇÔ.........…....................…………………...EX334257785TH
64.ÊØ¸Õ ÁÔè§.........…....................…………………...ED91545934TH
65.à¾ÔèÁÈÑ¡´Ôì ºÃÔ.........…....................…………………...ED742325656TH
66.ä¼· à¡ÕÂõÔ.........…....................…………………...EK067199478TH
67.ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì á¡éÇ.........…....................…………………...EB995431303TH
68.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ.........…....................…………………...ED891659565TH
69.àÍ¡³Ñ®°ì ǧÈì.........…....................…………………...ED967303025TH
70.ÊØÃÊÔ·¸Ôì Â×¹.........…....................…………………...ED924198262TH
71.´¹Ñ àµçÁ.........…....................…………………...ED967215011TH
72.¹Ô¾¾Ôª¬¹ì ǧ.........…....................…………………...ED649679165TH
73.¹¾´Å ¡ÅÔè¹.........…....................…………………...EM286324770TH
74.à¾ÔèÁÈÑ¡´Ôì ¨Ñ¹.........…....................…………………...ED969841512TH
75.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.........…....................…………………...ED962956250TH
76.»Ñ­­Ò ÃèÁ.........…....................…………………...ED619284075TH
77.ÃéÒ¹Êâ¹äÇ·ì ªÅºØÃÕ.........…....................…………………...ED890795992TH
78.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.........…....................…………………...EM097937557TH
79.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ.........…....................…………………...ED861967369TH
80.àÍ¡³Ñ®°ì ǧÈì.........…....................…………………...ED967303011TH
81.¾Ãй¾´Å Áѧ.........…....................…………………...ED972123485TH
82.ÀÙÇà´ª ¡ØÅ.........…....................…………………...ED731167035TH
83.¨ÃÑŪÑ Ëéǧ.........…....................…………………...ED897719797TH
84.»Ñ­¸¡ÄɯÔì ºØ­.........…....................…………………...EM410782784TH
85.ÍءĪ à¤Ã×Í.........…....................…………………...ED936129202TH
86.ºÃÔÉÑ· à¾ÔèÁ¾Ù¹ áÍ´ÇÒ¹«ì ¨Ó¡Ñ´.........…....................…………………...EM181920018TH
87.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097929547TH
88.ÃéÒ¹ÍÃÑ­­¾ÃÐà¤Ã×èͧ.........…....................…………………...ED910419499TH
89.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097929555TH
90.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ.........…....................…………………...EX608017887TH
91.ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì µÃÐ.........…....................…………………...ED969828184TH
92.¸ÇѪªÑ ÇÒ.........…....................…………………...ED962228061TH
93.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...EJ042075883TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Í. 07 ¾.Â. 2566 - 09:11 ¹.] #87487 (6/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 7 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 6 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¸Õþ§Éì ¶Ò.........…....................…………………...ED958550743TH
2.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¨Ø.........…....................…………………...ED957723915TH
3.³Ñ¯°¡ÔµµÔì ¾ÃéÍÁ.........…....................…………………...ED941347341TH
4.¡ÄÉ´Ò Ãѵ.........…....................…………………...EB995428701TH
5.ÊØ¡ÃÕ á«è.........…....................…………………...ED907028586TH
6.¹Äµ á¡è¹.........…....................…………………...ED791092737TH
7.ÇزԹѹ·ì äªÂ.........…....................…………………...ED920654576TH
8.¨ÕÃÒà·¾ ËØé¹.........…....................…………………...ED964921029TH
9.¹ÔÁԵà ÊØ¢.........…....................…………………...ED889227835TH
10.ö¶Ñ§¾ÃкéÒ¹.........…....................…………………...EM097937251TH
11.ÇزԹѹ·ì äªÂ.........…....................…………………...ED920654562TH
12.ÃÑ°ÀÙÁÔ ÍÔ¹.........…....................…………………...ED901893825TH
13.ÊÔ·¸ÇÕÃì àÅÔÈ.........…....................…………………...ED956922362TH
14.ÇѪÃÐ µÔêº.........…....................…………………...ED962553366TH
15.ÇѪÃÐ µÔêº.........…....................…………………...ED962553370TH
16.ʹԹѹ·ì á«è.........…....................…………………...ED981111162TH
17.ÊØÇѲ¹ì â¤Ãµ.........…....................…………………...ED890153888TH
18.ÀÒÊ¡Ã »ÃÔ.........…....................…………………...ED885036420TH
19.³Ñ°¾Å àËÅÕÂÇ.........…....................…………………...ED958015913TH
20.ÍÒ·ÔµÂì .........…....................…………………...ED919651161TH
21.ÊØÇÃó àÅÔÈ.........…....................…………………...ED913854585TH
22.¡ª³ÔªÒ ã¨.........…....................…………………...EB995413273TH
23.¸à¹È ¡Ñ¹.........…....................…………………...ED923338105TH
24.ÇѪÃÐ µÔêº.........…....................…………………...ED962553383TH
25.ÇѲ¹Ò àÍÕèÂÁ.........…....................…………………...ED928050275TH
26.¹Ô¾¹¸ì ·Í§.........…....................…………………...EB505301350TH
27.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ÈÃÕ.........…....................…………………...EB995375283TH
28.ÈÃÒ¹¹·ì ÍÔ¹.........…....................…………………...ED964921885TH
29.ÊѹµÔ Çѹ.........…....................…………………...EB544257278TH
30.sotuspixs.........…....................…………………...ED874751220TH
31.»Ãзջ ªÅ.........…....................…………………...ED9788603153TH
32.Àѷøà ÀÑ·Ã.........…....................…………………...ED973103703TH
33.ÍӹǠªÒ.........…....................…………………...ED911997079TH
34.¡ÄȾѲ ÇÒ.........…....................…………………...ED914844854TH
35.à¡Õê¡ ¾§Éì.........…....................…………………...ED967029487TH
36.«ÒÅÒà»Ò.........…....................…………………...EM097929048TH
37.¹¾Ãѵ¹ì ´ÔÉ.........…....................…………………...ED687383608TH
38.¨ÕÃÐ ¨Ó.........…....................…………………...ED944409045TH
39.´Ôàá ÈÃÕ.........…....................…………………...ED937460645TH
40.Àѷøà ÀÑ·Ã.........…....................…………………...ED973103694TH
41.ÈÔþ§Èì á¡éÇ.........…....................…………………...ED964910525TH
42.͹ÔÃظ ÅÐ.........…....................…………………...ED980323775TH
43.ǪÔÃÈÑ¡´Ôì µÃÕ.........…....................…………………...ED879167315TH
44.¡ÔµÔ¡Ã âµ.........…....................…………………...ED939964019TH
45.Í´ØÅÂì ¹Ñ¹·ì·Ñµ ¡Ô¨äªÂ¾Ã.........…....................…………………...ED974142782TH
46.ÇÅÑÂÅѡɳì àÃ×ͧ.........…....................…………………...ED96562264TH
47.ª¹Çظ.........…....................…………………...ED914844465TH
48.áʧªÑ ÇÃó.........…....................…………………...ED919726369TH
49.öà»Ò ºÒ§ºÍ¹.........…....................…………………...EM134420185TH
50.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³.........…....................…………………...EK118768286TH
51.ÊÁªÒ .........…....................…………………...EJ861297920TH
52.¾Ã¾Ñ²¹ì ਵ¹ì.........…....................…………………...ED984010327TH
53.¸¹Ò ¹ÔµÂ.........…....................…………………...ED916786200TH
54.ªØµÔà·¾ ÁÐ.........…....................…………………...ED865547932TH
55.ÊѹµÔ ÇÔ.........…....................…………………...ED967421530TH
56.¸¹¡Äµ ¤Õ.........…....................…………………...ED910495274TH
57.sotus pixs.........…....................…………………...ED874751216TH
58.¡ÔµµÔ¾§Èì .........…....................…………………...ED966220735TH
59.ÇÕÃÂØ·¸ì ÇÃó.........…....................…………………...ED746267548TH
60.¨ÔÃÇѲ¹ì ÇѲ.........…....................…………………...ED918753297TH
61.Çç¤ì¡Ã ¡ØÅ.........…....................…………………...OB052190910TH
62.͹ѹµªÑ .........…....................…………………...SXF135600038979
63.ºÑ­ªÒ ·Í§.........…....................…………………...KBSSW00010112AW
64.ÈÃÒÇظ ÊÇÑÊ.........…....................…………………...ED870881621TH
65.¨µØÃÇÔ·Âì ÇÕ.........…....................…………………...TH01184UF1TX8B0
66.ÁÂØÃÕ ¾ÙÅ.........…....................…………………...KBNM200046370A6
67.ÈÃÒÇØ²Ô »Ñ­.........…....................…………………...SXF209600013389
68.ÂØ·¸¾§Éì Çѹ.........…....................…………………...ED941242978TH
69.ÃéÒ¹¾Ø·¸»ºÁ.........…....................…………………...ED958550482TH
70.ÊÔÇÔÁÅ ªÑÂ.........…....................…………………...PTMH000293118QF
71.·È¾Å ¢ÇÑ­.........…....................…………………...TH01184UE9D00B0
72.ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ¾Ä·.........…....................…………………...ED965218426TH
73.áÁ¹ ºÒ§áÁè¹Ò§.........…....................…………………...NGWW0003151614C
74.ä¾ÃѪ ÁÕ.........…....................…………………...ED809883194TH
75.·ÔÇҡà ǧ¤ì.........…....................…………………...ED916185430TH
76.¾Ã¼¡Ò ¨Ô¹.........…....................…………………...PYP019800007664
77.͹ѵªÑ .........…....................…………………...SXF135600038978
78.john813.........…....................…………………...TM21000158335YK
79.¾ªÃ ÍØ».........…....................…………………...ED981902767TH
80.¸ÇѪªÑ µÑ¹.........…....................…………………...ED912196180TH
81.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì .........…....................…………………...EM097928990TH
82.¸§ªÑ ˧Éì.........…....................…………………...ED962970132TH
83.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097928895TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¨. 06 ¾.Â. 2566 - 09:21 ¹.] #87481 (5/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 6 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 4 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÁÒÇÔ¹ ǧÈì.........…....................…………………...TH01184U8PKT0B0
2.äÁè¨èÒª×èÍ.........…....................…………………...TH01184UA6MM6B0
3.͹تԵ ǧÈì.........…....................…………………...ED912635632TH
4.äÍ¹Ø Í§.........…....................…………………...ED968306155TH
5.ÊҸà ·Ã§.........…....................…………………...RNKP000223476U8
6.ÇÃóÀÒ ÊØ¢.........…....................…………………...BCSD0002383119R
7.ÇÃóÀÒ ÊØ¢.........…....................…………………..BCSD00023830468
8.³Ñ°´¹Ñ ÇèÒ¹.........…....................…………………...ED954370587TH
9.ÍѤÃÇѲ¹ì Êع.........…....................…………………...ED849294341TH
10.ªÒ¹¹·ì ¤ÃÔÊ.........…....................…………………...TH01184UARJK6B0
11.ªÒ¹¹·ì ¤ÃÔÊ.........…....................…………………...TH01184U9DUR8B0
12.¨Ñ¡ÃªÑ ¤§.........…....................…………………...ED952964336TH
13.ä¾âè¹ì ªÙ.........…....................…………………...ED902566711TH
14.kankanmol.........…....................…………………...ED87369683TH
15.ÈÃÒÂØ·¸ ªéÒ§.........…....................…………………...ED768459363TH
16.ÊÔ·¸ÔªÑ àÍÕèÂÁ.........…....................…………………...TH01184U9DDC3B0
17.ÊØàÁ¸ ÂÔÁ.........…....................…………………...TH01184U9PWQ7B0
18.ÊØþŠªéÒ§.........…....................…………………...ED966431323TH
19.praew.........…....................…………………...BCSD000238312CK
20.¾ÑÊ´Ò Â§.........…....................…………………...RTAP0002239927X
21.͹ÔÃظ ÅÐ.........…....................…………………...ED980320487TH

Ãͺ·Õè2

22.»Ãкط¸ ÍѤÃ.........…....................…………………...ED190580771TH
23.»ÃÐàÊÃÔ° á¡éÇ.........…....................…………………...ED983610316TH
24.¡èÍà¡ÕÂÃµÔ ¡ÅèÓ.........…....................…………………...ED941231683TH
25.¹¾Ãѵ¹ì ´ÔÉ.........…....................…………………...ED919725641TH
26.ÈÔÃԾѹ¸ì ÈÔ.........…....................…………………...ED840354737TH
27.ÇزԹѹ·ì äªÂ.........…....................…………………...ED920664499TH
28.ÇÃÃ³Ò á»é¹.........…....................…………………...EM246875496TH
29.ÍÀÔÇѲ¹ì .........…....................…………………...EB981427555TH
30.¹ÀҾà »ÃÒ.........…....................…………………...ED939542545TH
31.ªØ°µÔà´ª ÈØ.........…....................…………………...EJ120541379TH
32.¡Ã³ìÈÑ¡´Ôì ªÔ¹.........…....................…………………...ED945633002TH
33.ÊØþ§Éì ÍØ.........…....................…………………...EB995081196TH
34.ä¼· à¡ÕÂõÔ.........…....................…………………...EM410777515TH
35.ÇԪѠÍèͧ.........…....................…………………...ED966630386TH
36.ÊÁªÒ ¤Á.........…....................…………………...ED942159415TH
37.ªÒ¤Ã ªÙ.........…....................…………………...ED804866177TH
38.¹¹·ªÑ ÇÔ.........…....................…………………...ED938428102TH
39.ÍÁ÷ԾÂì Áèǧ.........…....................…………………...ED890794285TH
40.¾¨¹ì ¾èǧ.........…....................…………………...ED958137660TH
41.¹¾¾Ã ÊÓ.........…....................…………………...ED950138046TH
42.ͧÍÒ¨ ÍÔ¹.........…....................…………………...EV716985616TH
43.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ¨Ø.........…....................…………………...EJ231366205TH
44.ÊØþ§Éì ÍØ.........…....................…………………...EB995081222TH
45.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¾Ô.........…....................…………………...ED906480313TH
46.³Ñª¾Å ÊØ.........…....................…………………...ED958640642TH
47.¾ÃËÁÃÔ¹·Ãì ÈÃÕ.........…....................…………………...EB509329662TH
48.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097928847TH
49.ÇÃÃ³Ò á»é¹.........…....................…………………...EM246875505TH
50.ªÁ¾Ù¹Ø· ¨Ñ¹.........…....................…………………...ED855538860TH
51.¾ÔÁ¾ìྪà .........…....................…………………...EJ042075945TH
52.ªÑªªÑ µèÍ.........…....................…………………...ED962407624TH
53.¡ÔµµÔÀ¾ ¾Ò.........…....................…………………...ED931409846TH
54.¾¹Á ÊØ¢.........…....................…………………...ED907267277TH
55.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...EJ042076005TH
56.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097928918TH
57.¹ÔÃØªÒ ÍÔ¹.........…....................…………………...SMAT000075447S
58.ÊÃäìÀ¾ ¡ÅÑ´.........…....................…………………...ED923342056TH
59.ÇÔ­­Ù §.........…....................…………………...ED895713195TH
60.ÍÑÁÃÔ¹·Ãì ÈÃÕ.........…....................…………………...ED973103164TH
61.»°Á¾§Éì ÈÔ.........…....................…………………...ED909461358TH
62.¹¤ÃÔ¹·Ãì .........…....................…………………...Eb505253858TH
63.ÊظÕÃì µéͧ.........…....................…………………...ED650255512TH
64.ÇÕÃÈÑ¡´Ôì ÊØ·¸Ô.........…....................…………………...ED911425195TH
65.ªÒ­ÂØ·¸Ôì ·Í§.........…....................…………………...EB509255718TH
66.tub chadathang.........…....................…………………...EB957250314TH
67.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...EJ042075764TH
68.¾ÔÁ¾ìྪà .........…....................…………………...EJ042075937TH
69.¾ÔÁ¾ìྪà .........…....................…………………...EJ042075897TH
70.¾ÔÁ¾ìྪà .........…....................…………………...EJ042075999TH
71.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...EJ042075971TH
72.ÊÁªÒµÔ ´Ç§.........…....................…………………...ED818691100TH
73.ÊØ¡Ô¨ »Ôè¹.........…....................…………………...ED901892900TH
74.¸¹Ò¡Ã Á³.........…....................…………………...ED930213030TH
75.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097928833TH
76.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...EJ042075985TH
77.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097928820TH
78.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...EM097928904TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [Ê. 04 ¾.Â. 2566 - 08:52 ¹.] #87478 (4/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 4 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 3 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ.........…....................…………………...ED619587394TH
2.ÊØ¢à¡ÉÁ ÊØ¢..........…....................…………………...kbk1200023520ar
3.³Ã§¤ìªÑ ÈÃÕ..........…....................…………………...ED968325305TH
4.à©ÅÔÁªÑ ÈÃÕ..........…....................…………………...Em229925158TH
5.¹Ñ¹·ÇزÔ..........…....................…………………...ED895844602TH
6.Ê¡Å..........…....................…………………...ED922140503TH
7.¹Äµ á¡è¹..........…....................…………………...ED817419840TH
8.ÊØàÁ¸ ÂÔéÁ..........…....................…………………...TH01184u4yde6b0
9.ÇѹªÑ ¹Ñ¹..........…....................…………………...ED891661569TH
10.nanuto24..........…....................…………………...TH01184u5oa93b0
11.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¸Ñ­­..........…....................…………………...TH01184u5db2b0
12.¸Òà à¾ÔèÁ..........…....................…………………...ED949290532TH
13.¸¹À³ ÀÑ·Ã..........…....................…………………...ED951196495TH
14.àÊÒÇÅѡɳì ÊÓ..........…....................…………………...ED941230590TH
15.Í´ÔÈÑ¡´Ôì ÁÙÅ..........…....................…………………...TH01184u6r2s8b0
16.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ..........…....................…………………...ED953140503TH
17.àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ¤§..........…....................…………………...ED950153145TH
18.¹ÔµÔÀÙÁÔ ÍÔ¹·Ãì..........…....................…………………...Eh779171595TH
19.¤Ù³ÊµÒ§¤ì..........…....................…………………...ED946056155TH
20.ªÑªªÑ ¤Ð..........…....................…………………...TH01184u6n1f7b0
21.ÊͧàÁ×ͧ ¾§Èì..........…....................…………………...ED919725187TH
22.´ÒÇ㨠»ÃÒº..........…....................…………………...tnr5000281698tl
23.ÊÑ­­Ò ËÒ­..........…....................…………………...Ej993999017TH
24.Çç¤ì¡Ã ¡ØÅ..........…....................…………………...OB052187235TH
25.·ÇÕ §ÒÁ..........…....................…………………...ED892922464TH
26.ÈØÀ¡Ô¨ ÍÂÙè..........…....................…………………...ED886159473TH
27.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ¾Ñ²¹..........…....................…………………...ED962023638TH
28.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ..........…....................…………………...ED649678099TH
29.ÊØÃÔÂÐ ¹éÍÂ..........…....................…………………...ED978700725TH
30.͸ÔÇѲ¹ì ÍѤÃ..........…....................…………………...ED932527362TH
31.¨Ø±ÒÃѵ¹ì à´ª..........…....................…………………...Eb994559904TH
32.͹ØÅÑ¡É³ì ¾ÙÅ..........…....................…………………...ED847968774TH
33.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙ³..........…....................…………………...Ek118741028TH
34.àʹèËì ¨Ñ¹·Ãì..........…....................…………………...ED558264906TH
35.ÊØêÑ ÊÔ¹..........…....................…………………...ED933664183TH
36.ÈÃѳÂìªÑ ¾Ã..........…....................…………………...ED832547863TH
37.­Ò³ÇØ²Ô ºØ­..........…....................…………………...ED929069888TH
38.ÀÙ¸ÔªÂì ¾Ñ¹¸..........…....................…………………...ED918141944TH
39.Àѷøà ÀÑ·Ã..........…....................…………………...ED873799005TH
40.µÐÇѹ ¤Ó..........…....................…………………...ED928236235TH
41.¡ÅÂØ·¸ ¸ÕÃ..........…....................…………………...ED928251048TH
42.ªØµÔà·¾ ÁÐ..........…....................…………………...ED865573203TH
43.ä¼· à¡ÕÂõÔ..........…....................…………………...Ek067199005TH
44.ÊÁÀ¾ ǧÉì..........…....................…………………...Ej499763744TH
45.°ÔµÔ¾§Éì ¾ÙÅ..........…....................…………………...ED914329785TH
46.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..........…....................…………………...ED924193543TH
47.«ÒÅÒà»Ò..........…....................…………………...Em097928714TH
48.¹¾ÊÔ·¸Ôì ¶ÒÇÃ..........…....................…………………...Ej815121660TH
49.³Ã§¤ìÈÑ¡´Ôì µèǹ..........…....................…………………...ED840840566TH
50.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..........…....................…………………...Em097928728TH
51.ÊØþŠÊØ¢..........…....................…………………...OA544952692TH
52.Äà´ª à¡ÉÁ..........…....................…………………...831549512603
53.¡ÔµÔÂÒ ³ àªÕ§..........…....................…………………...ED872583065TH
54.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­..........…....................…………………...ED962908223TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [È. 03 ¾.Â. 2566 - 09:35 ¹.] #87476 (3/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 3 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 2 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.¡èÍà¡ÕÂÃµÔ ¤ÅéÓ.........…....................…………………...ED941228256TH
2.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ..........…....................…………………...ED957718102TH
3.¸Õþ§Éì ¡Ò..........…....................…………………...ED874368806TH
4.ÇÔÈÃص ´èÒ¹..........…....................…………………...ED926571897TH
5.¢¨ÃÇÔ·Âì ºéÒ¹..........…....................…………………...Em100384135TH
6.ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì Ê´Ø¡..........…....................…………………...ED880675195TH
7.¹Äµ á¡è¹..........…....................…………………...Ed454684074TH
8.ອ­ÒÀÒ áʧ..........…....................…………………...Em374930355TH
9.¨ÔµÃìÊ¹Ò ÈÃÕ..........…....................…………………...TH01184txgxw6b0
10.ÇÑÅÅÀ à§Ô¹..........…....................…………………...ED957110246TH
11.¹Ñ·ÁÅ ´Í¹..........…....................…………………...ED905590958TH
12.¹Ñ¹·ÇزÔ..........…....................…………………...ED895844620TH
13.«ÒÅÒà»Ò..........…....................…………………...Em097928201TH
14.â¸Թ ÅÔé¹..........…....................…………………...ED816523894TH
15.ÍÒ·ÔµÂì àµç§..........…....................…………………...ED961205585TH
16.»°Á¾Ø²Ô ¡Ñ¹..........…....................…………………...ED827048471TH
17.¾ÃªÑ ¡Í..........…....................…………………...863249255260
18.à¾ÔèÁÈÑ¡´Ôì ºÃÔ..........…....................…………………...ED742324721TH
19.ÇÕÃÂØ·¸ì ÇÃó..........…....................…………………...Eb972813159TH
20.¨ÔÃÇѲ¹ì âÅ..........…....................…………………...ED948006758TH
21.ªÙÇÔ·Âì á«è..........…....................…………………...ED935429863TH
22.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ÈÔÃÔ..........…....................…………………...TH01184uouyt6b0
23.ÍØäÃÇÃó ʧ..........…....................…………………...TH01184tysn06b0
24.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ๵Ã..........…....................…………………...Em061120395TH
25.à¡Á..........…....................…………………...ED928562221TH
26.ÇÃÇØ²Ô ¤Ó..........…....................…………………...ED957605715TH
27.ÊÁÂÈ à¢×è͹..........…....................…………………...ED936214727TH
28.ä¾ÈÒÅ ÊÕ..........…....................…………………...ED928557898TH
29.¸¹´Å ǧÉì..........…....................…………………...ED795571322TH
30.Á§¤Å ¡ØÅ..........…....................…………………...ED964372110TH
31.¡Ñ­­Ãѵ¹ì ºØ­..........…....................…………………...TH01184txbrb5b0
32.Áѳ·¹Ò ¨Ôµµì..........…....................…………………...Em232618197TH
33.ÊÃþÊÔ·¸Ôì á«è..........…....................…………………...sxf743800000325
34.ÇÊØ Êѧ..........…....................…………………...ED943752625tH
35.ª¹Áì¹ÔÀÒ ¾Ù¹..........…....................…………………...ED740897510TH
36.ÈÃÒÇظ ª¹Ð..........…....................…………………...ED968322547TH
37.ªÑÂÇѲ¹ì Á¹ÑÊ..........…....................…………………...Ef173692469TH
38.¸¹Ò ¹ÔµÂ..........…....................…………………...ED853779324TH
39.»ÃÒª­Ò à¡ÉÁ..........…....................…………………...TH01184u15t94b0
40.ÀÒ³ØÁÒÈ á«è..........…....................…………………...ED946786035TH
41.È¡¹Ñ¹ ÍÔ°..........…....................…………………...ED905988824TH
42.¹Äµ á¡è¹..........…....................…………………...ED454684088TH
43.ÍÒ·ÔµÂì à¼èÒ..........…....................…………………...ED935842261TH
44.͹ØÅÑ¡É³ì ¾Ù¹..........…....................…………………...ED827048383TH
45.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­..........…....................…………………...ED962933568TH
46.ÃéÒ¹á¨ç¤àªÕ§´ÒÇ..........…....................…………………...Ej619511360TH
47.à©ÅÔÁ¾Å ¨Ñ¹·Ãì..........…....................…………………...Eb504907465TH
48.ྪà ÇÔ..........…....................…………………...ED916343073TH
49.Àѷøà ÀÑ·Ã..........…....................…………………...ED891656833TH
50.¹Äµ á¡è¹..........…....................…………………...ED454684091TH
51.Ê׺µÃСÙÅ äµÃ..........…....................…………………...ED960514002TH
52.»³Ô¸Ò¹..........…....................…………………...ED897867212TH
53.¸¹ÒÇØ²Ô ã¨..........…....................…………………...ED905580417TH
54.¾Ôવ ºÑÇ..........…....................…………………...ED972401657TH
55.¸¹¡Äµ ªÔé¹..........…....................…………………...ED978400439TH
56.¢¨ÃÈÑ¡´Ôì ÊÑ­..........…....................…………………...ED836236186TH
57.»ÒÅÔµÒ..........…....................…………………...ED897867209TH
58.·È¾Ã Ä·¸Ôì..........…....................…………………...TH01184u1wem8b0
59.ª¹Áì¹ÔÀÒ ¾Ù¹..........…....................…………………...ED740897523TH
60.ºØ­£éÍÁ Á§¤Å..........…....................…………………...TH01184u259u5b0
61.¡ÔµµÔì ¡¹¡..........…....................…………………...ED956917362TH
62.Êؾ¨¹ì ÃѪ..........…....................…………………...ED937836856TH
63.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ..........…....................…………………...Ex608017618TH
64.ÍÀÔªÒµÔ ÊÕËÒ..........…....................…………………...TH01184tyojs9b0
65.ÈØÀªÑ ÍèÓ..........…....................…………………...ED916327521TH
66.«ÙâÁè..........…....................…………………...Em097932435TH
67.ÈØÀ³Ñ° ÁËÑ·..........…....................…………………...Em907036962TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾Ä. 02 ¾.Â. 2566 - 09:03 ¹.] #87472 (2/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 2 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 1 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ÊØÃàªÉ°ì ¨Ãص.........…....................…………………...ED813536355TH
2.¸ÕÃÈÑ¡´Ôì ¨Ø..........…....................…………………...ED957714471TH
3.»ÃСÒÈ ÇÔ..........…....................…………………...Eb9941079192TH
4.kankanmol..........…....................…………………...ED873689146TH
5.¹Ñ¹·ÇØ²Ô ÇÃó..........…....................…………………...ED920967132TH
6.pakin10..........…....................…………………...ED939061040TH
7.¹¹·ªÑ ÇÔ..........…....................…………………...ED938433972TH
8.ÀÑÊÃìªÂÒ ã¨..........…....................…………………...ED953442322TH
9.¾Å¡Äµ Á³Õ..........…....................…………………...ED794058332TH
10.¨èÒª×èÍäÁèªÑ´à¨¹..........…....................…………………...ED190580065TH
11.ͧÍÒ¨..........…....................…………………...ED925399518TH
12.¾ÑÅÅÀ á«è..........…....................…………………...ED954964740TH
13.¾Ôવ ºÑÇ..........…....................…………………...ED972400546TH
14.¡Ã¡ÄÉ³ì ¡Ã³ì..........…....................…………………...kbsul00053018b3
15.ÊÔÃԾà ÅÑ¡..........…....................…………………...ED951915002TH
16.ʹԾà Ááµ..........…....................…………………...ED930414368TH
17.ªÑÂÇز ¢Ñ¹..........…....................…………………...ED891371460TH
18.ÇԪѠÃѵ¹..........…....................…………………...ED921496125TH
19.ÊÒÂѳÂì ÍÔ¹..........…....................…………………...Ej886182874TH
20.ÇѲ¹Ò¡Ã ÊÒÃ..........…....................…………………...ED891648695TH
21.ÂØ·¸ÀÙÁÔ ¢ÑÂ..........…....................…………………...ED953452885TH
22.¹¾´Å ¡ÅÔè¹..........…....................…………………...Em286324559TH
23.»¹Ñ´´Ò ËÙ..........…....................…………………...ED972400617TH
24.»ÃÕªÒ ºÓ..........…....................…………………...Ej411172824TH
25.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì..........…....................…………………...Em097927740TH
26.¢ÇÑ­ àËÁ..........…....................…………………...ED9561414536TH
27.»ÃàÁÈÃì ¨Ñ¹·Ãì..........…....................…………………...ED936071723TH
28.¾Ôવ ºÑÇ..........…....................…………………...ED972400532TH
29.¾ÔÁ¾ìྪÃ..........…....................…………………...Ej042075818TH
30.àÈÃ³Õ ÈÃÕ..........…....................…………………...ED924177758TH
31.john813..........…....................…………………...tm2100015753599
32.ªÒµÔªÒ ¾ÅÍÂ..........…....................…………………...rcrp000196558ym
33.¾Ô·Ñ¡ÉìÈÔÅ ÊØ..........…....................…………………...osa080000002503
34.¸§ªÑ áʧ..........…....................…………………...Eh779171003TH
35.͹ѹµì ä¾..........…....................…………………...ED829988389TH
36.ÊÁÀ¾ ÊØ´..........…....................…………………...ED936944616TH
37.ÂØ·¸¹Ò ¤Í¡..........…....................…………………...Eb502568504TH
38.ÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹..........…....................…………………...ED937916829TH
39.·ÇÕÈÑ¡´Ôì á«è..........…....................…………………...ED881039709TH
40.¸¹Êà ÍÔ¹..........…....................…………………...ED900608780TH
41.¨Ñ¡ÃÔ¹·Ãì ÍÒ..........…....................…………………...Eb981242548TH
42.͵Ծà ÀÙ..........…....................…………………...ED963110418TH
43.๵깡.........…....................…………………...ED945630394TH
44.˹Öè§Ä·Ñ ¤ÅéÒÂ.........…....................…………………...ED923152882TH
45.ÊÂØÁÀÙ á§.........…....................…………………...ED954624587TH
46.¾ÃÈÑ¡´Ôì ¾§Èì.........…....................…………………...ED746264294TH
47.ÊÁ¾Ã ÅÔéÁ.........…....................…………………...ED951182134TH
48.³Ñ°¤Á¹ì ÊØ¢.........…....................…………………...TH01184tsxhf3b0
49.¹Ñ°¾Ã ºØ­.........…....................…………………...Eb994108581TH
50.Äà´ª à¡ÉÁ.........…....................…………………...828340669774
51.ອ¨Ã§¤ì á¨ëÁ.........…....................…………………...TH01184tw5cr0b0
52.¸ÔµÔ.........…....................…………………...ED935155475TH
53.àÅÔÈÅѡɳì .........…....................…………………...ED942516775TH
54.¾Ôવ ºÑÇ.........…....................…………………...ED972400550TH
55.¨ÔµÃ¡Ã ´Ô¹.........…....................…………………...Eh973272925TH
56.ÊÁ¾§Éì ÊÑ¡.........…....................…………………...ED940022423TH
57.ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ÊÁ.........…....................…………………...ED940128115TH
58.àÍ¡ÃÒª ÁËÒ´.........…....................…………………...ED917588355TH
59.³Ñ®°ÈÑ¡Âì ºØ­.........…....................…………………...ED962931933TH
60.ÊÔ·¸Ô¾§Éì ÁÙÅ.........…....................…………………...Ek118767158TH
61.¸Ò¹Ò¸Ã ¹Ñ¹·.........…....................…………………...ED916436328TH
62.ÂÕèËÅÔ¹ á«è.........…....................…………………...Ej466597390TH
63©ÑµÃªÑ àËÅ×ͧ.........…....................…………………...ED918129492TH
64.¹§¹ÀÑÊ ¨ØÅ.........…....................…………………...ED864540138TH
65.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...Em097928042TH
66.ÇÕêÑ ÀÑ·Ã.........…....................…………………...ED933670215TH
67.Á¹ÑÊ ÀÙè.........…....................…………………...ED917568974TH
68.Áѳ±¹Ò ¨Ôµ.........…....................…………………...Em232616620TH
69.¢¹Áä·ÂáÁèÍÒÃÕÂì.........…....................…………………...Em097927841TH

Êèǹ§Ò¹EMS


â´Â¤Ø³ Êèǹ§Ò¹EMS [¾. 01 ¾.Â. 2566 - 09:12 ¹.] #87469 (1/26)

ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐ ¢Íá¨é§¡ÒÃÃѺ¾ÑÊ´Øä»ÃɳÕÂì EMS ¢Í§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹ Ï »ÃШÓÇѹ·Õè 1 ¾ÄȨԡÒ¹ 2566
(¾Ñʴض֧ʶҺѹ¡ÒÃѹµÕ¾ÃÐÇѹ·Õè 31 µØÅÒ¤Á 2566)

Ãͺ·Õè1

1.ä¾ÈÒÅ ÊØ·¸Ô........…....................…………………...Ew791368030TH
2.ÇزԹѹ·ì äªÂ.........…....................…………………...ED920643349TH
3.·Ô°Ô¹Ñ¹·ì ¹ØÅÕ.........…....................…………………...ED914535875TH
4.ອ­ÒÀÒ áʧ.........…....................…………………...Em374912056TH
5.à¨ÃÔ­ÈÑ¡´Ôì ÍÙè.........…....................…………………...ED951158838TH
6.»ÃÕªÒ ·Ô¾Âì.........…....................…………………...ED123216229TH
7.¾§ÉìÈÑ¡´Ôì ÃÑ¡.........…....................…………………...ED920332222TH
8.ÊØÃÇظ à»ÃÁ.........…....................…………………...ED950140994TH
9.ÍÑÁ¾Ã ÈÃÕ.........…....................…………………...ED936943258TH
10.¡ÁÅÀÙ ¨ÔµÃ.........…....................…………………...ED940570950TH
11.ÇزԹѹ·ì äªÂ.........…....................…………………...ED920607885TH
12.»ÃСÒÈ ÇÔ.........…....................…………………...Eb993856565TH
13.»ÃÐÊÔ·¸Ôì ¹Ò¤.........…....................…………………...sxf624600006612
14.àÁ¸Õ ´Í¡.........…....................…………………...ED883394129TH
15.àª×Í¡¡ÅéÇÂ.........…....................…………………...ED937306663TH
16.¸¹´Å ǧÉì.........…....................…………………...ED795570260TH
17.ÊØÃÔÇÑÊÊÒ »ÃÐ.........…....................…………………...Em229931079TH
18.ÊÁÈÑ¡´Ôì Àѧ.........…....................…………………...ED922126149TH
19.ÍӹǠ·Í§.........…....................…………………...ED951157280TH
20.ª­ÒÇѲ¹ì ÇÔ.........…....................…………………...ED957711909TH
21.¹ÐàÃÈ à¹×èͧ.........…....................…………………...ED619583295TH
22.ÊÁÈÑ¡´Ôì Ãѵ¹.........…....................…………………...TH01184tsbyu2b0
23.ªÒ¹¹·ì ¤ÃÔʵ.........…....................…………………...TH01184trrju0b0
24.ªÙà¡ÕÂÃµÔ ¤Ù.........…....................…………………...mega01051252588
25.»ÃÒª­Ò.........…....................…………………...TH01184tsown3b0
26.ÇÔ·ÂÒ »ÃÕ.........…....................…………………...ED965601825TH
27.¨èÒª×èÍäÁèªÑ´à¨¹.........…....................…………………...Em410772552TH
28.ÀÒÊ¡Ã Âѧ.........…....................…………………...ED891660529TH
29.ÁÒ¹ÔµÂì à»Ò.........…....................…………………...ED953409689TH
30.ÇÔÃÐ »Ò¹.........…....................…………………...ED947540440TH
31.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ Ë§Éì.........…....................…………………...ED883394747TH
32.ÍÒ¤Á ÍÒÃÂ.........…....................…………………...ED947104895TH
33.ÇÔª­ì¾§Èì à¼èÒ.........…....................…………………...Ex608017670TH
34.»ÃÒª­Ò.........…....................…………………...Eb502459518TH
35.ÇԪѠàµçÁ.........…....................…………………...ED831222579TH
36.ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ¨Ø.........…....................…………………...Ej231365735TH
37.¹¾´Å ¡ÅÔè¹.........…....................…………………...Em286324386TH
38.ÍҷԷѵ ÍÃس.........…....................…………………...Eb504905751TH
39.ªÑª¸Ô´Ò ÃÒ§.........…....................…………………...ED931305761TH
40.àÊ¡ÊÃäì ÊÒ.........…....................…………………...ED637361397TH
41.»ÃÐÇÔ·Âì ¾Ô.........…....................…………………...ED938111650TH
42.¸µÔ¾§Èì ¾ÙÅ.........…....................…………………...ED939950139TH
43.¸¹¡Äµ ªÔé¹.........…....................…………………...ED887987241TH
44.ÍÔ·¸ÔÈÑ¡´Ôì ÈÃÕ.........…....................…………………...Ej623183175TH
45.侺ÙÅÂì ¾Ñª.........…....................…………………...ED947333221TH
46.͹تԵ ¢Ñ¹.........…....................…………………...ED916760692TH
47.àÍ¡ªÑ àËç¹.........…....................…………………...ED709224778TH
48.¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì âÀ.........…....................…………………...ED726592534TH
49.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ.........…....................…………………...ED649675115TH
50.ÊØÃÔâ ÊÕ.........…....................…………………...ED864221562TH
51.·È¾Å ÁÒ.........…....................…………………...ED920959025TH
52.ÈÇÔʵìÁÒÊ.........…....................…………………...ED809861707TH
53.ä¾·ÙÅ ´Í¹.........…....................…………………...ED918228243TH
54.¸¹ÇѲ¹ì.........…....................…………………...Em410772549TH
55.ÈÔþ§Èì á¡éÇ.........…....................…………………...ED964904825TH
56.ÃÇÔ¹ ÁËÒ.........…....................…………………...ED948213052TH
57.ä¾·ÙÅ ´Í¹.........…....................…………………...ED918228257TH
58.ÇÃÇÔ·Âì Ä·¸Ôì.........…....................…………………...ED917583662TH
59.³Ñ°¾Å àËÅÕÂÇ.........…....................…………………...ED958012228TH
60.Êؾ¾Ñµ ÊØ¢.........…....................…………………...Eb993650031TH
61.»ÇÕ ¾§Éì.........…....................…………………...ED938032886TH
62.àÅÔÈÅѡɳì Ëѵ.........…....................…………………...ED942522617TH
63.Çþ§Éì ¹¸Ô.........…....................…………………...Ek056724190TH
64.¨ÃÑŪÑ Ëéǧ.........…....................…………………...ED897716124TH
65.ºÃúµ ÀØÃÔ.........…....................…………………...ED839791050TH
66.Êع·Ã Íѧ.........…....................…………………...ED961516631TH
67.à©ÅÔÁà¡ÕÂÃµÔ ¨ÍÁ.........…....................…………………...ED816336503TH
68.ÀÙÁ¸Ò¹Ô¹·Ãì âͧ.........…....................…………………...Eb993821093TH
69.ÇزԪÑ ¤Ù³.........…....................…………………...ED828215215TH
70.ÊÔ·¸ÔªÑ Ëǧ.........…....................…………………...ED969801685TH
71.Ê׺µÃСÙÅ äµÃ.........…....................…………………...ED840349618TH
72.ÇÕÃà·¾ ËØé¹.........…....................…………………...ED964904666TH
73.ÊØÇѲ¹ì.........…....................…………………...ED814590131TH
74.ÊØêÑ ÍÓ.........…....................…………………...ED926214855TH
75.ÈÔÃԾà ¢Ó.........…....................…………………...ED951157404TH
76.³Ñ¯°ÈÑ¡Âì ºØ­.........…....................…………………...ED962921423TH
77.ÂØ·¸¹Ò ¢ÑµÔ.........…....................…………………...ED649675129TH
78.ÍӹǠäªÂ.........…....................…………………...ED965501694TH
79.µØÅÒ¡Òà ÍÔ¹.........…....................…………………...ED865468620TH
80.ÊØÀÑ·Ã ¾ÙÅ.........…....................…………………...Em232615332TH
81.³Ñ°¾Ã µÑé§.........…....................…………………...ED966810312TH
82.¸¹¾§Éì ¾ÅѺ.........…....................…………………...ED836573529TH
83.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...Ej042075659TH
84.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...Ej042075631TH
85.ÍءĪ à¤Ã×Í.........…....................…………………...ED936151850TH
86.¾ÔÁ¾ìྪÃ.........…....................…………………...Ej042075676TH
87.ȵ¤Ø³ Á§.........…....................…………………...ED685696585TH
88.¹¤ÃÔ¹·Ãì ªÑÂ.........…....................…………………...Eb993832493TH
89.«ÙâÁè.........…....................…………………...Em097927634TH
90.´ÔȾ§Éì ·Í§.........…....................…………………...ED883049715TH
91.ªÒ¹¹·ì ¤ÃÔÊ.........…....................…………………...ED913198964TH
92.ÇÃÒÀóì.........…....................…………………...ED930212272TH
93.¡Ñ¹ÂÒ¡Ã ÍÑÁ.........…....................…………………...ED953110237TH

Êèǹ§Ò¹EMS


!!!! ¡ÃØ³Ò Login ¡è͹¨Ö§¨ÐàʹͤÇÒÁ¤Ô´àËç¹ä´é !!!


Copyright ©G-PRA.COM