ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2557


1.ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกฯจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
---2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลก่อนจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้
---2.2 สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
---2.3 เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
--- 2.5 การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระและพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ แต่ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพระเครื่องตรวจสอบ ออกบัตรรับรองพระเครื่องและจัดส่งพระเครื่องคืนจำนวน 600 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 600 บาทจากค่าพระเครื่องที่จะคืนได้
--- 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป
--- 2.7 ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้
--- 2.8 *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- 2.9 *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- 2.10 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูล นั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิก สมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.11 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลง ข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่ แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.12 ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.13 ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุกกรณี
--- 2.14 ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.15 *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆตลอดไป
--- 2.16 *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย stop
--- 2.17 สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- 2.18 หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง จะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451

3.การประมูล
--- 3.1 ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- 3.2 หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- 3.3 การประมูลกรณี IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระ พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะแสดงด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลและรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา
--- 4.1 สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- 5.1 เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบ คอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดย อัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่าน ต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- 5.2 การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- 6.1 คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- 6.2 ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- 6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
--- 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตรานี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 ) และค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 600 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่องจากผู้ชนะประมูล )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )
--- 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาทรวม 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- 6.7 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล
--- 6.8 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังทราบผลการตรวจสอบพระเครื่อง
--- 6.9 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระแท้และออกบัตรฯได้แล้ว หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏการรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบ ค่าบัตรรับรองพระเครื่องและค่าจัดส่งพระเครื่องได้ 600 บาทและจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืน
--- 6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.11 ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายังสถาบันการันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=559

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- 7.1 การระบุให้ทางสถาบันการันตีพระจ้ดส่ง พระเครื่องกลับทางไปรษณีย์นั้น สมาชิกฯจะต้องแจ้งส่งแบบไปรษณีย์ EMS รับประกันวงเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่อง หากสมาชิกฯระบุแจ้งให้ส่งแบบไปรษณีย์ EMS ธรรมดา สมาชิกฯจะต้องยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางสถาบันการันตีพระ
--- 7.2 รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- 8.1 ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/auction/
--- 8.2 สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- 8.3 สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- 8.4 สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และการเปิดการตั้งประมูลต่อเนื่องสมาชิกจะต้องบริจาคเงินเข้าบัญชีการันตี พระเพื่อการกุศลจำนวน 500 บาท
--- 8.5 ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote ) สมาชิกผู้โหวตจะต้องแสดงความเห็นในการโหวตลงในช่องแสดง ความคิดเห็นทุกครั้ง และโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในการโหวต ** จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ จากรูปพระเก๊ ** สมาชิกจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไร หรือพระเก๊อย่างไร อันแสดงถึงเจตนาที่ดีในการโหวตด้วยทุกครั้ง ( ห้ามสมาชิกแสดงความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่ประกอบในการอธิบายพระแท้-เก๊เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494

10. การออกบัตรรับรองฯของพระเครื่องสร้างใหม่นั้น ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบัตรฯ 100 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อองค์

11.บัตรรับรองพระเครื่อง
- 11.1 ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
- 11.2 ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท
- 11.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- 11.4 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
- 11.5 ทางสถาบันการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

12.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

13.การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)
--- 13.1 ในกรณีที่ทาง สถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สถาบันการันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
--- 13.2 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สถาบันการันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
--- 13.3 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางสถาบันการันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บ ข้อมูล ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่า(ผู้ซื้อ)ต่อไป หากมีการเช่าบูชาต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวน ที่เช่าบูชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่าบูชามายัง สถาบันการันตีพระ เพื่อที่ทางสถาบันฯจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชา(ผู้ซื้อ)ต่อไป
--- 13.4 เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สถาบันการันตีพระออกให้เฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์ฯเท่านั้น ดังนั้นทาง สถาบันการันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องการ recall ทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จ ส่วนความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้นๆ หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทางสถาบันการันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรฯไปนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- 13.5 หากทางสถาบันการันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทางสถาบันการันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทางสถาบันการันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทางสถาบันการันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

14. ** ห้าม ** ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประมูลเล่นในรายการตั้งประมูลที่ถูกแจ้งยกเลิกนั้นๆ หากสมาชิกท่านใดเข้าร่วมประมูลเล่นๆ อันไม่มีเจตนาจะประมูลจริง จะถูกพิจารณาพักการใช้งานตั้งประมูลหรือพักการใช้งานสมาชิกทั่วไปชั่วคราว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=554

15.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % โดยการระบุเพียงว่า * พระพร้อมเลี่ยมทอง * ให้ถือว่าสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทอง ไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585

16.กระดานเสนอขายพระเครื่องและกระดานเสนอจองพระเครื่องสร้างใหม่ ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรองบุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

17.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=806

18.หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆในการรับหรือจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ของสถาบันการันตีพระหรือทางเคาเตอร์ของสถาบันการันตีพระ ท่านสมาชิกจะต้องส่งเรื่องสอบถามที่สถาบันการันตีพระเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเมล์ภายใน 3 วันหลังแจ้งประกาศผลหรือภายใน 3 วันหลังรับพระเครื่ององค์นั้นๆ หากเกินกำหนดนี้ทางสถาบันการันตีพระถือว่าท่านสมาชิกได้รับหรือจัดส่งพระเครื่องเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนี้ในทุกกรณี

19.ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯ

20.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

21. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

22.ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกลงไว้ในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม หรือข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกให้บริษัท การันตีพระ จำกัด ดำเนินการแทน สมาชิกยินดีให้บริษัทฯ นำไปใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้

23.ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ

เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

*** หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ***

- สรุปข้อปรับปรุงในปี 2557 นี้นะคะ

- พระเครื่องราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูลสามารถร้องขอให้ส่งตรวจสอบก่อนโอนเงินได้
- ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทต่อองค์
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ (ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- ค่าจัดส่งพระบูชาตามอัตรานี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805

โดยคุณ webmaster1 [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:26 น.]โดยคุณ หน้าหวาน (3.1K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:50 น.] #47793 (1/166)

รับทราบจร้าโดยคุณ kaksuntech (764) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:04 น.] #47794 (2/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ มหามณีจินดา (6.1K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:07 น.] #47795 (3/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ อาคันติมายะ (1.2K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:13 น.] #47796 (4/166)

ที่4รับทราบครับ


โดยคุณ ศิษย์กง (905) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:15 น.] #47798 (5/166)

รับทราบครับโดยคุณ New_Chain (6.6K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:48 น.] #47803 (6/166)

ข้อ 6.5 ทะแม่งๆนะครับ

--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน ( ปรับปรุงปี 57 ) เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )โดยคุณ ปูพระแท้ (527)(1) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:48 น.] #47804 (7/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ a-siam (675) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:57 น.] #47805 (8/166)
โดยคุณ ปูพระแท้ (527)(1) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:57 น.] #47806 (9/166)

เรียนถามท่านเวบมาสเตอร์ครับ
1.กรณีพระที่เป็นชุดอยู่แต่แรก เช่นชุดกรรมการ 10 องค์ต่อ1กระทู้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรครับ
2.กรณีพระไม่เป็นชุดมาจัดชุดเอาเอง 10 องค์ ต่อ1กระทู้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรครับ จะได้ไม่สับสนในภายหลัง
ขอบคุณครับ _/l\_
ปูพระแท้


โดยคุณ nooing (28.5K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:01 น.] #47808 (10/166)

-- 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาทรวม 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป


ตามนี้แสดงว่า ผู้ชนะประมูล จะเอาบัตร ต้องออกเงินเองใช่ไหมครับ


โดยคุณ nooing (28.5K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:03 น.] #47809 (11/166)

งง แล้วครับ ออกเอง แต่เพิ่มเป็น 600 ครับ เข้าใจแร่ะ


โดยคุณ ปูพระแท้ (527)(1) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:06 น.] #47811 (12/166)

ราคาไม่ถึง 5000 ผู้ชนะประมูลออกเองเหมือนเดิมครับท่าน nooing


โดยคุณ tockjung (584) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:10 น.] #47813 (13/166)

สอบถามผู้พิทักษ์กฏ
- กรณีการันตีออกบัตรรับรองพระแท้ไปแล้ว แต่ผู้ชนะการประมูลนำพระที่ประมูลได้ไปประกวดหรือออกใบเซอร์ฯ จากสมาคม แต่ปรากฎว่าเป็นพระ "ไม่แท้" กรณีนี้ จะคืนพระที่ประมูลได้หรือเปล่า ถ้าหากเวลาล่วงเลยไปนานแล้ว
- ทางจีพระจะรับผิดชอบอย่างไร หากเจ้าของพระไม่รับคืน เนื่องจาก การันตีพระก็ได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและออกบัตรรับรองไปแล้ว

ขอบคุณครับ


โดยคุณ nooing (28.5K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:14 น.] #47814 (14/166)

- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน ( ปรับปรุงปี 57 ) เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )

เปลี่ยนข้อนี้ครับ พระมีบัตรแล้ว คนขายจะได้เงินก่อน บวกค่าดำเนินการ 500 บาท แต่ส่งเงินไป สนง. 200 บาท ใครอยากได้บัตรชื่อตัวเองก็ต้องลงทุนมากหน่อยนะครับ ผมคงเข้าใจถูกนะครับ .....


โดยคุณ pairoj4442 (1.1K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:16 น.] #47815 (15/166)

ข้อ 6.5 สรุป ผู้ประมูลได้ ค่าพระ+ค่าออกบัตรใหม่ 500 ให้ผู้ตั้งก่อน ส่วนผู้ตั้งออก 200 ให้เวป ถูกต้องไหม ถ้าจะออกบัตรใหม่ ผู้ตั้งได้เงินเพิ่ม 300 จากผู้ประมูล งงครับ


โดยคุณ KENPLA (1.3K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:30 น.] #47819 (16/166)

ผู้ชนะประมูล ออกบัตรใหม่ จ่ายเพิ่มเหมือนออกบัตรเองครับผมโดยคุณ aotaung (861)(1) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:41 น.] #47820 (17/166)

เดิม500.- ใหม่เป็น600.- ต่อหนึ่งองค์ จาเป็นลม


โดยคุณ Manver (474) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 17:50 น.] #47822 (18/166)

ค่าออกบัตร ขึ้นทุกปี
จากเดิม 500 บาท ปีใหม่ 2557 ขึ้นเป็น 600 บาท
ราคาขึ้นไม่ว่า * แต่การตรวจสอบพระเครื่อง ไม่มีมาตรฐานเลย...

ยกตัวอย่างเช่น. ที่เจอกับตัวเอง...
1. ผู้ชนะการประมูล แจ้งให้ส่งออกบัตร ผลการตรวจสอบ ครั้งแรก บอก *พระไม่แท้*
เลยแจ้งเมลรายละเอียดไป ทางจีพระ รับเข้าระบบตรวจสอบใหม่.
ตรวจสอบ ครั้งที่ 2 บอก * พระแท้ สามารถออกบัตรได้...
หลักฐานองค์นี้ https://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=10205882

2. พระแท้ ออกบัตรผิดพิมพ์... หลวงพ่อเงิน ปี 15 พิมพ์คอแอล (พิมพ์นิยมสุด)
แต่ออกบัตร เป็นพิมพ์มือจุด.. ระหว่าง 2 พิมพ์นี้ ราคาหากกันเป็นแสน....
หลักฐานองค์นี้ https://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=10303574

3. หลวงพ่อเงิน ปี 15 พิมพ์มือจุด ส่งออกบัตร (พระแท้ดูง่ายมาก) แต่ จีพระ ตรวจสอบ เป็นพระไม่แท้*
เลยเมลแจ้งให้ตรจวสอบใหม่ แต่ดันส่งพระกลับคืน แจ้งครั้งที่ 2 ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับ จากทางจีพระเลย. (แบบนี้ เหมือนหลอกกินเงิน ค่าตรวจสอบพระ กับสมาชิก..)
ที่สำคัญส่งงานประกวด ที่ นครสวรรค์ วันที่ 03/11/2556 งานที่สมาคมรับรอง งานใหญ่ กรรมการ เข้าพระเข้าประกวด.... แต่ไม่ติดรางวัล งานใหญ่คนส่งเยอะ แถมติดกับพิจิตรพระท้องถิ่นอีกด้วย
หลักฐานองค์นี้ (องค์ หลวงพ่อเงิน ปี 15 พิมพ์มือจุด) https://www.g-pra.com/webboard/show.php?Category=show&No=417574

ในกรณี * พระเก๊ แต่ มีบัตรรับรองพระแท้ของจีพระ* ก็ยังเคยเห็นเลย...
แล้วอย่างนี้ ความน่าเชื่อถือ ในการตรวจสอบพระเครื่อง จะมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไร.
หากไม่ปรับปรุง เจ้าหน้าที่ ที่รับตรวจสอบพระ. ปัญหาอย่างนี้ ก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ...


โดยคุณ heng9999 (2.5K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 18:38 น.] #47824 (19/166)

รับทราบ


โดยคุณ ศรีมหาโพธิ์ (1.7K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:03 น.] #47825 (20/166)

รับทราบครับ
รบกวนขอสอบถามผู้ดูแล
- ชนะพระเครื่องในเว๊ปจี และส่งตรวจสอบ " ไม่สรุปผล " (เลยไม่ขอรับพระ)
- ชนะพระเครื่องในเวีปจี หลายเดือนส่งตรวจสอบ " ไม่แท้ " (องค์เดียวกัน) แต่ส่งออกหลังชนะรอบ 2 อีกหลายเดือนต่อมา (เนื่องจากคิดว่าจะออกแท้ หรือไม่สรุปผล กรณีนี้ รบกวนสอบถามว่า จะขอคืนพระกับผู้ตั้งคนเดิมได้ หรือไม่

ขอบพระคุณครับ


โดยคุณ artthaporn (859) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:07 น.] #47826 (21/166)
โดยคุณ noomjj (1K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:26 น.] #47827 (22/166)

รับทราบครับ ...


โดยคุณ aongkaloy20 (4.2K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:39 น.] #47828 (23/166)

กริ่ง ญสส หลวงปู่บัวเพชรเต็ม เพชรขาด ยังปวดหัวอยู่เลยครับ


โดยคุณ จ่าติชายแดน (849) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 20:51 น.] #47829 (24/166)

รับทราบครับ
***แต่ทำไมค่าตรวจสอบขึ้นทุกปี***โดยคุณ som_anucha (302) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 21:29 น.] #47830 (25/166)

รับทราบครับ แต่ผมว่าค่าตรวจสอบพระแพงไปหน่อยนะครับ น่าจะปรับลดลงมาเหลือแค่ไม่เกิน300 บาทนะครับ


โดยคุณ ต๋องวัดเกาะ (748)(4) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 22:29 น.] #47833 (26/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ ตระกูลทอง (1.8K) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 22:52 น.] #47835 (27/166)
โดยคุณ chane31 (3.2K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 00:09 น.] #47837 (28/166)

รับทราบครับโดยคุณ bESt16 (924) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 02:39 น.] #47839 (29/166)

รับทราบครับผม


โดยคุณ ปฏิพัทธ์2539 (1.4K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 05:51 น.] #47842 (30/166)

รับทราบครับผม...................


โดยคุณ prathip (185) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 06:10 น.] #47844 (31/166)

รับทราบคร้าบบบบบ


โดยคุณ KITTISAK-PRA (3.1K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 06:11 น.] #47846 (32/166)

รับทราบครับ


โดยคุณ ทองครับ (736)(1) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 08:10 น.] #47847 (33/166)

ขึ้นค่าตรวจสอบทุกปีเลยครับ ผมคงจะเลิกเล่นพระแล้วละครับ เห็นแบบนี้เล้วเหนื่อยครับ สัก 500 ยังพอสู้ไหว นี้ 600 ปีหน้ามิ 700 เลยหรอครับ
เดี่ยวปีหน้าผมจะนำพระที่ประมูลได้มาลงให้เคาะกันครับ คงเลิกเล่น จริง ๆ แล้วครับ
เศร้าจัง อยากเล่นต่อแต่สู้ราคาค่าตรวจสอบไม่ไหวครับโดยคุณ wnk809 (1.7K)(1) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 10:23 น.] #47850 (34/166)

เห็นด้วยกับพี่ทองครับ...ราคาค่าตรวจสอบพระส่วนตัวคิดว่า 500 บาท (ค่าใบรายงาน 300 + ค่าบัตร 100 + ค่าส่ง 100) ก็น่าจะโอเคดีอยู่แล้วนะครับ...เมื่อเทียบกับเวปเพื่อนบ้าน 300 บาท (ค่าบัตร 200 + ค่าส่ง 100)เองครับ...ฝากไว้พิจารณาครับ...สงสารพี่น้องเราที่รายได้ระดับกลาง ๆ ถึง ค่อนข้างต่ำครับผมโดยคุณ แฮปรามคำแหง (2K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 11:45 น.] #47854 (35/166)

รับทราบ


โดยคุณ ปรีชาห้วยคต (330) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 12:13 น.] #47855 (36/166)

อ่านแล้วปวดหัวจัง


โดยคุณ วังพญา99 (300) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 13:03 น.] #47858 (37/166)

รับทราบครับผม


โดยคุณ udonteva (1.8K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 15:22 น.] #47859 (38/166)

OKครับผม


โดยคุณ pyakorn (3.3K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 19:24 น.] #47861 (39/166)

รับทราบครับผม


โดยคุณ Hs2qfw (1.3K)(14) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 20:17 น.] #47864 (40/166)

ทราบครับ


โดยคุณ juipeter (6.5K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 20:17 น.] #47865 (41/166)

DEMAND ยังสูง ราคาก็จะปรับเพิ่มเป็นเงาตามตัว
DEMAND ต่ำ หากปรับราคาสูงขึ้น ของอาจจะขายไม่ได้ก็ได้ครับ
ขึ้นอยู่กับ ภาวะเศรษฐกิจ, ราคาคู่แข่ง, คุณภาพของสินค้า/บริการนั้น ๆ
เพิ่มราคาแต่ไม่เพิ่มคุณภาพ หากยังอยู่ได้ แสดงว่า บริการเดิม ๆ ยังคงตอบโจทย์ ผู้บริโภค

ขึ้นทั้ง ค่าออกบัตร จาก 500 เป็น 600 บาท/บัตร
ขึ้นทั้ง การตั้งประมูล จากเดิม 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 1,000 กระทู้(กระทู้ละ 3 บาท) เมื่อปีที่ผ่านมา(2556)
ปีนี้(2557) ปรับเพิ่มเป็น 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 500 กระทู้(กระทู้ละ 6 บาท)

G-PRA คงมั่นใจในคุณภาพและบริการอ่ะครับ


โดยคุณ pooncops (2.7K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 21:05 น.] #47866 (42/166)

จะรวยไปถึงหนายยยยยย...........


โดยคุณ อำนวยเคซี (1.8K) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 22:38 น.] #47869 (43/166)

ปรับราคาขึ้นทุกปี. เศร้าจัง.


โดยคุณ juipeter (6.5K) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 02:34 น.] #47871 (44/166)

งานประกวดของสมาคมฯ ทุกวันนี้ ทุกงานค่าส่งยังคิด 300 บาท/องค์ อยู่เลยครับ แล้วทราบผลทันที
นี่ แพงกว่า 2 เท่า แล้วยังต้องไปรอลุ้นอีก กว่า 1 สัปดาห์
สู้ไหวก็สู้กันไป สู้ไม่ไหวจะทำอะไรได้ ก็แล้วไงดีอ่ะครับ


โดยคุณ Sutarn (909) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 07:31 น.] #47872 (45/166)

ค่าตรวจสอบแพงจริงๆ


โดยคุณ นู๋โอปอ (3.1K) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 13:28 น.] #47876 (46/166)

ค่าธรรมเนียมเข้าระบบตรวจสอบ ไม่เหมือน กับการตรวจสอบหรอครับ แยกออกมาเพื่อเงินอีก 100 เข้าใจทำนะครับ รวยๆๆๆๆๆ


โดยคุณ xdeftones (901) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 18:11 น.] #47881 (47/166)

-แค่นี้เค้าก็จะไปเล่นเว็ปเพื่อนบ้านกันหมดแล้วนะครับ....
-เล่นพระ..นี้มันลำบากขนาดนี้เลยเหรอครับ..
-แค่ปีนั้โดน.การเมือง.ก็เงียบแล้ว..ขายยาก..ถ้ามีคนเล่นใน G น้อยลงไปอีกสงสัยคงตายครับ
-ลงตั้งประมูลไปก็ไม่ใชจะขายได้นะครับ..บางคนขายพระราคา.เป็นหมื่นๆ..อาจได้กำไรแค่ไม่กี่ร้อยก็ได้..


โดยคุณ polsattahip (997) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 06:09 น.] #47882 (48/166)

ถ้าผู้ตั้งประมูลมีบัตรอยู่แล้ว และผู้ชนะประมูลขอเปลี่ยนชื่อออกบัตรใหม่ ต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ครับ ในการเปลี่ยนบัตรครับโดยคุณ ict500 (925) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 18:27 น.] #47887 (49/166)

หวังว่าจะขึ้นปีหน้า พลิกล๊อค สาเหตุเพราะพระเข้าตรวจไม่ลดลงแม้จะขึ้นเท่าไรก็ตามโดยคุณ shirew (4.6K) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 19:26 น.] #47888 (50/166)

ขึ้นเหมือนทุกปีชินเสียแล้ว เด๋วต้นปีก็โดนมัดมือชกต้องคลิ๊กยอมรับกฏกติกาของเวปถ้าไม่ยอมรับก็เข้าไม่ได้ เค้าเรียกว่า"คือเก่า"


โดยคุณ ict500 (925) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 20:34 น.] #47889 (51/166)

คุณ polsattahip 200ครับ


โดยคุณ sawang (596) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 21:49 น.] #47890 (52/166)

เอายังงัยก็เอากัน...ขออย่างเดียวให้มีมาตฐานในการตรวจสอบ..เก้ก็คือเก้ แท้ก็คือแท้..


โดยคุณ tonbana7 (926) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 23:11 น.] #47891 (53/166)

อย่างนี้ต้องปฎิรูปก่อนเลือกตั้งครับ แพงจัดเลยค่าบัตร


โดยคุณ Pra-ban (1K) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 01:15 น.] #47892 (54/166)

เพราะเรายึดติดกับบัตรหรือหากินกับบัตรไงครับเลยเป็นแบบนี้. บัตรสภาพสวยราคาก็จะแพงขึ้นหลายเท่าตัว. บัตรสภาพใช้หรือเช็ดล้างผิวราคาก็ถูกลงหลายเท่าตัว. อยากได้ชื่อบนบัตรเป็นชื่อตัวเองทั้งๆที่พระพึ่งออกบัตรไป. อยากเปลี่ยนชื่อบัตรเพราะต้องการต่อรองราคาหลังปิดประมูลในกรณีราคาเกินหมื่น. พระใหม่รุ่นไหนที่ทางจีพระออกบัตรได้ราคาจะแพงขึ้นทันที และอื่นๆอีกสารพัดเหตุ. เมื่อเป็นเช่นนี้ปรากฎการณ์ขึ้นค่าบัตรจึงเกิดทุกปี จนมีบางท่านเคยเหน็บว่าจะเอาบัตรห้อยคอแทนพระหรืออย่างไร. สมาชิกก็ออกมาบ่นกันทุกปี สุดท้ายแล้วก็ผ่านไป.


โดยคุณ bucha (4.3K) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 02:29 น.] #47893 (55/166)

ถ้าไม่ยึดติดตรงชื่อบนบัตร เปลี่ยนเป็นทะเบียนพระเเยกขึ้นตามหมวดหมู่จะดีมากครับ
พระในรูปตรงกับบัตร ถ่ายรูปหน้าหลังให้ชัดเจนให้บัตรใหญ่ขึ้นราคาบัตรที่เพิ่มขึ้นผมว่าทุกคนยอมรับได้ครับ


โดยคุณ polsattahip (997) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 07:58 น.] #47894 (56/166)

ขอบคุณ ict500 ครับ นึกว่าต้องเพิ่มอีก 600


โดยคุณ Mandala (1.5K)(2) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 08:51 น.] #47895 (57/166)

กำไรไปอยู่ที่จีซะเกือบหมดแล้ว


โดยคุณ NIMIT99 (1K) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 14:04 น.] #47899 (58/166)

*** ถ่ายรูปคมชัด ตามคุณภาพ หน่อยครับ****
ขึ้น การตั้งประมูล จากเดิม 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 1,000 กระทู้(กระทู้ละ 3 บาท) เมื่อปีที่ผ่านมา(2556)
ปีนี้(2557) ปรับเพิ่มเป็น 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 500 กระทู้(กระทู้ละ 6 บาท)
*** ไม่น่าขึ้นครับ เศรษฐกิจโดยรวมเงียบ ซบเซา***


โดยคุณ ณัฐบ้านกล้วย (3.2K)(1) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 17:09 น.] #47900 (59/166)เห็นค่าธรรเนียมปีนี้แล้วจะเป็นลม จากเดิม สูงสุดที่ 3,000/ปี 750 กระทู้ (2556) แต่ปีนี้ 2557โดยคุณ Nunthawat (1.9K) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 18:20 น.] #47901 (60/166)

--- 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป. ใครลงพระ เก๊ขาย. ซวยแน่คราวนี้ ครับ. จ่ายคืนเพิ่ม 500. สนุกละครับ.


โดยคุณ NONGOPRAKRUANG (939) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 20:39 น.] #47902 (61/166)

บัตรขายดี......ขึ้นราคา
ฆ้อนขายดี......ขึ้นราคา
ลองเฉยๆเงียบสักปี......รับรองลดราคาทันทึ
55555555555555555555555555557


โดยคุณ patama (3.4K) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 23:00 น.] #47903 (62/166)

ขึ้นทุกปี บ่นกันทุกปี ยังไม่ชินกันอีกเหรอครับ.....เวปเขาไม่สนหรอกครับ ถ้าสมาชิกยังมากมายขนาดนี้...บ่นกันสักพัก เดียวก็เงียบ...น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า...ยุคนี้หายากแล้วครับ...เช่าเพราะความชอบ ขายมั่งเดียวเวลาหมด อย่าคิดมากมาย ถ้าเราต้องพึ่งเขาอยู่....


โดยคุณ รั้วชงโค (459) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 03:52 น.] #47904 (63/166)

ค่าออกบัตร จาก 400 เป็น 500 และ 600 ในปีหน้า ราคาปรับขึ้น ขอให้มาพรัอมกับคุณภาพในการตรวจสอบพระที่มากขึ้นตาม อย่างกรณีท่านสมาชิก Manver นั้นน่าจะเกิดกับท่านสมาชิกอีกหลายท่าน พระเกจิมีหลายร้อยพันอาจารย์ ให้คนเพียงกลุ่มเดียวซึ่งคงไม่เชียวชาญครบทุกเกจิ ทุกรุ่น มาชี้แท้ชี้เทียม ได้หมด
*** ก็ขอฝากไว้กรณีออกบัตรแท้ แล้วไปออกใบเซอร์กับสมาคม หรือส่งเข้างานประกวด แล้วไม่แท้ หรือในทางกลับกันนั้น ทาง สนง. จะรับผิดชอบอย่างไร***


โดยคุณ somphrach (1.3K) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 06:31 น.] #47905 (64/166)

หมู่มวลมหาประชาชาวสมาชิกเวปจี ขอคัดค้านการขึ้นค่าธรรมเนียมครับ แพงมากอยู่แล้ว ประเทศไทย ณ บัดnow กำลังแย่ๆ (หลายคนบ่นสถานการณ์แบบนี้เก็บเงินสดดีกว่า) พระเครื่องขายยาก บางองค์ต้องขายขาดทุนเพื่อประคองตัว ทางเวปควรดูแลหมู่มวลสมาชิกครับ ณ ชั่วโมงนี้ด้วยการลดค่าธรรมเนียมครับ**


โดยคุณ Marquis (1.4K) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 10:11 น.] #47907 (65/166)

ผมรับทราบในระเบียบ และกติกาของ Web G
ผมมีความเห็นดังนี้ครับ ..ซึ่งความเห็นของผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับ webG นะครับแต่ขอแสดงออกบ้าง เพราะอ่าน Comment ของเพื่อนสมาชิกแล้วก็อยากจะบอกเล่าบ้าง
1. การขึ้นราคา ค่าตรวจสอบ ผมว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะสภาพเศรษฐกิจปัจจุัน สินค้า ค่าครองชีพขึ้นราคา โดยเฉพาะค่าแรงพนักงานต้องปรับทุกปี จึงไม่แปลกครับทุกท่าน ถ้าเราเข้าใจกลไกลขอปัญหา
2. ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ Gpra ต้องแสดงออกความรับผิดชอบมากว่านี้ ในกรณีที่หลายท่านมีปัญหาเรื่อง สงออกบัตร แล้วพระ "ไม่แท้" ส่งอีกที แท้ เรื่องพวกนี้ควรยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ
3. สมาชิก ผู้ขายพระเครื่อง ควรตั้งชมรม หรือสหภาพ เพื่อรวมตัวกัน และจะได้มีอำนาจในการต่อรอง แต่ที่สำคัญตามวิถีไทย มักจะไม่ค่อยมีใครร่วมด้วย เพราะถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ ก็จะไม่มีใคร ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับ

ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญ ด้วยอาชีพการงาน ที่ก้าวหน้า มีเงินมีทองใช้ ครอบครัวเป็นสุขทุกท่านเทอญ


โดยคุณ pooncops (2.7K) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 12:24 น.] #47910 (66/166)

เห็น ด้วยกะข้อ 3. ครับ


โดยคุณ moneyonline (108)(1) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 19:42 น.] #47911 (67/166)

http://www.dd-pra.com/
เว็บคุณภาพครับ ผมอยู่มา3ปีแล้วครับ ได้ใจมาก เว็บมาสเตอร์เค้าแรกใจครับสุดๆเลยเว็บมาสเตอร์ ไม่ได้เชียร์แต่ไปสำผัสเอาเองครับ
และมีแฟนเพจด้วย
https://www.facebook.com/ddpra.social
--------------
G-pra ถ้ามีแฟนเพจคงมีคนไประบายกันเยอะครับ 555


โดยคุณ ทอมมี่ (838) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 22:14 น.] #47913 (68/166)

ราคาออกบัตรแพงไปครับไม่น่าข้ึนราคาเลยครับทางผู้เกี่ยวข้องลองดูอีกทีดีไหม


โดยคุณ SAPATAR (13.5K)(2) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 22:30 น.] #47915 (69/166)

พระย่อยส่งสัยจะลงไม่ได้แล้วไม่คุ้ม
ถ้าพระหลักก็ต้องมีบัตรอีก
คงจะต้องไตร่ตรองกันแล้วครับ


โดยคุณ memories (2.8K) [อ. 31 ธ.ค. 2556 - 14:27 น.] #47916 (70/166)

สอบถามครับ
1) ถ้าพระปิดประมูลช่วงก่อนปีใหม่ ก่อนที่จี จะปิดรับตรวจสอบออกบัตร ปิดที่4,000- แล้วพอเปิดทำการ ผู้ตั้งประมูลหรือ ผู้ชนะประมูล ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าบัตรครับ???
2) ถ้าพระปิดประมูลช่วงก่อนปีใหม่ ก่อนที่จี จะปิดรับตรวจสอบออกบัตร แล้วพอเปิดทำการ จะต้องใช้กฏเดิม คือแนบเงิน 500- หรือ แนบเงิน 600- ส่งไปสนง. เพื่อออกบัตรให้ผู้ชนะประมูลครับ???
3) กรณีพระที่มีบัตรรับรองแล้ว ถ้าพระปิดประมูลช่วงก่อนปีใหม่ ก่อนที่จี จะปิดรับตรวจสอบออกบัตร แล้วพอเปิดทำการ ผู้ตั้งแนบเงินส่งไปขอเปลี่ยนบัตรอัตราเดิมคือ 200- แล้วผู้ชนะประมูล จะต้องโอนเงินค่าเปลี่ยนบัตรเพิ่มจากค่าพระเท่าไหร่ครับ??? ตามกฎเดิม เพิ่ม200- ถ้าตามกฎใหม่ ต้องเพิ่ม 500- ครับ
ขอคำตอบด้วยนะครับ เพื่อความกะจ่าง และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ขอบพระคุณครับ


โดยคุณ maytus (3.5K) [อ. 31 ธ.ค. 2556 - 15:05 น.] #47917 (71/166)

กระทู้ปิดปี 2556 ใช้กติกาของปี 2556 ถ้ากระทู้ปิดปี 2557 ให้กติกาใหม่ครับ


โดยคุณ khonwan (1.2K) [อ. 31 ธ.ค. 2556 - 16:17 น.] #47918 (72/166)

รับทราบครับ
ต่อไปเล่นพระที่ต่ำกว่า 5000 บาท คงต้องสกีนเองดี ๆ แล้วครับ หากประมูลพระราคา ซักพันต้น ๆ แล้วออกบัตรเองอีก ......หมดไปกับทุนครับ สงสารผู้ที่เบี้ยน้อย หอยน้อย (( อย่างกระผม )) หน่อยครับ.....


โดยคุณ ต๋องไตรมิตร (3K) [อ. 31 ธ.ค. 2556 - 17:42 น.] #47919 (73/166)

จั๋งซี้มันต้องถอน จั๋งซี้มันต้องถอน จั๋งซี้มันต้องถอน


โดยคุณ ict500 (925) [อ. 31 ธ.ค. 2556 - 22:04 น.] #47921 (74/166)

6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน ( ปรับปรุงปี 57 ) เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )
.........................ผมเข้าใจว่าที่ว่า...........ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท นั้นน่าจะพิมพ์ผิด............คงเป็นรวมทั้งหมด200นั่นแหละเพราะเขาบอกอัตราเดิมของปี53และผู้ตั้งก็ส่งแค่200ไปการันตี ถ้าเป็นตามข้อ6.5ผู้ตั้งจะได้กำไร300บาทมันไม่สมเหตุผล

ตอบโดย webmaster 2/1/57

ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท ไม่ต้องโอนค่ะ ได้แก้ไขข้อมูลให้แล้วค่ะ


โดยคุณ นิรมิต (623) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 03:37 น.] #47925 (75/166)

เรียน webmaster หรือ ผู้รู้
ข้อ 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป
..............

ผมเข้าใจว่า ถ้าพระไม่แท้ เราได้เงินคืน ค่าพระ+500 ใช่หรือไม่(เช็คจากเซียนหลายๆ คนว่าเก๊ โดยไม่ต้องส่งตรวจจากจีพระก็ได้ใช่มั้ย)
ถูกผิดอย่างไรช่วยอธิบายด้วยครับ เพราะข้อความกำกวม (เช่น คืนเงินเต็ม..พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย..500)


โดยคุณ มารวยค่ะ (2.2K) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 07:41 น.] #47927 (76/166)

รับทราบค่ะ


โดยคุณ พระพิรุณ (3.1K) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 09:47 น.] #47930 (77/166)

ขอเป็นกำลังใจให้กับ เจ้าของ และทีมงาน การันตีพระเครื่อง ในการทำงานต่อไป สวัสดีปีใหม่ครับ


โดยคุณ kasem_8 (454)(42) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 11:43 น.] #47931 (78/166)

รับทราบอีกเสียงครับ.... ราคาไม่ถึง 5000 ไม่ต้องลดค่าออกบัตร ต้องถึง 5000 จึงจะต้องลดค่าออกบัตร 600 บาท...สวัสดีปีใหม่ครับ...


โดยคุณ pattama01 (271)(2) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 12:29 น.] #47932 (79/166)

ขึ้นราคาซิครับ กระดาษมันแพง ต้องเข้าใจ55


โดยคุณ ken888 (456)(1) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 13:26 น.] #47933 (80/166)

บัตร 500 ก็ว่าแพงแล้ว. บวกลบต้นทุนบางทีกำไรหลักร้อย บางทีเสมอตัวขาดทุน


โดยคุณ samanmod (709)(3) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 14:15 น.] #47937 (81/166)

ปกติเคยเติม เงิน 100 ได้ 20 รายการ ขยับลงมา เหลือ 15 เหลือ 10 ตายแน่ต้นทุนสูง ไหนจะออกบัตรอีก 600 ยอมเลยครับ ยอม


โดยคุณ santi_dsr (104)(1) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 15:03 น.] #47938 (82/166)

มือใหม่อย่างผม คำเดียวเลย "แพง"


โดยคุณ bankamo (235)(2) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 15:32 น.] #47939 (83/166)มือใหม่อย่างผมก็พูดเลยครับว่าแพง


โดยคุณ เต้อ๋อง8 (3.9K)(2) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 18:30 น.] #47940 (84/166)

แพง แต่พอรับได้ครับ ปีหน้า อย่าขึ้นอีกเลยนะครับ


โดยคุณ วิชามาร (2.8K)(1) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 19:19 น.] #47942 (85/166)

ถ้าชึ้นราคาแบบนี้รับประกันหรือเปล่าครับมีค่าชดเชยเหมือนเวปเพื่อนบ้านหรือเปล่าครับ ประกันความผิดพลาดถ้ามีการตรวจสอบผิดพลาด G จะรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือเปล่าเป็นมูลค่าเงิน เพราะผู้ส่งเสียทั้งเวลาและเงินต้องส่งไปส่งมาแถมเสียเวลาอีกผมเช่ามา 700 ออกบัตรได้ตอนแรก 300 G ออกบัตรให้โดยเหรียญไม่มีโค๊ด หลังจากนั้น 6-7 เดือนพระราคาขึ้นผมวางขายใหม่ได้ 3600 บาท ผู้ประมูลให้ออกบัตรเปลี่ยนชื่อผู้ตั้งประมูล สรุปว่าไม่ออกผล ขอรีคอร์ บัตรคืน ถามว่า G รับผิดชอบส่วนต่างให้สมาชิกหรือเปล่าที่ผู้ตรวจสอบเกิดความผิดพลาดและจะโยนภาระให้กับผู้ตั้งประมูลหรือครับ และพระหลวงปู่บัวกริ่ง ญสส และปิดตายันยุ่งอุตตะโมเนื้อเงินกับเนื้อนวะ ผมได้เนื้อนวะ แก่เงิน G ตีออกบัตรนื้อเงินผมยังไม่ได้นำพระไปเปลี่ยนบัตรครับถ้าแพงคุณภาพนี้ ผมว่าไปออกเวปเพื่อนบ้านดีกว่า 200 มีประกันให้ด้วยลองศึกษาดูครับพี่น้อง จริงๆ G น่าตรวจสอบ 2 มาตราฐาน คือพระถูก กับ พระแพง ราคาต่างกันหน่อยครับเพราะเพื่อนสมาชิกต้องเสี่ยงพระเก๊ราคาถูกเพราะไม่กล้าตรวจสอบ


โดยคุณ เทพดำเนิน (2.6K) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 19:42 น.] #47944 (86/166)รอส่งงานประกวดดีกว่า ถูกกว่า น่าเชื่อถือกว่ามาก ได้ทำบุญด้วย


โดยคุณ อ้อยป่า (556) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 20:27 น.] #47946 (87/166)

ผมว่านอกจากเรื่องราคาที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ อย่างราคาที่ปรับขึ้น ทาง G-pra ก็ควรจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่เพื่อนสมาชิกจับต้องได้เหมือนกัน เพราะสมาชิกคือลูกค้า หรือว่าไม่ใช่ ?
หรือคิดว่าเหมือนค่าทางด่วน บ่นช่วงแรก ยังไงก็ต้องขึ้นทางด่วน
เห็นด้วย กับคุณ Marquis โดยเฉพาะข้อ 3 ผมว่าน่าจะเริ่มจากกลุ่ม "Line"โดยคุณ ANIRUT_SUK (345) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 20:57 น.] #47947 (88/166)

จะเป็นลม ต้นทุนเพิ่มอีกแล้ว


โดยคุณ ck888 (159) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 21:05 น.] #47948 (89/166)

สวัสดีครับ อยากรู้ครับว่าถ้าเราโอนเงินค่าพระไปแล้วผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระให้ โทรไปก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ทาง GPRA มีการป้องกันเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ


โดยคุณ Pra-ban (1K) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 21:38 น.] #47949 (90/166)

ถ้าซื้อ ไม่เกิน 100 กระทู้. ตก กระทู้ละ 10 บาท. ถ้า500 กระทู้ ตกกระทู้ละ 6 บาท. ดังนั้นใครอยากต้นทุนต่ำก็ต้องซื้อทีละ500 กระทู้ซึ่ง โดยเฉลี่ยแล้วก็ต้องมีพระมาลงประมูลทุกวัน. แต่เพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่เล่นเป็นงานอดิเรกจะเอาชนะที่ไหนมาวางได้ทุกวันล่ะ. ครั้นพอซื้อไม่เกิน 100 กระทู้ ก็ตกกะทู้ละ10 บาท จะมาวางลุ้นเล่นๆแก้เหงากัน ยามว่างคงไม่ได้อีกแล้วละ. อนาคตมีสิทธิครับที่กระดานจะเงียบ หุๆๆๆๆ.


โดยคุณ supertor (1.8K) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 23:25 น.] #47952 (91/166)

สุขสันต์วันปีใหม่ เฮงๆ รวยๆ อย่าเจ็บ อย่าจน ทุกๆคนเทอญ


โดยคุณ ตี๋ตะกู (220) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 09:12 น.] #47956 (92/166)
โดยคุณ นู๋โอปอ (3.1K) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 10:23 น.] #47958 (93/166)

คงเป็นได้แค่การบ่นๆๆๆ เพราะในความเป็นจริงแล้ว โดนบังคับให้ยอมรับกฎในทางอ้อม
เพราะสมช.ต้องกด ข้าพเจ้าตกลง ยอมรับ หรือ มีท่านใดบ้าง ที่กดปฎิเสธ อยากรู้ผลเช่นกัน ว่าจะพ้นสภาพ สมช.หรือไม่...


โดยคุณ thanomchai2512 (4.7K) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 10:30 น.] #47959 (94/166)

...ในฐานะผู้ตั้งประมูล...ก็ต้องทำตามกฏ-กติกากันไป...ถ้ายังมีสมาชิกเข้ามาใช้บริการประมูลกัน...เราผู้ตั้งประมูลก็พร้อมที่จะหาพระมาตั้งประมูลกันครับ...แต่ขอให้มีความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ กันและกัน...ราคาที่แพงขึ้นก็ไม่ใช่ปัญหาสำคัญครับ...ขอให้เพื่อนสมาชิกมีความสุข+ความเจริญทุกๆท่านครับ...ขอบคุณมากครับ...


โดยคุณ แบทแมน (2.8K) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 11:12 น.] #47962 (95/166)

สั้นๆกระชับเข้าใจง่าย ไม่งงดีครับ
1.ส่งพระออกบัตรทั่วไป คิด 500 บาท ต่อองค์ + ค่าจัดส่ง 100 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท
กรณีส่ง 2 องค์ = 500x 2=100 =1000 + ค่าจัดส่ง 100 บาท รวมเป็นเงิน 1100 บาท
กรณีส่งหลายองค์= 500 x จำนวนพระที่ส่งไป=(????)+ ค่าจัดส่ง 100 บาท รวมเป็นเงิน(ลองคำนวณเองนะครับ)
2.ส่งพระที่มีบัตรแต่ขอเปลี่ยนชื่อในบัตรใหม่ คิด เพิ่ม200 บาท
3.ผู้ตั้งประมูลขายพระได้เกิน 5000 บาทขึ้นไป ถ้าโดนร้องขอให้ออกบัตร ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายเพิ่มอีก 100 บาทจากราคาที่ปิดประมูลไป (สำหรับผมหากไม่ประสงค์ออกบัตร ลด 600 บาท แถมประกันแท้ตลอดชีพครับ)
4.ขายพระได้ในราคาไม่ถึง 5000 บาท อยากได้บัตร ผู้ชนะประมูล ต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลก่อน 600 บาทครับ(หากส่งพระแล้วแท้ ก็โอนเพิ่มให้ตามจำนวนที่ปิดประมูล ถ้าพระไม่แท้ ผู้ตั้งโอนเงินคืนให้ผู้ชนะประมูล 600 บาทครับ)
ขอให้ทุกท่านโชคดีและร่ำรวยๆๆๆๆๆ ในปีม้าครับโดยคุณ ธีตลาดพลู (1.2K) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 12:19 น.] #47963 (96/166)

โคตรแพงเลยครับ ขึ้นราคาได้ทุกปี (เว็บกิน 10% ทุกรายการที่ถึงขั้นต่ำ 5,000 บาท ลงประมูลกำไรได้มาก็หาให้เว็บจีหมด) แต่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีการปรับปรุงเว็บให้ดีขึ้นเลย ตรวจสอบออกบัตรก็ช้ามาก บัตรก็ถ่ายไม่ชัด (ด้านหลังพระก็ไม่มี)
ต่อไปนี้คงต้องเจียมเนื้อ-เจียมตัวบ้างแล้วเรา คงอยู่ด้วยกันได้ลำบากแล้วครับ ไม่อยากจะสนับสนุนเว็บนี้อีกต่อไป คงต้องหาพระมาลงประมูลให้หมดกระทู้ดีกว่า จะได้จบๆ กันไป


ฝากเว็บปรับปรุงดังนี้ด้วย
1. เพิ่มรูปลงขนาดได้ 200K
2. ตรวจสอบพระใช้เวลาเหลือ 5 วันออกผล
3. ผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินภายใน 5 วันที่ปิดประมูล
4. ปรับปรุงรูปถ่ายบัตรให้ชัดเจนหน้า-หลัง
5. มีการรับประกันซื้อคืนพระที่จีออกบัตรด้วย ถ้าภายหน้าพระไม่แท้ เป็นต้นฯ
6. ราคาการออกบัตร+ค่าส่ง ควรอยู่ที่ 500+100 = 600 บาทเหมือนเดิม

ขอบคุณครับ
ธีตลาดพลูโดยคุณ พงศ์ไผ่เหลือง (1.2K) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 13:56 น.] #47964 (97/166)

รับทราบครับ
ผมพึงจะอ่านกฎกติกาปี 57 อ่านดูเค้าๆ
พอดีพี่บอกมาว่ากฎกติกาเปลี่ยนใหม่แล้วครับ

***ผมพอเข้าใจทางเวป ต้องปรับเป็นไปตามเศรฐกิจปัจจุบัน ซึ่งค่าครองชีพสูงขึ้นตามลำดับ ก้อเหมือนบริษัทอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด เพราะพนักงาน ต้องปรับเงินเดือน มีค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึ้นครับ
เอาเป็นว่าผมรับทราบครับ อันไหนไม่เข้าใจค่อยโทรถามทางเวปอีกทีนะครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ thawath (2K) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 14:56 น.] #47966 (98/166)

600.-( หกร้อยบาทถ้วน) !!!
ต้องยอมรับครับ(เจ้านาย)


โดยคุณ biguan (248)(2) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 15:22 น.] #47967 (99/166)

ยอมรับครับ คิดอะไรมาก ตามกฏกติกา โชคดีปีม้าครับพี่น้อง


โดยคุณ แม็คหลักสี่ (4.9K) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 21:07 น.] #47972 (100/166)

พูดไม่ออก


โดยคุณ lancer (868)(1) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 22:18 น.] #47974 (101/166)

ได้เห็น ส่งออกบัตร 1000 บาทแน่ ๆ จัดไปครับ....


โดยคุณ เจริญพร (3.2K) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 22:44 น.] #47975 (102/166)

ขึ้นทุกปี


โดยคุณ บัมบ้านหม้อ (4.3K)(3) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 05:38 น.] #47977 (103/166)

ผมว่าพวกเราเหล่าสมาชิกทั้งหลายก็ทำได้เพียงแค่เป่าปี่(ร้องไห้นะครับ) บ่นไปก็เท่านั้นครับ เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับ แต่มันจะเกิดขึ้นแทบทุกปีครับ จะมีอะไรไปกว่าคำว่า "ซวย" ทั้งคนซื้อและคนขาย คนขายก็ต้นทุนสูงขึ้น เมื่อต้นทุนสูงขึ้นแล้วคนขายทำอย่างไร ก็ไปขึ้นราคากับคนซื้อ คนซื้อก็ซวย ซื้อของแพงขึ้น ถ้าคนขายขายไม่ออกก็ขาดทุนเยอะ เพราะต้นทุนแพง ยิ่งคนขายของวัดใจกับพระหลักร้อยนี่ เซ็งกันไปตามๆกันครับพี่น้อง
ลองเอาไปเป็นทางเลือกดูนะครับ
http://www.stats.in.th/?cmd=ranking
จากสถิติการตรวจวัดข้อมูลของ Stats in Thailand หรือ www.Stats.in.th!

เว็บไซต์พระเครื่องที่มีผู้เข้าชม 10 อันดับแรก จาก Stats.in.thของวันที่ 14 ม.ค. 2556
1.www.uamulet.com Unique IP 82,301
2.www.web-pra.com Unique IP 44,197 ( จำนวนเข้าชมอันดับ 2 - 3 จะสลับกันไม่แน่นอน )
3.www.g-pra.com Unique IP 43,855 ( จำนวนเข้าชมอันดับ 2 - 3 จะสลับกันไม่แน่นอน )
4.www.taradpra.com Unique IP 32,205
5.www.thaprachan.com Unique IP - ( ไม่พบข้อมูล )
6.www.pralanna.com Unique IP 17,700
7.www.dd-pra.com Unique IP 16,809
8.www.prapantip.com Unique IP 9,028
9.www.itti-patihan.com Unique IP 6,474
10.www.easyamulet.com Unique IP 5,441
Unique IP จำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันในช่วงเวลาหนึ่ง ใน 1 วัน
uamulet.com ซึ่งเป็นอันดับ1 เสียค่าสมาชิกปีละ1500บาทต่อปีเท่านั้น
Web-pra ขายฟรีไม่เสียค่าบริการครับ
แต่เวปGนี่ ขึ้นทุกปีเลย เฮ้อ
ผมไม่ได้บอกให้พี่น้องเลิกขายเวปนี้นะครับ แค่อยากให้พี่น้องมีทางเลือกที่อาจจะดีกว่าเพิ่มขึ้น ในเมื่อเราผู้น้อย โดนเอาเปรียบสารพัด
ปล.ขอจบเท่านี้ละกันครับ บ่นไปก้อเท่านั้น เวปของเค้าเค้าจะทำอะไร ยังไงก้อได้โดยคุณ พงศ์ไผ่เหลือง (1.2K) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 08:23 น.] #47979 (104/166)

ต้องขอขอบคุณ พี่บัมบ้านหม้อ มากครับ ที่ทำให้ผมรู้เรื่องเวปพระต่างๆมากขึ้นครับ
ปกติผมก้อจะซื้อขายแต่เวป G Pra อย่างเดียว และผมทำงานไปด้วย จึงไม่ค่อยรู้เรื่องในเวปอื่นเท่าไรครับ

***เวป G Pra น่าจะขึ้นค่าธรรมเนียมปี 57 ซักเล็กน้อยก้อพอนะครับ เช่น 3,000/650.- ไปตามลำดับก้อได้นะครับ ส่วนขอออกบัตรพระแท้ น่าจะคงราคาเดิมไว้ก่อนนะครับ

***มาอ่านดูแล้วเกิดผลกระทบ กับผู้ตั้งประมูลขายโดยตรงอย่างมากครับ


***** ขอให้ทางเวป G Pra ลองพิจารณาดูค่าธรรมเนียม และค่าบริการใหม่อีกครั้งนะครับ
ขอขอบพระคุณมากครับ


โดยคุณ sayanpf2 (2K) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 10:24 น.] #47983 (105/166)

ผมเห็นเพื่อนสมาชิก มีข้อสงสัย สอบถาม กันมาก ยังไม่เห็น Webmaster ตอบเพื่อให้เกิดความกระจ่างซักกระทู้เลยครับ


โดยคุณ tew2007 (3.7K) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 10:34 น.] #47984 (106/166)

ขอแสดงความคิดจากใจ และสัมผัสมาหลายเวปที่เป็นสมาชิก

อันดับ1 ก็ต้อง เวป G -pra webmaster ดูแลกระทู้ดีมาก พระเก๊ในกระดานดูแลเป็นอย่างดี พระลูกย่อย ก็ขายง่ายกว่าเวปอื่น โดยดูจากการซื้อเวปอื่นมาขายเวปG แต่มาเสียกับสมาชิกตั้งประมูล ราคาแพง กว่าเวปอื่น ที่เหมาจ่ายปีละประมาณ 1500 บาท แต่กระทู้ละ6 -10 บาท ถ้าขายดีก็คุ้มนะครับ
อันดับ2 เวปดีดี webmaster ใจถึง สมัครปุ๊บ ใช้ได้เลย จะตั้งประมูลโอนตัง โทรหา ก็ใช้ได้เลย แน่นอนจริงๆ แต่เหมาะสำหรับพระย่อยๆ ออกบัตรก็ราคาถูก เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของสมาชิกเวป G ที่ขายพระราคาไม่ถึง5000 บาท เพื่อนๆสมาชิกรุ่นเก่าๆในเวปG อยู่ที่นี่เยอะ เนื่องจากการตั้งประมูล เหมาจ่าย ทำให้ลดราคาขายพระลงไปแข่งกันได้
อันดับ3 เวปยู ผู้ตั้งประมูล และผู้ซื้อ เสีย เงิน แบบเหมาจ่าย หมดครับ เหมาสำหรับผู้ที่ดูพระเป็นในสายที่ต้องการซื้อ ไม่เน้นออกบัตร โทรคุยแล้วปิดเลย เหมือนเราไปซื้อพระในงานประกวด รวดเร็ว ถูกใจ

การแสดงความคิดเห็นของผม ถ้าผิดพลาดประการใด กราบขออภัยด้วนนะครับ


โดยคุณ strucsteel (2.2K)(2) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 21:33 น.] #47989 (107/166)

แพงกว่า ใบประกาศ ส่งงานประกวดอีก อาจต้องหาตัวเลือก เว็บอื่นดู อีกทางละครับ


โดยคุณ ธีตลาดพลู (1.2K) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 21:49 น.] #47990 (108/166)

ผมคงต้องอารยะขัดขืนแล้วครับ หาพระมาตั้งประมูลให้หมดกระทู้ แล้วคงต้องอยู่ห่างๆ สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วครับ และจะหาเว็บที่คิดหัวคิวแบบสมเหตุ-สมผลดีกว่าครับ (ถ้าเว็บยังไม่เห็นคุณค่าสมาชิกอย่างเราๆ แบบนี้)


โดยคุณ เด็กชายนา (866) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 09:03 น.] #47992 (109/166)สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า
ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์
ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง


โดยคุณ sai-9ton (8K) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 10:55 น.] #47996 (110/166)
โดยคุณ ธัญญลัษณ์ (2.4K) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 11:31 น.] #47998 (111/166)

รับทราบค่ะ แต่รบกวนทางเวปช่วยแจ้งคนสวดพระเก๊ขอข้อมูลที่ชัดเจนด้วย เก๊เพราะอะไร ไม่ใช่สวดพระมั่วหาข้อมูลไม่ได้


โดยคุณ Pra-ban (1K) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 14:20 น.] #47999 (112/166)

*** พระราคาไม่ถึง 5000 บาท อยากได้บัตร ผู้ชนะประมูล ต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลก่อน 600 บาท. หากส่งพระแล้วแท้ ก็โอนเพิ่มให้ตามจำนวนที่ปิดประมูล ถ้าพระไม่แท้ ผู้ตั้งโอนเงินคืนให้ผู้ชนะประมูล 600 บาท****. จากกฎใหม่นี้ พระราคาไม่ถึงห้าพัน หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ แบบนี้. " พี่ครับรบกวนส่งออกบัตรด้วยครับ ถ้าไม่เอาบัตร พี่ลดได้ไหม ".


โดยคุณ dnatwoo (3.7K) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 14:25 น.] #48000 (113/166)

ตามนั้น


โดยคุณ อิทธิพล85 (1.1K) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 16:46 น.] #48002 (114/166)

อ่านกฏใหม่แล้วเหนื่อยออกบัตรจาก500-600...ไม่น่าขึ้นเลยครับเห็นใจคนรายได้น้อยอย่างผมด้วยนะคับ


โดยคุณ พุทธัสสโร (1.5K) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 17:35 น.] #48003 (115/166)

กระทู้ก็ขึ้น บัตรก็ขึ้น โห้!!!! ไล่ ลูกค้าชัดๆ
ค่าออกบัตร 500 พอรับได้ เจอ 600 เข้าไป บอกเลยครับ แพงไปครับ ปีหน้า 700 ใช่ไหมครับ จะไล่ลูกค้า หราครับ แล้วราคาจะลงบ้างไหมครับ ขึ้นแล้ว คงไม่ลงแล้วใช่ไหมครับ ปล่อยพระกำไรก็ไม่เยอะหรอกนะครับ คำว่าประมูล ถูกมี แพงมี เล่นแค่ศรัทธา

เยี่ยมครับ โกงเยอะๆครับ


โดยคุณ บัมบ้านหม้อ (4.3K)(3) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 21:49 น.] #48005 (116/166)

ผมว่าพูดไปก้อเท่านั้นแหละครับ เค้าบริหาร หวังแต่ผลกำไรอย่างเดียวเท่านั้นครับ ไม่เคยคิดถึงหรือเห็นใจสมาชิกอย่างเราๆ ทั้งที่เวปอยู่ได้่ก้อเพราะสมาชิกอย่างเราเนี้ยแหละครับ ผมก้อไม่เข้าใจว่าจะขึ้นอะไรนักหนา ราคาขึ้นคุณภาพของเวปก้อไม่ได้ขึ้นตาม ถามว่าทำอย่างไรดี "ทำใจครับ" เรามันก้อเหมือนกับปลา ยังไงก้อต้องพึ่งน้ำ แต่ผมคิดว่าถ้าน้ำมัน "เน่า" เราก้อหาแหล่งน้ำใหม่เอาครับ แหล่งน้ำไม่ได้มีที่เดียวครับ


โดยคุณ ict500 (925) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 23:28 น.] #48008 (117/166)

ที่สอบถามข้อ6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในกระทู้ที่74 webmasterตอบมาแล้วนะครับ............พระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วใครต้องการบัตรใหม่จ่ายเพิ่ม200ให้ผู้ตั้งและผู้ตั้งจ่ายการันตี200เช่นกัน ยังงี้ค่อยสมเหตุผลดี happyนะครับทุกท่าน ขอบคุณwebmasterที่ตอบให้ครับ


โดยคุณ bunpot (3.5K) [จ. 06 ม.ค. 2557 - 08:49 น.] #48014 (118/166)

เหนื่อยครับพี่น้อง


โดยคุณ duannaka (1.1K) [จ. 06 ม.ค. 2557 - 10:09 น.] #48017 (119/166)

รับทราบไว้ แต่ในใจให้พี่กระทุ้ด้านบนทุกท่านบรรยายแทนครับ
ด้วยความเคารพครับ

สวัสดีปีใหม่ท่านสมาชิกทุกท่านครับ


โดยคุณ vaivit (1.4K) [จ. 06 ม.ค. 2557 - 17:08 น.] #48020 (120/166)

--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553
กับข้อ
--- 6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
สรุปว่า 5000-9999 และมีบัตร โอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลก่อนส่งพระเปลี่ยนชื่อในบัตร ถ้าพระเกิน 10000 บาท และมีบัตร ส่งพระตรวจสอบและเปลี่ยนชื่อในบัตรก่อนโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูล ถูกต้องใหมครับ
ขอขอบคุณครับผม


โดยคุณ สัสดี57 (1.5K) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 05:17 น.] #48024 (121/166)

เห็นควรปรับมาตราฐานการตรวจสอบพระเครื่องด้วยนะครับ
รับทราบในกฎกติกาครับผม
สัสดี57


โดยคุณ Thanongk (264) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 08:50 น.] #48025 (122/166)มันเป็นเช่นนั้นเอง....


โดยคุณ พระยาแล22 (674)(4) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 10:30 น.] #48026 (123/166)

โคตรแพงเลยครับ ขึ้นราคาได้ทุกปี (เว็บกิน 10% ทุกรายการที่ถึงขั้นต่ำ 5,000 บาท ลงประมูลกำไรได้มาก็หาให้เว็บจีหมด) แต่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีการปรับปรุงเว็บให้ดีขึ้นเลย ตรวจสอบออกบัตรก็ช้ามาก บัตรก็ถ่ายไม่ชัด (ด้านหลังพระก็ไม่มี)
ต่อไปนี้คงต้องเจียมเนื้อ-เจียมตัวบ้างแล้วเรา คงอยู่ด้วยกันได้ลำบากแล้วครับ ไม่อยากจะสนับสนุนเว็บนี้อีกต่อไป คงต้องหาพระมาลงประมูลให้หมดกระทู้ดีกว่า จะได้จบๆ กันไป


ฝากเว็บปรับปรุงดังนี้ด้วย
1. เพิ่มรูปลงขนาดได้ 200K
2. ตรวจสอบพระใช้เวลาเหลือ 5 วันออกผล
3. ผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินภายใน 5 วันที่ปิดประมูล
4. ปรับปรุงรูปถ่ายบัตรให้ชัดเจนหน้า-หลัง
5. มีการรับประกันซื้อคืนพระที่จีออกบัตรด้วย ถ้าภายหน้าพระไม่แท้ เป็นต้นฯ
6. ราคาการออกบัตร+ค่าส่ง ควรอยู่ที่ 500+100 = 600 บาทเหมือนเดิม

ขอบคุณครับ
เห็นด้วยกับท่านธีตลาดพลูโดยคุณ ธีตลาดพลู (1.2K) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 14:05 น.] #48028 (124/166)

แก้ไขข้อ 6 ครับ (ต้อง 400+100 = 500 บาท

โคตรแพงเลยครับ ขึ้นราคาได้ทุกปี (เว็บกิน 10% ทุกรายการที่ถึงขั้นต่ำ 5,000 บาท ลงประมูลกำไรได้มาก็หาให้เว็บจีหมด) แต่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีการปรับปรุงเว็บให้ดีขึ้นเลย ตรวจสอบออกบัตรก็ช้ามาก บัตรก็ถ่ายไม่ชัด (ด้านหลังพระก็ไม่มี)
ต่อไปนี้คงต้องเจียมเนื้อ-เจียมตัวบ้างแล้วเรา คงอยู่ด้วยกันได้ลำบากแล้วครับ ไม่อยากจะสนับสนุนเว็บนี้อีกต่อไป คงต้องหาพระมาลงประมูลให้หมดกระทู้ดีกว่า จะได้จบๆ กันไป


ฝากเว็บปรับปรุงดังนี้ด้วย
1. เพิ่มรูปลงขนาดได้ 200K
2. ตรวจสอบพระใช้เวลาเหลือ 5 วันออกผล
3. ผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินภายใน 5 วันที่ปิดประมูล
4. ปรับปรุงรูปถ่ายบัตรให้ชัดเจนหน้า-หลัง
5. มีการรับประกันซื้อคืนพระที่จีออกบัตรด้วย ถ้าภายหน้าพระไม่แท้ เป็นต้นฯ
6. ราคาการออกบัตร+ค่าส่ง ควรอยู่ที่ 400+100 = 500 บาทเหมือนเดิมของปีก่อน

ขอบคุณครับ
ธีตลาดพลู
โดยคุณ กาญจนสินธุ์ (564) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 14:10 น.] #48029 (125/166)

โดยคุณ vaivit (311) [กรุงไทย : 980-4-13154-4]

--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553
กับข้อ
--- 6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
สรุปว่า 5000-9999 และมีบัตร โอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลก่อนส่งพระเปลี่ยนชื่อในบัตร ถ้าพระเกิน 10000 บาท และมีบัตร ส่งพระตรวจสอบและเปลี่ยนชื่อในบัตรก่อนโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูล ถูกต้องใหมครับ
ขอขอบคุณครับผม....จากกระทู้พี่ vaivit ข้างบน สงใสเหมือนกันค่ะ เพราะกฏมันจะขัดแย้งกันเอง อีกทั้งกับกฏข้อ 6.4ชัดเจนสุด

6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตรานี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 ) และค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 600 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่องจากผู้ชนะประมูล )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ


... เพราะในกฏข้อนี้ก็แย้งกันเอง ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อนทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 600 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่องจากผู้ชนะประมูล )

... สุดท้าย ผู้ชนะประมูลต้องการให้ผู้ตั้งประมูลส่งประออกบัตร แต่ผู้ตั้งประมูลก็ต้องส่งพระพร้อมค่าใช้จ่ายก่อนอยู่ดี เลยสงใสเหมือนกันค่ะ ตกลง พระราคาตั้งแต่ 5000-9999 ผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินค่าพระ+ค่าออกบัตรก่อน หรือไม่ และพระที่มีบััตรอยู่แล้ว ถ้าพระเกิน 10000 บาท และมีบัตร ส่งพระตรวจสอบและเปลี่ยนชื่อในบัตรก่อนโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลก่อน ถูกต้องใหมค่ะ


โดยคุณ ict500 (925) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 16:25 น.] #48032 (126/166)

ตอบคุณ กาญจนสินธุ์ แทนwebmasterแล้วกันรับรองไม่ผิด
กรณีพระเครื่องมีบัตรแล้ว
1.หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่า1-10,000 บาท มีบัตรแล้ว ผู้ประมูลได้ต้องการเปลี่ยนบัตร โอนค่าพระ+200ให้ผู้ตั้งก่อน ผู้ตั้งส่งพระ+200ให้จี
2.หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่ามากกว่า10,000 บาท มีบัตรแล้ว ผู้ชนะต้องการเปลี่ยนบัตร ยังไม่ต้องโอน ผู้ตั้งๆส่งพระ+200ให้จี ผลออกแท้ผู้ประมูลได้จึงโอนค่าพระ+200ให้ผู้ตั้ง
กรณีพระเคริ่องยังไม่มีบัตร
1. หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าไม่ถึง5,000 บาท ไม่มีบัตร ผู้ประมูลได้ต้องการออกบัตร โอนค่าพระ+600ให้ผู้ตั้งก่อน ผู้ตั้งส่งพระ+600ให้จี
2. . หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่5,000 บาทขึ้นไป ไม่มีบัตร ผู้ประมูลได้ต้องการออกบัตร ยังไม่ต้องโอนให้ผู้ตั้งๆส่งพระ+600ให้จี ผลออกแท้ผู้ประมูลได้โอนค่าพระ+100ให้ผู้ตั้ง
ยากส์กว่าวิทยานิพนธ์ตอนเรียนโทอีก555


โดยคุณ ict500 (925) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 16:37 น.] #48033 (127/166)

ในทางกฎหมายเขาต้องเขียนให้ละเอียด คุณ กาญจนสินธุ์ ไม่ต้องอ่านให้ปวดหมองทำตามที่ผมเขียนให้ง่ายๆนั่นแหละ ผมตอนใหม่ๆก็อ่านจนอยากไปฆ่าตัวตายวันละ3รอบมันปวดหมอง


โดยคุณ gajo001 (10)(1) [พ. 08 ม.ค. 2557 - 12:23 น.] #48038 (128/166)

รับทราบ สุดซึ้งขอรับ


โดยคุณ maggesan (3.4K)(1) [พ. 08 ม.ค. 2557 - 19:36 น.] #48041 (129/166)

ผมเล่นพระย่อย ค่าตั้งประมูล กระทู้ละ 10 บาท โอ้โห้ จะทนต่อไปได้ไหมนี่


โดยคุณ สุทนต์ (998) [พฤ. 09 ม.ค. 2557 - 14:03 น.] #48047 (130/166)

ธุรกิจพระเครื่องแบบ"มัดมือชก"ครับ ยุคแรกสมาชิกยังไม่มาก ตรวจสอบพระฟรีโดย คุณหมอ เมืองเพชร ออกบัตร 100- บาท เท่านั้น นั่งรอรับบัตรได้เลย พอสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแบบถล่มทลายในเวลาต่อมาเนื่องจากเห็นว่าค่าธรรมเนียมถูกจึงเข้ามาสมัครกันเยอะมากเป็นหมื่นเป็นแสน ก็เป็นโอกาสทองของบริษัทฯที่จะกอบโกยรายได้จากค่าธรรมเนียมเป็นกอบเป็นกำ นี่แหละคือกลยุทธ์การตลาดแบบขั้นเทพครับ โดยสมาชิกรายย่อยที่ต้องพึ่งพาสื่อในการทำธุรกิจ"แบบจำใจ"ก็รับไปเต็มๅ ปีที่แล้ว 500- ปีนี้ 600-ปีหน้าคงจะ 700-ฯลฯ เป็นเรื่องง่ายมากครับที่จะคาดเดา แต่บริษัทฯไม่ผิดครับเป็นเรื่องของธุรกิจ ทางเดียวที่จะหยุดยั้งได้ครับคือต้องมีคู่แข่งมากทำให้ต้องแข่งกันลดราคาครับ ผมเอาความจริงมาพูดต้องขออภัยด้วยนะครับ ยุคนี้เป็นยุคอิสระทางความคิดครับ


โดยคุณ กาญจนสินธุ์ (564) [พฤ. 09 ม.ค. 2557 - 15:10 น.] #48048 (131/166)

ขอบคุณค่ะพี่ " ict500 "


โดยคุณ kobviva (360) [พฤ. 09 ม.ค. 2557 - 23:06 น.] #48052 (132/166)

จะเอารวยเลยรึไงครับ ขึ้นทุกปี ค่าตั้งประมูลองค์ละ10บาท ผมลงประมูลพระย่อย ก็แย่ ได้กำไรนิดหน่อย เจอค่าตั้งประมูล ค่าส่งอีก แย่จริงๆ เห็นใจกันบ้างเถอะครับ


โดยคุณ Jatupolyod (45) [ศ. 10 ม.ค. 2557 - 07:39 น.] #48054 (133/166)

รับทราบ เหอๆๆๆ


โดยคุณ กระแสร์2 (2.5K) [ส. 11 ม.ค. 2557 - 21:43 น.] #48070 (134/166)

รับกรรมกันไปตามเบียบนะจ๊ะ


โดยคุณ yuttana11 (1.5K)(3) [อา. 12 ม.ค. 2557 - 14:05 น.] #48071 (135/166)

สบาย


โดยคุณ arnon (2.7K)(1) [อ. 14 ม.ค. 2557 - 18:55 น.] #48092 (136/166)

ผมเข้าใจจีพระที่พยายามสร้างมาตราฐานพระเครื่อง ต้องมีดูพลาดกันบ้าง แต่ก็ถือว่าพยายามให้ผู้ซื้อได้พระแท้ ถือว่าดีมากครับ ส่วนพระที่เล่นแท้ (สากลยอมรับว่า แท้) ออกบัตร มาทราบทีหลังไม่ทันท่านบ้าง เก๊บ้าง ซื้อขายเป็นแท้กันมานาน นั้นผู้ซื้อต้องรับกรรมครับ ถ้าเปลี่ยนคืนกันได้คงวุ่นวายกันน่าดูครับ พระบ้างองค์เก๊ แต่ออกบัตรเป็นแท้ ผู้ซื้อ ซื้อมานานค่อยรู้ตัว ผู้ซื้อรับกรรมครับ ผู้ซื้อ ซื้อพระต้องฝึกดูกันด้วยครับ เช็คหลายๆคน ไม่ใช่เชื่อจีพระอย่างเดียว
แล้วจะมาเอาเงินกับจีพระยังไง ยังนี้จีพระเจ็งตายครับ ผมเข้าใจดี แต่ที่ไม่เข้าใจ ทำไมค่าธรรมเนียมขึ้นสูงจัง
500 บ. ก็ว่าแพงยังกะหูฉลามแล้ว แต่นี่ 600 บ. ยังกะไข่ปลาคาเวียร์ เลย ค่าธรรมเนียมการลงพระให้บูชาก็แพงสุดยอดเลยนะครับ เฉลี่ยครั้งละ 10 บ. พระที่ลงใช่ว่าจะเปิดได้ทุกองค์ แพงกว่าค่าตงบ่อนการพนันอีกนะนี่
สุดยอดคราบเจ้านาย ให้ปีศาจเก้าตัวเลยครับโดยคุณ bankn (60) [พ. 15 ม.ค. 2557 - 18:23 น.] #48096 (137/166)

ขึ้นราคาได้ทุกปีเลยนะเว็บจี ไม่มีพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเลย รู้สึกจะเอาเปรียบสมาชิกผู้อุ้มชูเว็บเกินไปแล้วนะครับ กินแค่พออิ่ม ไม่ใช่กินให้จุก รบกวนพิจารณาด้วยครับ (ความเห็นส่วนตัว)


โดยคุณ ปะใหญ่ (23.6K) [ศ. 17 ม.ค. 2557 - 20:46 น.] #48116 (138/166)ปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นลูกค้าหายไปเยอะมาก
ค่าบัตรก็ขึ้น ค่าประมูลก็เพิ่ม
เพื่อน ๆ ชวนไปอยู่เว็บข้างบ้าน
ซึ่งตอนนี้ไปกันหมดจริง ๆ ทนสภาพกดดันค่าครองชีพในเว็บไม่ไหว
ในขณะเดียวกันเว็บเพือนบ้านก็มาแรงแซงมาอย่างกะชั้นชิด
ผมเองก็รักเว็บนี้ และเป็นสมาชิกมานาน
ผมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้
ต้นปีมา สมาชิกผมหายไปหลายสิบคน จำนวนคนเข้าเว็บลดลงเป็นพัน
เมื่อก่อน สามพันกว่า ๆ ทุกวันแต่เดียวนี้ สองพันก็จะยาก
ผมปะใหญ่ขอฝากเว็บมาสเตอร์พิจารณาด่วนนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ไม่เป็นผลดีแน่นอน รักและเป็นห่วง กลัวจะเดินต่อไปลำบาก

ปะใหญ่


โดยคุณ พลาสติก (87) [ส. 18 ม.ค. 2557 - 19:06 น.] #48128 (139/166)

โอ้ว ขึ้นราคาได้ทุกปี แพงทั้งกระทู้ประมูล และการส่งออกบัตร ส่วนอื่นๆ ไม่มีการพัฒนาเลย จะเอาแต่เงินอย่างเดียว เราชาวสมาชิกคงต้องรวมตัวกันไม่สนับสนุนเว็บจีสัก 3 เดือนดูก่อนดีมะ จะได้ให้ทางเว็บปรับปรุงและพิจารณาข้อเสนอของสมาชิกบ้าง แบบนี้กำไรนิดหน่อยที่ได้มาทางเว็บก็กินหมดแล้ว 5-600 บาท เท่ากับเราหาเงินให้เว็บรวยอย่างเดียวและรวยคนเดียวเลย (เป็นการที่ลงทุนที่น้อยที่สุดและได้เงินเยอะที่สุด โดยการไม่ต้องขายของแต่เงินก็เข้าบัญชีทุกวัน เข้าวันละหลายหมื่น สุดยอดๆๆๆ)


โดยคุณ PATOMPORN (43)(2) [ส. 18 ม.ค. 2557 - 21:15 น.] #48130 (140/166)

ผมเพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่ พอมาอ่านกระทู้แล้วเศร้าเลยครับ เช่าพระแพงและมีบัตรแล้ว แต่ยังมั่นใจในบัตรไม่ได้อีก และกับราคาที่ขึ้นนี้ทางเวปน่าจะะต้องมีการรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ เพราะถ้าขึ้นราคาก็แสดงว่ามันใจในการตรวจสอบสูงมากขึ้น ก็น่าจะกล้ารับผิดชอบมากขึ้นด้วยครับ หรือไม่ก็ชี้แจงเหตุผลทีแท้จริงให้สมาชิกทราบไปเลย


โดยคุณ PATOMPORN (43)(2) [อา. 19 ม.ค. 2557 - 15:37 น.] #48134 (141/166)

กำลังจะซื้อพระราคาสูงเกินหมื่นอยู่พอดี พอมาอ่านกระทู้แล้ว เกิดความไม่มั่นใจ จึงขอยกเลิกไปแล้ว และต้องขอโทษผู้ตั้งประมูลด้วยนะครับ


โดยคุณ kangsrf (144)(6) [อ. 21 ม.ค. 2557 - 02:52 น.] #48142 (142/166)

รับทราบคับ


โดยคุณ dynamo (2.6K) [อ. 21 ม.ค. 2557 - 08:06 น.] #48143 (143/166)เพิ่มราคาออกบัตร เพิ่มราคาตั้งประมูล และอื่นๆได้ทุกปี เพิ่มมาตรฐานด้วยก็ได้นะครับ จ่ายแล้วคุ้มทุกคนเขายอม จ่ายแล้วเหมือนเดิม แล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม ผมเป็นสมาชิกมาหลายปี รักและหวังดีครับท่าน


โดยคุณ bluezone69 (9.7K) [อ. 21 ม.ค. 2557 - 17:31 น.] #48149 (144/166)

ข้อมูลของพี่ ict500 ถูกต้อง และ เข้าใจง่ายที่สุดครับ ยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่จริงๆครับ....ที่สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ...

ปล.แพงไปครับสำหรับการขึ้นราคา...ราคาเดิมดีอยู่แล้วครับ...


โดยคุณ พิษณุ (3.3K)(1) [พ. 22 ม.ค. 2557 - 22:59 น.] #48158 (145/166)

ปีนี้น่าจะลงขายพระน้อยลงเพราะซื้อเครดิตแพงเหลือเกิน ค่าส่งออกบัตรก็แพงเทียบจากเวปเพื่อนบ้าน กำไรก็น้อยคงต้องเลิกเล่นพระกันบ้างแหระงานนี้ แพงขึ้นแพงขึ้น จากเมื่อก่อนยังพอไหวเดี๋ยวนี้ แย่ครับ สมาชิคน่าจะหายเยอะแน่นอนแบบนี้
โดยคุณ krai007 (1.6K) [พฤ. 23 ม.ค. 2557 - 09:05 น.] #48160 (146/166)

ผล การตรวจสอบ ทำไม?ไม่ออกทุกวัน ออก เช้าออกบ่าย เลยไม่ได้เหรอ?ครับ ค่าบริการแพงขนาดนี้ เวปอื่นเค้ายังแค่ 5 วันเอง


โดยคุณ นันต์ฟรอนเทีย (763) [ส. 25 ม.ค. 2557 - 16:22 น.] #48179 (147/166)

อ่านมา3วันแล้วโอพระเจ้ามึนตึบ


โดยคุณ bakhum1 (3.6K)(2) [ส. 25 ม.ค. 2557 - 17:56 น.] #48181 (148/166)

--- 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับ(ในกรณีเกิน24ชมแล้วผู้ชนะการประมูลต้องการให้ออกบัตรละครับ ผมต้องทราบในกรณีเกิน24ชมครับ)


โดยคุณ lancer (868)(1) [อา. 26 ม.ค. 2557 - 06:56 น.] #48182 (149/166)

สด ๆ ร้อน ๆ เลย ลูกค้าประมูลได้ส่งไปออกบัตร บัตรออกสภาพใช้เลยยกเลิกกันไป ส่งเมล์ไปให้ บอกว่ารายการนี้ยกเลิกให้ส่งพระคืนให้ผู้ตั้งประมูล ลูกค้า โทรมาบอกทางเวปโทรไปสอบถามว่ารายการนี้ยกเลิกใช้ไหม ลูกค้าบอกรายการนี้ยกเลิก แต่ดันส่งพระไปให้ลูกค้า
พี่คร้บขอที่อยู่หน่อย ทางเวปไม่รู้ส่งพระมาให้ผมทำไม...


โดยคุณ ปะใหญ่ (23.6K) [จ. 27 ม.ค. 2557 - 08:51 น.] #48187 (150/166)

1.ค่าตั้งประมูลรายการละ 10 บาท
2.ค่ากล่อง 9 บาท
3.ค่าส่งไปรษณีย์ EMS 42 บาท
4.ค่ากันกระแทกห่อสินค้าเฉลี่ย 2 บาทต่อชิ้น
รวมต่อรายการต่อวัน 63 บาท
ต่อไปคงจะลงวัดใจรายการละ 10 บาทให้ลูกค้าไม่ไหว

ค่าอินเตอร์เน็ตเดือน 673 บาท
ค่าไฟ 1200 บาท
ค่าอยู่ ค่ากิน ค่าเดือนทางหาสินค้ามาลงขาย เสี่ยงชีวิตเดินทาง
(ที่สำคัญต้นทุนพระ) หนำซ้ำต้องมาเสียค่าบัตรอีก 600 บาท
กว่าจะหาเงินได้ในเว็บนี้ช่างลำบากเหลือเกินสงสารตัวเอง
หาเงินครับ (สมเพชตัวเอง)ผมคงจะเดินต่อไปลำบากในเว็บนี้แล้วครับ

ขอบพระคุณมากครับสำหรับลูกค้าที่อุดหนุนด้วยดีมาโดยตลอด ถ้าเว็บมีโอกาสให้บ้าง...คงได้พบกันอีกครับโดยคุณ ปะใหญ่ (23.6K) [จ. 27 ม.ค. 2557 - 09:31 น.] #48190 (151/166)1.ค่าตั้งประมูลรายการละ 10 บาท
2.ค่ากล่อง 9 บาท
3.ค่าส่งไปรษณีย์ EMS 42 บาท
4.ค่ากันกระแทกห่อสินค้าเฉลี่ย 2 บาทต่อชิ้น
5.ค่าอินเตอร์เน็ตเดือน 673 บาท ( เฉลี่ย 23 บาทต่อวัน)
6.ค่าไฟ 1200 บาท (เฉลี่ย 40 บาทต่อวัน)
รวมต่อรายการต่อวัน 126 บาท
นี่คิดเฉพาะรายจ่ายประจำวันจริง ๆ
ต่อไปคงจะลงวัดใจรายการละ 10 บาทให้ลูกค้าไม่ไหว

ยังไม่ได้คิด
ค่าอยู่ ค่ากิน ค่าเดือนทางหาสินค้ามาลงขาย เสี่ยงชีวิตเดินทาง
(ที่สำคัญต้นทุนพระ) หนำซ้ำต้องมาเสียค่าบัตรอีก 600 บาท
(วันหนึ่งต้นทุน 200 กว่าบาท ต่อวันต่อชิ้น)

กว่าจะหาเงินได้ในเว็บนี้ช่างลำบากเหลือเกินสงสารตัวเอง
หาเงินครับ (สมเพชตัวเอง) อยากจะร้องให้ กับโชคชะตา
ผมคงจะเดินต่อไปลำบากในเว็บนี้แล้วครับโดยคุณ pairoj4442 (1.1K) [จ. 27 ม.ค. 2557 - 19:25 น.] #48207 (152/166)

มีข้อสงสัยครับ ในกรณีที่ส่งตรวจสอบออกบัตร แล้วทางเวป ออกเป็นพระไม่แท้ แล้วพระองค์นั้นกลับถูกพิสูจน์ว่า เป็นพระแท้ จากการประกวดบ้าง จากสมาคมบ้าง และจากที่อื่นๆอีกมากมาย สรุปแท้ทุกที่ ยกเว้นที่เวปจี ที่เดียวที่ไม่แท้ แต่สาระมันอยู่ที่ทางเวปได้เก็บตังค์ค่าตรวจสอบไปแล้ว อย่างนี้มันเกิดความเสียหาย สรุปอยากทราบว่าทางเวป จะรับผิดชอบอย่างไรบ้างครับ บอกตรงอยากทราบมากๆครับ เพราะทางเวปคิดค่าบริการแพงมาก ก็คงจะได้รับบริการที่ดีมากด้วยครับ ขอบอก


โดยคุณ PATOMPORN (43)(2) [จ. 27 ม.ค. 2557 - 20:07 น.] #48208 (153/166)

อ่านมานานแล้วก็สงสัยเหมือนกัน แต่ไม่เห็นทางเวป จะตอบอะไรเลย ทางเวปเข้ามาอ่านมั่งป่าวครับ


โดยคุณ a_lek (2.4K) [จ. 27 ม.ค. 2557 - 21:30 น.] #48209 (154/166)

ลาก่อน เถิดหนาจอมขวัญ
เพลา สายัณห์
พี่จำต้อง จากไปทัพ

เงียบจุงเบย ย้ายบ้านหนีไปหมดแล้วเหรอครับ
โดยคุณ prasang (1.2K) [พฤ. 30 ม.ค. 2557 - 13:48 น.] #48229 (155/166)

อ่านแล้วงงกับ สองข้อนี้
6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )
6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
ใครก็ได้ช่วยอธิบายให้หน่อย งงมากเลยครับ


โดยคุณ kong52 (409) [ส. 01 ก.พ. 2557 - 08:50 น.] #48239 (156/166)

บ๊ายบ่าย ขอให้เพื่อน ๆ ร่ำรวยและโชคดี


โดยคุณ k_weerawat (1.9K)(1) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 09:55 น.] #48258 (157/166)

สุดท้าย webmaster ก็ลูกจ้างเค้าอีกที บ่นไปก็เท่านั้นแหละ


โดยคุณ aomza007 (12.6K) [ศ. 07 ก.พ. 2557 - 12:47 น.] #48309 (158/166)อ่านแล้วเหนื่อย.........ใจ!!!!!!!!!
ก่อนอื่นก็เข้าใจทางเวปครับที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น อันนี้เข้าใจอยู่นะ..........................................................แต่ว่า.....................
ตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบัน 1ปีกว่ามานี้ รายการตั้งประมูลปรับ3รอบนะไม่ใช่2รอบ ครั้งแรกผมเติม 500 บาท ได้ 100 รายการ อยู่มาไม่นาน 500 บาท ได้ 75 รายการ ปีใหม่มานี้ 500 บาท ได้ 50 รายการแร้ววว ค่าตรวจสอบปัจจุบัน 600 บาท ทำใจล่ะ เพราะเวปกำหนดกติกามาอย่างนี้ รับได้ไหม รับได้ ก็อยู่ รับไม่ได้ ก็เชิญ ก็ถึงบอกว่าต้องทำใจ พระมีราคาขายได้ ก็ต้องส่งออกบัตรให้ลูกค้าเพราะเขาจะเอา เราได้แต่เสียเงินกับคอยๆๆๆๆๆ จนกว่าจะรู้ผล
คนก็แปลกผมเคยลงพระรายการหนึ่งมีใบประกวดสมาคมได้ที่3 เอามาลงลูกค้าขอออกบัตร ก็ได้ส่งไปให้ ผลออกมาว่า ******ไม่สรูปผลเนื่องจากทัศนะคติของที่ีปรึกษาไม่ตรงกัน******* จบข่าวเลยทีนี้ลูกค้ายกเลิกไม่เอาเลย !!!!!!เฮ้ย!!!!!! ....''''....งงมาก...'''''' ใบประกวดที่3งานสมาคม กรรมการสมาคมนะยังสู้คณะที่ปรึกษาของเวปไม่ได้เลยหรอนี่ เสียเงินอีกเราเพราะราคาพระเกิน 10,000 บาทผู้ตั้งประมูลออก

พระที่ลงประมูลไปแล้วปิดโดยไม่มีผู้ชนะประมูล รีโพส ขึ้นมาใหม่ไม่น่าเสียเงินเลย เพราะเสียไปตั้งแต่ทีแรกแล้วรีขึ้นมาใหม่ก็ต้องเสียใหม่อีก โอ้ยๆๆๆๆๆแรง
เร็วๆนี้โดนstop 3 รายการรวด มีบัตรทุกรายการ เลยใช้งานไม่ได้ ถ้าอยากใช้ได้ ต้องบริจาค 500 และส่งพระรายการดังกล่าวไปตรวจสอบ อีกรายการละ 600 .......................บอกได้คำเดียวว่า....ทุกเม็ดจริง........

สมัครสมาชิก.......................เสียเงิน
ตั้งประมูล............................ซื้อรายการ
ส่งพระตรวจสอบ...................ค่าตรวจสอบ,ค่าธรรมเนียม,ค่าออก
บัตร,ค่าส่งคืน
โดนหยุดพัก.........................ค่าบริจาค 500
อีกหลายอย่าง.......................เงิน เงิน เงิน

ทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขอเรียนถามบริษัทว่าไม่เคยเห็น....ใบเสร็จรับเงินเลย....... จากคนตัวเล็กๆในเวป
โดยคุณ nonok (7K) [พ. 26 ก.พ. 2557 - 10:37 น.] #48536 (159/166)

เงียบ..เหงาดีจัง ไปกันหมดแล้วม้างงงงง ไปด้วยยยยย


โดยคุณ bangk (636)(1) [ส. 08 มี.ค. 2557 - 11:48 น.] #48610 (160/166)

แพงจังครับ


โดยคุณ hong4335 (7.3K) [จ. 10 มี.ค. 2557 - 21:53 น.] #48621 (161/166)

ถ้าพระใหม่ออกมาได้เดือนสองเดือนจะเสียค่าออกบัตรเท่าไหร่ครับ


โดยคุณ nonthawat14 (190) [ส. 22 มี.ค. 2557 - 00:23 น.] #48692 (162/166)

ไม่ได้หวัง fb เป็นหมื่นเป็นแสน ไม่ได้หวังขายพระเป็นแสนเป็นล้าน
แต่มีเพื่อนแนะนำว่าเว๊ปนี้ดี ก็เลยสมัคร ผมเล่นพระเป็นงานอดิเรก เพราะมีงานประจำทำ ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ ก็แค่อยากจะมีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆ กำไรบ้าง เข้าเนื้อบ้าง แต่ก็สบายใจเพราะใจรัก แต่ดูเหมือนว่าอะไรๆก็ไม่เป็นใจ โดยเพราะปัจจัยเรื่องการเงิน ก็คงดูที่ชอบที่รักจริงๆถึงเคาะ.....เหนื่อย


โดยคุณ sing1 (466) [อ. 08 เม.ย. 2557 - 12:42 น.] #48801 (163/166)

2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
***น่าจะปรับปรุง...เสียความรู้สึกครับ***
เพราะอย่างน้อยทางผู้ตั้งประมูลมีค่าใช้จ่าย (ของ G-pra ยังคิดค่าจัดส่ง 100 บาทเลย) ภาพก็ชัดเจน ถ้าพระไม่แท้ก็ว่าไปยอดรับได้แต่นี้ก็ไม่ใช่


โดยคุณ ชนาฏศิลป์ (597) [อ. 22 เม.ย. 2557 - 22:26 น.] #48842 (164/166)

ยอม


โดยคุณ nava1 (23) [ส. 20 ก.ย. 2557 - 16:39 น.] #49612 (165/166)


ฮั้วประมูลเบียร์ปทุม(survivor988)คือคนเดียวกันลงประมูล2เว็บและดึงภาพพระผมมาลงขาย (N)
https://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=11981670 ลิ้งนี้พระผมตอนให้ยูซเซอร์กอล์ฟท่าพระลงขาย https://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=12555821 ลิ้งนี้เบียร์ปทุมให้ยูซเซอร์อื่นมาลงขายพระผม http://www.thaprachan.com/show_pra.php?id=915355 ลิ้งนี้เป็นลิ้งที่ผมลงขายในเว็ปท่าพระจันทร์มาจากร้านผมเอง https://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=11940235 ลิ้งนี้เป็นพระผมใด้มีดึงภาพพระผมโดยที่ผมไม่รับรู้มาลงขายและออกบัตรเองเครือข่ายเบียร์ปทุม http://www.thaprachan.com/show_pra.php?id=608227 ลิ้งนี้เป็นพระผมที่ลงขายในเว็ปท่าพระจันทร์มาก่อนนานมาก https://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=12176322 ลิ้งนี้เหมือนกันดึงภาพพระผมโดยที่ผมไม่รับรู้มาลงขายและออกบัตรเองเครือข่ายเบียร์ปทุม http://www.thaprachan.com/show_pra.php?id=842354 ลิ้งนี้ป็นพระผมที่ลงขายในเว็ปท่าพระจันทร์มาก่อนนานมาก ((((ผมไม่เข้าใจทางบริษัทการันตีพระมากครับ ทำไมถึงไม่มีการลงโทษเบียร์ปทุมทั้งๆที่ผมให้ข้อมูลทั้งหมดไปแล้ว การกระทำผิดที่ผมส่งให้ไป ทั้งฮั้วประมูลทั้งก๊อฟภาพพระผมมาลงขาย ผิดขั้นร้ายแรงหลายกระทง ทำไมไม่มีการลงโทษแม้แต่อย่างใด ทั้งๆที่ผมแจ้งไปการกระทำของเบียร์ปทุมมีผลเสียหานต่อบริษัทโดยตรง ขอให้พิจารณาโดยด่วนครับ) ผมจะยังไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวผมกับเบียร์ปทุมครับ
โดยคุณ joeymorn (681)(2) [พฤ. 20 พ.ย. 2557 - 23:52 น.] #50302 (166/166)

แล้วกรณีที่ ผมได้ประมูลพระโดยมีการรับรองจากจีพระแล้วว่าไม่ออกผล แต่ถัดมาอีก 2 อาทิตย์ผมได้ ตั้งประมูลขายพระองค์เดิม แต่พอตรวจสอบอีกครั้ง พบวา่าทางจีพระ ออกผลว่าพระไม่แท้ ดังนั้นผมสามารถขอคืนพระกับคนที่ปล่อยให้ผมคนแรกได้ไหมครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1