ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชา พระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชา พระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ดำเนินการจัดสร้าง พระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิด คะเด็ตสกูล หรือ โรงเรียนนานร้อยพระจุลจอมเกล้า
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๓๐ เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณพระราชวังสราญรมย์ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งไปที่ถนนราชดำเนินนอก
และเสด็จฯ ทรงเปิดเมื่อ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ต่อมาเมื่อ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จึงได้มีการย้ายโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้ามายังที่ตั้งปัจจุบัน
ในโอกาสอันเป็นมงคล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดสร้างพระบรมรูปจำลองและเหรียญที่ระลึก เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้ศิษย์เก่า ข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และประชาชนได้เช่าบูชาเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประกอบพิธีต่าง ๆ ที่เป็นมหามงคล ดังนี้

พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
พิธีนำแผ่นเงิน ทอง และนาค ให้พระเกจิอาจารย์ลงอักขระ จำนวน ๔๐ รูป (ภาคละ ๑๐ รูป) ๗ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พิธีเททองหล่อพระบรมรูปจำลอง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๕ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๕ (พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททอง)
พิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองและเหรียญที่ระลึก ณ วัดเบญจมบพิตรฯ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖


วัตถุประสงค์ในการสร้าง

๑.เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านับแต่ พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๓๐
๒.เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ ๑๒๕ ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า
๓.เพื่อให้ศิษย์เก่า ข้าราชการ นักเรียนนายร้อย ตลอดจนผู้เคารพนับถือเทิดทนพระองค์ นำไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
๔.เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ช่างปั้นพระบรมรูปจำลอง
-นายมานพ อมรวุฒิโรจน์

สถานที่จัดสร้างเหรียญที่ระลึก
-สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

จำนวนสร้าง
๑. พระบรมรูป ร.๕ ประทับยืน ฐานเหลี่ยม จำนวน ๕๕๕ องค์

๒. พระบรมรูป ร.๕ ประทับยืน ฐานกลม จำนวน ๕๕๕ องค์

๓. พระบรมรูป ร.๕ ประทับนั่งพระเก้าอี้ จำนวน ๕๕๕ องค์

๔. พระบรมรูป ร.๕ ครั้งพระองค์ (ความสูง ๙ นิ้ว)
-วัสดุบรอนซ์ จำนวน ๑,๑๒๕ องค์
-วัสดุเรซิ่น จำนวน ๑,๑๒๕ องค์

๕. พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์(ความสูง ๖ นิ้ว)
-วัสุดบรอนซ์ จำนวน ๑,๑๒๕ องค์
-วัสดุเรซิ่น จำนวน ๑,๑๒๕ องค์

๖. เหรียญทองคำ ๑๕ กรัม สร้างตามจำนวนที่สั่งจอง

๗. เหรียญทองคำ ๗.๕ กรัม สร้างตามจำนวนที่สังจอง

๘. เหรียญเงิน จำนวน ๒,๕๕๕ องค์

๙. เหรียญทองแดง จำนวน ๒๕,๕๕๕ องค์*** การสั่งจอง ***

สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป (ชำระเงินมัดจำอย่างน้อย ๕๐%)

สั่งจองโดยตรงที่ กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑ โทร ๐-๓๗๓๙-๓๐๑๕ หรือ ๐-๒๒๔๑-๒๖๙๑-๔, ๐-๓๗๓๙-๓๐๑๐-๔ ต่อ ๖๒๑๓๔

สั่งจองทางไปรษณีย์
-ส่งใบสั่งจองที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วนไปยังกองสถิติและทะเบียนประวัติ ตามที่อยู่ข้างต้นพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย พล.ต.ชายชัย ยศสุนทร (รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)ปณฝ.รร.จปร.๒๖๐๐๑
-กรณีโอนเงินทางธนาคารขอให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด สาขานครนายก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วัตถุมงคล รร.จปร.๑๒๕ ปี”หมายเลขบัญชี ๔๐๙-๒-๓๗๔๑๒-๕ และส่งใบสั่งจองพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่กองสถิติและทะเบียนประวัติตามที่อยู่ข้างต้น หรือ Fax ให้ทราบที่หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๓๑๓๒

เมื่อได้รับใบสั่งจองพร้อมเงินสด/ธนาณัติ/หลักฐานการโอนเงินแล้ว จะส่งใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ในใบสั่งจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับของต่อไป

การรับของ
ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหลักฐานในการรับของ โดยให้ระบุสถานที่รับของในใบสั่งจองเพียงแห่งเดียว คือ
กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก (ตั้งแต่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖เป็นต้นไป ในเวลาราชการ)หรือ สโมสรทหารบก(ถนนวิภาวดี)(ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

หมายเหตุ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสั่งจองพระบรมรูปจำลองและเหรียญที่ระลึก กรณีของหมดหรือกรณีไม่มารับเองตามกำหนดเวลา (ภายใน ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖) หรือชำระเงินไม่ครบโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า : ทั้งนี้จะคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้าให้ทั้งหมด

* งานประชาสัมพันธ์ *

โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 21 ก.พ. 2556 - 17:58 น.]โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 21 ก.พ. 2556 - 17:59 น.] #44759 (1/52)

.


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 21 ก.พ. 2556 - 17:59 น.] #44760 (2/52)..


โดยคุณ akecrma (926)(1) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 08:19 น.] #44762 (3/52)

สุดยอดครับ


โดยคุณ BankHiWay (6357) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 09:51 น.] #44765 (4/52)


โดยคุณ บูลย์หาดใหญ่ (442) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 11:01 น.] #44766 (5/52)

####### สวยครับ ชอบครับ ขอจองเหรียญทองคำไว้บ้างครับ ชอบพิเศษครับ


โดยคุณ แซนด์ (272) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 11:19 น.] #44767 (6/52)

ชอบครับ เหนือเิกล้าอยู่แล้วเสด็จพ่อ


โดยคุณ keattisak (2539)(2) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 11:19 น.] #44768 (7/52)

สวยอยากได้ครับ แต่เสียดายไม่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้ !!!!!!!! ในเวลาราชการ ไม่มีวันหยุดเลยคับ วันอาทิตย์ก็หยุด


โดยคุณ suidui (1092) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 11:31 น.] #44769 (8/52)
โดยคุณ เมย์12345 (2023) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 11:36 น.] #44770 (9/52)

สวยครับ


โดยคุณ คุณอั้ม (745) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 12:43 น.] #44771 (10/52)
โดยคุณ kenjuroman (103) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 14:17 น.] #44772 (11/52)

ควรค่าแก่การบูชาจริงๆ


โดยคุณ สายหนึ่งบางแค (1740) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 14:44 น.] #44773 (12/52)

สวยครับ
โดยคุณ akecrma (926)(1) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 15:45 น.] #44774 (13/52)

ผมทำงานอยู่โรงเรียนนายร้อยครับ สนใจสอบถามได้ครับ ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทุกท่านครับ ไม่คิดค่าบริการหรือ กิน % ใดใดทั้งสิ้นครับ


โดยคุณ BeeyaArt (1281) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 22:31 น.] #44776 (14/52)

สวยมากครับ อยากได้ครับ


โดยคุณ Pearl (340) [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 22:55 น.] #44777 (15/52)

ใบเสร็จรับเงินการสั่งจองนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยกรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับ


โดยคุณ เกรียงวิชญ์ (1) [ส. 23 ก.พ. 2556 - 20:29 น.] #44783 (16/52)

เหรียญสวยงามครับ ชอบเหรียญเสด็จ ร 5 หากทางสถาบันจัดส่งทางไปรษณีย์คิดค่าส่งคงสะดวกกว่านี้ครับเพราะอยู่ห่างไกลมากครับ


โดยคุณ pra_ko (192) [จ. 25 ก.พ. 2556 - 03:08 น.] #44786 (17/52)

ขอความอนุเคราะห์ทางสถาบันฯหรือพี่ webmaster4 เป็นสื่อกลางในการสั่งจองและจัดส่งเหรียญที่ระลึกครับ สาเหตุเพราะไม่สะดวกในการเดินทางไปรับรายการที่สั่งจอง ขอขอบพระคุณครับ...ขอจองเหรียญทองคำ 15 กรัม จำนวน 1 เหรียญ ครับ.


โดยคุณ akecrma (926)(1) [จ. 25 ก.พ. 2556 - 21:57 น.] #44796 (18/52)

ติดตามเกีั่ยวกับประวัติเหรียญ ร.5 ของโรงเรียนนายร้อยรุ่นต่างๆ ได้ที่นี่เลยครับ

http://www1.g-pra.com/webboard/show.php?Category=general_talk&No=374927


โดยคุณ KITTISAK-PRA (2980) [ส. 02 มี.ค. 2556 - 09:15 น.] #44813 (19/52)

สวยมากครับ อยากได้ครับ


โดยคุณ phutthasil (1026) [อา. 03 มี.ค. 2556 - 21:10 น.] #44820 (20/52)

เสด็จพ่อ...ขอสักการะเหนือเศียรเกล้าครับ


โดยคุณ keattisak (2539)(2) [พ. 06 มี.ค. 2556 - 07:40 น.] #44830 (21/52)จะเล่นหาหรือนิยมหรือมั้ย ไม่รู้ เสด็จพ่ออยู่ในใจคับ ***จองแล้วครับ


โดยคุณ turakjung (158)(7) [พฤ. 07 มี.ค. 2556 - 09:38 น.] #44837 (22/52)

อยากทราบว่า ถ้าไม่จองไปเช่าที่ จปร จะมีจำหน่ายไหมครับ


โดยคุณ บรมีหลวงปู่ทวด (4469) [พฤ. 07 มี.ค. 2556 - 10:14 น.] #44838 (23/52)

เท่าที่ทราบมา ว่า เนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ เหลือไม่เกิน 6 เหรียญครับ ใครสนใจรีบๆหน่อยครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [อา. 10 มี.ค. 2556 - 16:10 น.] #44854 (24/52)

อัพเดทครับ ขณะนี้ทาง รร.จปร. ได้เดินทางรับเหรียญจาก กองกษาปณ์ มาแล้วครับ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอน ทาง ธุรการต่างๆครับท่านที่จองไว้เตรียมตัวมารับได้เลยครับ ขอขอบพระคุณมากครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [อา. 10 มี.ค. 2556 - 16:11 น.] #44855 (25/52)เพิ่มเติมครับ


โดยคุณ บรมีหลวงปู่ทวด (4469) [พ. 13 มี.ค. 2556 - 12:02 น.] #44901 (26/52)

มีภาพ พิธีมังคลาภิเษกใหมครับ ช่วยลงให้ด้วยครับ


โดยคุณ keattisak (2539)(2) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 09:36 น.] #44972 (27/52)

เห็นด้วยกับพี่ บรมีหลวงปู่ทวดคับ !!!!!!!!! เจ้าหน้าที่ หรือผู้ประสานงานน่าจะนำรูปในพิธี งานอันเป็นเกียรตินี้ มาให้ชมบ้างนะคับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 14:13 น.] #44975 (28/52)

โดยส่วนตัวผมมีนะครับ แต่เป็นภาพพิธีที่มีองค์สมเด็จพระเทพล่ะสิครับ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพิธีการต่างๆครับว่าต้องขออนุญาติอะไรหรือเปล่าครับ ถึงจะเอาลงได้ครับ แต่ผมจะหามาลงที่ลงได้นะครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:17 น.] #44976 (29/52)

พิธีที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามครับ ครั้งล่าสุดครับ ฝนได้ตกอย่างรุนแรงมากครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:18 น.] #44977 (30/52)

หลังจากฝนหยุด ก็เริ่มพิธีกันต่อครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:18 น.] #44978 (31/52)หลังจากฝนหยุด ก็เริ่มพิธีกันต่อครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:19 น.] #44979 (32/52)

บรรยากาศด้านในครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:23 น.] #44980 (33/52)บรรยากาศด้านในครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:24 น.] #44981 (34/52)

พิธีด้านในครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:25 น.] #44982 (35/52)

พิธีด้านในครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:26 น.] #44983 (36/52)

พิธีด้านในครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:27 น.] #44984 (37/52)

พิธีด้านในครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:28 น.] #44985 (38/52)

พิธีด้านในครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:29 น.] #44986 (39/52)พิธีด้านในครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:38 น.] #44987 (40/52)

ขออภัยถ้าผมใช้คำใดผิดพลาด ไม่สละสลวยนะครับ ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า ตัวผมเองไม่ใช่มืออาชีพครับ และผมไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างครั้งนี้ครับ โดยส่วนตัวผมศรัทธา องค์รัชกาลที่ 5 กับหลวงปู่ทวด มากครับ ก็เลยติดตามและแค่ช่วยประชาสัมพันธ์หรือช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้แค่นั้นครับ ไม่ได้มีกำไรหรือ % ค่านายหน้าใดใดทั้งสิ้นครับ ทุกอย่างบริการฟรีด้วยใจครับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [พ. 20 มี.ค. 2556 - 15:41 น.] #44988 (41/52)

วันนี้ท่านที่จองเหรียญ ติดต่อกับทางโรงเรียนนายร้อยได้แล้วนะครับ ทางโรงเรียนนายร้อยเริ่มจำหน่ายเหรียญ รุ่นนี้แล้วครับ 20/03/2556 เท่าที่ทราบมาครับเหรียญเงินยังพอมีอยู่ครับ ทองแดงยังมีครับ


โดยคุณ บรมีหลวงปู่ทวด (4469) [พฤ. 21 มี.ค. 2556 - 08:11 น.] #44991 (42/52)

เป็นพิธี ที่ยิ่งใหญ่ และ เข้มขลังมากครับ ขอขอบคุณท่านที่นำภาพในพิธีมาให้ชมกันครับ ขอคุณมากๆครับ


โดยคุณ keattisak (2539)(2) [จ. 25 มี.ค. 2556 - 09:41 น.] #45022 (43/52)

ท่านเจ้าหน้าที่ เห็นใจคนทำงานหน่อยครับ ลางานครึ่งวันเอง 9.39 น. แล้วยังไม่เจ้าหน้าที่สักคน แถมเปิดรับเฉพาะวันจัน วันเดียว แทนที่จะได้รับเร็วๆ กลับไปทำงาน เอ้ย. สนับสนุนมาตลอด ตกม้าตายซั้น


โดยคุณ keattisak (2539)(2) [จ. 25 มี.ค. 2556 - 09:51 น.] #45024 (44/52)

แสนเงียบเหงา มาตั้งแต่ 8 โมง ณ ตอนนี้ 9.45 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่สักคน????????


โดยคุณ keattisak (2539)(2) [จ. 25 มี.ค. 2556 - 09:57 น.] #45025 (45/52)

????????


โดยคุณ keattisak (2539)(2) [จ. 25 มี.ค. 2556 - 13:05 น.] #45030 (46/52)หลังจากรอ รอ รอ ๆๆๆๆๆๆ แล้วก็ได้รับ


โดยคุณ akecrma (926)(1) [จ. 25 มี.ค. 2556 - 16:33 น.] #45031 (47/52)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ เต่าทอง999 (241) [อ. 26 มี.ค. 2556 - 08:12 น.] #45036 (48/52)

สุดยอดสวยสุดครับ


โดยคุณ บรมีหลวงปู่ทวด (4469) [พฤ. 28 มี.ค. 2556 - 13:45 น.] #45058 (49/52)

ผมก็ไปรับเหรียญทองคำมาแล้วครับ สวย สวย สวยมากครับ


โดยคุณ Rjsaraburi (3) [อา. 12 ม.ค. 2557 - 14:25 น.] #48073 (50/52)
โดยคุณ pak2528 (53) [อา. 31 พ.ค. 2558 - 00:25 น.] #51636 (51/52)

สวยงาม สุดยอดครับผม


โดยคุณ สามพันทามิตร (317) [อา. 19 ก.ค. 2563 - 14:24 น.] #75459 (52/52)

สวยครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM